EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0042

Euroopa Keskpanga arvamus, 4. mai 2011 , seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, millega muudetakse direktiive 2003/71/EÜ ja 2009/138/EÜ seoses Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve volitustega (CON/2011/42)

OJ C 159, 28.5.2011, p. 10–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.5.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 159/10


EUROOPA KESKPANGA ARVAMUS,

4. mai 2011,

seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, millega muudetakse direktiive 2003/71/EÜ ja 2009/138/EÜ seoses Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve volitustega

(CON/2011/42)

2011/C 159/05

Sissejuhatus ja õiguslik alus

2. märtsil 2011 sai Euroopa Keskpank (EKP) nõukogult taotluse avaldada arvamust seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, millega muudetakse direktiive 2003/71/EÜ ja 2009/138/EÜ seoses Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve volitustega (1) (edaspidi „ettepandud direktiiv”).

EKP arvamuse andmise pädevus põhineb Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 127 lõikel 4 ja artikli 282 lõikel 5, kuna ettepandud direktiivi sätted mõjutavad Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) kaasabi finantssüsteemi stabiilsusega seotud poliitika tõrgeteta teostamisele, millele osutab lepingu artikli 127 lõige 5. EKP nõukogu on käesoleva arvamuse vastu võtnud kooskõlas Euroopa Keskpanga kodukorra artikli 17.5 esimese lausega.

Üldised märkused

1.

Et hiljuti asutatud Euroopa Finantsjärelevalve Süsteem saaks töötada tulemuslikult, tuleb muuta liidu õigusakte kolme Euroopa järelevalveasutuse (European Supervisory Authorities, ESA) (2) ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (European Systemic Risk Board, ESRB) (3) tegevuse valdkonnas. Selles osas täiendab ettepandud direktiiv juba direktiiviga 2010/78/EL (4) vastu võetud õigusraamistikku, muutes kindlustuse ja väärtpaberite sektorite õigusakte – peamiselt direktiivi 2009/138/EÜ (5) ja vähemal määral direktiivi 2003/71/EÜ (6). Seetõttu tuleks käesolevat arvamust lugeda koosmõjus EKP arvamusega CON/2010/23 (7).

2.

Käesolev arvamus hindab ettepandud direktiivi finantsstabiilsuse seisukohast. Käesolevas arvamuses tehtud märkused ja redaktsioonilised ettepanekud keskenduvad järelevalve struktuuri reformi osas asjakohastele aspektidele; EKP, EKPSi ja ESRB kaasamisele ning ESAde ja riikide pädevate asutuste koostööle ja teabevahetuse korraldusele. Samuti pööratakse tähelepanu eelkõige vajadusele tagada finantsteenuste sektorite ühetaoline käsitlemine eesmärgiga tagada võrdsed tingimused, mis on vajalik ka järelevalvete lähendamise vahendina.

Konkreetsed märkused

Finantsteenustealaste õigusaktide ühtne eeskiri

3.

Finantsteenustealaste õigusaktide ühtse eeskirja väljatöötamiseks kõikidele ühtse turu finantseerimisasutustele, (8) mida EKP täielikult toetab, (9) on vajalik järgmine: i) välja selgitada valdkonnad delegeeritud ja rakendusaktide jaoks; ii) Euroopa järelevalveasutuste piisaval määral kaasamine nende aktide ettevalmistusse, võttes arvesse nende tehnilist olemust ja vajadust kasutada järelevalveasutuste suurt erialast pädevust; ja iii) sektorite ühetaoline ja koordineeritud käsitlemine nende rakendusmeetmete vastuvõtmisel.

EKP nõuandev roll seoses delegeeritud ja rakendusaktidega

4.

Võttes arvesse lepingu artiklite 290 ja 291 (10) alusel vastu võetud õigusaktide tähtsust, mis moodustavad olulise osa ühtsest eeskirjast, märgib EKP oma nõuandva rolli kohta lepingu artikli 127 lõike 4 ja artikli 282 lõike 5 alusel järgmist.

Esiteks, komisjoni delegeeritud ja rakendusaktide eelnõud on liidu õigusaktide eelnõud lepingu artikli 127 lõike 4 esimese taande ja artikli 282 lõike 5 mõttes. Nii delegeeritud kui ka rakendusaktid on liidu õigusaktid. Enamus keeli osutab lepingu artikli 282 lõikes 5 liidu õigusaktide eelnõudele, mille osas tuleb EKPga konsulteerida (11). Seega ei saa EKPga konsulteerimise kohustust piirata üksnes õigusaktide eelnõudega, mille ettepaneku on teinud komisjon.

Teiseks, otsuses OLAF (12) selgitas Euroopa Kohus, et EKPga konsulteerimise kohustus peab „sisuliselt tagama, et sellist akti ei võetaks vastu enne, kui akti vastuvõtja on ära kuulanud selle asutuse arvamuse, kes tänu ühenduse raames teostatavatele erivolitustele asjaomases valdkonnas ja tema käsutuses olevate asjatundjate kõrgele tasemele on eriti pädev andma oma panust kavandatava akti vastuvõtmise menetluses”.

Seda arvestades ja EKP nõuandva rolli täielikuks kasutamiseks tuleks EKPga konsulteerida õigeaegselt iga liidu õigusakti eelnõu osas, sh delegeeritud ja rakendusaktide eelnõud, mis kuuluvad tema pädevusse. Oma nõuandvas rollis pöörab EKP erilist tähelepanu nende õigusaktide vastuvõtmise õigeaegsusele.

Teabevahetuse korraldus

5.

Võttes arvesse sektoreid käsitlevate õigusaktide ühist üldist muutmist, mis on vajalik uute asutuste tegevuseks, rõhutab EKP, et on tähtis tagada kohaste teabevahetuse kanalite sätestamine finantssektori suhtes kohaldatavates asjakohastes õigusaktides. Seetõttu soovitab EKP muuta direktiivi 2009/138/EÜ kooskõlas direktiivi 2006/48/EÜ (13) vastavate sätetega, mis ei takista pädevatel asutustel ja EIOPA-l teavet edastada EKPSi keskpankadele, sh EKP-le, kohastel juhtudel muudele maksesüsteemide järelevaatamise eest vastutavatele asutustele ja ESRB-le, kui see on vajalik nende ülesannete täitmiseks (14). Kohane teabevahetuse korraldus tuleb kehtestada ka eriolukordade jaoks.

Finantsteenuste sektorite lähenemine

6.

Kuigi arvesse tuleb võtta ettepandud direktiivi piiratud eesmärki, peab liidu õigusraamistik EKP arvamuse kohaselt olema võimaluste piires finantsteenuste sektorite jaoks ühetaoline ning vältima õigussüsteemide erinevuste ärakasutamist. Näiteks soovitab EKP sektoritevahelist ühtlust järgmistel juhtudel:

6.1.   Finantsvarade käsitlemine omavahendite arvestuses: omavahendite hindamise osas on EKP seisukohal, et suurendada tuleb „osaluse” käsitluse ühtlust samas sektoris ja erinevates finantsteenuste sektorites, et vähendada õigussüsteemide erinevuste ärakasutamist juriidiliste isikute ja/või finantskonglomeraati kuuluvate üksuste vahel (15). EKP soovitab eelkõige ühildada osaluse mõiste kindlustusandjate ja krediidiasutuste suhtes direktiivides 2006/48/EÜ (16) ja 2009/138/EÜ (17) ning meetodid, mida võib kasutada kontserni siseselt sektoriülestest osalustest tuleneva finantsvõimenduse käsitlemises (18). ESA määrustega asutatud finantskonglomeraatide allkomitee (19) võiks täita olulist osa sektorite lähendamisel.

6.2.   Finantsstabiilsuse käsitlemine: täiendavalt tuleks hinnata mis tahes Solventsus II õigusraamistikust tulenevat protsüklilisuse esinemist ning kohastel juhtudel tsüklilisust tasandavate mehhanismide mõju finantsstabiilsusele, sh ettepandud direktiivis osutatud mittelikviidsuse preemiat.

6.3.   Tasustamise põhimõtted ja skeemid: kooskõlas komisjoni soovituse (20) eesmärkidega toetab EKP üldjoontes Solventsus II rakendusmeetmete (21) osas toimuva tasustamise põhimõtteid ja skeeme käsitlevat tööd; rahvusvaheliselt kokku lepitud kõrgetasemelised tasustamise põhimõtted pankadele ja nendega seotud rakendusstandardid (22) peavad kehtima ka kindlustussektoris, (23) võttes kohastel juhtudel arvesse selle eripärasid.

6.4.   Krediidihinnangud: ettepandud direktiivi kohaselt antakse EIOPA-le teatavad ülesanded, mis on seotud: i) reitinguagentuuride (external credit assessment institutions, ECAI) kõlblikkuse hindamisega ja ii) nende krediidihinnangu paigutamisega objektiivsel krediidikvaliteedi skaalal, (24) mille osas komisjon peab delegeeritud aktiga vastu võtma täpsed kriteeriumid (25). Kuigi EKP põhimõtteliselt toetab nende uute ülesannete EIOPA-le andmist ja tunnustab finantsteenuste sektorite vahelisi erinevusi, märgib EKP siiski, et reitinguagentuuride kõlblikkust on juba käsitletud direktiivi 2006/48/EÜ (26) ja määruse (EÜ) nr 1060/2009 (27) kontekstis. Selles suhtes ja arvestades nende küsimuste sektoriülest olemust, soovitab EKP enne seadusandliku tegevuse alustamist saada hinnang kolmelt Euroopa järelevalveasutuselt, et tagada ühetaolisus ja sünergiad asjaomaste liidu sektoreid käsitlevate õigusaktide, sh võimalike rakendusmeetmete, vahel.

6.5   „Finantsturgude erakordse languse” määratlemine: solventsuskapitalinõude mittejärgimisel peab järelevalveasutus kindlustusandjalt või edasikindlustusandjalt nõudma vajalike meetmete võtmist hiljemalt üheksa kuu jooksul (28). Finantsturgude erakordse languse korral võib järelevalveasutus seda ajavahemikku pikendada kohase aja võrra, „võttes arvesse kõiki asjaomaseid tegureid” (29). Ettepandud direktiivi kohaselt peab EIOPA tuvastama ja teatama finantsturgude erakordse languse esinemisest, mille osas peab komisjon vastu võtma delegeeritud õigusaktid, sätestades korra, mida EIOPA peab järgima sellise sündmuse esinemise ja arvessevõetavate tegurite, sh „asjakohase ajavahemiku”, määramisel (30). EKP toetab sellise rolli andmist EIOPA-le, mis tagab liikmesriikide meetodite ühetaolisuse. Samal põhjusel võiks olla kohane ka konsulteerimine ESRBga ning kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete kriteeriumide, meetodite ja nõuete kehtestamine selliste sündmuste määratlemiseks.

Täiendavalt oleks vaja selgitada kooskõla EIOPA finantsturgude erakordset langust käsitlevate deklaratsioonide, nõukogu eriolukorra deklaratsioonide (ESA määruste tähenduses) (31) ja, asjaomase ettevõtja finantsolukorra edasise halvenemise korral, järelevalveasutuste poolt eriolukordades võetavate meetmete vahel (32).

Üleminekusätted

7.

Kuigi EKP mõistab üleminekunõuete vajadust, (33) võib olla kohane oluliselt vähendada suurimat ajavahemikku (mõnedel juhtudel 10 aastat), mis on sätestatud teatavate üleminekusätete vastuvõtmiseks, et kohasemalt motiveerida Solventsus II korra õigeaegset kohaldamist (34). Näiteks ja arvestades kvaliteetse aruandluse ühetaolisuse tähtsust, peaks varade ja kohustuste hindamise ja prognoosimise meetodite kohaldamine toimuma mõistliku aja jooksul.

Teksti redaktsiooni ettepanekud, kui EKP on soovitanud ettepandud direktiivi muuta, on esitatud lisas koos selgitustega.

Frankfurt Maini ääres, 4. mai 2011

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2011) 8 lõplik.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 12); Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1094/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/79/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 48); ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84) (edaspidi ühiselt „ESA määrused”).

(3)  Vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrust (EL) nr 1092/2010 finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve kohta Euroopa Liidus ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamise kohta (ELT L 331, 15.12.2010, lk 1) ja nõukogu 17. novembri 2010. aasta määrust (EL) nr 1096/2010, millega antakse Euroopa Keskpangale eriülesanded seoses Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu tegevusega (ELT L 331, 15.12.2010, lk. 162).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta direktiivi 2010/78/EL, millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ, 2002/87/EÜ, 2003/6/EÜ, 2003/41/EÜ, 2003/71/EÜ, 2004/39/EÜ, 2004/109/EÜ, 2005/60/EÜ, 2006/48/EÜ, 2006/49/EÜ ja 2009/65/EÜ seoses Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Pangandusjärelevalve), Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionidejärelevalve) ning Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) antud volitustega, (ELT L 331, 15.12.2010, lk 120).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (ELT L 335, 17.12.2009, lk 1).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiiv 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti ja direktiivi 2001/34/EÜ muutmise kohta, (EÜT L 345, 31.12.2003, lk 64).

(7)  18. märtsi 2010 arvamus CON/2010/23 seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, millega muudetakse direktiive 1998/26/EÜ, 2002/87/EÜ, 2003/6/EÜ, 2003/41/EÜ, 2003/71/EÜ, 2004/39/EÜ, 2004/109/EÜ, 2005/60/EÜ, 2006/48/EÜ, 2006/49/EÜ ja 2009/65/EÜ seoses Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutusele ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele antud volitustega (ELT C 87, 1.4.2010, lk 1).

(8)  Vt näiteks määruse (EL) nr 1093/2010 põhjendust 22 ja direktiivi 2010/78/EL põhjendust 14.

(9)  Vt näiteks 5. märtsi 2009. aasta arvamuse CON/2009/17 (Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel, seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, millega muudetakse direktiive 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ seoses keskasutustega seotud pankade, teatavate omavahendite kirjete, suure riskide kontsentreerumise, järelevalvesüsteemide ja kriisijuhtimisega) (ELT C 93, 22.4.2009, lk 3) punkti 2; 8. jaanuari 2010. aasta arvamuse CON/2010/5 (kolme ettepaneku kohta, mis käsitlevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi, millega luuakse Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve asutus ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus) (ELT C 13, 20.1.2010, lk 1) punkti 2 ja arvamuse CON/2010/23 punkti 1.3.1.

(10)  Lepingu artiklid 290 ja 291 asuvad kuuenda osa 2. peatüki 1. jaos „Liidu õigusaktid”.

(11)  Lepingu artikli 282 lõige 5 osutab liidu õigusaktide eelnõule järgmistes keeltes: bulgaaria („проект на акт на Съюза”); hispaania („proyecto de acto de la Unión”); taani („udkast”); saksa („Entwurf für Rechtsakte der Union”); eesti („ettepanekute”); kreeka („σχέδιο πράξης της Ένωσης”); prantsuse („projet d'acte de l'Union”); itaalia („progetto di atto dell'Unione”); läti („projektiem”); leedu („Sąjungos aktų projektų”); hollandi („ontwerp van een handeling van de Unie”); portugali („projectos de acto da Unićo”); rumeenia („proiect de act al Uniunii”); slovaki („navrhovanżch aktoch Śnie”); sloveenia („osnutki aktov Unije”); soome („esityksistä”); rootsi („utkast”). Iiri redaktsioon on „gniomh Aontais arna bheartu”, mis vastab „kavandatud” liidu õigusaktidele.

(12)  Kohtuasi C-11/00 Euroopa Ühenduste Komisjon vs. Euroopa Keskpank [2003] EKL I-7147, eelkõige punktid 110 ja 111.

(13)  Vt direktiivi 2006/48/EÜ artiklit 49 ja artikli 130 lõiget 1.

(14)  Vt näiteks arvamuse CON/2009/17 punkte 13 kuni 15 ja arvamuse CON/2010/23 punkti 2.2.

(15)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiiv 2002/87/EÜ, milles käsitletakse finantskonglomeraati kuuluvate krediidiasutuste, kindlustusseltside ja investeerimisühingute täiendavat järelevalvet ning millega muudetakse nõukogu direktiive 73/239/EMÜ, 79/267/EMÜ, 92/49/EMÜ, 92/96/EMÜ, 93/6/EMÜ ja 93/22/EMÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 98/78/EÜ ja 2000/12/EÜ (ELT L 35, 11.2.2003, lk 1).

(16)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta direktiiv 2000/48/EÜ krediidiasutuste asutamise ja tegevuse kohta (uuestisõnastamine) (ELT L 177, 30.6.2006, lk 1). Eelkõige artikli 4 lõige 10 ja artikkel 57.

(17)  Vt artikli 92 lõike 1 punkti b ettepandud direktiivi muudatust koos artikli 212 lõike 2 kolmanda lõiguga.

(18)  Näiteks erinevad püsiva seose ja olulise mõju mõisted osaluse mõistes või mahaarvamise läved, mis võivad kõikuda 20 %st kindlustusõigusaktides kuni 10 %ni pangandusõigusaktides.

(19)  Vt ESA määruste artikli 57 lõiget 1.

(20)  Vt eelkõige komisjoni 30. aprilli 2009. aasta soovituse (palgapoliitika kohta finantsteenuste sektoris) põhjendust 8 ja punkte 1.1 ja 2.1 (ELT L 120, 15.5.2009, lk 22).

(21)  Vt komisjoni töödokumenti (siseturu ja teenuste peadirektoraat) „Consultation paper on the UCITS depositary function and on the UCITS managers’ remuneration”, 14.12.2010, lk 26 (avaldatud http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/fin_supervision/summary_en.pdf).

(22)  Vt eelkõige direktiivi 2006/48/EÜ artiklit 22 ja V lisa ning CEBSi suunised tasustamise põhimõtete ja tava kohta (CEBS Guidelines on Remuneration Policies and Practices), 10. detsember 2010, avaldatud http://eba.europa.eu/cebs/media/Publications/Standards%20and%20Guidelines/2010/Remuneration/Guidelines.pdf

(23)  Vt CEIOPSi nõuannet Solventsus II teise astme rakendusmeetmete osas: Remuneration Issues, CEIOPS-DOC-51/09, https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/consultations/consultationpapers/CP59/CEIOPS-DOC-51-09%20L2-Advice-Remuneration-Issues.pdf

(24)  Vt ettepandud direktiivi artikli 2 lõige 20, ettepanek direktiivi 2009/138/EÜ uue artikli 109a lõike 1 punkti a kohta.

(25)  Vt ettepandud direktiivi põhjendust 18 ja artikli 2 lõiget 21, ettepanek direktiivi 2009/138/EÜ uue artikli 111 lõike 1 kohta.

(26)  Vt direktiivi 2006/48/EÜ artikleid 81 kuni 83 ja selle VI lisa 2. osa.

(27)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta, (ELT L 302, 17.11.2009, lk 1).

(28)  Direktiivi 2009/138/EÜ artikkel 138.

(29)  Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 138 lõige 4.

(30)  Ettepandud direktiivi artikli 2 lõige 30 ja artikli 2 lõige 31.

(31)  ESA määruste artikkel 18.

(32)  Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 138 lõige 5.

(33)  Ettepandud direktiivi kohaselt on üleminekusätete maksimumtähtajad sätestatud direktiivis 2009/138/EÜ. Samas võiksid delegeeritud aktides kasutatavad ajavahemikud olla lühemad (vt ka ettepandud direktiivi põhjendust 30).

(34)  Direktiivi 2009/138/EÜ artikkel 75 – vt ettepandud direktiivi artikli 308a lõige 5 ja artikli 308b lõige e.


LISA

Muudatusettepanekud

Komisjoni redaktsiooni ettepanek

EKP muudatusettepanek (1)

Muudatus 1

Ettepandud direktiivi artikkel 2

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 70 muutmine

[Ettepandud direktiivis muudatus puudub]

„Artikkel 70

Teabe edastamine keskpankadele, rahaasutustele, maksesüsteemide järelevaatajatele ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogule

Ilma et see piiraks käesoleva jao kohaldamist, võib järelevalveasutus edastada järgmistele asutustele nende ülesannete täitmiseks vajalikku teavet:

1.

Euroopa Keskpankade Süsteemi keskpangad ja teised samasuguste ülesannetega asutused nende kui rahaasutuse pädevuse piires, kui see teave on vajalik nende seadustest tulenevate ülesannete täitmiseks, mille hulka kuulub rahapoliitika teostamine ja sellega seotud likviidsuse andmine, makse- ja arveldussüsteemide ning väärtpaberite arveldussüsteemide järelevaatamine ja finantssüsteemi stabiilsuse tagamine;

2.

vajaduse korral teised maksesüsteemide kontrollimise eest vastutavad riigisisesed asutusedja

3.

Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRB), kui see teave on asjakohane tema ülesannete jaoks.

Kõnealused ametiasutused võivad samuti edastada järelevalveasutustele sellist teavet, mida nad võivad vajada artikli 67 tähenduses. Selliselt saadud teabe suhtes kehtivad käesolevas jaos sätestatud ametisaladuse hoidmise sätted.

Eriolukordades, sh määruse (EÜ) nr 1094/2010 artiklis 18 määratletud olukordades, on liikmesriikidel võimalik viivitamata teavitada Euroopa Keskpankade Süsteemi keskpanku, kui teave on vajalik nende seadusest tulenevate üleannete jaoks, mis hõlmab rahapoliitika teostamise ja sellega seotud likviidsuse andmise, makse- ja arveldussüsteemide ning väärtpaberite arveldussüsteemide järelevaatamise ja finantssüsteemi stabiilsuse tagamise.

Selgitus

Selle muudatuse eesmärgiks on viia eespool osutatud teabevahetust käsitlevad sätted kooskõlla muudes finantssektori direktiivides kasutatud terminoloogiaga ka eriolukorra osas, mis tagaks ESRB juurdepääsu järelevalveasutuste teabele (vt ka arvamuse punkti 5).

Muudatus 2

Ettepandud direktiivi artikli 2 lõike 30 punkt a

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 138 lõike 4 muutmine

„Juhul kui finantsturud erakordselt langevad, mida Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve on käesoleva lõike kohaselt kinnitanud, võib järelevalveasutus pikendada lõike 3 teises lõigus sätestatud perioodi asjakohase ajavahemiku võrra, võttes arvesse kõiki asjaomaseid tegureid.”

„Juhul kui finantsturud erakordselt langevad, mida Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve on käesoleva lõike kohaselt kinnitanud ESRBga konsulteerides, võibjärelevalveasutus pikendada lõike 3 teises lõigus sätestatud perioodi asjakohase ajavahemiku võrra, võttes arvesse kõiki asjaomaseid tegureid.”

Selgitus

Võttes arvesse sellise sündmuse võimalikku sektoriülest süsteemset mõju, tuleks ESRBga konsulteerida juhtudel, mis on kohased finantsturgude erakordse languse kindlaks tegemiseks (vt arvamuse punkti 6.5).

Muudatus 3

Ettepandud direktiivi artikli 2 lõige 31

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 143 muutmine

„1.   Komisjon võtab kooskõlas artikliga 301a ning vastavalt artiklites 301b ja 301c sätestatud tingimustele vastu delegeeritud õigusaktid, täpsustades menetlused, mida Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve peab finantsturgude erakordse languse kohta otsuse tegemisel järgima, ning tegurid, mida tuleb arvesse võtta artikli 138 lõike 4 kohaldamisel, sealhulgas maksimaalne asjakohane ajavahemik kuude üldarvuna, mis on sama kõikidele artikli 138 lõike 4 esimeses lõigus osutatud kindlustus- ja edasikindlustusandjatele.”

„1.   Komisjon võtab kooskõlas artikliga 301a ning vastavalt artiklites 301b ja 301c sätestatud tingimustele vastu delegeeritud õigusaktid, täpsustades menetlused, mida Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve peab finantsturgude erakordse languse kohta otsuse tegemisel järgima, ning tegurid, mida tuleb arvesse võtta artikli 138 lõike 4 kohaldamisel, sealhulgas meetodid, kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed kriteeriumid ja nõuded, maksimaalne asjakohane ajavahemik kuude üldarvuna, mis on sama kõikidele artikli 138 lõike 4 esimeses lõigus osutatud kindlustus- ja edasikindlustusandjatele.”

Selgitus

Selle muudatuse eesmärk on tagada finantsturgude erakordse languse kindlaks tegemise objektiivsus (vt arvamuse punkti 6.5).

Muudatus 4

Ettepandud direktiivi artikli 2 lõige 61

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 259 muutmine (uus lõige 4)

 

Lisatakse järgmine lõige 4:

„4.   [xxx] aasta jooksul pärast [XXX] peab Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve koostama aruande, milles hinnatakse Solventsus IIst tulenevat mis tahes protsüklilist mõju ja kohastel juhtudel tsüklilisust tasandavate mehhanismide mõju finantsstabiilsusele, sh artiklis 77a osutatud mittelikviidsuse preemiat.”

Selgitus

Vt arvamuse punkti 6.2.


(1)  Rõhutatud kiri osutab EKP ettepanekule lisada uus tekst. Läbi kriipsutatud kiri osutab EKP väljajätmisettepanekule.


Top