EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0056

Euroopa Keskpanga arvamus, 4. juuli 2011 , seoses ettepanekuga nõukogu otsuse kohta, milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Prantsuse Vabariigi vahelise rahaküsimusi käsitleva lepingu (säilitada pärast Saint-Barthélemy staatuse muutmist Euroopa Liidu suhtes saare vääringuna euro) allkirjastamist ja sõlmimist (CON/2011/56)

OJ C 213, 20.7.2011, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.7.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 213/21


EUROOPA KESKPANGA ARVAMUS,

4. juuli 2011,

seoses ettepanekuga nõukogu otsuse kohta, milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Prantsuse Vabariigi vahelise rahaküsimusi käsitleva lepingu (säilitada pärast Saint-Barthélemy staatuse muutmist Euroopa Liidu suhtes saare vääringuna euro) allkirjastamist ja sõlmimist

(CON/2011/56)

2011/C 213/07

Sissejuhatus ja õiguslik alus

29. juunil 2011 sai Euroopa Keskpank (EKP) Euroopa Liidu Nõukogult taotluse avaldada arvamust seoses ettepanekuga nõukogu otsuse kohta, milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Prantsuse Vabariigi vahelise rahaküsimusi käsitleva lepingu (säilitada pärast Saint-Barthélemy staatuse muutmist Euroopa Liidu suhtes saare vääringuna euro) allkirjastamist ja sõlmimist (1) (edaspidi „ettepandud otsus”), ja ettepanekule lisatud rahanduskokkuleppe tekstiga.

EKP arvamuse andmise pädevus põhineb Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 127 lõikel 4 ja artikli 282 lõikel 5, kuna ettepandud otsus on seotud rahanduskokkuleppega lepingu artikli 219 lõike 3 alusel. EKP nõukogu on käesoleva arvamuse vastu võtnud kooskõlas Euroopa Keskpanga kodukorra artikli 17.5 esimese lausega.

Üldised märkused

EKP toetab ettepandud otsust, kuna lisatud rahanduskokkuleppe tekst kajastab kohaselt EKP tähelepanekuid ja redaktsioonilisi ettepanekuid EKP 11. märtsi 2011. aasta arvamuses CON/2011/22 seoses soovitusega nõukogu otsuse kohta, mis käsitleb Prantsuse ülemereühenduse Saint-Barthélemy nimel tegutseva Prantsuse Vabariigiga sõlmitava rahaküsimusi käsitleva lepingu üle peetavate läbirääkimiste korda, (2) ja EKP poolt läbirääkimiste ajal väljendatud seisukohti.

Siiski on EKP-l ettepandud otsuse osas konkreetseid redaktsioonilisi ettepanekuid, mille eesmärk on tagada kooskõla nõukogu otsuse (Prantsuse ülemereühenduse Saint-Barthélemy nimel tegutseva Prantsuse Vabariigiga sõlmitava rahaküsimusi käsitleva lepingu üle peetavate läbirääkimiste korra kohta) (3) ja ettepandud otsuse vahel.

Frankfurt Maini ääres, 4. juuli 2011

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2011) 360 lõplik.

(2)  Avaldatakse samaaegselt käesoleva arvamusega.

(3)  Avaldamata.


LISA

Muudatusettepanekud

Komisjoni redaktsiooni ettepanek

EKP muudatusettepanek (1)

Muudatus 1

Neljas volitus (uus)

Hetkel tekst puudub.

„Võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust,”

Selgitus

Ettepandud muudatus on vajalik selleks, et kajastada liidu õigusakti vastuvõtmist kooskõlas lepingu artikli 127 lõikega 4 ja artikli 282 lõikega 5, mille kohaselt tuleb EKPga konsulteerida iga tema pädevusse kuuluva õigusakti puhul.

Muudatus 2

Põhjendus 3

„(3)

13. aprilli 2011 andis nõukogu koos Euroopa Keskpangaga ning panga nõusolekul viimase pädevusse kuuluvate küsimuste puhul komisjonile volitused alustada Prantsuse ülemereühenduse Saint-Barthélemy nimel tegutseva Prantsuse Vabariigiga läbirääkimisi rahaküsimusi käsitleva lepingu sõlmimiseks. Leping parafeeriti 30. mail 2011.”

„(3)

13. aprilli 2011 andis nõukogu komisjonile volitused alustada Prantsuse ülemereühenduse Saint-Barthélemy nimel tegutseva Prantsuse Vabariigiga läbirääkimisi rahaküsimusi käsitleva lepingu sõlmimiseks ning kaasata EKP täielikult läbirääkimistesse ja saada tema nõusolek tema pädevusse kuuluvates küsimustes. Leping parafeeriti 30. mail 2011.”

Selgitus

Ettepandud muudatus on vajalik, et viia ettepandud otsus kooskõlla nõukogu otsuse (Prantsuse ülemereühenduse Saint-Barthélemy nimel tegutseva Prantsuse Vabariigiga sõlmitava rahaküsimusi käsitleva lepingu üle peetavate läbirääkimiste korra kohta)  (2) põhjendusega 6 ja artikliga 1.


(1)  Rõhutatud kiri osutab EKP ettepanekule lisada uus tekst. Läbi kriipsutatud kiri osutab EKP väljajätmisettepanekule.

(2)  Avaldamata.


Top