EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0006

Euroopa Keskpanga arvamus, 28. jaanuar 2011 , mis käsitleb ettepanekut Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, millega muudetakse direktiive 98/78/EÜ, 2002/87/EÜ ja 2006/48/EÜ seoses finantskonglomeraati kuuluvate finantsüksuste täiendava järelevalvega (CON/2011/6)

OJ C 62, 26.2.2011, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.2.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 62/1


EUROOPA KESKPANGA ARVAMUS,

28. jaanuar 2011,

mis käsitleb ettepanekut Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, millega muudetakse direktiive 98/78/EÜ, 2002/87/EÜ ja 2006/48/EÜ seoses finantskonglomeraati kuuluvate finantsüksuste täiendava järelevalvega

(CON/2011/6)

2011/C 62/01

Sissejuhatus ja õiguslik alus

30. septembril 2010. aastal sai Euroopa Keskpank (EKP) Euroopa Liidu Nõukogult taotluse avaldada arvamust seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, millega muudetakse direktiive 98/78/EÜ, 2002/87/EÜ ja 2006/48/EÜ seoses finantskonglomeraati kuuluvate finantsüksuste täiendava järelevalvega (1) (edaspidi „ettepandud direktiiv”).

EKP arvamuse andmise pädevus põhineb Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 127 lõikel 4 ja artikli 282 lõikel 5, kuna ettepandud direktiivi sätted mõjutavad Euroopa Keskpankade Süsteemi kaasabi finantssüsteemi stabiilsusega seotud poliitika tõrgeteta teostamisele, millele osutab lepingu artikli 127 lõige 5. EKP nõukogu on käesoleva arvamuse vastu võtnud kooskõlas Euroopa Keskpanga kodukorra artikli 17.5 esimese lausega.

Üldised märkused

1.

EKP toetab ettepandud direktiivi peamist eesmärki tagada finantskonglomeraatide täiendava järelevalve kohane ulatus, kõrvaldades lüngad, mis on tekkinud liidu täiendava järelevalvekorra (2) ning panga- ja kindlustusteenuseid käsitlevate valdkondlike direktiivide vahel.

Konkreetsed märkused

Segafinantsvaldusettevõtjate käsitlemine

2.

EKP toetab viiteid segafinantsvaldusettevõtjale sektoridirektiivide sätetes, millega määratletakse pangajärelevalve ja kontserni kindlustuse ühendatud järelevalve ulatus (3). See võimaldab lisaks täiendavale järelevalvele kohaldada finantsvaldusettevõtja või kindlustusvaldusettevõtja suhtes, kellest tegevuse laiendamise tõttu teise finantssektorisse on saanud segafinantsvaldusettevõtja, ka konsolideeritud sektori kontsernijärelevalvet. EKP on seisukohal, et konsolideeritud kontsernijärelevalves saadud teavet, mis on seotud erinevate sektorite tegevusega, saaks sobivalt täiendada täiendavas järelevalves saadud teabega sektoritevaheliste riskide kohta. Samas tuleb arendada tõhusat järelevalve praktikat, mis ühelt poolt võimaldab järelevalves hõlmata kõiki asjakohaseid riske ja teiselt poolt kõrvaldab järelevalve kattumise ja säilitab võrdsed tingimused. EKP soovitab (4) Euroopa järelevalveasutustele (ESAd) anda pädevuse võtta ühise komitee kaudu selles osas vastu ühiseid suuniseid.

Varahaldusettevõtjate käsitlemine

3.

EKP toetab seda, et künnise arvutamisel finantskonglomeraatide määratlemiseks võetakse selgesõnaliselt arvesse varahaldusettevõtjaid (5). EKP soovitab (6) määrata varahaldusettevõtjad sellesse finantskonglomeraadi sektorisse, millega neil on tihe seos, ning seda võiks täpsustada järelevalve suunistes. Selline lahendus oleks parem riskil põhineva hinnangu seisukohast, võrreldes ettepandud direktiivis ette nähtud väiksemasse finantssektorisse määramisega. Lisaks soovitab EKP (7) seoses varahaldusettevõtjate selgesõnalise hõlmamisega täiendavas järelevalve korralduses kaasata täiendava järelevalve praktika ühtlustamist taotlevate suuniste koostamisel muude ESAde kõrval Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus (8). Selles osas tuleks järgida direktiivi 2010/78/EL (9) sõnastust, s.o „Euroopa järelevalveasutused ühiskomitee kaudu”. Kõikide asjaomaste Euroopa järelevalveasutuste osalemine selliste suuniste väljatöötamises tagab, et levik, kontsentratsioon ja keerukuse probleemid ning huvide konfliktid on piisavalt käsitletud kõikides sektorites ning kõikide finantskonglomeraadi reguleeritud üksuste puhul. Samuti peaks direktiiv 2002/87/EÜ sisekontrollimehhanismides ja riskijuhtimismenetluste täiendavas järelevalves (10) taotlema täiendava järelevalve kooskõla pädevate asustuste poolt jälgitava UCITS direktiivi usaldatavusnõuete järgimisega (11). See kooskõla täiendava järelevalve ja toimuva järelevalve vahel on juba nõutav panganduse direktiivi (12) ja solventsus II direktiivi (13) kohaselt.

Aruandluse vorm

4.

EKP soovitab (14) finantskonglomeraadi vastavate üksuste jaoks arvutatud kapitali adekvaatsuse nõuete aruandluses kasutada harmoneeritud vormi, sagedust ja aruandluskuupäevi, vastavalt asjaomase ESA poolt ühiskomitee (15) kaudu välja töötatud tehniliste standardite rakendamist (16). Sellisel ühtlustamisel tuleks kasutada mudelit, mis on juba kasutusel pangandussektoris panganduse direktiivi 2009. aasta muudatuse (17) alusel. EKP arusaama kohaselt aruandevormi osas tehtav töö jätkub, muuhulgas seoses vajadusega, mis tuleneb Basel III kapitali raamistiku rakendamisest liidu õiguses. Eurosüsteemil on tugev huvi selles valdkonnas oma finantsstabiilsuse rolli tõttu, mistõttu ta jälgib selle töö edenemist koostöös komisjoniga.

Teksti redaktsiooni ettepanekud, kui EKP on soovitanud ettepandud direktiivi muuta, on esitatud lisas koos selgitustega.

Frankfurt Maini ääres, 28. jaanuar 2011

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2010) 433 lõplik.

(2)  See kord hõlmab käesoleval ajal Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2002. aasta direktiivi 2002/87/EÜ, milles käsitletakse finantskonglomeraati kuuluvate krediidiasutuste, kindlustusseltside ja investeerimisühingute täiendavat järelevalvet, (ELT L 35, 11.2.2003, lk 1) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 1998. aasta direktiivi 98/78/EÜ kindlustusandjate gruppi kuuluvate kindlustusseltside täiendava järelevalve kohta (EÜT L 330, 5.12.1998, lk 1).

(3)  Vt ettepandud direktiivi artiklit 1 ja I lisa, mis viivad sisse muudatusi direktiivi 98/78/EÜ artiklis 1 ja artikli 2 lõikes 2, artikli 4 lõikes 1, artikli 4 lõikes 2 ja artikli 10 lõikes 2; vt ettepandud direktiivi artiklit 3, mis viib sisse muudatused Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta direktiivi 2006/48/EÜ (krediidiasutuste asutamise ja tegevuse kohta (uuestisõnastamine) (ELT L 177, 30.6.2006, lk 1) artiklites 4, 71, 72, 84, 105, 125 kuni 127, 129 ja 141.

(4)  Vt käesoleva arvamuse muudatust 3.

(5)  Vt ettepandud direktiivi artikli 2 lõigetega 1 ja 2 lisatavad direktiivi 2002/78/EÜ artikli 2 lõige 5 ja artikli 3 lõige 2.

(6)  Vt käesoleva arvamuse lisas toodud muudatust 1.

(7)  Vt käesoleva arvamuse lisas toodud muudatust 2.

(8)  Vt ettepandud direktiivi artikli 2 lõigetega 1 ja 2 sisse viidud direktiivi 2002/87/EÜ artikli 2 lõiget 5 ja artikli 3 lõike 2 kolmandat lõiku.

(9)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta direktiivi 2010/78/EL, millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ, 2002/87/EÜ, 2003/6/EÜ, 2003/41/EÜ, 2003/71/EÜ, 2004/39/EÜ, 2004/109/EÜ, 2005/60/EÜ, 2006/48/EÜ, 2006/49/EÜ ja 2009/65/EÜ seoses Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Pangandusjärelevalve), Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionidejärelevalve) ning Euroopa Järelevalveasutusele (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve) antud volitustega, (ELT L 331, 15.12.2010, lk 120).

(10)  Vt direktiivi 2002/87/EÜ artikkel 9.

(11)  Nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/65/EÜ avatud investeerimisfonde (UCITS) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (ELT L 302, 17.11.2009, lk 32). Fondivalitseja järelevalvet käsitletakse UCITS direktiivi artikli 21 lõikes 4 ja artikli 102 lõike 4 punktis a; see keskendub kooskõlale järgmisega: i) varahaldusettevõtjate osas tuleb artikli 12 alusel sisse viia usaldatavusnõuded; ja ii) täiendavad nõuded artiklite 17 ja 18 alusel varahaldusteenuse osutamise osas filiaalide kaudu ja piiriüleste teenuste osutamise osas.

(12)  Direktiiv 2006/48/EÜ.

(13)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (ELT L 335, 17.12.2009, lk 1).

(14)  Vt käesoleva arvamuse lisas toodud muudatusi 4 ja 6.

(15)  Vt direktiivi 2010/78/EL artikli 2 lõike 15 alusel sisse viidud direktiivi 2002/87/EÜ artikli 21a lõiget 2.

(16)  Vt direktiivi 2002/87/EÜ artikli 6 lõige 2.

(17)  Vt direktiivi 2006/48/EÜ artikli 74 lõike 2 teine lõik, mis lisati Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta direktiivi 2009/111/EÜ, millega muudetakse direktiive 2006/48/EÜ, 2006/49/EÜ ja 2007/64/EÜ seoses keskasutustega seotud pankade, teatavate omavahendite kirjete, suure riskikontsentratsiooni, järelevalvesüsteemide ja kriisijuhtimisega, (ELT L 302, 17.11.2009, lk 97) artikli 1 lõikega 14.


LISA

Muudatusettepanekud

Komisjoni redaktsiooni ettepanek

EKP muudatusettepanek (1)

Muudatus 1

Artikli 2 lõike 2 punkt a

„a)

Lõikele 2 lisatakse järgmine kolmas lõik:

„Artiklis 30 määratletud varahaldusettevõtjad lisatakse sektorile, millesse nad kontsernisiseselt kuuluvad; kui nad ei kuulu kontsernisiseselt ainult ühte sektorisse, lisatakse nad väikseimale finantssektorile.” ”

„a)

Lõikele 2 lisatakse järgmine kolmas lõik:

„Artiklis 30 määratletud varahaldusettevõtjad lisatakse sektorile, millesse nad kontsernisiseselt kuuluvad; kui nad ei kuulu kontsernisiseselt ainult ühte sektorisse, lisatakse nad finantssektorile, millega neil on lähedasim side.” ”

Selgitus

Praegune lahendus, millega määratakse varahaldusettevõtjad finantskonglomeraadi väiksemaisse sektorisse, ei põhine piisaval määral riskil. See tuleks asendada kriteeriumiga „lähedasim side”, mida peaks täpsustama ESA ühiste suunistega, mis võetakse direktiivi 2002/87/EÜ artikli 3 lõike 8 alusel (vt muudatust 2).

Muudatus 2

Artikli 2 lõike 2 punkt f

„f)

Lisatakse järgmine lõige 8:

„8.   Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus ning Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus annavad välja ühised suunised, mille eesmärgiks on lähendada järelevalvetavasid käesoleva artikli lõigete 2, 3, 3a, 4 ja 5 kohaldamisel.” ”

„f)

Lisatakse järgmine lõige 8:

„8.   Asjaomane Euroopa järelevalveasutus annab ühiskomitee kaudu välja ühised suunised, mille eesmärgiks on lähendada järelevalvetavasid käesoleva artikli lõigete 2, 3, 3a, 4 ja 5 kohaldamisel.” ”

Selgitus

Finantskonglomeraatide määratlemiseks künnise arvutamisel varahaldusettevõtjate selgesõnaline arvessevõtmine tingib selle, et koos teiste Euroopa järelevalveasutustega tuleb finantskonglomeraatide täiendaval järelevalvel kasutatavate järelevalvetavade lähendamist edendavate suuniste väljatöötamisse kaasata Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus. Kõikide asjaomaste Euroopa järelevalveasutuste osalemine selliste suuniste väljatöötamises tagab, et levik, kontsentratsioon ja keerukuse probleemid ning huvide konfliktid on piisavalt käsitletud kõikides sektorites ning kõikide finantskonglomeraadi reguleeritud üksuste puhul. Selles osas kasutatud sõnastus („asjaomane Euroopa järelevalveasutus ühiskomitee kaudu”) järgib direktiivi 2010/78/EÜ eeskuju. Käesolev muudatus on seotud muudatusega 5.

Muudatus 3

Uus artikli 2 lõige 2a

Tekst puudub

„2a.   Artiklis 5 lisatakse järgmine lõige 6:

„6.   Asjaomane Euroopa järelevalveasutus annab ühiskomitee kaudu välja ühised suunised, mille eesmärgiks on kujundada finantsvaldusettevõtjate täiendav järelevalve kohaselt täiendama kontserni järelevalvet direktiivi 98/78/EÜ alusel või kohastel juhtudel konsolideeritud järelevalvet direktiivi 2006/48/EÜ alusel ning mis võimaldaks järelevalvet käsitleda kõiki asjakohaseid riske, ilma võimaliku dubleerimiseta ja võrdseid tingimusi säilitades.” ”

Selgitus

Tõhus järelevalve praktika tuleks kujundada viisil, mis võimaldaks paralleelselt kohaldada sektori konsolideeritud ja kontserni järelevalvet ning täiendavat järelevalvet segafinantsvaldusettevõtjate osas. Asjaomasel ESA-l, kes tegutseb ühiskomitee kaudu, peaks olema pädevus võtta selles osas vastu ühiseid suuniseid.

Muudatus 4

Uus artikli 2 lõige 2b

Tekst puudub

„2b)   Artikli 6 lõikes 2 lisatakse järgmine kuues alalõik:

„Alates [1. jaanuarist 2013] nõuavad liikmesriigid käesolevas artiklis nimetatud arvutuste esitamisel ühtseid vorme ning ühesuguseid sagedusi ja kuupäevi vastavalt tehnilistele standarditele, mis on kehtestatud kooskõlas artikli 21a lõike 1 punktiga d.” ”

Selgitus

Samamoodi nagu panganduse direktiivi puhul tuleks ka direktiivi 2002/87/EÜ alusel esitatavas arvutatud kapitali adekvaatsuse nõuete aruandluses järgida ühtlustatud vorme, sagedusi ja kuupäevi. Käesolev muudatus on seotud muudatusega 6.

Muudatus 5

Artikli 2 lõiked 4, 7 ja 10

„(4)   Artiklile 7 lisatakse järgmine lõige 5:

„5.   Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus ning Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus annavad välja ühised suunised, mille eesmärgiks on lähendada järelevalvetavasid täiendava järelevalve kohaldamisel riskikontsentratsioonile, nagu on sätestatud lõigetes 1–4. Nad annavad välja konkreetsed ühised suunised lõigete 1–4 kohaldamiseks finantskonglomeraadis osalusele juhtudel, mil liikmesriigi äriühinguõigus takistab artikli 14 lõike 2 kohaldamist.”

(5)   Artiklile 8 lisatakse järgmine lõige 5:

„5.   Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus ning Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus annavad välja ühised suunised, mille eesmärgiks on lähendada järelevalvetavasid täiendava järelevalve kohaldamisel kontsernisisestele tehingutele, nagu on sätestatud lõigetes 1–4. Nad annavad välja konkreetsed ühised suunised lõigete 1–4 kohaldamiseks finantskonglomeraadis osalusele juhtudel, mil liikmesriigi äriühinguõigus takistab artikli 14 lõike 2 kohaldamist.”

(6)   Artiklile 9 lisatakse järgmine lõige 6:

„6.   Pädevad asutused ühtlustavad käesolevas artiklis sätestatud sisekontrollimehhanismide ja riskijuhtimistoimingute täiendava järelevalve kohaldamise direktiivi 2006/48/EÜ artikli 124 ja direktiivi 2009/138/EÜ artikli 36 kohase järelevalvemenetlusega. Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus ning Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus annavad välja ühised suunised, mille eesmärgiks on lähendada järelevalvetavasid täiendava järelevalve kohaldamisel käesolevas artiklis sätestatud sisekontrollimehhanismidele ja riskijuhtimistoimingutele ning tagada kooskõla järelevalvemenetlusega, mis on sätestatud direktiivi 2006/48/EÜ artikliga 124 ja direktiivi 2009/138/EÜ artikliga 36. Nad annavad välja konkreetsed ühised suunised käesoleva artikli kohaldamiseks finantskonglomeraadis osalusele juhtudel, mil liikmesriigi äriühinguõigus takistab artikli 14 lõike 2 kohaldamist.”

(7)   Artiklile 11 lisatakse järgmised lõiked 4 ja 5:

„[…]

5.   Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus ning Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus annavad välja ühised suunised, mille eesmärgiks on järelevalve koordineerimiskordade kooskõla vastavalt direktiivi 2006/48/EÜ artiklile 131a ja direktiivi 2009/138/EÜ artikli 248 lõikele 4.”

[…]

(10)   Lisatakse järgmine artikkel 21b:

„Artikkel 21b

Ühised suunised

Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus ning Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus annavad välja ühised suunised, millele on osutatud artikli 3 lõikes 3, artikli 7 lõikes 5, artikli 8 lõikes 5, artikli 9 lõikes 6 ning artikli 11 lõikes 5, kooskõlas määruse (EL) nr …/… (millega luuakse Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus) artiklis 42 ning määruse (EL) nr …/… (millega luuakse Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus) artiklis 42 sätestatud menetlusega ning pärast koostööd Euroopa järelevalveasutuste ühiskomitees.” ”

„(4)   Artiklis 7 lisatakse järgmine lõige 5:

„5.   Asjaomane Euroopa järelevalveasutus annab ühiskomitee kaudu välja ühised suunised, mille eesmärgiks on lähendada järelevalvetavasid täiendava järelevalve kohaldamisel riskikontsentratsioonile, nagu on sätestatud lõigetes 1–4. Nad annavad välja konkreetsed ühised suunised lõigete 1–4 kohaldamiseks finantskonglomeraadis osalusele juhtudel, mil liikmesriigi äriühinguõigus takistab artikli 14 lõike 2 kohaldamist.”

(5)   Artiklile 8 lisatakse järgmine lõige 5:

„5.   Asjaomane Euroopa järelevalveasutus annab ühiskomitee kaudu välja ühised suunised, mille eesmärgiks on lähendada järelevalvetavasid täiendava järelevalve kohaldamisel kontsernisisestele tehingutele, nagu on sätestatud lõigetes 1–4. Nad annavad välja konkreetsed ühised suunised lõigete 1–4 kohaldamiseks finantskonglomeraadis osalusele juhtudel, mil liikmesriigi äriühinguõigus takistab artikli 14 lõike 2 kohaldamist.”

(6)   Artiklile 9 lisatakse järgmine lõige 6:

„6.   Pädevad asutused ühtlustavad käesolevas artiklis sätestatud sisekontrollimehhanismide ja riskijuhtimistoimingute täiendava järelevalve kohaldamise direktiivi 2006/48/EÜ artikli 124 ja direktiivi 2009/138/EÜ artikli 36 kohase järelevalvemenetlusega ning direktiivi 2009/65/EÜ artikli 12 alusel kehtestatud usaldatavusnormatiivide järgimise jälgimisega pädevate asutuste poolt. Asjaomane Euroopa järelevalveasutus ühiskomitee kaudu ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus annavad välja ühised suunised, mille eesmärgiks on lähendada järelevalvetavasid täiendava järelevalve kohaldamisel käesolevas artiklis sätestatud sisekontrollimehhanismidele ja riskijuhtimistoimingutele ning tagada kooskõla järelevalvemenetlusega, mis on sätestatud direktiivi 2006/48/EÜ artikliga 124 ja direktiivi 2009/138/EÜ artikliga 36, ning direktiivi 2009/65/EÜ artikli 12 alusel kehtestatud usaldatavusnormatiivide järgimise jälgimisega pädevate asutuste poolt. Nad annavad välja konkreetsed ühised suunised käesoleva artikli kohaldamiseks finantskonglomeraadis osalusele juhtudel, mil liikmesriigi äriühinguõigus takistab artikli 14 lõike 2 kohaldamist.”

(7)   Artiklile 11 lisatakse järgmised lõiked 4 ja 5:

„[…]

5.   Asjaomane Euroopa järelevalveasutus annab ühiskomitee kaudu välja ühised suunised, mille eesmärgiks on järelevalve koordineerimiskordade kooskõla vastavalt direktiivi 2006/48/EÜ artiklile 131a ja direktiivi 2009/138/EÜ artikli 248 lõikele 4.”

[…]

(10)   Lisatakse järgmine artikkel 21b:

„Artikkel 21b

Ühised suunised

Asjaomane Euroopa järelevalveasutus ühiskomitee kaudu ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus annavad välja ühised suunised, millele on osutatud artikli 3 lõikes 38, artikli 7 lõikes 5, artikli 8 lõikes 5, artikli 9 lõikes 6 ning artikli 11 lõikes 5, kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määruse (EL) nr1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/78/EÜ, artiklis 56, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määruse (EL) nr1094/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/79/EÜ, artiklis 56 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määruse (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ, artiklis 56 sätestatud menetlusega ning pärast koostööd Euroopa järelevalveasutuste ühiskomitees.” ”

Selgitus

Vt selgitust muudatuses 2, mis on seotud käesoleva muudatusega. Samuti peaks direktiiv 2002/87/EÜ artikli 9 lõike 6 osas ettepandud muudatus sisekontrollimehhanismides ja riskijuhtimismenetluste täiendavas järelevalves taotlema täiendava järelevalve kooskõla pädevate asustuste poolt jälgitava UCITS direktiivi usaldatavusnõuete järgimisega. See kooskõla täiendava järelevalve ja toimuva järelevalve vahel on juba nõutav panganduse direktiivi ja Solventsus II direktiivi kohaselt.

Muudatus 6

Uus artikli 2 lõige 9a

Tekst puudub

„9a.   Artikli 21a lõike 1 esimeses lõigus lisatakse järgmine punkt d:

„d)

artikli 6 lõikega 2, et tagada seoses aruandlusega ühtsed vormid (koos seonduvate juhistega) ning ühesugused sagedused ja kuupäevad.” ”

Selgitus

Vt selgitust muudatuses 4, mis on seotud käesoleva muudatusega.


(1)  Rõhutatud kiri osutab EKP ettepanekule lisada uus tekst. Läbi kriipsutatud kiri osutab EKP väljajätmisettepanekule.


Top