EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0001

Euroopa Keskpanga arvamus, 13. jaanuar 2011 , seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta (CON/2011/1)

OJ C 57, 23.2.2011, p. 1–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 57/1


EUROOPA KESKPANGA ARVAMUS,

13. jaanuar 2011,

seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta

(CON/2011/1)

2011/C 57/01

Sissejuhatus ja õiguslik alus

13. oktoobril 2010 sai Euroopa Keskpank (EKP) Euroopa Liidu Nõukogult taotluse avaldada arvamust seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta (1) (edaspidi „ettepandud määrus”).

EKP arvamuse andmise pädevus põhineb Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 127 lõikel 4 ning artikli 282 lõikel 5, kuna ettepandud määrus sisaldab sätteid, mis mõjutavad eelkõige maksesüsteemide tõrgeteta töö edendamist Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) poolt ning samuti tema kaasabi finantssüsteemi stabiilsusega seotud poliitika tõrgeteta teostamisele, tema poolt välisvaluutatehingute sooritamist ning tema poolt liikmesriikide ametlike välisvaluutareservide hoidmist ja haldamist, millele viidatakse lepingu artikli 127 lõigetes 2 ning 5. EKP nõukogu on käesoleva arvamuse vastu võtnud kooskõlas Euroopa Keskpanga kodukorra artikli 17.5 esimese lausega.

Üldised märkused

Arvestades G20 liidrite poolt Pittsburghi tippkohtumisel 2009. aasta septembris võetud kohustust edendada börsiväliste tuletisinstrumentide stabiilsust ja läbipaistvust, toetab EKP ettepandud määruse eesmärki kehtestada ühtsed nõuded börsivälistele tuletislepingutele ning kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate tegevusele.

Samas näeb EKP probleeme seoses mõnede ettepandud määruse sätetega. Muu hulgas on ettepandud määruse eesmärgiks edendada finantsstabiilsust börsiväliste tuletisinstrumentide turul usaldatavusnormatiivide järelevalve vaatenurgast. Keskpankadel on seaduses sätestatud roll ja kohustused tagada finantsstabiilsus ning samuti finantsinfrastruktuuride turvalisus ja tõhusus. Seda rolli täidavad nii keskpangad, kes vastutavad kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate järelevaatamise ees, kui ka keskpangad, kes emiteerivad vääringuid, mis on kasutusel kesksete vastaspoolte teostatavates arveldustes või mis registreeritakse kauplemisteabehoidlate poolt. Seetõttu on vaja tagada EKP ning EKPSi kuuluvate riikide keskpankade kaasamine ettepandud määruse erinevatesse aspektidesse (eelkõige seoses otsustega anda, tühistada või pikendada tegevuslubasid; kesksete vastaspoolte jooksva riskide hindamisega; tehniliste standardite määratlemisega kesksetele vastaspooltele ja kauplemisteabehoidlatele; ning otsustega lubada liidus tegutseda kolmandate riikide kesksetel vastaspooltel ja kauplemisteabehoidlatel), ilma et sekkutaks sisuliselt keskpankade pädevusse.

Lisaks rõhutab EKP vajadust tagada, et kesksete vastaspoolte suhtes kehtivad ranged eeskirjad. Sellega seoses tuleks samuti täiendavalt kaaluda, kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta direktiivi 2006/48/EÜ (krediidiasutuste asutamise ja tegevuse kohta (uuestisõnastamine) (2) artikli 4 lõikes 1 oleva „krediidiasutuse” määratluse muutmine on põhjendatud, et tagada kesksete vastaspoolte liigitamine piiratud tegevusloaga krediidiasutusteks.

Samuti märgib EKP, et käesoleval reformil on tohutud praktilised tagajärjed turuosalistele, eriti tehingute, riskijuhtimise ning õigusdokumentide osas.

Konkreetsed märkused

Lepingu artikli 127 lõike 2 neljanda taande ning Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja (edaspidi „EKPSi põhikiri”) artikli 3.1 neljanda taande ning artikli 22 kohaselt ning koostoimes lepingu artiklis 139 ning EKPSi põhikirja artiklis 42.1 sätestatud eranditega on üheks EKPSi kaudu ellu viidavaks peamiseks ülesandeks maksesüsteemide tõrgeteta toimimise edendamine. Seoses sellega võivad EKP ja liikmesriikide, mille rahaühik on euro, keskpangad anda vahendeid ja EKP võib kehtestada eeskirju efektiivsete ja usaldatavate arveldus- ja maksesüsteemide tagamiseks ühenduse piires ja teiste riikidega. Eurosüsteemi järelevalvepädevus arveldus- ja maksesüsteemide üle tuleneb neist sätetest (3). Järelevaatamise pädevus on seotud ka EKPSi ülesandega aidata kaasa finantssüsteemi stabiilsusele, mis on sätestatud lepingu artikli 127 lõikes 5, mida peegeldab EKPSi põhikirja artikkel 3.3. Lisaks sõltub eurosüsteemi rahapoliitika rakendamine vastavalt lepingu artikli 127 lõikele 2, mida peegeldab EKPSi põhikirja artikli 3.1 esimene taane, usaldusväärsete ja tõhusate turusüsteemide ja -infrastruktuuri olemasolust. Selliste süsteemide ja infrastruktuuri tõrgeteta toimimise edendamine on seega eurosüsteemi põhiülesanne (4). Liikmesriikide, mille rahaühik ei ole euro, keskpankadel on samasugused volitused oma riigi õigusaktide alusel.

Finantsturgude infrastruktuuride valdkonnas, mis hõlmab keskseid vastaspooli, on keskpangad ning väärtpaberituru reguleerijad makse- ja arveldussüsteemide komitees (PSSC) ning Rahvusvahelises Väärtpaberijärelevalve Organisatsioonis (IOSCO) tunnustanud nii reguleerimise kui järelevaatamise tähtsust. Seda arvestades põhinevad makse- ja arveldussüsteemide komitee ning Rahvusvahelise Väärtpaberijärelevalve Organisatsiooni soovitused põhimõttel, et ettevõtjate reguleerimist, järelevalvet ning järelevaatamist teostavad väärtpaberijärelevalve asutused ja keskpangad võrdsetel alustel. Ettepandud määruses tuleks järgida sama lähenemist ning tagada, et Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse volitusi täiendab ja tasakaalustab EKP ja riikide keskpankade piisav osalemine. Esmatähtsaks eesmärgiks peaks olema standardite väljatöötamine Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse ning EKPSi tihedas koostöös, mis hoiab ära keskpankade vajaduse välja töötada täiendavaid ning potentsiaalselt erinevaid järelevaatamismeetmeid (sealhulgas õigusakte), et tagada kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate turvalisus ja usaldatavus. See võib kaasa tuua liigselt koormava liidu õigusraamistiku kesksete vastaspoolte suhtes ning isegi põhjustada õigusliku riski, kui nõuded on üksteist kordavad või vastuolulised.

Eeltoodut arvestades on kriitilise tähtsusega tagada ettepandud määruse kontekstis järelevalve teostajate ja järelevaatajate tõhus koostöö. Nagu on juba märgitud eurosüsteemi seisukohas seoses Euroopa Komisjoni ametliku konsultatsiooniga tuletisinstrumentide ja turuinfrastruktuuride kohta (5), leiab EKP, et EKPSi liikmete rolli tuleks järgmistes küsimustes selgelt kajastada ja täpsustada. Esiteks arvelduskõlblikkust ei tohiks vastavalt ettepandud määruse artiklile 4 määrata kindlaks Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus üksi, vaid koos EKPSi liikmetega. Teiseks peaks kesksetele vastaspoolte ning kauplemisteabehoidlate suhtes regulatiivsete tehniliste standardite, juhiste ja soovituste kehtestamine toimuma tihedas koostöös EKPSi liikmetega. Järjepidevuse tagamiseks varasema praktika ning poliitikaotsustega (6) ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse ja EKPSi pädevuste täielikuks tunnustamiseks on seda tööd kõige otstarbekam korraldada praeguse EKPSi ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Komitee töörühma mudelil põhineva Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse ja EKPSi ühise töörühma kaudu. Kolmandaks peaksid EKPSi asjaomased liikmed, nii järelevaatamise seisukohast kui ka emiteerivate keskpankadena, olema kaasatud ettepandud määruse artiklis 14 asutatud kolleegiumi ülesannetesse, sh ettepandud määruse III jaotises osutatud kesksetele vastaspooltele tegevuslubade andmisesse ja pidevasse läbivaatamisse. Neljandaks, suhete osas kolmandate riikidega ei tohiks Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse teha otsust kolmanda riigi keskse vastaspoole tunnustamise kohta ettepandud määruse artikli 23 alusel ilma tiheda koostööta EKPSi asjaomaste liikmetega, nii järelevaatamise seisukohast kui emiteeriva keskpangana, mis on vajalik selleks, et tagada keskpankade probleemide ja põhimõtete piisav arvessevõtmine, näiteks likviidsuse ja riskijuhtimise osas. Lisaks soovitab EKP, et selle tunnustamise osas peaks kehtima nõue liidu kesksete vastaspoolte võrdse kohtlemise kohta selliste kolmandate riikide seaduste alusel. Viiendaks, kõikide asjaomaste asutuste, organite ja keskpankade vahel on nõutav piisav osalemine ja koostöö. See kehtib ka keskpankade osas ja hõlmab kolleegiumis osalemise kui ka vajaliku teabe vahetamise, k.a finantsstabiilsuse, järelevaatamise ja statistika eesmärkidel.

Lõpetuseks märgib EKP, et keskpangad võivad pakkuda kesksetele vastaspooltele laiaulatuslikke võimalusi, näiteks üleöölaenu-, hoiustamise ja arveldusteenuseid, olenevalt nende seadusest tulenevatest ülesannetest ja vastutusest. EKP tunnustab keskpankade võimalusi kui kõige tulemuslikumat vahendit turuinfrastruktuuride jaoks, võttes arvesse nende likviidsus- ja riskijuhtimisvajadusi. Samas ei ole keskpankade võimalused iseenesest kujundatud turuinfrastruktuuride tegevusvajadusi silmas pidades ning seda peaks otsustama eurosüsteem ja teised keskpangad ise, milliseid võimalusi nad soovivad kesksetele vastaspooltele ja teistele turuinfrastruktuuridele pakkuda ja mis tingimustel. Selles osas nõuab ettepandud määruse artikli 10 lõige 1, et kesksetel vastaspooltel peab olema „juurdepääs piisavale likviidsusele”, mis on eeltingimus keskse vastaspoole teenuste osutamiseks ja tegevuseks loa saamisel. See piisav likviidsus „võib tuleneda juurdepääsust keskpanga likviidsusele või krediidikõlbliku ja usaldusväärse kommertspanga likviidsusele”. EKP leiab, et kommertspangaraha ei kõrvalda piisavalt neid riske, mida keskpangaraha kõrvaldab, mis on tunnustatud ka CPSS-IOSCO ja ESCB-CESR soovitustes. Seetõttu ei tohiks ettepandud määrus esitada keskpanga likviidsust ja kommertspangaraha kahe võrdselt turvalise ja soovitava variandina.

Samas märgib EKP positiivse küljena ära, et ettepandud määruses ei esine ettepanekuid keskpangalaenule ligipääsu reguleerimise kohta. Rohkem kui muude võimaluste osas, otsus võimaldada tavalist või hädaolukorra laenu on keskpanga eesõigus, mis on otseselt seotud rahapoliitikaga.

Teksti redaktsiooni ettepanekud, kui EKP on soovitanud ettepandud määrust muuta, on esitatud lisas koos selgitustega.

Frankfurt Maini ääres, 13. jaanuar 2011

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2010) 484 lõplik.

(2)  ELT L 177, 30.6.2006, lk 1.

(3)  Lisaks põhineb mõnede eurot kasutavate liikmesriikide keskpankade järelevalvetegevus riigi õigusaktidel, mis täiendavad ning mõnel juhul kordavad eurosüsteemi pädevust. Eurot veel mitte kasutusele võtnud liikmesriikide keskpankade järelevalve pädevus on sätestatud riigi õigusaktides.

(4)  Vt dokumenti „Eurosystem Oversight Policy Framework”, 20. november 2009, avaldatud EKP veebilehel http://www.ecb.europa.eu

(5)  Juuli 2010, avaldatud EKP veebilehel http://www.ecb.europa.eu

(6)  Vt majandus- ja rahandusministrite nõukogu 9. oktoobri 2007 järeldused, milles märgitakse, et „EKPSi/Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Komitee töö suhtes dokumendiga „Väärpaberite arvelduse standardid Euroopa Liidus” tunnustab nõukogu […], et investorite kaitse ning kauplemisjärgse sektori usaldusväärsus, sealhulgas selle riskijuhtimisküsimused, on olulised arutamisele kuuluvad teemad ning et kaaluda tuleb riskide ja finantsstabiilsuse tegevusjuhiseid täiendavaid konkreetseid tegevusi, näiteks leppides kokku regulatiivsetes meetmetes või standardites”; vt ka majandus- ja rahandusministrite nõukogu 3. juuni 2008 järeldused, milles kutsutakse EKPSi ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Komiteed üles oma tööd eelnimetatud standarditega lõpule viima.


LISA

Muudatusettepanekud

Komisjoni redaktsiooni ettepanek

EKP muudatusettepanek (1)

Muudatus 1

Ettepandud määruse põhjendus 7 bis (uus)

Hetkel tekst puudub

„(7 bis)

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 127 lõike 2 ja artikli 1 teise lause, Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja (edaspidi „EKPSi põhikiri”) artikli 3.1 ja artikli 22 kohaselt ning koostoimes lepingu artikli 139 ning EKPSi põhikirja artikliga 42.1 on üheks Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) kaudu ellu viidavaks peamiseks ülesandeks maksesüsteemide tõrgeteta toimimise edendamine. Seoses sellega võivad EKP ja liikmesriikide, mille rahaühik on euro, keskpangad anda vahendeid ja EKP võib kehtestada eeskirju efektiivsete ja usaldatavate arveldus- ja maksesüsteemide tagamiseks ühenduse piires ja teiste riikidega. Liikmesriikide, mille rahaühik ei ole euro, keskpankadel on samasugused volitused vastavalt oma riigi õigusaktidele. Sellest tulenevalt võib järelevaatamise pädevuse lugeda EKPSi põhiliseks ülesandeks. Käesoleva määruse sätted börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolt ja kauplemisteabehoidlate kohta ei piira EKPSi liikmete järelevaatamise pädevust, mis on kehtestatud lepingus ja EKPSi põhikirjas ning need ei tohi piirata ka riikide õigusaktidest tulenevat järelevaatamispädevust.”

Selgitus

Ettepandud määrusega kehtestatakse usaldatavusnõuete järelevalve meetmed kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate suhtes, ilma piisava tähelepanuta EKPSi liikmete järelevalvepädevusele selliste infrastruktuuride osas, mis on sätestatud lepingus, EKPSi põhikirjas ja riikide õigusaktides. Seetõttu esitaks uus põhjendus tausta, milles ettepandud määrust pärast vastuvõtmist kohaldama hakatakse.

Muudatus 2

Ettepandud määruse põhjendus 29

„(29)

Kesksete vastaspoolte tegevuslubasid ja järelevalvet käsitlevad otsesed eeskirjad tulenevad vahetult kohustusest kliirida börsivälised tuletisinstrumendid. On asjakohane, et riiklikud pädevad asutused peaksid jääma vastutavaks kesksete vastaspoolte tegevuslubade ja järelevalve kõigi aspektide eest, sealhulgas peavad nad kontrollima, kas tegevusluba taotlev keskne vastaspool vastab käesolevale määrusele ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 1998. aasta direktiivile 98/26/EÜ (arvelduse lõplikkuse kohta makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemides), võttes arvesse, et kõnealustel riiklikel pädevatel asutustel on kõige parem kontrollida, kuidas kesksed vastaspooled tegutsevad igapäevaselt, et teostada korrapäraseid kontrolle ja võtta vajaduse korral asjakohaseid meetmeid.”

„(29)

Kesksete vastaspoolte tegevuslubasid ja järelevalvet käsitlevad otsesed eeskirjad tulenevad vahetult kohustusest kliirida börsivälised tuletisinstrumendid. On asjakohane, et riiklikud pädevad asutused peaksid jääma vastutavaks kesksete vastaspoolte tegevuslubade ja järelevalve kõigi aspektide eest, sealhulgas peavad nad kontrollima, kas tegevusluba taotlev keskne vastaspool vastab käesolevale määrusele ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 1998. aasta direktiivile 98/26/EÜ (arvelduse lõplikkuse kohta makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemides), võttes arvesse, et kõnealustel riiklikel pädevatel asutustel on kõige parem kontrollida, kuidas kesksed vastaspooled tegutsevad igapäevaselt, et teostada korrapäraseid kontrolle ja võtta vajaduse korral asjakohaseid meetmeid. Võttes arvesse emiteerivate keskpankade järelevaatamispädevust ja rolli, peaksid EKPSi liikmed tõhusust silmas pidades vältima topelttööd ning olema pädeva asutuse poolt kaasatud kesksete vastaspoolte pidevasse läbivaatamisse ja õige tegevuse otsustamisse.

Selgitus

EKPSi liikmete kaasamine ettepandud määruses nende järelevaatamise ja emiteeriva keskpanga rollis pädeva asutuse kesksete vastaspoolte pidevasse läbivaatamisse ja õige tegevuse üle otsustamisse hoiaks ära topelttöö, mida pädevad asutused peaksid teostama järelevalve osas ning EKP ja RKPd järelevaatamise osas. See oleks tõhusam ka reguleeritava keskse vastaspoole jaoks, kuna ta ei peaks esitama asjakohast teavet ja tegema koostööd mitme asutuse ja keskpangaga.

Muudatus 3

Ettepandud määruse põhjendus 49

„(49)

Oluline on tagada kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate nõuete rahvusvaheline ühtlustamine. Käesolevas määruses järgitakse CPSS-IOSCO ja ESCB-CESR väljatöötatud soovitusi ning sellega luuakse liidu raamistik, mille alusel saavad kesksed vastaspooled turvaliselt tegutseda. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus võtab asjaolusid arvesse käesoleva määrusega ette nähtud reguleerivate tehniliste standardite ning suuniste ja soovituste koostamisel.”

„(49)

Oluline on tagada kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate nõuete rahvusvaheline ühtlustamine. Käesolevas määruses järgitakse CPSS-IOSCO ja ESCB-CESR väljatöötatud soovitusi , võttes arvesse, et CPSS-IOSCO soovitused finantsturgude infrastruktuuri osas, sh kesksete vastaspoolte osas, on hetkel läbivaatamisel. Selles osas luuakse liidu raamistik, mille alusel saavad kesksed vastaspooled turvaliselt tegutseda, Kusjuures Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus, tihedas koostöös EKPS liikmete ja asjaomaste asutustega, peaks võtma asjaolusid arvesse käesoleva määrusega ette nähtud kehtivate või ka uute reguleerivate tehniliste standardite ning suuniste ja soovituste koostamisel ja läbivaatamisel.

Joonealune märkus:

Euroopa Keskpankade Süsteem ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Komitee.

Joonealune märkus:

Euroopa Keskpankade Süsteem ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Komitee. 3. juunil 2008 tegi Ecofin EKPSile ja CESRile ettepaneku kohandada ja lõpule viia dokument „Recommendations for securities clearing and settlement in the European Union”. Võttes arvesse börsiväliste tuletisinstrumentide suurenevatest positsioonidest tulevat riski finantsstabiilsusele, tegi ECOFIN EKPS-le ja CESR-le detsembris 2008 ettepaneku kaaluda kesksete vastaspoolte osas antavate soovituste läbivaatamisel ja lõpule viimisel otseselt börsivälistest tuletisinstrumentidest tulenevaid riske. EKPS ja CESR lõpetasid oma töö juunis 2009 ja vaatasid soovitused läbi kooskõlas ECOFIN taotlustega, võttes arvesse kõiki äsjaseid seadusandluse ja õigusega seotud muutusi ja muid algatusi. 23. juunil 2009 avaldasid EKPS ja CESR „Recommendations for securities settlement systems and central counterparties in the European Union”.

Selgitus

Et tagada seadusandluse ühtlust maailma tasandil, teeb EKP ettepaneku selgitada, et ettepandud määrus võtab arvesse CPSS-IOSCO poolt kujundatud standardeid. Samuti, võttes arvesse EKPSi liikmete ja teiste asjaomaste asutuste pädevust, teeb EKP täiendava ettepaneku selgitada, et ettepandud määruses ettenähtud õigusandlike tehniliste standardite, suuniste ja soovituste koostamisel ja läbivaatamisel ei peaks ESMA tihedas koostöös EKPS ja teiste asjaomaste asutuste liikmetega arvesse võtma mitte ainult olemasolevaid standardeid, vaid ka uusi arenguid.

Muudatus 4

Ettepandud määruse põhjendus 50

„(50)

Komisjonil peaks olema õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte vastavalt aluslepingu artiklile 290 seoses andmetega, mida peab sisaldama Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele esitatav teave ja register, ning seoses kriteeriumidega, mille alusel Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus otsustab järgmise üle: kliirimiskohustuslikkuse kriteeriumid, teabe- ja kliirimiskünnised, lepingu sõlmimise ja selle kinnitamise vaheline maksimaalne aeg, likviidsus, juhtimiseeskirjade minimaalne sisu, säilitatavad andmed, ettevõtte talituspidevuse kava minimaalne sisu ja tagatud teenused, tagatisnõuete osakaal ja tähtaeg, turu ekstreemsed tingimused, väga likviidsed tagatised ja väärtuskärped, väga likviidsed finantsinstrumendid ja kontsentreerumise piirmäärad, testitulemused, kauplemisteabehoidla Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse juures registreerimise andmed, trahvid ja kauplemisteabehoidla avalikustatav teave, nagu on osutatud käesolevas määruses. Delegeeritud õigusaktide kindlaksmääramisel peaks komisjon kasutama asjaomaste Euroopa järelevalveasutuste teadmisi (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus, Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus ning Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus). Võttes aluseks Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse kogemused väärtpaberite ja väärtpaberituru küsimustes, peaks tal olema keskne roll komisjoni nõustamisel seoses delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisega. Vajaduse korral peaks Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus siiski konsulteerima Euroopa kahe teise järelevalveasutusega.”

„(50)

Komisjonil peaks olema õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte vastavalt lepingu artiklile 290 seoses andmetega, mida peab sisaldama Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele esitatav teave ja register, ning seoses kriteeriumidega, mille alusel Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus otsustab järgmise üle: kliirimiskohustuslikkuse kriteeriumid, teabe- ja kliirimiskünnised, lepingu sõlmimise ja selle kinnitamise vaheline maksimaalne aeg, likviidsus, juhtimiseeskirjade minimaalne sisu, säilitatavad andmed, ettevõtte talituspidevuse kava minimaalne sisu ja tagatud teenused, tagatisnõuete osakaal ja tähtaeg, turu ekstreemsed tingimused, väga likviidsed tagatised ja väärtuskärped, väga likviidsed finantsinstrumendid ja kontsentreerumise piirmäärad, testitulemused, kauplemisteabehoidla Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse juures registreerimise andmed, trahvid ja kauplemisteabehoidla avalikustatav teave, nagu on osutatud käesolevas määruses. Delegeeritud õigusaktide kindlaksmääramisel peaks komisjon kasutama asjaomaste Euroopa järelevalveasutuste teadmisi (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus, Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus ning Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutus). Võttes aluseks Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse kogemused väärtpaberite ja väärtpaberituru küsimustes, samuti EKPSi liikmete teadmisi maksete ja arveldussüsteemide valdkonnas, peaks tal ja EKPSi liikmetel olema keskne roll komisjoni nõustamisel seoses delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisega Vajaduse korral peaks Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus siiski konsulteerima Euroopa kahe teise järelevalveasutusega.”

Selgitus

Võttes arvesse EKPSi liikmete järelevaatamise pädevust, mis on sätestatud lepingus, EKPSi põhikirjas ja/või riigi õigusaktides RKPde järelevaatamise pädevuse kohta, tuleks tagada, et keskpangad oleksid kaasatud ettepandud määruses ette nähtud õigusandlike tehniliste standardite, suuniste ja soovituste koostamisse. See väldiks riski, et EKP ja/või RKPD annavad välja dubleerivaid õigusandlikke standardeid. Samuti oleks see tõhusam kesksete vastaspoolte jaoks, sest nad saaksid järgida ainult ühte reeglite kogu.

Muudatus 5

Artiklis 2 lisatav uus mõiste

Hetkel tekst puudub

„ „pädevad järelevaatajad”–

Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) liikmed, kes teostavad järelevaatamist kesksete vastaspoolte või kauplemisteabehoidlate üle

Selgitus

Pädevate järelevaatajate mõiste selgitaks, et keskse vastaspoole või kauplemisteabehoidla üle järelevaatamist teostavad EKPSi liikmed täidavad ettepandud määruses sätestatud ülesandeid.

Muudatus 6

Artiklis 2 lisatav uus mõiste

Hetkel tekst puudub

„ „emiteeriv keskpank”– liidus asuv keskpank, kes emiteerib keskse vastaspoole poolt arveldatavates või kauplemisteabehoidlates registreeritud tehingutes kasutatavat vääringut;”

Selgitus

Emiteeriv keskpank on see keskpank, kes emiteerib keskse vastaspoole poolt arveldatavates või kauplemisteabehoidlates registreeritud tehingutes kasutatavat vääringut, mis ei pruugi kokku langeda järelevaatamist teostava keskpangaga.

Muudatus 7

Ettepandud määruse artikli 4 lõige 5

„5.   Omal algatusel ja konsulteerides Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukoguga määrab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus kindlaks ja teatab komisjonile nende tuletislepingute klassid, mis tuleks lisada avalikku registrisse, kuid millega seoses ei ole veel ükski keskne vastaspool luba saanud.”

„5.   Omal algatusel ja konsulteerides EKPSi liikmetega ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukoguga määrab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus kindlaks ja teatab komisjonile nende tuletislepingute klassid, mis tuleks lisada avalikku registrisse, kuid millega seoses ei ole veel ükski keskne vastaspool luba saanud.”

Selgitus

Võttes arvesse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse avalikus registris registreeritavate tuletislepingute liikide tuvastamise süsteemset tähtsust, tuleks selle puhul konsulteerida EKPSiga.

Muudatus 8

Ettepandud määruse artikli 4 lõige 6

„6.   Komisjonile delegeeritakse volitused võtta vastu reguleerivad tehnilised standardid, milles täpsustatakse järgmine:

[…]

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus esitab kõnealuste reguleerivate tehniliste standardite projektid komisjonile hiljemalt 30. juuniks 2012.”

„6.   Komisjonile delegeeritakse volitused võtta vastu reguleerivad tehnilised standardid, milles täpsustatakse järgmine:

[…]

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus, tihedas koostöös EKPSi liikmetega, esitab kõnealuste reguleerivate tehniliste standardite projektid komisjonile hiljemalt 30. juuniks 2012.”

Selgitus

Võttes arvesse EKPSi liikmete seadusest tulenevat rolli ja vastutust järelevaatamise valdkonnas, peaksid EKPSi liikmed arvelduskohustuse alla kuuluvate tuletisinstrumentide suhtes kohaldatavate õigusstandardite kindlaksmääramise menetluses tegema tihedat koostööd Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusega.

Muudatus 9

Ettepandud määruse artikli 6 lõige 4

„4.   Komisjonile delegeeritakse volitused määrata kindlaks lõigetes 1 ja 2 osutatud aruannete üksikasjad ja tüüp vastavalt tuletisinstrumentide klassidele.

Kõnealused aruanded sisaldavad vähemalt järgmist:

a)

lepingupooled ning lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste kandja, juhul kui need on erinevad;

b)

esitatakse lepingu põhijooned, sealhulgas tüüp, alusväärtus, tähtaeg ja teoreetiline väärtus.

[…]

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus töötab kõnealuste reguleerivate tehniliste standardite projektid komisjonile esitamiseks välja hiljemalt 30. juuniks 2012.”

„4.   Komisjonile delegeeritakse volitused määrata kindlaks lõigetes 1 ja 2 osutatud aruannete üksikasjad ja tüüp vastavalt tuletisinstrumentide klassidele.

Kõnealused aruanded sisaldavad vähemalt järgmist:

a)

lepingupooled ning lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste kandja, juhul kui need on erinevad;

b)

esitatakse lepingu põhijooned, sealhulgas tüüp, alusväärtus, tähtaeg ja teoreetiline väärtus.

[…]

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus, tihedas koostöös EKPSi liikmetega, kujundab reguleerivate tehniliste standardite projektid komisjonile hiljemalt 30. juuniks 2012.”

Selgitus

EKP on seisukohal, et luua tuleks aruandlussüsteem, mis võimaldaks kogutud teavet kasutada mitmetel eesmärkidel ja eelkõige toetaks EKPSi statistika funktsiooni. See võimaldaks seadusandjatel jälgida arenguid ja kontrollida nende kooskõla muudes andmebaasides oleva teabega; samuti võimaldaks see õiget ja õigeaegset finantsstabiilsuse ja süsteemse riski analüüsi. Seetõttu on oluline liikuda börsivälise tehingu vastaspoole kokkulepitud standardil põhineva ühtse tunnuskoodi suunas, mis võimaldaks olemasolevate andmebaaside ühildumist.

Muudatus 10

Ettepandud määruse artikli 10 lõige 1

„1.   Kui keskne vastaspool, kes on liidus asutatud juriidiline isik ning kellel on juurdepääs piisavale likviidsusele, kavatseb pakkuda oma teenuseid ja sooritada tegevusi, taotleb ta tegevusluba selle liikmesriigi pädevalt asutuselt, kus ta on asutatud.

Kõnealune likviidsus võib tuleneda juurdepääsust keskpanga likviidsusele või krediidikõlbliku ja usaldusväärse kommertspanga likviidsusele või nende mõlema kombinatsioonile. Juurdepääs likviidsusele võib tuleneda direktiivi 2006/48/EÜ artikli 6 või muude asjakohaste sätete kohaselt antud tegevusloast.”

„1.   Kui keskne vastaspool, kes on liidus asutatud juriidiline isik ning kellel on juurdepääs piisavale likviidsusele, kavatseb pakkuda keskse vastaspoole teenuseid ja sooritada tegevusi, taotleb ta tegevusluba selle liikmesriigi pädevalt asutuselt, kus ta on asutatud, kooskõlas käesoleva määruse artikliga 13.

Selgitus

Nagu selgitatud täpsemalt allpool, kuigi EKP loeb keskpangaraha sularahaarveldustes kõige turvalisemaks likviidsusallikaks, rõhutab ta, et keskpanga võimalused ei ole iseenesest kujundatud turuinfrastruktuuride ärivajaduste täitmiseks. Seetõttu peavad keskpangad ise otsustama, milliseid võimalusi nad soovivad kesksetele vastaspooltele ja teistele turuinfrastruktuuridele pakkuda ning millistel tingimustel. Samas on süsteemse riski tõttu oluline jätta sisse viide „juurdepääs piisavale likviidsusele” tegevusloa saamise (jätkamise) nõudena.

Muudatus 11

Ettepandud määruse artikli 10 lõige 5

„5.   Komisjonile delegeeritakse volitused võtta vastu reguleerivad tehnilised standardid, milles täpsustatakse lõikes 1 osutatud asjakohase likviidsuse kriteeriumid.

Esimeses lõigus osutatud reguleerivad tehnilised standardid võetakse vastu kooskõlas määruse …/… [EVJA määrus] artiklitega [7–7d].

Konsulteerides Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusega esitab Euroopa Pangandusjärelevalve Asutus kõnealuste reguleerivate tehniliste standardite projekti komisjonile 30. juuniks 2012.”

„   

.

.”

Selgitus

Tulenevalt muudatusest 10 eespool, mis soovitab välja jätta viite juurdepääsule piisavale likviidsusele, tuleks artikli 10 lõike 5 sisu reguleerivate tehniliste standardite kujundamise kohta viia ettepandud määruses mujale (vt muudatust 33 allpool).

Muudatus 12

Ettepandud määruse artikli 12 lõige 3

„3.   Komisjonile delegeeritakse volitused võtta vastu reguleerivad tehnilised standardid, milles täpsustatakse keskse vastaspoole lõikes 2 osutatud kapital, jaotamata kasum ja reservid.

[…]

Konsulteerides Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusega esitab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus kõnealuste reguleerivate tehniliste standardite projekti komisjonile 30. juuniks 2012.”

„3.   Komisjonile delegeeritakse volitused võtta vastu reguleerivad tehnilised standardid, milles täpsustatakse keskse vastaspoole lõikes 2 osutatud kapital, jaotamata kasum ja reservid.

[…]

Konsulteerides Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusega esitab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus, tihedas koostöös EKPSi liikmetega, kõnealuste reguleerivate tehniliste standardite projekti komisjonile 30. juuniks 2012.”

Selgitus

Esialgsete ja kohaldatavate kapitalinõuete piisavus on finantsstabiilsusele ülioluline. Selles osas tuleks kaasata EKPSi liikmed, et seadusandlikke tehnilisi standardeid edasi arendada ja täpsemalt määratleda ettepandud määruses juba sisalduvad juhtpõhimõtted.

Muudatus 13

Ettepandud määruse artikli 13 lõige 1

„1.   Pädev asutus annab tegevusloa üksnes juhul, kui ta on täiesti veendunud, et taotluse esitanud keskne vastaspool vastab kõigile käesolevas määruses sätestatud nõuetele, direktiivi 98/26/EÜ kohaselt vastuvõetud nõuetele, ning järgib artiklis 15 osutatud kolleegiumi positiivset ühisarvamust ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse arvamust.”

„1.   Pädev asutus annab tegevusloa üksnes juhul, kui ta on täiesti veendunud, et taotluse esitanud keskne vastaspool vastab kõigile käesolevas määruses sätestatud nõuetele, direktiivi 98/26/EÜ kohaselt vastuvõetud nõuetele, ning järgib artiklis 15 osutatud kolleegiumi positiivset ühisarvamust , Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse arvamust ning pädeva järelevaataja ja emiteeriva keskpanga arvamust, kui on.”

Selgitus

EKPSi liikmete kui järelevaatajate seadusest tulenevat rolli ja vastutust tuleks arvesse võtta ka kesksetele vastaspooltele tegevusloa andmisel või sellest keeldumisel. Selles suhtes ei tohiks pädev asutus anda luba ainuüksi selle alusel, et taotleja vastab ettepandud määruses sätestatud nõuetele, vaid ka muudele järelevaatamisnõuetele. Seetõttu peaksid EKP ja RKPd andma taotletud tegevuslubade osas oma arvamuse.

Muudatus 14

Ettepandud määruse artikli 14 lõige 1

„1.   Keskse vastaspoole asutamise liikmesriigi pädev asutus asutab ja juhib kolleegiumi, et lihtsustada artiklites 10, 11, 46 ja 48 osutatud ülesannete täitmist.

Kolleegiumisse kuuluvad:

[…]

f)

ametiasutus, kes vastutab keskse vastaspoole järelevalve eest, ning keskpangad, kes emiteerivad kliiritud finantsinstrumentide kõige olulisemaid vääringuid.”

„1.   Keskse vastaspoole asutamise liikmesriigi pädev asutus asutab ja juhib kolleegiumi, et lihtsustada artiklites 10, 11, 46 ja 48 osutatud ülesannete täitmist.

Kolleegiumisse kuuluvad:

[…]

f)

, pädevad järelevaatajad; ja

g)

keskpangad, kes emiteerivad kliiritud finantsinstrumentide kõige olulisemaid vääringuid.”

Selgitus

EKPSi liikmete kui järelevaatajate seadusest tulenevat rolli ja vastutust tuleks arvesse võtta mitte ainult kesksetele vastaspooltele tegevusloa andmisel või sellest keeldumisel, vaid ka kolleegiumi muude tegevuste puhul, näiteks stressitestid ja ühildumise korralduste hindamine. Selles osas tehakse ettepanek kasutada ühtset terminoloogiat kooskõlas muudatusega 5 eespool. Lisaks on oluline tagada, et kolleegiumis oleksid esindatud mitte ainult emiteerivad keskpangad, vaid ka järelevaatavad keskpangad, sest need ei pruugi kokku langeda.

Muudatus 15

Ettepandud määruse artikli 17 esimene lõik

„Pädev asutus kontrollib vähemalt igal aastal, kuivõrd keskse vastaspoole rakendatud eeskirjad, strateegiad, menetlused ja süsteemid vastavad käesolevale määrusele ning hindab keskse vastaspoole olemasolevaid või võimalikke turu-, operatsiooni- ja likviidsusriske.”

„Pädev asutus, tihedas koostöös pädevate järelevaatajate ja emiteerivate keskpankadega, kontrollib vähemalt igal aastal, kuivõrd keskse vastaspoole rakendatud eeskirjad, strateegiad, menetlused ja süsteemid vastavad käesolevale määrusele ning hindab keskse vastaspoole olemasolevaid või võimalikke turu-, operatsiooni- ja likviidsusriske.”

Selgitus

EKPSi liikmete kui järelevaatajate ja emiteerivate keskpankade seadusel põhinevat rolli ja vastutust tuleks kajastada ka seoses tegevusloa saanud kesksete vastaspoolte tegevuse jätkuvas läbivaatamises, võttes arvesse, et tuleks vältida kesksete vastaspoolte kontrolli mitmete järelevalve teostajate ja järelevaatajate poolt.

Muudatus 16

Ettepandud määruse artikli 18 lõige 1

„1.   Iga liikmesriik määrab pädeva asutuse, kes vastutab käesolevast määrusest tulenevate ülesannete täitmise eest seoses tema territooriumil asutatud kesksetele vastaspooltele tegevusloa andmise, nende järelevalve ja kontrolliga, ning kes teavitab vastavalt komisjoni ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutust.

Kui liikmesriik nimetab rohkem kui ühe pädeva asutuse, määrab ta selgelt kindlaks nende rollid ja nimetab ühe asutuse, kes vastutab koosöö koordineerimise ning komisjoni, Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse ja teiste liikmesriikide pädevate asutustega teabevahetuse eest vastavalt artiklitele 19–22.”

„1.   Iga liikmesriik määrab pädeva asutuse, kes vastutab käesolevast määrusest tulenevate ülesannete täitmise eest seoses tema territooriumil asutatud kesksetele vastaspooltele tegevusloa andmise ja nende järelevalve ga, ning kes teavitab vastavalt komisjoni ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutust.

Kui liikmesriik nimetab rohkem kui ühe pädeva asutuse, määrab ta selgelt kindlaks nende rollid ja nimetab ühe asutuse, kes vastutab koosöö koordineerimise ning komisjoni, Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse, pädevate järelevaatajate ja emiteerivate keskpankade ja teiste liikmesriikide pädevate asutustega teabevahetuse eest vastavalt artiklitele 19–22.

Pädevate asutuste määramine ei piira Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 127 lõikes 2 ja EKPSi põhikirja artiklis 22 ja/või mis tahes riigi õigusaktides sätestatud järelevaatamise pädevust, mis reguleerivad RKPde järelevaatamise pädevust.

Selgitus

Ettepandud määruse artikli 18 lõike 1 muudatuse kohta tehtud ettepaneku eesmärgiks on vältida muljet, et iga liikmesriik võiks määrata pädeva asutuse, kes vastutab ettepandud määrusest tulenevate kohustuste täitmise eest järelevaatamise valdkonnas; põhjused on järgmised:

Esiteks, leping ja EKPSi põhikiri juba volitavad EKPd ja liikmesriikide, mille rahaühik on euro, RKPsid tegelema järelevaatamisega; RKPde puhul võivad neid volitusi dubleerida või täiendada ka riigi õigusaktid. Eurot veel mitte kasutusele võtnud liikmesriikide keskpankade puhul on järelevaatamise pädevus sätestatud riigi õigusaktides. Selle täpsustamiseks soovitab EKP lisada kolmanda lõigu, milles osutatakse keskpankade järelevaatamise pädevusele.

Teiseks, ettepandud määrusega ei panda järelevaatamise kohustusi EKPSi liikmetele, mis on õige. Seetõttu tuleb viidata pädevate asutuste määramise menetlusele järelevaatamise valdkonnas.

Ettepandud määruse artikli 18 lõike 1 teine lõik käsitleb koostööd ja teabevahetust juhul, kui määratud on üle ühe pädeva asutuse; samas on oluline osutada ka koostööle ja teabevahetusele asjaomaste keskpankade vahel.

Muudatus 17

Ettepandud määruse artikli 19 lõige 1

„1.   Pädevad asutused teevad üksteise ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusega tihedat koostööd.”

„1.   Pädevad asutused teevad üksteise ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusega ning EKPSi liikmetega tihedat koostööd.”

Selgitus

EKPSi liikmete seadusel põhinevat rolli ja vastutust järelevaatamise valdkonnas tuleks kajastada ka asutuste vahelise koostöö puhul.

Muudatus 18

Ettepandud määruse artikli 20 lõike 4 teine lõik

„4.   Käesolevad tingimused ei takista siiski Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutust, pädevaid asutusi ja asjaomaseid keskpanku vahetamast või edastamast konfidentsiaalset teavet kooskõlas käesoleva määruse ja teiste õigusaktidega investeerimisühingute, krediidiasutuste, pensionifondide, vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate (eurofondid), kindlustus- ja edasikindlustusvahendajate, kindlustusandjate, reguleeritud turgude või turu korraldajate või muu kohta teabe edastanud pädeva asutuse, muu asutuse või organi või füüsilise või juriidilise isiku nõusolekul.”

„4.   Käesolevad tingimused ei takista siiski Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutust, pädevaid asutusi, pädevaid järelevaatajaid ja asjaomaseid emiteerivaid keskpanku vahetamast või edastamast konfidentsiaalset teavet kooskõlas käesoleva määruse ja teiste õigusaktidega investeerimisühingute, krediidiasutuste, pensionifondide, vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate (eurofondid), kindlustus- ja edasikindlustusvahendajate, kindlustusandjate, reguleeritud turgude või turu korraldajate või muu kohta teabe edastanud pädeva asutuse, muu asutuse või organi või füüsilise või juriidilise isiku nõusolekul.”

Selgitus

Pädevate asutuste erand konfidentsiaalse teabe edastamise kohta peab hõlmama ka EKPS liikmeid seoses nende seadusel põhineva järelevaatamise rolli ja vastutusega, samuti emiteerivaid keskpanku seoses nende EKPSi põhikirja artiklist 5 tuleneva statistika funktsiooniga.

Muudatus 19

Ettepandud määruse artikli 21 lõige 4

„4.   Pädevad asutused edastavad teabe Euroopa Keskpankade Süsteemi keskpankadele, kui kõnealune teave on neile nende ülesannete täitmisel vajalik.”

„4.   Pädevad asutused edastavad teabe pädevatele järelevaatajatele, emiteerivatele keskpankadele ja ESRB-le, kui kõnealune teave on neile nende ülesannete täitmisel vajalik.”

Selgitus

On oluline, et EKPSi liikmed oma järelevaatamise rollis, samuti emiteerivad keskpangad statistika funktsiooni osas, mida mitmed EKPSi liikmed võivad täita, saaks pädevatelt asutustelt nende ülesannete täitmiseks vajalikku asjakohast teavet. Samuti peab ESRB saama oma funktsioonide täitmiseks asjakohast teavet, võttes arvesse tema volitusi ja kesksete vastaspoolte süsteemset tähtsust.

Muudatus 20

Ettepandud määruse artikkel 22

„Pädev asutus või mis tahes teine asutus teavitab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutust, kolleegiumi ja teisi asjaomaseid asutusi asjatult viivitamata keskse vastaspoolega seotud mis tahes eriolukorrast, sealhulgas muutustest finantsturgudel, millel võib olla ebasoodne mõju turulikviidsusele ja finantssüsteemi stabiilsusele mis tahes liikmesriigis, kus keskne vastaspool või üks tema kliirivatest liikmetest on asutatud.”

„Pädev asutus või mis tahes teine asutus teavitab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutust, pädevaid järelevaatajaid ja emiteerivaid keskpanku, kolleegiumi ja teisi asjaomaseid asutusi asjatult viivitamata keskse vastaspoolega seotud mis tahes eriolukorrast, sealhulgas muutustest finantsturgudel, millel võib olla ebasoodne mõju turulikviidsusele ja finantssüsteemi stabiilsusele mis tahes liikmesriigis, kus keskne vastaspool või üks tema kliirivatest liikmetest on asutatud.”

Selgitus

On oluline, et EKPS liikmed järelevaataja rollis ja emiteerivad keskpangad saaksid kriisiolukordades teavet, võttes arvesse nende seadusel põhinevaid kohustusi seoses selle rolliga.

Muudatus 21

Ettepandud määruse artikli 23 lõige 2

„2.   Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus tunnustab kolmanda riigi keskset vastaspoolt, kui järgmised tingimused on täidetud:

[…]

c)

koostöökord on kehtestatud vastavalt lõikele 4.”

„2.   Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus, tihedas koostöös EKPSi liikmetega, tunnustab kolmanda riigi keskset vastaspoolt, kui järgmised tingimused on täidetud:

[…]

c)

koostöökord on kehtestatud vastavalt lõikele 4;

d)

kolmanda riigi keskse vastaspoole suhtes kohaldatava jurisdiktsiooni õigusaktid tagavad liidu kesksete vastaspoolte suhtes võrdse kohtlemise.”

Selgitus

EKP on seisukohal, et kolmanda riigi keskse vastaspoole tunnustamise otsus tuleb teha tihedas koostöös EKPSi liikmetega, et tagada keskpanga järelevaatamise probleemide ja põhimõtete arvesse võtmine, näiteks likviidsuse ja riskijuhtimise piisava kajastamise osas.

Lisaks teeb EKP ettepaneku lisada neljas tingimus, mille kohaselt tuleb kolmanda riigi keskse vastaspoole jurisdiktsiooni seadustes tagada nende liidu kesksete vastaspoolte võrdne kohtlemine, kes soovivad selles kolmandas riigis teenuseid osutada.

Muudatus 22

Ettepandud määruse artikli 23 lõige 3

„3.   Komisjon võib vastavalt artikli 69 lõikes 2 osutatud menetlusele teha otsuse, milles märgitakse, et kolmanda riigi õigus- ja järelevalvekorraga tagatakse, et kõnealuses kolmandas riigis tegevusloa saanud kesksed vastaspooled täidavad õiguslikult siduvaid nõudeid, mis on samaväärsed käesolevast määrusest tulenevate nõuetega, ning et kõnealuste kesksete vastaspoolte üle teostatakse kõnealuses kolmandas riigis pidevat ja tõhusat järelevalvet ning et asjakohaseid eeskirju jõustatakse pidevalt.”

„3.   Komisjon võib vastavalt artikli 69 lõikes 2 osutatud ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse, EKPSi liikmete ja pädevate asutuste ühise arvamuse põhjal toimuvale menetlusele teha otsuse, milles märgitakse, et kolmanda riigi õigus- ja järelevalvekorraga tagatakse, et kõnealuses kolmandas riigis tegevusloa saanud kesksed vastaspooled täidavad õiguslikult siduvaid nõudeid, mis on samaväärsed käesolevast määrusest tulenevate nõuetega, ning et kõnealuste kesksete vastaspoolte üle teostatakse kõnealuses kolmandas riigis pidevat ja tõhusat järelevalvet, järelevaatamist ning et asjakohaseid eeskirju jõustatakse pidevalt.”

Selgitus

Komisjoni otsus, millega määratakse, et kolmanda riigi keskse vastaspoole jurisdiktsiooni õiguslik ja järelevalve kord vastab liidu vastavatele kohustuslikele nõuetele, tuleks vastu võtta ainult Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse, EKPSi liikmete kui järelevaatajate ja emiteerivate keskpankade ning asjaomaste pädevate asutuste ühise arvamuse põhjal.

Muudatus 23

Ettepandud määruse artikli 23 lõige 4

„4.   Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus sõlmib koostöölepingud selliste kolmandate riikide asjaomaste pädevate asutustega, mille õigus- ja järelevalveraamistik on tunnistatud vastavalt lõikele 3 käesoleva määrusega samaväärseks.”

„4.   Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus, tihedas koostöös pädevate järelevaatajate ja emiteerivate keskpankadega, sõlmib koostöölepingud selliste kolmandate riikide asjaomaste pädevate asutustega, mille õigus- ja järelevalveraamistik on tunnistatud vastavalt lõikele 3 käesoleva määrusega samaväärseks.”

Selgitus

On oluline, et EKPSi liikmed järelevaatajate rollis ja emiteerivad keskpangad oleksid kaasatud kolmandate riikide asjaomaste pädevate asutuste koostöös, et tagada järelevaatamise probleemide kohane käsitlemine ja koostöö.

Muudatus 24

Ettepandud määruse artikli 24 lõige 9

„9.   Komisjonile delegeeritakse volitused võtta vastu reguleerivad tehnilised standardid, milles täpsustatakse lõigete 1–8 kohaste eeskirjade ja juhtimiskorra minimaalne sisu.

[…]

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus esitab kõnealuste reguleerivate tehniliste standardite projektid komisjonile hiljemalt 30. juuniks 2012.”

„9.   Komisjonile delegeeritakse volitused võtta vastu reguleerivad tehnilised standardid, milles täpsustatakse lõigete 1–8 kohaste eeskirjade ja juhtimiskorra minimaalne sisu.

[…]

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus, tihedas koostöös EKPSi liikmetega, esitab kõnealuste reguleerivate tehniliste standardite projektid komisjonile hiljemalt 30. juuniks 2012.”

Selgitus

EKPSi liikmete seadusel põhinevat rolli ja pädevust järelevaatamise valdkonnas tuleb kajastada ka kesksete vastaspoolte suhtes kohaldatavate reguleerivate tehniliste standardite ja üldiste sätete osas.

Muudatus 25

Ettepandud määruse artikli 27 lõiked 3 ja 5

„3.   Keskne vastaspool teeb taotluse korral pädevale asutusele ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele kättesaadavaks kõik lõigetes 1 ja 2 osutatud dokumendid ja kogu teabe kliiritud lepingute positsioonide kohta, hoolimata kohast, kus tehingud tehti.

[…]

5.   Selleks et tagada lõigete 1 ja 2 ühesugune kohaldamine, delegeeritakse komisjonile volitused määrata kindlaks säilitatavate dokumentide ja teabe vorm.

Esimeses lõigus osutatud tehnilised rakendusstandardid võetakse vastu kooskõlas määruse …/… [EVJA määrus] artikliga [7e].

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus esitab kõnealuste tehniliste rakendusstandardite projektid komisjonile hiljemalt 30. juuniks 2012.”

„3.   Keskne vastaspool teeb taotluse korral pädevale asutusele ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele, pädevatele järelevaatajatele ja emiteerivatele keskpankadele kättesaadavaks kõik lõigetes 1 ja 2 osutatud dokumendid ja kogu teabe kliiritud lepingute positsioonide kohta, hoolimata kohast, kus tehingud tehti.

[…]

5.   Selleks et tagada lõigete 1 ja 2 ühesugune kohaldamine, delegeeritakse komisjonile volitused määrata kindlaks säilitatavate dokumentide ja teabe vorm.

Esimeses lõigus osutatud tehnilised rakendusstandardid võetakse vastu kooskõlas määruse …/… [EVJA määrus] artikliga [7e].

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus, tihedas koostöös EKPSi liikmetega, esitab kõnealuste reguleerivate tehniliste standardite projektid komisjonile hiljemalt 30. juuniks 2012.”

Selgitus

Kesksed vastaspooled peaksid taotluse korral edastama EKPSI liikmetele teabe, mis on vajalik nende järelevaataja rollis ja emiteeriva keskpanga jaoks seoses nende seadusest tulenevate kohustustega.

Muudatus 26

Ettepandud määruse artikli 32 lõige 2

„2.   Komisjonile antakse volitused võtta vastu reguleerivad tehnilised standardid, milles täpsustatakse talitusjärjepidevuse kava ja avariitaastekava minimaalne sisu ning talitusjärjepidevuse kavaga tagatav minimaalne teenuste osutamise tase.

[…]

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus esitab kõnealuste reguleerivate tehniliste standardite projektid komisjonile hiljemalt 30. juuniks 2012.”

„2.   Komisjonile antakse volitused võtta vastu reguleerivad tehnilised standardid, milles täpsustatakse talitusjärjepidevuse kava ja avariitaastekava minimaalne sisu ning talitusjärjepidevuse kavaga tagatav minimaalne teenuste osutamise tase.

[…]

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus, tihedas koostöös EKPSi liikmetega, esitab kõnealuste reguleerivate tehniliste standardite projektid komisjonile hiljemalt 30. juuniks 2012.”

Selgitus

EKPSi liikmete seadusel põhinevat rolli ja vastutust järelevaatamise valdkonnas tuleks kajastada ka seoses reguleerivate tehniliste standarditega, mis määravad talitusjärjepidevuse kava ja avariitaastekava minimaalse sisu.

Muudatus 27

Ettepandud määruse artikli 37 lõike 5 välja jätmine

„5.   Lõigetes 1–4 osutatud nõuded on ülimad muudest nendega vastuolus olevatest liikmesriikide õigus- ja haldusnormidest, mis võivad takistada pooltel nende nõuete täitmist.”

   

Selgitus

Liidu õiguse teisesed õigusaktid on ülimuslikud riigi õigusaktide suhtes, v.a juhul kui puudub liidu pädevus. Liikmesriikide eraõiguse, maksejõuetuse õiguse jm sätted ei ole antud liidule ning seetõttu ei ole õiguslikult võimalik riikide sätete üldine kõrvalejätmine.

Muudatus 28

Ettepandud määruse artikli 39 lõige 5

„5.   Komisjonile delegeeritakse volitused võtta vastu reguleerivad tehnilised standardid, milles täpsustatakse lõikes 1 osutatud sobivad protsendid ja aeg, mida tuleks kaaluda finantsinstrumentide eri klasside puhul.

[…]

Konsulteerides Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusega, esitab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus kõnealuste reguleerivate tehniliste standardite projektid komisjonile hiljemalt 30. juuniks 2012.”

„5.   Komisjonile delegeeritakse volitused võtta vastu reguleerivad tehnilised standardid, milles täpsustatakse lõikes 1 osutatud sobivad protsendid ja aeg, mida tuleks kaaluda finantsinstrumentide eri klasside puhul.

[…]

Konsulteerides Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusega esitab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus, tihedas koostöös EKPSi liikmetega, kõnealuste reguleerivate tehniliste standardite projekti komisjonile 30. juuniks 2012.”

Selgitus

EKPSi liikmete seadusel põhinevat rolli ja pädevust järelevaatamise valdkonnas tuleb kajastada ka kesksete vastaspoolte suhtes kohaldatavate reguleerivate tehniliste standardite osas, mis täpsustavad nõudeid.

Muudatus 29

Ettepandud määruse artikli 40 lõige 2

„2.   Keskne vastaspool kehtestab tagatisfondi maksete minimaalse suuruse ja kriteeriumid üksikute kliirivate liikmete maksete arvutamiseks. Maksete suurus on proportsionaalne iga kliiriva liikme riskipositsiooniga tagamaks, et tagatisfondi maksed võimaldavad kesksel vastaspoolel tulla toime vähemalt siis, kui kohustused jätab täitmata kliiriv liige, kelle suhtes tal on kõige suurem riskipositsioon, või suuruselt teise või kolmanda riskipositsiooniga kliiriv liige, kui nende riskisumma on suurem.”

„2.   Keskne vastaspool võib kehtestada Keskne vastaspool kehtestab tagatisfondi maksete minimaalse suuruse ja kriteeriumid üksikute kliirivate liikmete maksete arvutamiseks ühe või enama tagatisfondi tema poolt arveldatavate erinevate instrumentide liikide jaoks.

Selgitus

Ettepandud määrus peaks olema kooskõlas hetkel toimuva tööga CPSS-IOSCO osas. Selleks peaks ettepandud määrus keskenduma juhtpõhimõtetele ja määrama tehniliste standardite arendamise vastutuse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele, tihedas koostöös EKPSi liikmetega (vt muudatus 30 allpool).

Muudatus 30

Ettepandud määruse artikli 40 lõige 3

„3.   Keskne vastaspool võib luua rohkem kui ühe tagatisfondi tema kliiritavate instrumentide eri liikide jaoks.”

„3.   . Pädevus delegeeritakse komisjonile, kes võtab vastu reguleerivad tehnilised standardid, millega määratakse lõigetes 1 ja 2 osutatud tagatisfondide üksikasjad.

Esimeses lõigus osutatud reguleerivad tehnilised standardid võetakse vastu kooskõlas määruse …/… [EVJA määrus] artiklitega [7–7d].

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus, tihedas koostöös EKPSi liikmetega, esitab kõnealuste reguleerivate tehniliste standardite projektid komisjonile hiljemalt 30. juuniks 2012.

Selgitus

Nagu eespool märgitud, peaks ettepandud määrus olema kooskõlas hetkel toimuva tööga CPSS-IOSCO osas. Selleks peaks ettepandud määrus keskenduma juhtpõhimõtetele ja määrama tehniliste standardite arendamise vastutuse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele, tihedas koostöös EKPSi liikmetega.

Muudatus 31

Ettepandud määruse artikli 41 lõige 2

„2.   Keskne vastaspool töötab välja ekstreemsete, kuid usutavate turutingimuste stsenaariume, mis hõlmavad selle turu, kus keskne vastaspool teenuseid osutab, kõige muutlikumaid perioode. Artiklis 40 osutatud tagatisfond ja lõikes 1 osutatud muud rahalised vahendid peavad igal ajal võimaldama kesksel vastaspoolel toime tulla kahe tema suhtes kõige suurema riskipositsiooniga kliiriva liikme kohustuste täitmatajätmisega ning võimaldama kesksel vastaspoolel toime tulla finantsinstrumentide ootamatu müügi ja turu likviidsuse kiire vähenemisega.”

„2.    Artiklis 40 osutatud tagatisfond ja lõikes 1 osutatud muud rahalised vahendid peavad igal ajal võimaldama kesksel vastaspoolel toime tulla võimalike kahjudega erandlikes, kuid võimalikes turusituatsioonides. Kesksed vastaspooled peavad ette nägema selliste erandlike, kuid võimalike turutingimuste stsenaariumid.

Selgitus

Nagu eespool märgitud, peaks ettepandud määrus olema kooskõlas hetkel toimuva tööga CPSS-IOSCO osas. Selleks peaks ettepandud määrus keskenduma juhtpõhimõtetele ja määrama tehniliste standardite arendamise vastutuse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele, tihedas koostöös EKPSi liikmetega (vt muudatus 33 allpool).

Muudatus 32

Ettepandud määruse artikli 41 lõige 3

„3.   Keskne vastaspool muretseb vajalikud krediidiliinid või sõlmib sarnased kokkulepped, et katta likviidsusvajadus, kui tema käsutuses olevaid rahalisi vahendeid ei saa kohe kasutada. Ükski kliiriv liige ning tema ema- või tütarettevõtjad ei või anda rohkem kui 25 protsenti keskse vastaspoole vajalikest krediidiliinidest.”

„3.   Keskne vastaspool peab jälgima oma võimalikke likviidsusvajadusi iga päev. Kesksel vastaspoolel peab oma teenuste ja tegevuse jaoks pidevalt olema juurdepääs piisavale likviidsusele. Selleks muretseb keskne vastaspool vajalikud krediidiliinid või sõlmib sarnased kokkulepped, et katta likviidsusvajadus, kui tema käsutuses olevaid rahalisi vahendeid ei saa kohe kasutada. Ükski kliiriv liige ning tema ema- või tütarettevõtjad ei või anda rohkem kui 25 protsenti keskse vastaspoole vajalikest krediidiliinidest.”

Selgitus

Võttes arvesse CPSS-IOSCO praegust tööd, tuleb keskse vastaspoole igapäevases võimaliku likviidsusvajaduse arvutamises lisada viide, mis tagaks piisava likviidsuse kättesaadavuse keskse vastaspoole jaoks.

Muudatus 33

Ettepandud määruse artikli 41 lõige 5

„5.   Komisjonile delegeeritakse volitused võtta vastu reguleerivad tehnilised standardid, milles täpsustatakse lõikes 2 osutatud ekstreemsed tingimused, millega keskne vastaspool peab toime tulema.

[…]

Konsulteerides Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusega, esitab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus kõnealuste reguleerivate tehniliste standardite projektid komisjonile hiljemalt 30. juuniks 2012.”

„5.   Komisjonile delegeeritakse volitused võtta vastu reguleerivad tehnilised standardid, milles täpsustatakse lõikes 2 osutatud ekstreemsed tingimused ja lõikes 3 osutatud piisava likviidsuse kriteeriumid, millega keskne vastaspool peab toime tulema.

[…]

Konsulteerides Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusega esitab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus, tihedas koostöös EKPSi liikmetega, kõnealuste reguleerivate tehniliste standardite projekti komisjonile 30. juuniks 2012.”

Selgitus

Tulenevalt muudatustest 11 ja 32 eespool, tuleks muuta ettepandud määruse artikli 41 lõiget 5, et tagada reguleerivate tehniliste standardite arendamine ning et see peaks toimuma tihedas koostöös EKPSi liikmetega.

Muudatus 34

Ettepandud määruse artikli 42 lõiked 4 ja 2

„2.   Kui kohustused täitmatajätnud kliiriva liikme marginaalid ei ole keskse vastaspoole kahju katmiseks piisavad, kasutab keskne vastaspool kahju katmiseks makseid, mille kohustused täitmatajätnud liige on tagatisfondi teinud.

3.   Keskne vastaspool kasutab tagatisfondi makseid ja kohustusi täitvate kliirivate liikmete makseid üksnes pärast seda, kui kohustused täitmatajätnud kliiriva liikme maksed on ammendunud, ning vajaduse korral võib keskne vastaspool kasutada artikli 41 lõikes 1 osutatud omavahendeid.

4.   Keskne vastaspool ei tohi ühe kliiriva liikme kohustuste täitmatajätmisest tuleneva kahju katmiseks kasutada kohustusi täitvate kliirivate liikmete marginaale.”

„2.   Komisjonile delegeeritakse volitused võtta vastu reguleerivad tehnilised standardid, milles täpsustatakse lõikes 1 osutatud kaskaadipõhimõtte üksikasjad.

Esimeses lõigus osutatud reguleerivad tehnilised standardid võetakse vastu kooskõlas määruse …/… [EVJA määrus] artiklitega [7–7d].

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus, tihedas koostöös EKPSi liikmetega, esitab kõnealuste reguleerivate tehniliste standardite projektid komisjonile hiljemalt 30. juuniks 2012.

   

   ”

Selgitus

Nagu eespool märgitud, peaks ettepandud määrus olema kooskõlas hetkel toimuva tööga CPSS-IOSCO osas. Selleks peaks ettepandud määrus keskenduma juhtpõhimõtetele ja määrama tehniliste standardite arendamise vastutuse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele, tihedas koostöös EKPSi liikmetega.

Muudatus 35

Ettepandud määruse artikli 43 lõige 3

„3.   Komisjonile delegeeritakse volitused võtta vastu reguleerivad tehnilised standardid, milles täpsustatakse, millist liiki tagatisi võib käsitada väga likviidsetena ja millised on lõikes 1 osutatud väärtuskärped.

[…]

Konsulteerides Euroopa Keskpankade Süsteemiga ja Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusega esitab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus kõnealuste reguleerivate tehniliste standardite projektid komisjonile hiljemalt 30. juuniks 2012.”

„3.   Komisjonile delegeeritakse volitused võtta vastu reguleerivad tehnilised standardid, milles täpsustatakse, millist liiki tagatisi võib käsitada väga likviidsetena ja millised on lõikes 1 osutatud väärtuskärped.

[…]

Konsulteerides Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusega esitab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus, tihedas koostöös EKPSi liikmetega, kõnealuste reguleerivate tehniliste standardite projekti komisjonile 30. juuniks 2012.”

Selgitus

EKPSi liikmete seadusel põhinev roll ja vastutus järelevaatamises on juba kajastatud ettepandud määruse artikli 43 lõikes 1 seoses koostööga tagatisnõudeid täpsustavate reguleerivate tehniliste standardite väljatöötamises. Samas ei ole EKPS juriidiline isik ja EKPS tuleks asendada EKPSi liikmetega.

Muudatus 36

Ettepandud määruse artikli 44 lõige 5

„5.   Komisjonile delegeeritakse volitused võtta vastu reguleerivad tehnilised standardid, milles täpsustatakse lõikes 1 osutatud väga likviidsed finantsinstrumendid ning lõikes 4 osutatud riskide kontsentreerumise piirmäärad.

[…]

Konsulteerides Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusega, esitab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus kõnealuste reguleerivate tehniliste standardite projektid komisjonile hiljemalt 30. juuniks 2012.”

„5.   Komisjonile delegeeritakse volitused võtta vastu reguleerivad tehnilised standardid, milles täpsustatakse lõikes 1 osutatud väga likviidsed finantsinstrumendid ning lõikes 4 osutatud riskide kontsentreerumise piirmäärad.

[…]

Konsulteerides Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusega esitab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus, tihedas koostöös EKPSi liikmetega, kõnealuste reguleerivate tehniliste standardite projekti komisjonile 30. juuniks 2012.”

Selgitus

EKPSi liikmete seadusel põhinevat rolli ja pädevust järelevaatamise valdkonnas tuleb kajastada ka reguleerivate tehniliste standardite osas, mis tuleb vastu võtta seoses kesksete vastaspoolte suhtes kohaldatava investeerimispoliitikaga.

Muudatus 37

Ettepandud määruse artikli 45 lõige 3

„3.   Keskne vastaspool teavitab sellest kohe pädevat asutust. Pädev asutus teavitab kohustused täitmatajätnud kliiriva liikme järelevalve eest vastutavat asutust kohe, kui keskne vastaspool leiab, et kliiriv liige ei suuda oma tulevasi kohustusi täita, ja kui keskne vastaspool kavatseb ta kohustusi mittetäitvaks liikmeks tunnistada.”

„3.   Keskne vastaspool teavitab sellest kohe pädevat asutust. Pädev asutus teavitab kohustused täitmatajätnud kliiriva liikme järelevalve eest vastutavat asutust, samuti pädevaid järelevaatajaid ja asjaomaseid emiteerivaid keskpanku, kohe, kui keskne vastaspool leiab, et kliiriv liige ei suuda oma tulevasi kohustusi täita, ja kui keskne vastaspool kavatseb ta kohustusi mittetäitvaks liikmeks tunnistada.”

Selgitus

Võttes arvesse EKPSi liikmete kui järelevaatajate ja emiteerivate keskpankade seadusel põhinevat rolli ja vastutust, tuleks pädeva asutuse teavitamiskohustust järelevale teostaja ees seoses keskse vastaspoole liikme arvelduskohustuse täitmata jätmisega kooskõlas ettepandud määruse artikli 45 lõikega 3 laiendada ka eespool osutatud rolle täitvatele EKPSi liikmetele.

Muudatus 38

Ettepandud määruse artikli 46 lõige 4

„4.   Komisjonile delegeeritakse volitused võtta vastu reguleerivad tehnilised standardid, milles täpsustatakse järgmine:

[…]

Konsulteerides Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusega, esitab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus kõnealuste reguleerivate tehniliste standardite projektid komisjonile hiljemalt 30. juuniks 2012.”

„4.   Komisjonile delegeeritakse volitused võtta vastu reguleerivad tehnilised standardid, milles täpsustatakse järgmine:

[…]

Konsulteerides Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusega esitab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus, tihedas koostöös EKPSi liikmetega, kõnealuste reguleerivate tehniliste standardite projekti komisjonile 30. juuniks 2012.”

Selgitus

EKPSi liikmete seadusel põhinevat rolli ja pädevust järelevaatamise valdkonnas tuleb kajastada ka reguleerivate tehniliste standardite osas, mis tuleb vastu võtta seoses kesksete vastaspoolte suhtes kohaldatavate mudelite läbivaatamise, stressitestide ja järeltestidega.

Muudatus 39

Ettepandud määruse artikli 50 lõige 3

„3.   Kui pädev asutus leiab, et lõike 2 nõuded ei ole täidetud, esitab ta pädevatele asutustele ja kaasatud kesksetele vastaspooltele kirjaliku selgituse riskikaalutluste kohta. Ka teavitab ta Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutust, kes esitab arvamuse selle kohta, mil määral riskikaalutlused on tõesed ja annavad põhjust koostalitluskokkuleppe tagasilükkamiseks. Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse arvamus tehakse kaasatud kesksetele vastaspooltele kättesaadavaks. Kui Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse hinnang erineb vastava pädeva asutuse hinnangust, kaalub kõnealune pädev asutus oma hinnangut uuesti, võttes arvesse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse arvamust.”

„3.   Kui pädev asutus leiab, et lõike 2 nõuded ei ole täidetud, esitab ta pädevatele asutustele ja kaasatud kesksetele vastaspooltele kirjaliku selgituse riskikaalutluste kohta. Ka teavitab ta Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutust, pädevaid järelevaatajaid ja asjaomaseid emiteerivaid keskpanku, kellelt taotletakse arvamusi selle kohta, mil määral riskikaalutlused on tõesed ja annavad põhjust koostalitluskokkuleppe tagasilükkamiseks Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse arvamus ning pädevate järelevaatajate ja asjaomaste emiteerivate keskpankade arvamused tehakse kaasatud kesksetele vastaspooltele kättesaadavaks. Kui see hinnang erineb vastava pädeva asutuse hinnangust, kaalub kõnealune pädev asutus oma hinnangut uuesti, võttes arvesse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse, pädevate järelevaatajate ja emiteerivate keskpankade arvamust.”

Selgitus

EKPSi liikmete kui järelevaatajate seadusest tulenevat rolli ja vastutust tuleks arvesse võtta ka kesksete vastaspoolte ühildumise korralduse heakskiitmisel.

Muudatus 40

Ettepandud määruse artikli 50 lõige 4

„4.   Kooskõlas määruse …/… [EVJA määrus] artikliga 8 esitab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus hiljemalt 30. juunil 2012 juhised või soovitused, et töötada välja järjekindlad, tulemuslikud ja tõhusad hinnangud koostalitluskokkulepete tarvis.”

„4.   Kooskõlas määruse …/… [EVJA määrus] artikliga 8 esitab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus, tihedas koostöös EKPSi liikmetega, hiljemalt 30. juunil 2012 juhised või soovitused, et töötada välja järjekindlad, tulemuslikud ja tõhusad hinnangud koostalitluskokkulepete tarvis.”

Selgitus

EKPSi liikmete seadusel põhinevat rolli ja pädevust järelevaatamise valdkonnas tuleb kajastada ka seoses suuniste ja soovitustega, mis võetakse vastu kesksete vastaspoolte ühildumise korralduste ühetaolise, tõhusa ja tulemusliku hindamise loomiseks.

Muudatus 41

Ettepandud määruse artikli 52 lõige 3

„3.   Komisjonile delegeeritakse volitused võtta vastu reguleerivad tehnilised standardid, milles täpsustatakse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele esitatava lõike 1 kohase registreerimistaotluse üksikasjad.

[…]

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus esitab kõnealuste reguleerivate tehniliste standardite projektid komisjonile hiljemalt 30. juuniks 2012.”

„3.   Komisjonile delegeeritakse volitused võtta vastu reguleerivad tehnilised standardid, milles täpsustatakse Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele esitatava lõike 1 kohase registreerimistaotluse üksikasjad.

[…]

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus, tihedas koostöös EKPSi liikmetega, esitab kõnealuste reguleerivate tehniliste standardite projektid komisjonile hiljemalt 30. juuniks 2012.”

Selgitus

EKPSi liikmete seadusel põhinevat rolli ja pädevust järelevaatamise valdkonnas tuleb kajastada ka kesksete vastaspoolte suhtes kohaldatavate reguleerivate tehniliste standardite osas, mis täpsustavad Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse kauplemisteabehoidlana registreerimise nõudeid.

Muudatus 42

Ettepandud määruse artikli 52 lõige 4

„4.   Selleks et tagada lõike 1 ühesugune kohaldamine, antakse komisjonile õigus võtta vastu rakendusstandardid, milles määratakse kindlaks Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele esitatava registreerimistaotluse vorm.

[…]

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus esitab kõnealuste standardite projektid komisjonile hiljemalt 30. juuniks 2012.”

„4.   Selleks et tagada lõike 1 ühesugune kohaldamine, antakse komisjonile õigus võtta vastu rakendusstandardid, milles määratakse kindlaks Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele esitatava registreerimistaotluse vorm.

[…]

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus, tihedas koostöös EKPSi liikmetega, esitab kõnealuste standardite projektid komisjonile hiljemalt 30. juuniks 2012.”

Selgitus

EKPSi liikmete seadusel põhinevat rolli ja pädevust järelevaatamise valdkonnas tuleb kajastada ka kesksete vastaspoolte suhtes kohaldatavate reguleerivate tehniliste standardite osas, mis täpsustavad Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse kauplemisteabehoidlana registreerimise taotlemise vorminõudeid.

Muudatus 43

Ettepandud määruse artikli 60 lõige 1

„1.   Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus tunnistab kauplemisteabehoidla registreerimise kehtetuks, kui:

[…]”

„1.   Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus, tihedas koostöös EKPSi liikmetega, tunnistab kauplemisteabehoidla registreerimise kehtetuks, kui:

[…]”

Selgitus

EKPSi liikmete seadusel põhinevat rolli ja pädevust järelevaatamise valdkonnas tuleb kajastada ka seoses kauplemisteabehoidla registreerimise kehtetuks tunnistamisel Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutuse poolt.

Muudatus 44

Ettepandud määruse artikli 63 lõige 4

„4.   Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus sõlmib koostöölepingud selliste kolmandate riikide asjaomaste pädevate asutustega, mille õigus- ja järelevalveraamistik on tunnistatud lõike 3 kohaselt käesoleva määrusega samaväärseks. Koostöölepingutes täpsustatakse vähemalt järgmine:

[…]”

„4.   Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus, tihedas koostöös EKPSi liiketega, sõlmib koostöölepingud selliste kolmandate riikide asjaomaste pädevate asutustega, mille õigus-, järelevaatamis- ja järelevalveraamistik on tunnistatud lõike 3 kohaselt käesoleva määrusega samaväärseks. Koostöölepingutes täpsustatakse vähemalt järgmine:

[…]”

Selgitus

On oluline, et EKPSi liikmed kaasataks kolmandate riikide asjaomaste pädevate asutustega koostöökorralduste kujundamisse, et tagada kauplemisteabehoidlatega seotud järelevaatamisküsimuste kohane käsitlemine ja koostöö.

Muudatus 45

Ettepandud määruse artikli 67 lõige 2

„2.   Kauplemisteabehoidla teeb vajaliku teabe kättesaadavaks järgmistele üksustele:

a)

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus;

b)

pädevad asutused, kes teostavad järelevalvet nende ettevõtjate üle, kelle suhtes kehtib artikli 6 kohane aruandluskohustus;

c)

pädev asutus, kes teostab järelevalvet selliste kesksete vastaspoolte üle, kellel on juurdepääs kauplemisteabehoidlale;

d)

Euroopa Keskpankade Süsteemi asjakohased keskpangad.”

„2.   Kauplemisteabehoidla teeb vajaliku teabe kättesaadavaks järgmistele üksustele:

a)

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus;

b)

pädevad asutused, kes teostavad järelevalvet nende ettevõtjate üle, kelle suhtes kehtib artikli 6 kohane aruandluskohustus;

c)

pädev asutus, kes teostab järelevalvet selliste kesksete vastaspoolte üle, kellel on juurdepääs kauplemisteabehoidlale;

d)

pädevad järelevaatajad;

e)

keskpangad, kes emiteerivad registreeritud finantsinstrumentide kõige olulisemaid vääringuid;

f)

EKPS liikmed seoses nende statistika funktsiooniga;

g)

ESRB.

Selgitus

EKPSi liikmete kui järelevaatajate ja emiteerivate keskpankade seadusel põhinevat rolli ja vastutust, samuti nende statistika funktsiooni, tuleks kajastada seoses kauplemistabehoidlate läbipaistvuse ja andmete kättesaadavusega. Lisaks, nagu märgitud eurosüsteemi panuses 2009.aasta septembri Euroopa Komisjoni konsultatsioonis „Possible initiatives to enhance the resilience of OTC derivative markets” (avaldatud EKP kodulehel http://www.ecb.europea.eu), peab EKP kauplemistabehoidlaid oluliseks vahendiks finantsturgude tegevusraamistiku ja läbipaistvuse parandamisel, eelkõige börsiväliste tuletisinstrumentide turgude osas ja asjakohastel juhtudel alusinstrumentide osas. Eelkõige saavad kauplemisteabehoidlad, võttes arvesse nende teatavate toodete laiaulatuslikku hõlmatust, anda seadusandlikele ja järelevalveasutustele ja finantsturuosalistele õigeaegse ülevaate asjakohaste turgude positsioonide koosseisust ja jaotusest. Seega saab kesksel andmebaasis olla oluline osa teabe andmisel, mis saab võimaluse korral olla ka võrreldavas vormis ja ühtne liidu statistika raamistikuga, mis on oluline asjaomastele asutustele õigeaegse hoiatusmehhanismi loomisel tekkivate finantsriskide osas. Nendel põhjustel teeb EKP ettepaneku lisada kauplemisteabehoidlatelt teavet saavate asutuste ja organite nimekirjale ESRB.

Muudatus 46

Ettepandud määruse artikli 67 lõige 4

„4.   Komisjonile delegeeritakse volitused võtta vastu reguleerivad tehnilised standardid, milles täpsustatakse lõigete 1 ja 2 kohase teabe üksikasjad.

[…]

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus esitab kõnealuste reguleerivate tehniliste standardite projektid komisjonile hiljemalt 30. juuniks 2012.”

„4.   Komisjonile delegeeritakse volitused võtta vastu reguleerivad tehnilised standardid, milles täpsustatakse lõigete 1 ja 2 kohase teabe üksikasjad.

[…]

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutus, tihedas koostöös EKPSi liikmetega, esitab kõnealuste reguleerivate tehniliste standardite projektid komisjonile hiljemalt 30. juuniks 2012.”

Selgitus

EKPSi liikmete seadusel põhinevat rolli ja pädevust järelevaatamise valdkonnas tuleb kajastada ka seoses kesksete vastaspoolte suhtes kohaldatavate reguleerivate tehniliste standardite osas, samuti teabe osas, mida tuleb esitada Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele ja muudele asjaomastele asutustele, näiteks ESRB-le, nende ülesannete täitmiseks.


(1)  Rõhutatud kiri osutab EKP ettepanekule lisada uus tekst. Läbi kriipsutatud kiri osutab EKP väljajätmisettepanekule.


Top