Help Print this page 

Document 52010XC0416(06)

Title and reference
Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. märtsi 2001 . aasta direktiivi 2001/16/EÜ (üleeuroopalise tavaraudteevõrgustiku koostalitlusvõime kohta) rakendamisega (EMPs kohaldatav tekst) (Direktiivi kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)

OJ C 97, 16.4.2010, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Multilingual display
Text

16.4.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 97/18


Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. märtsi 2001. aasta direktiivi 2001/16/EÜ (üleeuroopalise tavaraudteevõrgustiku koostalitlusvõime kohta) rakendamisega

(EMPs kohaldatav tekst)

(Direktiivi kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)

2010/C 97/03

ESO (1)

Viide ühtlustatud standardile ja standardi pealkiri (ja viitedokument)

Viide asendatavale standardile

Kuupäev, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kaotab kehtivuse

Märkus 1

CEN

EN 12080:2007

Raudteealased rakendused. Rattapuksid. Veerelaagrid

 

 

CEN

EN 12081:2007

Raudteealased rakendused. Rattapuksid. Määrdeained

 

 

CEN

EN 12082:2007

Raudteealased rakendused. Rattapuksid. Tööomaduste katsetamine

 

 

CEN

EN 13103:2009

Raudteealased rakendused. Rattapaarid ja pöördvankrid. Jõumasinata teljed. Projekteerimisjuhend

 

 

CEN

EN 13104:2009

Raudteealased rakendused. Rattapaarid ja pöördvankrid. Jõumasinaga teljed. Projekteerimismeetod

 

 

CEN

EN 13260:2009

Raudteealased rakendused. Rattapaarid ja pöördvankrid. Rattapaarid. Tootenõuded

 

 

CEN

EN 13261:2009

Raudteealased rakendused. Rattapaarid ja pöördvankrid. Teljed. Tootenõuded

 

 

CEN

EN 13262:2004+A1:2008

Raudteealased rakendused. Rattapaarid ja veermikud. Rattad. Tootenõuded

 

 

CEN

EN 13715:2006

Raudteealased rakendused. Rattapaarid ja veermikud. Rattad. Keermestuse profiil

 

 

CEN

EN 13848-1:2003+A1:2008

Raudteealased rakendused/Rööbastee. Rööbastee geomeetria kvaliteet. Osa 1: Rööbastee geomeetria iseloomustus

 

 

CEN

EN 14531-1:2005

Raudteealased rakendused. Pidurdamine. Aeglustus- ja peatumisteekonna arvutamise meetodid. Meetodid täieliku peatumisega lõppeva pidurdamise arvutamiseks. Osa 1: Üldalgoritmid

 

 

CEN

EN 14535-1:2005

Raudteealased rakendused. Veeremi ketaspidurid. Osa 1: Veovõlli või teljega ühendatud ketaspidurid, nende mõõtmed ja kvaliteedinõuded

 

 

CEN

EN 14601:2005

Raudteealased rakendused. Piduri- ja õhupaakide sirge ja kaldotsaga otsakorgid

 

 

CEN

EN 14865-1:2009

Raudteealased rakendused. Teljelaagripuksides kasutatavad määrdeained. Osa 1: Meetod määrimisvõime katsetamiseks

 

 

CEN

EN 14865-2:2006+A1:2009

Raudteealased rakendused. Teljelaagripuksides kasutatavad määrdeained. Osa 2: Meetod mehaanilise stabiilsuse kontrollimiseks veeremi kiirustel kuni 200 km/h

 

 

CEN

EN 15220-1:2008

Raudteealased rakendused. Piduriindikaator. Osa 1: Pneumojuhitav piduriindikaator

 

 

CEN

EN 15355:2008

Raudteealased rakendused. Pidurdamine. Jaotusklapid ja jaotus-isolatsioonisüsteemid

 

 

CEN

EN 15461:2008

Raudteealased rakendused. Müra emissioon. Raudteelõikude dünaamiliste omaduste iseloomustamine mööduva müra mõõtmisega

 

 

CEN

EN 15528:2008

Raudteealased rakendused. Raudteeveeremi teljekoormust ja infrastruktuuri ühilduvust reguleerivad raudteelõikude kategooriad

 

 

CEN

EN 15551:2009

Raudteealased rakendused. Raudteeveerem. Puhvrid

 

 

CEN

EN 15566:2009

Raudteealased rakendused. Raudteeveerem. Veoseade ja kruvisidur

 

 

CEN

EN 15595:2009

Raudteealased rakendused. Pidurdamine. Ratta liugumise ennetusseadmed

 

 

CEN

EN 15611:2008

Raudteealased rakendused. Pidurdamine. Releeventiilid

 

 

CEN

EN 15612:2008

Raudteealased rakendused. Pidurdamine. Kiirpidurdusklapp

 

 

CEN

EN 15624:2008

Raudteealased rakendused. Pidurdamine. Pidurdusreziimi lülitid „koormata-koormaga”

 

 

CEN

EN 15625:2008

Raudteealased rakendused. Pidurdamine. Koormuse muutuse automaatandurid

 

 

Märkus 1:

Tavaliselt on kuupäevaks, mil asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus kehtivuse kaotab, Euroopa standardiorganisatsiooni kehtestatud tühistamiskuupäev, kuid kõnealuste standardite kasutajate tähelepanu juhitakse asjaolule, et teatavatel erandjuhtudel võib olla ka teisiti.

Märkus 2.1:

Uue (või muudetud) standardi reguleerimisala on samasugune nagu asendataval standardil. Osutatud kuupäeval kaotab kehtivuse asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus direktiivi oluliste nõuetega.

Märkus 2.2:

Uue standardi reguleerimisala on ulatuslikum kui asendataval standardil. Osutatud kuupäeval kaotab kehtivuse asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus direktiivi oluliste nõuetega.

Märkus 2.3:

Uue standardi reguleerimisala on kitsam kui asendataval standardil. Osutatud kuupäeval kaotab kehtivuse (osaliselt) asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus direktiivi oluliste nõuetega uue standardi reguleerimisalasse kuuluvate toodete puhul. See ei mõjuta vastavuseeldust direktiivi oluliste nõuetega nende toodete puhul, mis kuuluvad (osaliselt) asendatava standardi reguleerimisalasse, kuid ei kuulu uue standardi reguleerimisalasse.

Märkus 3:

Muudatuste puhul on viitestandard EN CCCCC:AAAA, vajaduse korral selle varasemad muudatused ja osutatud uus muudatus. Asendatav standard (veerg 3) koosneb seega standardist EN CCCCC:AAAA ja vajaduse korral selle varasematest muudatustest, kuid ei hõlma osutatud uut muudatust. Osutatud kuupäeval kaotab kehtivuse asendatava standardi järgimisest tulenev vastavuseeldus direktiivi oluliste nõuetega.

MÄRKUS:

Standardite kättesaamisega seotud teavet võib saada Euroopa standardiorganisatsioonidest või riikide standardiorganisatsioonidest, mis on loetletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu (2) direktiivi 98/34/EÜ (muudetud direktiiviga 98/48/EÜ (3) lisas.

Euroopa standardiorganisatsioonid võtavad ühtlustatud standardid vastu inglise keeles (Euroopa Standardikomitee ja Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee avaldavad ka prantsuse ja saksa keeles). Seejärel tõlgivad riiklikud standardiasutused ühtlustatud standardite pealkirjad kõikidesse nõutavatesse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse. Euroopa Komisjon ei vastuta Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks esitatud pealkirjade õigsuse eest.,

Viidete avaldamine Euroopa Liidu Teatajas ei tähenda, et standardid on olemas kõikides ühenduse keeltes.

Loetelu asendab kõik varasemad Euroopa Liidu Teatajas avaldatud loetelud. Komisjon tagab selle loetelu ajakohastamise.

Põhjalikumat teavet ühtlustatud standardite kohta võib leida Internetilehelt

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  Euroopa standardiorganisatsioonid:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM, Tel +32 2 5500811; faks +32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM, Tel +32 2 5196871; faks +32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel +33 492 944200; faks +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  EÜT L 204, 21.7.1998, lk 37.

(3)  EÜT L 217, 5.8.1998, lk 18.


Top