Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010AE0984

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu 22. mai 2006 . aasta määrust (EÜ) nr 861/2006, millega kehtestatakse ühenduse finantsmeetmed ühise kalanduspoliitika rakendamiseks ja mereõiguse valdkonnas” KOM(2010) 145 lõplik – 2010/0080 (COD)

OJ C 44, 11.2.2011, p. 171–172 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.2.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 44/171


Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu 22. mai 2006. aasta määrust (EÜ) nr 861/2006, millega kehtestatakse ühenduse finantsmeetmed ühise kalanduspoliitika rakendamiseks ja mereõiguse valdkonnas”

KOM(2010) 145 lõplik – 2010/0080 (COD)

2011/C 44/31

Pearaportöör: María Candelas SÁNCHEZ MIGUEL

31. mail 2010 otsustas nõukogu ja 12. mail 2010 otsustas Euroopa Parlament vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 43 lõikele 2 konsulteerida Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega järgmises küsimuses:

„Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu 22. mai 2006. aasta määrust (EÜ) nr 861/2006, millega kehtestatakse ühenduse finantsmeetmed ühise kalanduspoliitika rakendamiseks ja mereõiguse valdkonnas”

KOM(2010) 145 lõplik – 2010/0080 (COD).

Komitee juhatus tegi 25. mail 2010 käesoleva arvamuse ettevalmistamise ülesandeks põllumajanduse, maaelu arengu ja keskkonna sektsioonile.

Arvestades töö kiireloomulisust määras komitee täiskogu 464. istungjärgul 14.–15. juulil 2010 (15. juuli istungil) pearaportööriks María Candelas Sánchez Migueli ja võttis vastu järgmise arvamuse. Poolt hääletas 135, vastuhääli ei olnud, erapooletuks jäi 4 komitee liiget.

1.   Järeldused

1.1   Komitee tervitab kavandatud meetmeid kehtiva määruse nr 861/2006 muutmiseks, kuna need peaksid muutma andmekogumise rahastamise ja teadusuuringute elluviimise läbipaistvamaks ning suurendama ühise kalanduspoliitika valdkonnas võetavate meetmete objektiivsust. Ühise kalanduspoliitika reformimise üle peetavatel aruteludel on rõhutatud, et vaja on tugevat andmebaasi, tagamaks, et ühise kalanduspoliitika rakendamise viis peegeldaks tegelikke vajadusi ning et see poliitika oleks majanduslikult, sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt jätkusuutlik.

1.2   Uute sätete eesmärk on selgitada andmekogumise rahastamise süsteemi ja ühise kalanduspoliitika jaoks huvi pakkuvate teadusuuringute elluviimist. Lisaks sellele laiendatakse andmekogumise tähendust, reguleerides andmete haldamist ja kasutamist kogutud teabe õiguskindluse seisukohast. Andmeid saab nõuetekohaselt kasutada juhul, kui liikmesriigid neid kontrollivad.

1.3   Piirkondlike nõuandekomisjonide tegevuskulude rahastamist ei piirata enam nagu senini vaid käivitamisfaasi toetamisele.

1.4   Lisaks tehakse ettepanek katta kulud, mis tekivad kalanduse ja akvakultuuri nõuandekomitees (ACFA) esindajate osalemisest Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu (ICES) ning kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee (STECF) koosolekutel.

1.5   Mis puudutab aga rahastamise taotlemise ja kontrollimise haldusmenetlust, siis rõhutatakse vajadust täpsustada liikmesriikide mitmeaastaseid kavasid ja kinnitada need komisjonis, tagamaks, et nad järgivad ELi eelarvedistsipliini.

2.   Sissejuhatus

2.1   Määruse (EÜ) nr 861/2006 muutmise ettepaneku eesmärk on selgitada rahastatavate meetmete ulatust ja parandada eelkõige mõne artikli sõnastust seoses kontrollimeetmete maksumuse ja rakendamisega.

2.2   Kavandatud muudatused puudutavad kolme valdkonda:

õigusliku raamistiku arengust tulenevad muudatused;

muudatused meetmete kohaldamissalas, et see vastaks paremini praegustele vajadustele;

muudatused, millega selgitatakse, milliseid kõnealuse määrusega hõlmatud meetmeid peavad liikmesriigid andmete kogumisel ning ühise kalanduspoliitika uuringute elluviimisel võtma.

2.3   Lisaks sellele selgitatakse ühise kalanduspoliitika kontekstis korraldatavate rahvusvaheliste suhete raames koostööliike (kahepoolne, piirkondlik või mitmepoolne).

2.4   Samuti esitatakse toetuse taotlemise ja menetlemise uus halduskord, selgitades, kuidas selleks eesmärgiks loodud asutused peaksid seda korda rakendama ja kontrollima.

3.   Komitee märkused

3.1   Komitee tervitab määrusesse nr 861/2006 tehtavaid muudatusi, sest need hõlmavad pärast määruse vastuvõtmist kehtestatud eeskirju. Eelkõige tasub rõhutada teabenõudeid ja teadusuuringuid Euroopa merede ja ookeanide nagu ka kalanduse olukorra kohta, et kõik kalanduspoliitikaga seoses võetavad meetmed oleksid hästi põhjendatud ja tagaksid olemasolevate ressursside jätkusuutliku kasutuse.

3.2   Eesmärk ei ole parandada mitte ainult toetuste läbipaistvust, vaid ka nende kasutust, laiendades rahastatavate ringi. Andmekogumise rahastamine ja andmete kasutuse kontrollimine liikmesriikides aitab tagada seda, et teadusuuringud on ühise kalanduspoliitika lahutamatu osa ja viivad kalandussektori jätkusuutliku arenguni.

3.3   Ettepaneku sisu võib käsitleda järgmiste osadena.

3.3.1

Kalandussektori andmete kogumist, haldamist ja kasutamist käsitlev ühenduse raamistik ning ühise kalanduspoliitikaga seotud teadusliku nõustamise toetamine. Ettepaneku eripära seisneb selles, et rahastamine ei puuduta ainult liikmesriike ja pädevaid riigiasutusi, vaid ka erasektorit. Üldjoontes tunnistatakse sellega tänapäeval erasektoris tehtavate teadusuuringute rolli, mistõttu leiab komitee, et erasektori hõlmamine muudab kõnealuse õigusakti läbipaistvamaks.

3.3.2

Kolmandate riikidega tehtav rahvusvaheline koostöö (piirkondlikud, kahe- või mitmepoolsed kokkulepped) andmekogumisel ja uuringute elluviimisel. See tähendab, et teaduslikult ei kontrollita mitte ainult Euroopa kalavarusid, vaid ka muude selliste piirkondade kalavarusid, kus Euroopa laevad kalastavad, et parandada nende kalanduse teaduslikku ja tehnilist hindamist ning kontrolli nende kalandustegevuse üle.

3.3.3

Kalanduse ja akvakultuuri nõuandekomitees (ACFA) esindajate osalemisest piirkondlike nõuandekomisjonide, Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu (ICES) ning kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomitee (STECF) koosolekutel tekkivate kulude katmine, et toetada võimalikult paljusid asjaosalisi kaasavat otsustusprotsessi. Kõnealune rahastamine on tingitud ELi erihuvist selle küsimuse vastu. Komitee leiab, et eelnimetatud kodanikuorganisatsioone tuleks rohkem kaasata, ning mitte ainult andmekogumisse, vaid ka otsuste tegemisse nende pädevusse kuuluvates kalandusküsimustes, mis võiksid ühist kalanduspoliitikat parandada.

3.3.4

Andmete kogumise, haldamise ja kasutamise valdkonna rahastamise kord. Määruse 2. jao muutmisega soovitakse ühtlustada praegust toetuse taotlemise korda liikmesriikide esitatud ja komisjoni kinnitatud mitmeaastastes programmides sätestatud korraga. Sel juhul kehtiksid toetuse kasutamise lõpphinnangule ühenduse kulude kontrolli eeskirjad.

3.4   Lõpetuseks leiab komitee, et kuigi ühise kalanduspoliitika reform on pooleli, on kõnealune muudatusettepanek asjakohane, kuna nii on võimalik saada varem kasu objektiivsete teaduslike andmete kasutamisest edaspidiste, uue poliitika vastuvõtmise järel tarvitusele võetavate meetmete kavandamisel ja ei pea ootama 2013. aastani. Igal juhul avaldab samade tavade levitamine ja arendamine kolmandates riikides merede ja ookeanide olukorrale suurt mõju.

Brüssel, 15. juuli 2010

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee president

Mario SEPI


Top