Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010PC0724

KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel nõukogu seisukoha kohta, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (tekstiilinimetuste ja tekstiiltoodete märgistamise kohta) vastuvõtmist

/* KOM/2010/0724 lõplik - COD 2009/0006 */

52010DC0724

/* KOM/2010/0724 lõplik - COD 2009/0006 */ KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel nõukogu seisukoha kohta, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (tekstiilinimetuste ja tekstiiltoodete märgistamise kohta) vastuvõtmist


[pic] | EUROOPA KOMISJON |

Brüssel 8.12.2010

KOM(2010) 724 lõplik

2009/0006 (COD)

KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel nõukogu seisukoha kohta,

milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (tekstiilinimetuste ja tekstiiltoodete märgistamise kohta) vastuvõtmist

2009/0006 (COD)

KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõike 6 alusel nõukogu seisukoha kohta,

milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (tekstiilinimetuste ja tekstiiltoodete märgistamise kohta) vastuvõtmist

1. TAUSTTEAVE

Ettepaneku edastamine Euroopa Parlamendile ja nõukogule (dokument KOM(2009) 31 (lõplik) – 2009/0006 COD): | 30. jaanuar 2009 |

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus: | 16. detsember 2009 |

Euroopa Parlamendi arvamus, esimene lugemine: | 18. mai 2010 |

Nõukogu seisukoha vastuvõtmine | 6. detsember 2010 |

2. KOMISJONI ETTEPANEKU EESMÄRK

Kõnealune komisjoni ettepanek võeti vastu parema õigusloome algatuse raames. Ettepaneku eesmärk on lihtsustada ja täiustada tekstiiltoodete märgistamise valdkonnas kehtivat õigusraamistikku selleks, et tekstiili- ja rõivatööstus saaks välja töötada ja kasutusele võtta uusi kiude ja innovaatilisi lahendusi. Üldeesmärgi saavutamist silmas pidades on ettepaneku eesmärk:

- lihtsustada õigusloomet, mille eesmärk on kohandada õigusakte vastavalt tehnika arengule; selleks koondatakse kolm praegu kehtivat direktiivi üheks määruseks: see aitaks vältida olukorda, kus siseriiklikku õigust tuleks muuta üksnes tehniliste uuenduste ülevõtmise pärast;

- lühendada taotluse esitamise ja uue kiunimetuse vastuvõtmise vahelist aega.

3. MÄRKUSED NÕUKOGU SEISUKOHA KOHTA

3.1. Üldised märkused nõukogus esimesel lugemisel võetud seisukoha kohta

Nõukogu suhtus positiivselt komisjoni ettepanekusse lihtsustada kehtivaid õigusakte tekstiilinimetuste ja tekstiiltoodete märgistamise kohta. Nõukogus esimesel lugemisel võetud seisukoht järgib esialgset ettepanekut; selles esitatakse peamiselt täiendusi ja parandusi kohaldamisala täpsustamiseks, ettepaneku struktuuri parandamiseks, mõistete selgemaks esitamiseks ja teksti kohandamiseks vastavalt uusimatele õiguslikele ja institutsioonilistele arengutele.

Komisjonil on hea meel, et nõukogus on esimene lugemine lõpule viidud. On vaja meeles pidada, et õigusraamistiku lihtsustamine on kasulik huvirühmadele ja riigiasutustele; seetõttu on uue õigusakti sujuv vastuvõtmine innovaatilisema tekstiili- ja rõivasektori huvides.

3.2. Parlamendis esimesel lugemisel vastu võetud muudatuste lõpptulemus

3.2.1. Euroopa Parlamendis esitatud muudatused, mida nõukogus esimesel lugemisel võetud seisukohas on arvesse võetud kas täielikult, osaliselt või põhimõtteliselt

Nõukogus esimesel lugemisel võetud seisukohas rõhutatakse põhiosa neist tehnilistest muudatustest, mida ka Euroopa Parlament tegi selleks, et viia tekst kooskõlla Euroopa Liidu toimimise lepinguga ja uue õigusraamistikuga, milles käsitletakse toodete turustamist[1]. Seisukohas on tehtud ka ettepanekuid vormiliste muudatuste osas, et selgitada teatavaid sätteid, mis käsitlevad näiteks rakenduslikke üksikasju või ettevõtjate vastutust.

Seisukoht hõlmab ka tehnilisi muudatusi seoses ettepaneku veelgi lihtsamaks muutmisega, nimelt tehakse seal ettepanek minna üle standardipõhisele süsteemile, kus kvantifitseerimismeetodite üksikasjalikud kirjeldused oleksid asendatud viidetega Euroopa standarditele.

Pärast Euroopa Liidu toimimise lepingu jõustumist lisas nõukogu vajalikud muudatused, et asendada algsed komiteemenetlust käsitlevad sätted uute eeskirjadega, millega rakendatakse ELi toimimise lepingu artiklit 290. Parlamendis tehtud muudatusettepanek piirab delegeerimise perioodi, seades sellele ajalise piirangu („sunset clause”), komisjon seevastu toetab nõukogu seisukohas esitatud muudatusettepanekut, milles nähakse ette komisjonile delegeeritud volituste automaatne uuenemine.

Komisjon kiidab need tehnilised muudatused heaks.

3.2.2. Euroopa Parlamendis esitatud muudatused, mis nõukogus esimesel lugemisel võetud seisukohas ei kajastu

Nõukogu leiab, et määruse kohaldamisala laiendamine ei ole kooskõlas esialgses ettepanekus esitatud lihtsustamise eesmärgiga. Seepärast ei sisalda nõukogus esimesel lugemisel võetud seisukoht muudatusi, millega lisataks uued sätted päritolumärgistuse või loomset päritolu osade tähistamise kohta. Nõukogu eelistab, et neid küsimusi uuritakse pärast määruse vastuvõtmist võetavate järelmeetmete raames. Komisjon toetab päritolumärgistuse sätteid, nagu on näha ka 2005. aastal vastuvõetud sellealases ettepanekus,[2] mida kohaldatakse imporditud toodete mitme kategooria, sealhulgas tekstiiltoodete suhtes. Et institutsioonidel oleks lihtsam kokkuleppele jõuda, võib komisjon selles küsimuses paindlik olla.

Nõukogu seisukoht ei sisalda läbivaatamisklauslit; siiski on nõukogu avaldanud toetust tekstiiltoodete märgistusnõuete põhjalikule kontrollimisele pärast seda, kui määrus on vastu võetud. Komisjon toetaks seda lähenemist.

Seoses muudatustega konkreetsete toodete puhul, nagu individuaaltellimustööna valminud artiklid ja tekstiilist mänguasjad, nõustub komisjon nõukogu seisukohaga, mille kohaselt jäetakse alles olemasolevad sätted.

Nõukogu mõistab, et tekstiiltootes sisalduvate kiudude täielik kirjeldus on väga oluline; sellegipoolest jäädakse nõukogu seisukohas selle juurde, et kõnealuses valdkonnas kehtivad õiguslikud kohustused säilivad.

Nõukogu seisukohas selgitatakse määruse keelelisi aspekte. Mis puutub keelest sõltumatu sümbolisüsteemi kasutuselevõtmisesse, siis nõukogu pigem ei lisaks uusi sätteid praeguses etapis ja kontrolliks seda võimalust tekstiiltoodete märgistamise edasise läbivaatamise käigus. Komisjon toetaks seda lähenemist.

3.3. Nõukogu esitatud uued sätted

Nõukogu vaatas läbi tehnilised määratlused ja ka mõistete „märgistamine” ja „tähistamine” („labelling and marking”) kasutamise ettepaneku tekstis. Nõukogus esimesel lugemisel võetud seisukohas selgitatakse ka suuremate tootmishälvete lubamise korda ja täpsustatakse määruse lisades esitatud tehnilisi üksikasju.

Komisjon nõustub üldjoontes nende muudatustega.

4. KOKKUVÕTE

Nõukogu tegi otsuse kvalifitseeritud häälteenamusega.

Komisjon toetab nõukogus esimesel lugemise võetud seisukoha põhisuundi. Komisjon tegi siiski juba 2005. aastal ettepaneku paljude toodete, sealhulgas tekstiiltoodete päritolumärgistuse kohta ja seega võiks need sätted lisada kõnealusesse määrusesse. Pidades silmas seda eesmärki ja arvestades määruse kohaldamisala suhtes valitsevaid eriarvamusi kaasotsustajate hulgas, kohustub komisjon lihtsustama institutsioonidevahelisi läbirääkimisi, et saavutada mõlemat kaasotsustajat rahuldav kompromiss.

[1] ELT L 218, 13.8.2008, lk 21–47, lk 82–128.

[2] KOM(2005) 661 (lõplik).

Top