Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010DC0655

KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Uute sõiduautode CO2 heite seire ELis: andmed 2009. aasta kohta

/* KOM/2010/0655 lõplik */

52010DC0655

/* KOM/2010/0655 lõplik */ KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Uute sõiduautode CO2 heite seire ELis: andmed 2009. aasta kohta


[pic] | EUROOPA KOMISJON |

Brüssel 10.11.2010

KOM(2010) 655 lõplik

KOMISJONI ARUANNEEUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE

Uute sõiduautode CO 2 heite seire ELis: andmed 2009. aasta kohta

KOMISJONI ARUANNEEUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE

Uute sõiduautode CO 2 heite seire ELis: andmed 2009. aasta kohta

1. SISSEJUHATUS

Otsuse 1753/2000/EÜ[1] artikli 9 kohaselt esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aastaaruanded, tuginedes liikmesriikide esitatud seireandmetele. Käesolev aruanne käsitleb 2009. aasta seireandmeid.

Alates 2010. aastast on otsusel (EÜ) 1753/2000 põhinev aruandlus asendatud määrusest (EÜ) nr 443/2009[2] tuleneva seire ja aruandlusega, kuna otsus tunnistatakse määrusega kehtetuks.

2. UUTE SÕIDUAUTODE SUUNDUMUSED

2.1. Andmete kvaliteet ja töötlemine

Kõik liikmesriigid on esitanud andmeid sõiduautode registreerimise kohta 2009. aastal. Mitme liikmesriigi andmeid tuli käsitsi ümber töödelda, kuna nende puhul oli registreeritud kokkulepitust erinevaid kütuseliike ja käsitletud tundmatuid sõidukeid ning kohaldatud parandustegurit; lisaks esines nendes andmetes muid vasturääkivusi. Neid probleeme analüüsiti andmete hindamise ajal ja need lahendati tulemuslikult ilma märkimisväärse andmekaota. Aegridasid tuleks analüüsida ettevaatusega, kuna kõik ELi liikmesriigid ei ole kõikide aastate lõikes hõlmatud, nagu võib näha tabelitest punktis 3. Kuigi aegridasid on püütud esitada võimalikult järjepidevana, võib suundumustes esineda teatavaid lünki, kuna meetodeid ja seiret on täiustatud.

Eelmiste aastate aruannetega võrreldes käsitlevad käesoleva aruande koondandmed kõiki kütuseliike (varem esitati andmed üksnes bensiini ja diislikütuse kohta) ning erinevalt varasematest aruannetest ei kohaldata CO2 heitkoguste suhtes 0,7 %-list parandustegurit. Seda 0,7 %-list parandustegurit kasutati autotootjate ühenduste ACEA (Euroopa Autotootjate Ühendus), JAMA (Jaapani Autotootjate Ühendus) ja KAMA (Korea Autotootjate Ühendus) arengu hindamisel, et hüvitada katsemenetluste muutmist, mis toimus pärast vabatahtlike kohustuste võtmist[3]. Kõnealused kohustused on nüüd asendatud määruses (EÜ) nr 443/2009 esitatud sihttasemetega. Selleks et tagada kooskõla eelmiste aruannetega, on jätkuvalt esitatud andmed autotootjate ühenduste kaupa.

Seirearuandes esitatakse teist korda andmed alternatiivkütuseid kasutavate sõidukite kohta, kuna nende turuosa kasvab ja nendega seotud andmete kvaliteet on paranenud. Hõlmatud on sõidukid, mis kasutavad järgmisi kütuseliike: veeldatud naftagaas, maagaas, elekter, vesinik, segakütus, bensiin ja bioetanool, bensiin ja veeldatud naftagaas, bensiin ja maagaas, ning samuti sõidukid, mis on kantud kategooriasse „Muud”.

2.2. Uute sõiduautode keskmised CO 2 heitkogused

Euroopa Liidus 2009. aastal registreeritud uute sõiduautode CO2 eriheite keskmine tase oli 145,7 gCO2/km. See näitab vähenemist 5,1 % või 7,9 gCO2/km, võrreldes eelnenud aastaga (153,6 gCO2/km 2008. aastal), mis on eriheite taseme suurim suhteline langus alates seirekava algusest. Langus võib osaliselt olla tingitud finants- ja majanduskriisist, samuti mitmetes liikmesriikides rakendatud lammutuskavade väljatöötamisest. Andmed näitavad ka autode arvu teatavat vähenemist, kuna 2009. aastal keskmine mootori võimsus, sõiduki mass ja mootori maht veidi vähenes. Diislikütusel töötavate sõidukite näitajad on paranenud 2009. aastal peaaegu 6 grammi võrra, bensiinil töötavate sõidukite näitajad peaaegu 9 grammi võrra ja alternatiivkütustel töötavate sõidukite näitajad veidi enam kui 11 grammi võrra. Uute diisel- ja bensiinimootoriga sõidukite vaheline erinevus vähenes umbes 2,3 grammini. Tuleks märkida, et kümme aastat tagasi oli uute bensiini- ja diiselmootoriga sõidukite vaheline erinevus rohkem kui 17 grammi.

Uute bensiinimootoriga autode osakaal ületas 2009. aastal diiselmootoriga autode osakaalu. 2009. aastal kasvas märkimisväärselt alternatiivkütustel töötavate sõidukite osakaal. Selle peamine põhjus on Itaalias registreeritud, bensiinil ja veeldatud naftagaasil töötavate sõidukite suurem hulk, mis iseenesest moodustab 92,8 % kõikidest uutest bensiinil ja veeldatud naftagaasil töötavatest EL 27 riikides registreeritud sõiduautodest.

Tabel 1: Uute sõiduautode keskmised CO2 heitkogused kütuseliikide kaupa (EL 27)

Kõik kütused | 1347 | 1356 | 1372 | 1379 | 1373 | 1337 |

Bensiin | 1237 | 1235 | 1238 | 1235 | 1228 | 1206 |

Diislikütus | 1463 | 1479 | 1501 | 1510 | 1508 | 1498 |

Alternatiivkütus | 1415 | 1404 | 1392 | 1271 | 1237 | 1169 |

2.4. Andmeseire autotootjate ühenduste kaupa

Selleks et tagada kooskõla eelmiste aruannetega, esitatakse käesoleva punkti andmed autotootjate ühenduste kaupa. 2009. aastal vähenesid iga autotootjate ühenduse uute sõiduautode CO2 heitkogused. 2008. aastaga võrreldes vähendas ACEA oma keskmisi heitkoguseid 7,3 grammi võrra, JAMA 11,2 grammi võrra ja KAMA 9,7 grammi võrra ning muud tootjad keskmiselt 18,4 grammi võrra. Mõlema ühenduse, KAMA ja JAMA uute sõiduautode keskmine heitkogus oli 2009. aastal väiksem kui ACEA puhul, samas kui 2007. aastal oli olukord vastupidine.

Tabel 7: Uute sõiduautode keskmised CO2 heitkogused autotootjate ühenduste kaupa

VOLKSWAGEN | 1 396 | 131 | 150,7 | 1 595 889 |

FORD | 1 268 | 125 | 139,7 | 1 249 195 |

FIAT | 1 134 | 119 | 130,1 | 1 206 362 |

RENAULT | 1 308 | 127 | 137,7 | 1 079 984 |

PEUGEOT | 1 292 | 126 | 133,6 | 966 013 |

CITROEN | 1 328 | 128 | 137,9 | 850 753 |

OPEL | 1 329 | 128 | 147,6 | 802 686 |

TOYOTA | 1 277 | 126 | 131,7 | 691 518 |

BMW | 1 526 | 137 | 151,2 | 680 768 |

DAIMLER | 1 487 | 135 | 166,8 | 666 341 |

AUDI | 1 605 | 141 | 160,2 | 586 764 |

SKODA | 1 266 | 125 | 147,9 | 446 671 |

NISSAN | 1 348 | 129 | 154,3 | 359 094 |

HYUNDAI | 1 245 | 124 | 137,8 | 322 432 |

SEAT | 1 253 | 125 | 140,1 | 307 811 |

KIA | 1 384 | 131 | 145,9 | 240 986 |

VAUXHALL | 1 321 | 128 | 151,9 | 233 400 |

HONDA | 1 354 | 129 | 147,3 | 231 810 |

DACIA | 1 182 | 121 | 151,9 | 226 618 |

MAZDA | 1 251 | 124 | 149,5 | 199 299 |

Kõikidest autotootjatest, kelle sõidukeid registreeriti Euroopa Liidus 2009. aastal üle 10 000, õnnestus ühel juba täielikult saavutada 2015. aastaks kindlaksmääratud sihttase:see oli MARUTI (keskmine mass 932 kg, eriheite sihttase 110 gCO2/km, eriheite keskmine tase 2009. aastal 104 gCO2/km, 2009. aastal registreeritud autosid 14 095).

[1] Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus 1753/2000/EÜ, millega kehtestatakse uute sõiduautode keskmiste süsinikdioksiidi eriheitmete seire kava, EÜT L 202, 10.8.2000.

[2] Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 443/2009, 23. aprill 2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid, ELT L 140, 5.6.2009.

[3] Lisateavet 0,7 %-lise parandusteguri kohta leiab dokumentidest KOM(2002) 693 (lõplik) ja KOM(2004) 78 (lõplik).

[4]

EL 15 hulka kuuluvad Austria, Belgia, Taani, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Iirimaa, Itaalia, Luksemburg, Madalmaad, Portugal, Hispaania, Rootsi ja Ühendkuningriik (välja arvatud Põhja-Iirimaa).

EL 10 hulka kuuluvad Küpros, Tšehhi Vabariik, Eesti, Ungari, Läti, Leedu, Malta, Poola, Slovakkia ja Sloveenia.

EL 12 hulka kuuluvad EL 10 riigid ning Bulgaaria ja Rumeenia.

EL 25 hulka kuuluvad EL 15 ja EL 10 riigid.

EL 27 hulka kuuluvad EL 15 ja EL 12 riigid.

[5] „Muud” sisaldab identifitseerimata uusi sõiduautosid (sõidukid, mille kohta liikmesriigid ei esitanud nõutavat teavet õigesti)

[6] Registreeritud uute sõiduautode koguarv vastavalt ELi liikmesriikide esitatud andmetele

[7] http://ec.europa.eu/environment/air/transport/co2/co2_monitoring.htm

[8] Eriheite sihttase määruse (EÜ) nr 443/2009 I lisa valemi põhjal

Top