EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010PC0403

Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS, millega muudetakse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta seoses mitmeaastase finantsraamistikuga, et katta ITERi projekti lisarahastamisvajadused

/* KOM/2010/0403 lõplik */

52010PC0403
[pic] | EUROOPA KOMISJON |

Brüssel 20.7.2010

KOM(2010) 403 lõplik

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS,

millega muudetakse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta seoses mitmeaastase finantsraamistikuga, et katta ITERi projekti lisarahastamisvajadused

SELETUSKIRI

SISSEJUHATUS

Vastusena nõukogu 16. novembri 2009. aasta järeldustele[1] järgmiste sammude kohta ITERi (rahvusvaheline katsetermotuumareaktor) projekti[2] raames esitas komisjon 4. mail 2010 Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatise „ITERi projekti seis ja võimalikud edasised sammud”,[3] milles käsitletakse ITERi rahastamispuudujääki ja projekti juhtimisega seotud asjaolusid.

25. ja 26. mail 2010 konkurentsivõime nõukogus toimunud mõttevahetuse järel moodustas Hispaania eesistujariigina ITERi töökonna, mis viis oma töö lõpule 25. juuniks 2010. Selle põhjal vastu võetud järeldustes kinnitas nõukogu eespool nimetatud komisjoni teatises osutatud lühiajalist vajadust eraldada 2012. ja 2013. aastaks jooksevhindades veel 1,4 miljardit eurot kulukohustuste assigneeringuid (800 miljonit eurot 2012. aastal ja 600 miljonit eurot 2013. aastal) Nõukogu kutsus komisjoni üles esitama ettepaneku, mis jääks praeguse mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäära piiresse ja hõlmaks assigneeringute ümberpaigutamist alamrubriigis 1a „Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks”. 27.–28. juulil 2010 on kavas korraldada ITERi küsimuses erakorraline nõukogu istung, et kiita heaks ITERi võrdlustase.

ELi seisukoht 27.–28. juulil ITERi teemal toimuval nõukogu istungil lähtub selgest ettekujutusest, mis on ITERi tulevikust kujunenud komisjoni ja liikmesriikide töö tulemusena. Komisjon tervitab nõukogu 12. juuli 2010. aasta järeldusi, milles väljendatakse tugevat toetust ITERi projekti edukale elluviimisele. Komisjon võtab teadmiseks järeldustes esitatud nõukogu taotluse piirata Euroopa Liidu panuse andmiseks kasutatavaid F4E rahalisi vahendeid 2007.–2020. aastat hõlmava ITERi ehitusetapi ajal 7,2 miljardi euro asemel 6,6 miljardile eurole (mõlemad summad 2008. aasta väärtuses). Nimetatud 6,6 miljardit eurot on ITERi ehitusetapi ajal võrdlussummaks. See võimaldab tagada ITERi projekti pikaajalise rahastamise jätkusuutlikkuse.

Komisjon on selgelt väljendanud oma seisukohta, et tulevikus tekkivaid mis tahes ülekulusid ei kaeta ELi eelarvest. Seetõttu kavatseb komisjon vastu võtta praeguste eelduste kohaselt kuni 2020. aastani kestva ITERi võrdlustaseme ettepaneku, tingimusel et pärast 2013. aastat eraldatakse projekti kulude katmiseks igal aastal ELi eelarvest eelarvepädevate institutsioonide kindlaks määratud summa ja võimalikke ülekulusid ei kaeta ELi eelarvest.

Võrdlustaseme vastuvõtmine on veel lahtine, kuna selleks et ITERi rahastamine oleks tagatud, peavad mõlemad eelarvepädevad institutsioonid (Euroopa Parlament ja nõukogu) selle alles heaks kiitma.

ITERi lühiajalise lisarahastamisvajaduse (2012. ja 2013. aasta) katmiseks teeb komisjon ettepaneku kasutada mitut allikat, sealhulgas paigutada alamrubriigi 1a raames ümber osa teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi vahenditest ja paigutada rubriikide vahel ümber kasutamata vahendid.

Käesoleva ettepaneku eesmärk on eraldada 400 miljonit eurot mitmeaastase finantsraamistiku muutmise teel, ilma et muudetaks kulukohustuste assigneeringute ja maksete assigneeringute ülemmäära tervikuna 2007.–2013. aastal. Lisaks eraldatakse 460 miljonit eurot teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi assigneeringute ümberpaigutamise teel alamrubriigi 1a raames.

Kohustus ülejäänud 540 miljoni euro rahastamiseks võetakse hiljem, 2010. aasta novembris toimuval eelarvealasel lepituskoosolekul[4] ja vajaduse korral järgmiste aastate eelarvemenetluse kaudu, kasutades selleks kõiki mitmeaastase finantsraamistikuga ette nähtud eelarvevahendeid. Komisjon teeb ettepaneku, et Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon võtaksid hiljemalt eelarvealasel lepituskoosolekul 2010. aasta novembris vastu sellesisulise ühisdeklaratsiooni.

ÕIGUSLIK ALUS

Euroopa Liidu toimimise lepingus on sätestatud, et nõukogu võtab ühehäälselt vastu määruse, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik, olles selleks enne saanud Euroopa Parlamendi nõusoleku. 3. märtsil 2010 esitas komisjon sellise nõukogu määruse ettepaneku[5]. Loodetavasti võetakse ettepanek vastu enne aasta lõppu.

Kuna on oluline, et Euroopa Liit väljendaks viivitamata uuesti oma poliitilist kohustust ITERi projekt ellu viia, esitab komisjon käesoleva ettepaneku 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta)[6] alusel, mis kehtib kuni uue määruse vastuvõtmiseni.

ALAMRUBRIIGI 1A VARUDE JA ÜMBERPAIGUTUSTE KASUTAMINE

Alamrubriigi 1a ülemmäärani jääva varu suurus on 2011. aastal 50,1 miljonit eurot, 2012. aastal 34 miljonit eurot ja 2013. aastal 47 miljonit eurot. 2010. aastal varu ei ole. Võttes arvesse, et 2006. aasta kokkuleppe punkti 13 kohaselt on institutsioonid kohustatud tagama, et eri rubriikide ülemmäärade piires jäetakse piisav varu, ei saa olemasolevaid varusid komisjoni arvates ITERi projekti lisarahastamisvajaduste katmiseks kasutada.

Komisjon on vastavalt 2006. aasta kokkuleppe punkti 23 esimesele lõigule uurinud võimalusi asjaomase rubriigiga hõlmatud programmide vahel kulud ümber jaotada, eesmärgiga teha oluline osa nii absoluutsuurusena kui ka protsendimäärana uutest kavandatud kuludest kättesaadavaks rubriigi kehtiva ülemmäära piires. Selle tulemusena teeb komisjon ettepaneku paigutada teadusuuringute seitsmendast raamprogrammist 2012. aastal ümber 100 miljonit eurot ja 2013. aastal 360 miljonit eurot.

RUBRIIKIDEVAHELISED ÜMBERPAIGUTUSED (KULUKOHUSTUSTE ASSIGNEERINGUD)

Vastavalt 2006. aasta kokkuleppe puntki 23 teisele lõigule on komisjon uurinud võimalusi tasaarvestada ühe rubriigi ülemmäära suurendamine mõne teise rubriigi ülemmäära vähendamise abil.

Praeguste hinnangute kohaselt on kulude ülemmäärani jääv varu väljaspool alamrubriiki 1a aastatel 2010–2013 järgmine (miljonites eurodes)[7]:

2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

Alamrubriik 1b | 1,4 | 16,9 | 1,4 | 0,4 |

Rubriik 2 | 456,2 | 851,8 | 126,2 | 131,4 |

Alamrubriik 3a | 18,5 | 70,7 | 26,5 | 52,9 |

Alamrubriik 3b | 0 | 15,2 | 18,1 | 22,8 |

Rubriik 4 | 0[8] | 70,3 | 132,3 | 134,6 |

Rubriik 5 | 43,5 | 160,6 | 122,7 | 151,3 |

Pidades silmas 2006. aasta kokkuleppe punkti 13 ja Lissaboni lepingust tuleneda võivaid finantstagajärgi, leiab komisjon, et alamrubriigi 1b, alamrubriigi 3a, alamrubriigi 3b, rubriigi 4 ja rubriigi 5 ülemmäärani jääv varu on liiga väike, et aidata katta ITERi projekti lisarahastamisvajadusi.

Üksnes rubriigi 2 varu on 2010. aastal piisavalt suur, et kompenseerida varu puudumist alamrubriigis 1a, eriti pärast 2010. aasta põllumajanduskulude kinnitamist. Rubriigi 2 varu 2010. aasta kulude ülemmäärani on praegu 456 miljonit eurot. Komisjon teeb seega ettepaneku vähendada selle rubriigi ülemmäära 400 miljoni euro võrra ja suurendada alamrubriigi 1a kulude ülemmäära 2012. aastal 160 miljoni euro ja 2013. aastal 240 miljoni euro võrra.

Kavandatud rubriikide kuluülemmäärade kohanduse tulemusena jääb 2010. aastal rubriigi 2 ülemmäärani 56 miljoni euro suurune varu. Komisjon on võtnud kohustuse võtta kõik asjakohased meetmed, et tagada kõigi ühise põllumajanduspoliitika kulude ja nende rahastamise kohta vastu võetud otsuste, sealhulgas ühise põllumajanduspoliitika läbivaatamise suhtes saavutatud kokkuleppe täitmine.

MAKSETE ASSIGNEERINGUD

Vastavalt 2006. aasta kokkuleppe punkti 23 neljandale lõigule säilitatakse iga muudatuse puhul asjakohane suhe kulukohustuste ja maksete vahel. Seega tuleb maksete assigneeringute aastaseid ülemmäärasid muuta, tuginedes 2012. ja 2013. aastaks alamrubriigi 1a täiendavate kulukohustuste assigneeringute jaoks ette nähtud maksetele, mis kaetakse 2010. aastaks rubriigis 2 ette nähtud kulukohustuste assigneeringute ülemmäära vähendamise teel. Kokkuvõttes finantsraamistiku ülemmäär 2007.–2013. aastal ei muutu.

KOKKUVÕTTETABEL JA JÄRELDUS

Järgnevas tabelis on esitatud kokkuvõte finantsraamistiku kulukohustuste assigneeringute ja maksete assigneeringute ülemmäärades kavandatavatest muudatustest. Summad on väljendatud jooksevhindades:

(miljonites eurodes) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2007-2013 |

1a. Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks | 160 | 240 | 400 |

2. Loodusvarade kaitse ja majandamine | -400 | -400 |

Kulukohustuste assigneeringute muutused kokku | 0 | 0 | 0 | -400 | 0 | 160 | 240 | 0 |

Maksete assigneeringute muutused kokku | -400 | 160 | 240 | 0 |

Jooksevhindades väljendatud kulukohustuste assigneeringute ja maksete assigneeringute ülemmäärad tervikuna muudatuste tulemusena ei muutu.

Kõnealuseid muudatusi on võetud arvesse järgnevas tabelis esitatud finantsraamistikus.

Ametlikus otsuses 2006. aasta kokkuleppes esitatud finantsraamistiku muutmise kohta tuleb viidata kõnealuse kokkuleppe raames kokku lepitud põhitabelile, mis on väljendatud 2004. aasta püsihindades. Seega arvutatakse jooksvas väärtuses summad 2004. aasta hindadesse ümber 2 % suuruse aastadeflaatori abil, nagu on ette nähtud 2006. aasta kokkuleppe punktiga 16 (vt allpool Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse ettepaneku lisa).

[pic]

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS,

millega muudetakse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta seoses mitmeaastase finantsraamistikuga, et katta ITERi projekti lisarahastamisvajadused

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahelist eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitlevat 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet,[9] eriti selle punkti 21, punkti 22 esimest ja teist lõiku ning punkti 23,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1) Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon leppisid … … 2010 toimunud [kolmepoolsel kohtumisel]/[eelarvealasel lepituskoosolekul] kokku ITERi projekti lisarahastamise korras. Kõnealused rahalised vahendid nõuavad kooskõlas institutsioonidevahelise kokkuleppe punktidega 21, 22 ja 23 mitmeaastase finantsraamistiku (2007–2013) muutmist, et suurendada alamrubriigis 1a ettenähtud kulukohustuste assigneeringute ülemmäära 2012. aastaks 160 miljoni euro ja 2013. aastaks 240 miljoni euro võrra.

(2) 2012. ja 2013. aastaks alamrubriigis 1a ette nähtud kulukohustuste assigneeringute ülemmäära suurendamine kaetakse täielikult 2010. aastal rubriigis 2 ette nähtud kulukohustuste assigneeringute ülemmäära vähendamise teel.

(3) Selleks et kohustuste ja maksete suhe püsiks tasakaalus, kohandatakse igaaastast maksete assigneeringute ülemmäära. Kohandus ei mõjuta maksevajadusi tervikuna ajavahemikul 2007–2013.

(4) Seepärast tuleks eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe I lisa vastavalt muuta[10],

ON TEINUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Ainus artikkel

Eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise institutsioonidevahelise kokkuleppe I lisa asendatakse käesoleva otsuse lisaga.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

LISA

[pic]

[1] 15815/10, 15818/09.

[2] ITERi projekti ühiseks elluviimiseks loodava ITERi Rahvusvahelise Termotuumaenergeetika Organisatsiooni asutamisleping (ELT L 358, 16.12.2006, lk 62).

[3] KOM(2010) 226, 4.5.2010.

[4] Ilma et see piiraks vajadust jätta vajalikku varu 2011. aasta eelarve jaoks.

[5] KOM(2010) 72 (lõplik).

[6] ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

[7] 2010. aasta puhul on toetutud komisjoni ettepanekutele, mis on ajakohastatud paranduseelarve nr 6/2010 projekti põhjal (KOM(2010) 314, 17.6.2010), ja 2011.–2013. aasta puhul 2011. aasta üldeelarve projekti sissejuhatuses esitatud finantsplaneeringule (KOM(2010) 300, 15.6.2010).

[8] Sellest on arvatud maha 18,3 miljonit eurot, mida rahastatakse paindlikkusinstrumendi kaudu.

[9] ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

[10] Eespool nimetatud kokkuleppest tulenevad näitajad arvutatakse ümber 2004. aasta hindadesse.

Top