EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0012

Euroopa Keskpanga arvamus, 16. veebruar 2011 , seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi hoiuste tagamise skeemide kohta (uuesti sõnastatud) ning ettepanekuga, mis käsitleb direktiivi, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/9/EÜ investeeringute tagamise skeemide kohta (CON/2011/12)

OJ C 99, 31.3.2011, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.3.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 99/1


EUROOPA KESKPANGA ARVAMUS,

16. veebruar 2011,

seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi hoiuste tagamise skeemide kohta (uuesti sõnastatud) ning ettepanekuga, mis käsitleb direktiivi, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/9/EÜ investeeringute tagamise skeemide kohta

(CON/2011/12)

2011/C 99/01

Sissejuhatus ja õiguslik alus

22. septembril 2010. aastal sai Euroopa Keskpank (EKP) Euroopa Liidu Nõukogult taotluse avaldada arvamust seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi hoiuste tagamise skeemide kohta (uuesti sõnastatud) (1) (edaspidi „direktiivi uuesti sõnastamise ettepanek”). 30. septembril 2010. aastal sai EKP Euroopa Liidu Nõukogult taotluse avaldada arvamust seoses ettepanekuga direktiivi kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/9/EÜ investeeringute tagamise skeemide kohta (2) (edaspidi „direktiivi muutmise ettepanek”).

EKP arvamuse andmise pädevus põhineb Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 127 lõikel 4 ja artikli 282 lõikel 5, kuna direktiivi uuesti sõnastamise ettepaneku ja direktiivi muutmise ettepaneku sätted mõjutavad Euroopa Keskpankade Süsteemi kaasabi finantssüsteemi stabiilsusega seotud poliitika tõrgeteta teostamisele, millele osutab lepingu artikli 127 lõige 5. EKP nõukogu on käesoleva arvamuse vastu võtnud kooskõlas Euroopa Keskpanga kodukorra artikli 17.5 esimese lausega.

Üldised märkused

1.

EKP toetab direktiivi uuesti sõnastamise ettepaneku eesmärki kehtestada hoiuste tagamise skeemidele terviklik ja ühtlustatud raamistik. EKP hindab paljude soovituste arvestamist direktiivi uuesti sõnastamise ettepanekus: a) EKP arvamus CON/2008/70, (3) mis käsitleb varasema Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 94/19/EÜ, 30. mai 1994, (hoiuste tagamise skeemide kohta) (4) muutmise ettepanekut, ja b) eurosüsteemi seisukoht seoses Euroopa Komisjoni ametliku konsulteerimisega direktiivi 94/19/EÜ läbivaatamise osas (5). EKP hindab soovituste arvestamist direktiivi uuesti sõnastamise ettepanekus: a) kõlblikkuskriteeriumite ja hoiuste tagamise ulatuse edasine ühtlustamine; (6) b) krediidiasutustele kehtestatud teabenõuete tugevdamine hoiuste tagamise skeemide raames pakutava hoiuste kaitse ulatuse osas; (7) ja (c) osalise eelneva rahastamise korra kehtestamine kõikidele hoiuste tagamise skeemidele (8). EKP leiab, et nimetatud hoiuste tagamise skeemi regulatiivse raamistiku elemendid on finantsstabiilsuse seisukohast keskse tähtsusega.

2.

Samuti märgib EKP, et direktiivi uuesti sõnastamise ettepanekule lisatud Euroopa Komisjoni aruanne (9) arvestab hoiuste tagatiste kooskõlastamise regulatsiooni edasise arenguga liidu tasandil pärast kehtestatud rahaliste vahendite sihttaseme saavutamist. Samas viitab hiljutine komisjoni teatis ELi raamistiku kohta kriisiohjamiseks finantssektoris (10) hoiuste tagamise skeemide ja finantseerimisasutuste jaoks loodud kriisilahendamisfondide vahelise sünergia täiendavale uurimisele. Eurosüsteemil on suur huvi selle valdkonna vastu seoses oma rolliga finantsstabiilsuses. Seetõttu jälgib EKP koos komisjoniga asjade kulgu nimetatud valdkonnas.

3.

EKP võtab arvesse, et direktiivi muutmise ettepanek, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/9/EÜ investeeringute tagamise skeemide kohta (11) aitab paremini ühtlustada investeeringute tagamise skeeme Euroopa Liidus. Kuigi EKP ei tee nimetatud õigusakti kohta konkreetseid märkusi, peab EKP oluliseks, et liidu õigusraamistik põhineks jätkuvalt hoiustajate ja investorite erinevate riskiprofiilide ülevõtmisel.

Konkreetsed märkused hoiuste tagamise skeemide kohta

Hoiuste tagamise ulatus

4.

Direktiivi uuesti sõnastamise ettepaneku kohaselt peavad kõik krediidiasutused olema ühtlustatud tingimuste alusel hoiuse tagatisi pakkuvate hoiuste tagamise skeemide liikmed, (12) mille rahastamine toimub põhimõtteliselt hoiuste tagamise skeemi liikmete eelnevate osamaksete arvelt. EKP peab ühtlustatud tingimusi vajalikuks võrdsete tingimuste tagamiseks finantsteenuste ühtse turu kontekstis. Hoiuste tagamise skeemide võimalikult suurt liikmesust pooldab ka Baseli pangajärelevalve komitee (BCBS) (13). Samas võtab EKP arvesse vastastikuste ja vabatahtlike skeemide pikaajalist edu mõnedes liikmesriikides, kus hoiuseid kaitstakse määratletud hoiuste tagatiste asemel muude vahenditega, näiteks vastastikuse abi kokkulepetega. EKP on teadlik, et direktiivi uuesti sõnastamise ettepaneku eesmärk ei ole piirata vastastikuste ja vabatahtlike skeemide jätkuvat võimet pakkuda oma liikmesasutustele kaitset viisil, mis on omane direktiivi uuesti sõnastamise ettepaneku kohaselt liikmesasutuste klientidele pakutavate hoiuste tagatistega paralleelselt pakutavatele skeemidele. Sellega seoses toetab EKP eelneva rahastamise sihttaseme saavutamiseks kümneaastase üleminekuperioodi kehtestamist direktiivi uuesti sõnastamise ettepanekus selleks, et leevendada sellistele krediidiasutustele pandavat kohustust, kes ei olnud varasemalt kohustatud tegema hoiuste tagamise skeemi osamakseid (14).

5.

EKP soovitab (15) direktiivi uuesti sõnastamise ettepanekust avalike ametiasutuste hoiuste välja arvamisel kasutada direktiivi 94/19/EÜ täpseid mõisteid ning viidata vastavalt „valitsus- ja keskhaldusasutustele” ja „maakonna-, piirkondlikele, kohalikele ja munitsipaalasutustele” (16).

Tagasimaksetähtaeg

6.

EKP toetab tagatud hoiuste tagasimaksetähtaegade täiendava lühendamise põhimõtet (17). Siiski võib ettepandud tähtaegade lühendamine seitsme päevani osutuda keeruliseks, sest muudatus viiakse sisse kohe pärast tähtaja esialgset lühendamist 20 tööpäevani, mida liikmesriigid pidid rakendama 2010. aasta lõpuni (18). EKP soovitab (19) direktiivi uuesti sõnastamise ettepanekut muuta nii, et komisjon i) vaataks läbi tähtaja esialgse 20 tööpäevani lühendamise rakendamise; ja ii) teeks läbivaatamise tulemuste põhjal ettepaneku tähtaja täiendava lühendamise või lühendamiste kohta.

Rahastamine

7.

Direktiivi uuesti sõnastamise ettepaneku kohaselt peab hoiuste tagamise skeem saavutama eelneva rahastamise taseme, mis on määratletud protsendina kõlblikest hoiustest pärast kümneaastast üleminekuperioodi (20). EKP toetab eelneva rahastamise selgesõnalise sihttaseme kehtestamist, mis aitab märkimisväärselt tugevdada finantsstabiilsust ja tagada võrdsed tingimused, pannes hoiuste tagamise skeemi rahastamise kohustuse liikmeks olevate krediidiasutuste õlule, s.t. hoiuste tagamise skeemide poolt kindlustatavaid riske kontrollivatele üksustele. EKP on teadlik, et eelneva rahastamise tase on liidu õigusloomemenetluse raames toimuva diskussiooni küsimus. EKP soovitab (21) määratleda eelneva rahastamise tase vastavalt „tagatud hoiustele”, s.t. kõlblikele hoiustele, mis ei ületa tagatud hoiuste taset, (22) sest tagatud hoiused kajastavad hoiuste tagamise skeemi kohustuste taset adekvaatsemalt kui kõlblikud hoiused.

8.

Hoiuste tagamise skeemi liikmete osamaksete osas toetab EKP põhimõtteliselt ettepandud riskipõhiste osamaksete mudelit erinevate varaklasside võrreldavust tagavate sätetega (23). Nimetatud mudel põhineb Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse soovitustel (24) ning selle eesmärgiks on teha arvutamine piisavalt lihtsaks, et võimaldada liikmete osamaksete võrreldavust, kohaldades mitmeid (riskipõhiseid) põhinäitajaid ja (mitteriskipõhiseid) lisanäitajaid. EKP soovitab (25) sätestada direktiivi uuesti sõnastamise ettepanekus arvutamismeetodite täpsed elemendid, mida täpsustatakse Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse (EBA) poolt välja töötatud tehnilistes standardites ja juhendites ning mis põhinevad kontrollitud empiirilistel andmetel ja võrdse kohtlemise edendamisel.

9.

Juhul kui eelnevast rahastamisest hoiustajatele tagasimaksmiseks ei piisa, sätestab direktiivi uuesti sõnastamise ettepanek tagantjärele lisarahastamise kolm meedet. EKP teeb antud küsimuses järgmised märkused:

9.1.

Esimese meetmena on hoiuste tagamise skeemi liikmed kohustatud tegema erakorralisi osamakseid 0,5 % ulatuses kõlblikest hoiustest (26). EKP toetab nimetatud lahendust, mis paneb erakorralise nõudluse rahuldamise finantssektori enese õlule ja vähendab seeläbi hoiuste tagamise skeemiga paratamatult kaasnevat moraalset ohtu ning loob võimaluse surve avaldamiseks teiste liikmete poolt.

9.2.

Teise meetmena võib kasutada vastastikuse laenuvõtmise skeemi, mis võimaldab liikmesriigis tegutseval hoiuste tagamise skeemil anda teisele hoiuste tagamise skeemile laenu, mille suurus on kuni 0,5 % asjaomase skeemi kõlblikest hoiustest ning mis kuulub koos intressiga tagasimaksmisele viie aasta jooksul (27). EKP märgib et piiriüleste laenukokkulepete sõlmimine hoiuste tagamise skeemide vahel võib põhjustada olukorra, kus laenuandev hoiuste tagamise skeem on hiljem sunnitud ise täitma oma tagasimaksmiskohustusi või kus laenuvõtval hoiuste tagamise skeemil on rohkem ülesandeid kui laenuandval hoiuste tagamise skeemil, näiteks rekapitaliseerimise võime puhul või laenu andmise puhul liikmesriigi raskustesse sattunud krediidiasutusele. Seetõttu toetab EKP direktiivi ümber sõnastamise ettepanekus sätestatud piiranguid, kaasa arvatud piirangut selle kohta, et laenatud vahendeid võib kasutada ainult hoiustajate nõuete rahuldamiseks (28). EKP on teadlik, et direktiivi ümber sõnastamise ettepaneku arutelu praeguses etapis on hoiuste tagamise skeemide vahelise laenuvõtmise kord vabatahtlik. Kõnealuses küsimuses tuleks arvesse võtta ka järgmised asjaolud: i) laenuvõtva hoiuste tagamise skeemi poolt muude rahastamisallikate ammendamisega seonduva laenuvõtmiskorra kohaldamise minimaalsed eeltingimused; ja ii) tingimused, mille korral võib laenu pikendada, kaasa arvatud tagasimaksmise kindlustamise meetmed laenuandvale hoiuste tagamise skeemile. Kas hoiuste tagamise skeem peaks kasutama oma vahendeid kriisiohjamiseks väljaspool hoiustajatele tagasimaksete tegemise piire on laiema diskussiooni küsimus (29). EKP arvates tuleks nimetatud küsimust käsitleda komisjoni kriisilahendamise teatisega algatatud õigusloomeprotsessi raames.

9.3.

Kolmanda meetmena peab hoiuste tagamise skeem viimase abinõuna kehtestama alternatiivse rahastamise korra. EKP märgib siiski, et selles osas, mis puudutab keskpanga võimalikku rolli, peab hoiuste tagamise skeemide rahastamise kord olema kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingus sätestatud keskpankade laenukeeluga, eelkõige riikide keskpankade arvelduslaenude või mingit muud tüüpi laenuvõimaluste keeluga Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 123 mõistes, mida on täpsemalt käsitletud ka liidu teisestes õigusaktides ja EKP juhistes (30).

10.

EKP on teadlik, et hetkel kaalutletakse, kas esialgne ettepanek piirangute kehtestamise kohta hoiuste tagamise skeemi hoiuste ja investeeringute kogumahu osas, mis on seotud ühe asutusega, (31) tuleks tühistada. EKP leiab, et investeeringute mis tahes võimalikke piiranguid tuleks hinnata muu hulgas seoses nende võimaliku mõjuga teatud varaklasside instrumentide turgudele. Liikmesriikide avaliku sektori asutuste poolt emiteeritud instrumentidesse investeeringute puhul võib ilmneda vajadus teha erikaalutlusi.

11.

Lõpetuseks toetab EKP finantslõimumise seisukohast direktiivi ümber sõnastamise ettepaneku sätet, mille kohaselt juhul, kui krediidiasutus lõpetab skeemi liikmeks oleku ja ühineb teise skeemiga, hüvitatakse või kantakse teisele skeemile üle osamaksed, mida krediidiasutus tegi 6 kuu jooksul enne liikmesuse lõpetamist (32). Nimetatud säte võib soodustada piiriüleste krediidiasutuste ümberkujundamist. Selleks, et vältida sätte võimalikku kuritarvitamist, tuleks piirduda tehtud osamaksete ülekandmisega teisele skeemile (jättes välja hüvitamise võimaluse) ning jätta välja erakorralised osamaksed, mille arvelt kaetakse algse hoiuste tagamise skeemi piiratud vahendeid (33).

Järelevalve

12.

EKP toetab stressitestide läbiviimist hoiuste tagamise skeemide järelevalve tugevdamiseks liikmesriikides ning asjaolu, et stressitestide osas avaldavad Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus ja Euroopa hoiusekindlustajate foorum vastastikused ekspertarvamused (34). Asjaolu, et hoiuste tagamise skeemid ja pädevad asutused edastavad Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele teavet, eelkõige hoiuste tagamise skeemide rahastamise ja hoiuste tagamise skeemide vahelise piiriülese laenuandmise kohta, aitab tagada võrdsed tingimused ning lahendada eelnimetatud piiriülese laenuvõtmiskorraga seonduvaid probleeme.

Redaktsiooni ettepanekud

Teksti redaktsiooni ettepanekud, kui EKP on soovitanud direktiivi uuesti sõnastamise ettepanekut muuta, on esitatud lisas koos selgitustega.

Frankfurt Maini ääres, 16. veebruar 2011

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2010) 368 lõplik.

(2)  KOM(2010) 371 lõplik.

(3)  EKP arvamus CON/2008/70 direktiivi kohta, millega muudetakse direktiivi hoiuste tagamise skeemide kohta seoses hoiuste tagamise ulatuse ja hüvitamise tähtajaga (ELT C 314, 9.12.2008, lk 1).

(4)  EÜT L 135, 31.5.1994, lk 5. Arvamuses CON/2008/70 tehtud muudatusettepanekud võeti vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2009/14/EÜ, 11. märts 2009, millega muudetakse direktiivi 94/19/EÜ hoiuste tagamise skeemide kohta seoses hoiuste tagamise ulatuse ja hüvitamise tähtajaga (ELT L 68, 13.3.2009, lk 3).

(5)  Vt eurosüsteemi seisukohta komisjoni dokumendi kohta, mis käsitleb direktiivi 94/19/EÜ (hoiuste tagamise skeemide kohta) läbivaatamist, august 2009 (edaspidi „eurosüsteemi seisukoht 2009”), kättesaadav EKP veebilehel aadressil http://www.ecb.europa.eu

(6)  Vt eurosüsteemi seisukoht 2009, lk 4.

(7)  Vt eurosüsteemi seisukoht 2009, lk 7.

(8)  Vt eurosüsteemi seisukoht 2009, lk 12.

(9)  Vt komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule, „Hoiuste tagamise skeeme käsitleva direktiivi 94/19/EÜ läbivaatamine”, 12.7.2010, COM(2010) 369 lõplik, lk 4.

(10)  Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele ning Euroopa Keskpangale, „ELi raamistik kriisiohjamiseks finantssektoris”, 20.10.2010, COM(2010) 579 lõplik (edaspidi „Komisjoni teatis kriisiohjamise kohta”), lõige 5.2, lk 15; vt ka direktiivi uuesti sõnastamise ettepaneku põhjenduse 22 viimast lauset ja direktiivi uuesti sõnastamise ettepaneku seletuskirja lõiget 7.4, lk 8.

(11)  EÜT L 84, 26.3.1997, lk 22.

(12)  Vt direktiivi uuesti sõnastamise ettepaneku artikli 3 lõiget 1.

(13)  Vt BCBS, „Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems. A proposed methodology for compliance assessment”, 25. novembri 2010. aasta konsultatiivdokument, kommenteerimiseks välja antud 8. detsembril 2010 (edaspidi „BCBSi konsultatiivdokument”), lk 15 („Põhimõte nr 8 – Kohustuslik liikmesus”), kättesaadav BCBSi veebilehel aadressil http://www.bis.org

(14)  Vt artikli 20 lõike 1 esimest lõiku seoses direktiivi uuesti sõnastamise ettepaneku artikli 9 lõike 1 kolmanda lõiguga ja artikli 2 lõike 1 punktiga h; vt ka direktiivi uuesti sõnastamise ettepaneku seletuskirja lõiget 7.4 (lk 7); vt ka direktiivi uuesti sõnastamise ettepaneku põhjendust 16 ja direktiivi uuesti sõnastamise ettepaneku seletuskirja lõiget 7.5 (lk 8).

(15)  Vt käesoleva arvamuse lisas toodud muudatust 2.

(16)  Vt direktiivi 94/19/EÜ I lisa punkt 3 ja 4.

(17)  Vt direktiivi uuesti sõnastamise ettepaneku artikli 7 lõike 1 esimest lõiku.

(18)  Vt direktiivi 94/19/EÜ artiklit 10, mida on muudetud artikli 1 lõike 6 punktiga a seoses direktiivi 2009/14/EÜ artikli 2 lõike 1 teise lõiguga.

(19)  Vt käesoleva arvamuse lisa muudatust 3.

(20)  Vt joonealust märkust 14.

(21)  Vt käesoleva arvamuse lisas toodud muudatust 1.

(22)  Direktiivi uuesti sõnastamise ettepaneku artikli 2 lõike 1 punkt c.

(23)  Vt direktiivi uuesti sõnastamise ettepaneku artiklit 11 ning I ja II lisa.

(24)  Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus (juuni 2009) „Possible Models for risk-based contributions to EU Deposit Guarantee Schemes”.

(25)  Vt käesoleva arvamuse lisas toodud muudatust 4.

(26)  Vt direktiivi uuesti sõnastamise ettepaneku artikli 9 lõiget 3.

(27)  Vt direktiivi uuesti sõnastamise ettepaneku artiklit 10.

(28)  Vt direktiivi uuesti sõnastamise ettepaneku artikli 10 lõike 1 punkti d.

(29)  Vt BCBS konsultatiivdokument, lk 33.

(30)  Vt eurosüsteemi seisukoht 2009, lk 11.

(31)  Vt direktiivi uuesti sõnastamise ettepaneku artikli 9 lõiget 2.

(32)  Vt direktiivi uuesti sõnastamise ettepaneku artikli 12 lõiget 3.

(33)  Vt käesoleva arvamuse lisas toodud muudatust 5.

(34)  Vt direktiivi uuesti sõnastamise ettepaneku artikli 3 lõiget 6.


LISA

Redaktsiooni ettepanekud

Komisjoni ettepaneku redaktsioon

EKP muudatusettepanek (1)

EKP muudatusettepanek ettepaneku kohta, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi hoiuste tagamise skeemide kohta (uuesti sõnastatud)

Muudatus 1

Direktiivi uuesti sõnastamise ettepaneku artikli 2 lõike 1 punkt h

„h)   „sihttase”– 1,5 % kõlblikest hoiustest, mille tagamise eest on hoiuste tagamise skeem vastutav;”

„h)   „sihttase”– 1,5 % tagatud hoiustest, mille tagamise eest on hoiuste tagamise skeem vastutav;”

Selgitus

Eelneva rahastamise tase tuleks määratleda vastavalt „tagatud hoiustele”, st. kõlblikele hoiustele, mis ei ületa tagatud hoiuste taset, sest tagatud hoiused kajastavad hoiuste tagamise skeemi kohustuste taset täpsemalt kui kõlblikud hoiused.

Muudatus 2

Direktiivi uuesti sõnastamise ettepaneku artikli 4 lõike 1 punkt j

„j)

ametiasutuste hoiused;”

„j)

valitsus- ja keskhaldusasutuste ning maakonna-, piirkondlike, kohalike ja munitsipaalasutuste hoiused;”

Selgitus

Ametiasutuste hoiuste välja arvamisel tuleks kasutada direktiivi 94/19/EÜ täpseid mõisteid.

Muudatus 3

Direktiivi uuesti sõnastamise ettepaneku artikli 7 lõige 1

„1.   Hoiuste tagamise skeemid peavad suutma maksta peatatud hoiused tagasi seitsme päeva jooksul alates kuupäevast, mil pädevad asutused teevad artikli 2 lõike 1 punkti e alapunktis i osutatud otsuse või kohtuorgan teeb artikli 2 lõike 1 punkti e alapunktis ii osutatud otsuse.”

„1.   Hoiuste tagamise skeemid peavad suutma maksta peatatud hoiused tagasi kahekümne töö päeva jooksul alates kuupäevast, mil pädevad asutused teevad artikli 2 lõike 1 punkti e alapunktis i osutatud otsuse või kohtuorgan teeb artikli 2 lõike 1 punkti e alapunktis ii osutatud otsuse.

[1. aprilliks 2012] esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule konsultatsiooni põhjal koostatud aruande: a) vaadates läbi tagasimaksetähtaja 20 tööpäevani lühendamise rakendamise; ja b) hinnates läbivaatamise tulemuste põhjal tagasimaksetähtaja täiendava lühendamise või lühendamiste otstarbekust.

Selgitus

Ettepandud tähtaja lühendamine seitsme päevani võib osutuda keeruliseks, sest muudatus viiakse sisse kohe pärast tähtaja esialgset lühendamist 20 tööpäevani, mida liikmesriigid pidid rakendama 2010. aasta lõpuni. Direktiivi uuesti sõnastamise ettepanek peaks nägema ette, et komisjon vaatab läbi tähtaja esialgse 20 tööpäevani lühendamise rakendamise ning teeb läbivaatamise tulemuste põhjal ettepaneku tähtaja täiendava lühendamise või lühendamiste ajakava kohta.

Muudatus 4

Direktiivi uuesti sõnastamise ettepaneku artikli 11 lõiked 3–5

„3.   Lõiget 2 ei kohaldata artikli 1 lõikes 2 osutatud hoiuste tagamise skeemide suhtes.

4.   Komisjonile antakse volitused määrata kindlaks II lisa A osas esitatud mõistete ja meetodite elemendid. Kõnealused regulatiivsete standardite kavandid võetakse vastu vastavalt [Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse määruse] artiklitele 7–7d. Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus võib välja töötada regulatiivsete standardite kavandeid ja esitada need komisjonile.

5.   Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus annab 31. detsembriks 2012 [Euroopa Pangandusjärelevalve Asutuse määruse artikli 8] kohaselt välja suunised II lisa B osa kohaldamiseks.”

„3.   Lõiget 2 ei kohaldata artikli 1 lõikes 3 osutatud hoiuste tagamise skeemide suhtes.

4.   Komisjonile antakse volitused võtta vastu regulatiivsed tehnilised standardid II lisa A osas esitatud mõistete ja meetodite kindlaksmääramiseks riski põhinäitajate arvutamise eesmärgil. Kõnealused regulatiivsed tehnilised standardid võetakse vastu vastavalt määruse (EL) nr 1093/2010 artiklitele 1014.

Eelkõige peab komisjon arvestama, et riskiga kaalutud osamakse arvutamise meetodid põhineksid kontrollitud empiirilistel andmetel ja edendaksid võrdset kohtlemist.

5.   Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus (EBA) annab [31. detsembriks 2011 ] määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 16 kohaselt välja suunised II lisa B osas sätestatud riski lisanäitajate kohaldamiseks.”

Selgitus

Ettepandud hoiuste tagamise skeemi riskiga kaalutud osamakse arvutamise meetod on arutamisel. Suuniste ja tehniliste standardite väljatöötamise kohustuse kehtestamine Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele aitab välja töötada adekvaatse meetodi, mis põhineb kontrollitud tehnilistel andmetel ning edendab võrdset kohtlemist.

Muudatus 5

Direktiivi uuesti sõnastamise ettepaneku artikli 12 lõige 3

„3.   Kui krediidiasutus lõpetab skeemi liikmeks oleku ja ühineb teise skeemiga, hüvitatakse või kantakse teisele skeemile üle osamaksed, mida krediidiasutus tegi 6 kuu jooksul enne liikmesuse lõpetamist. Seda ei kohaldata, kui krediidiasutus on skeemist artikli 3 lõike 3 kohaselt välja arvatud.”

„3.   Kui krediidiasutus lõpetab skeemi liikmeks oleku ja ühineb teise skeemiga, kantakse teisele skeemile üle osamaksed, mida krediidiasutus tegi 6 kuu jooksul enne liikmesuse lõpetamist, välja arvatud artikli 9 lõikes 3 sätestatud erakorralised osamaksed. Seda ei kohaldata, kui krediidiasutus on skeemist artikli 3 lõike 3 kohaselt välja arvatud.”

Selgitus

Et vältida sätte võimalikku kuritarvitamist, ei tohiks osamaksete ülekandmine teisele skeemile olla seotud erakorraliste osamaksetega, mille arvelt kaetakse algse hoiuste tagamise skeemi piiratud vahendeid, samas kui tehtud osamaksete hüvitamine tuleks välja jätta.


(1)  Rõhutatud kiri osutab EKP ettepanekule lisada uus tekst. Läbi kriipsutatud kiri osutab EKP väljajätmisettepanekule.


Top