EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010AB0006

Euroopa Keskpanga arvamus, 11. jaanuar 2010 , seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, millega muudetakse direktiive 2003/71/EÜ ja 2004/109/EÜ (CON/2010/6)

OJ C 19, 26.1.2010, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 19/1


EUROOPA KESKPANGA ARVAMUS,

11. jaanuar 2010,

seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, millega muudetakse

direktiive 2003/71/EÜ ja 2004/109/EÜ

(CON/2010/6)

2010/C 19/01

Sissejuhatus ja õiguslik alus

14. oktoobril 2009 sai Euroopa Keskpank (EKP) Euroopa Liidu Nõukogult taotluse avaldada arvamust seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti muutmise kohta ja direktiivi 2004/109/EÜ läbipaistvuse nõuete ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele (1) (edaspidi „ettepanek direktiivi kohta”).

EKP arvamuse andmise pädevus põhineb Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 127 lõikel 4 ja artikli 282 lõikel 5, kuna ettepandud direktiivi sätted mõjutavad Euroopa Keskpankade Süsteemi kaasabi rahandussüsteemi stabiilsusega seotud poliitika tõrgeteta teostamisele, millele osutab lepingu artikli 127 lõige 5. Euroopa Keskpanga nõukogu on käesoleva arvamuse vastu võtnud kooskõlas Euroopa Keskpanga kodukorra artikli 17.5 esimese lausega.

Käesolevas arvamuses esitatud märkused ei mõjuta arvamust, mille EKP esitas seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, millega muudetakse direktiive 1998/26/EÜ, 2002/87/EÜ, 2003/6/EÜ, 2003/41/EÜ, 2003/71/EÜ, 2004/39/EÜ, 2004/109/EÜ, 2005/60/EÜ, 2006/48/EÜ, 2006/49/EÜ ja 2009/65/EÜ seoses Euroopa Pangandusjärelevalve Asutusele, Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve Asutusele ning Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutusele antud volitustega (2).

1.   Üldised märkused

1.1.

EKP toetab eemärki tugevdada investorite kaitset muutes prospektide teabe lihtsamaks ja arusaadavamaks. Eriti ebastandardsemate väärtpaberite, nagu näiteks varaga tagatud väärtpaberite, ning muud liiki tagatud väärtpaberite, eriti tagatud võlakirjade puhul oleks investoritele ja reguleerijatele kasulik täpselt määratletud kokkuvõte, milles sisalduvad väärtpaberite ning samuti hõlmatud osapoolte võtmenäitajad, ning kokkuvõttes sisalduva teabe eest vastutamise kord. See tagab võrreldavuse mitte ainult varaklasside vahel, vaid ka sama varaklassi väärtpaberite vahel.

1.2.

Selles suhtes toetab EKP tugevalt praegust EKP, pädevate asutuste ja sektori vahelist dialoogi võimaluse üle luua väärtpaberite ja emitentide võrdlusandmete standard eesmärgiga teha sellised andmed rahvusvahelise avaliku infrastruktuuri kaudu kättesaadavaks poliitikakujundajatele, reguleerijatele ja finantsturgudele. Selline infrastruktuur pakuks huvitatud isikutele kvaliteetseid andmeid, mis on vajalikud, et koostada järjest keerukamaks muutuvate finantsturgude kohta aktuaalsemaid ja usaldusväärsemaid analüüse, eriti finantsturgude häirete olukorras (3).

2.   Konkreetsed märkused

Keskpankade laenuandmise toimingute avalikustamine EÜ õiguse alusel

2.1.

Direktiivis 2003/71/EC (4), direktiivis 2004/109/EC (5) ja teistes EÜ õigusaktides (6) sisalduvad turgude huvides ja investorite kaitseks erinevad avalikustamise nõuded. Mõnedes neist direktiividest on sätestatud avalikustamise eeskirjade erandeid. Sealhulgas on direktiivi 2003/71/EÜ artikli 8 lõikes 2 sätestatud: „Päritoluliikmesriigi pädev asutus võib lubada prospektist välja jätta käesoleva direktiiviga või artikli 7 lõikes 1 osutatud rakendusmeetmetega ettenähtud teatava teabe, kui ta leiab, et: a) sellise teabe avalikustamine oleks vastuolus üldiste huvidega”. Direktiivis 2004/109/EÜ ei ole sarnast erandit sätestatud.

2.2.

Kehtestada tuleks selge õigusraamistik, et hõlbustada keskpankade laenuandmise või muude likviidsuse võimaluste toimingute tõrgeteta ja kiiret teostamist, sealhulgas kriisiolukordades nagu hiljutine finantskriis. Sellega seoses on vaja hoida konfidentsiaalsena teavet keskpanga laenuandmise või muude likviidsuse võimaluste kohta konkreetsele krediidiasutusele, sealhulgas hädaolukorra likviidsusabi kohta, et aidata kaasa finantssüsteemi kui terviku stabiilsusele ning säilitada kriisiperioodil avalikkuse usaldust. Eelnimetatud erandit direktiivi 2003/71/EÜ artikli 8 lõike 2 punktis a võib kasutada õigusliku alusena, et mitte avalikustada teatavat teavet keskpankade toimingute, sealhulgas hädaolukorra likviidsusabi kohta. Samas tuleks selline avalikustamiskohutuse erand sätestada selgelt kõikides asjakohastes ELi õigusaktides. Lisaks nõuab finantssüsteemi sujuv toimimine üldist erandit, kuna üksikjuhtude kaupa avalikustamise hindamine ei võimaldaks kiiret reageerimist. Nendel põhjustel esitatakse lisas direktiivide 2003/71/EÜ ja 2004/109/EÜ muutmisettepanekud ning vastavad muudatuseks tuleks lisada kõikidesse asjakohastesse ELi õigusaktidesse, milles on sätestatud avalikustamise nõuded.

2.3.

EKP on valmis edasiseks koostööks komisjoniga selles küsimuses.

3.   Muudatusettepanekud

Teksti redaktsiooni ettepanekud, mille puhul EKP on soovitanud ettepandud direktiivi muuta, on esitatud lisas koos selgitustega.

Frankfurt Maini ääres, 11. jaanuar 2010

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2009) 0491 lõplik.

(2)  KOM(2009) 0576 lõplik.

(3)  Vt EKP presidendi Jean-Claude TRICHET’ ettekannet „Remarks on the future of European financial regulation and supervision” Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Komitees Pariisis 23. veebruaril 2009, kättesaadav http://www.ecb.europa.eu

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiiv 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti ja direktiivi 2001/34/EÜ muutmise kohta, (ELT L 345, 31.12.2003, lk 64).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. detsembri 2004. aasta direktiiv 2004/109/EÜ läbipaistvuse nõuete ühtlustamise kohta teabele, mis kuulub avaldamisele emitentide kohta, kelle väärtpaberid on lubatud reguleeritud turul kauplemisele, ning millega muudetakse direktiivi 2001/34/EÜ (ELT L 390, 31.12.2004, lk 38).

(6)  Nimelt 25. juuli 1978. aasta neljas nõukogu direktiiv 78/660/EMÜ, mis põhineb asutamislepingu artikli 54 lõike 3 punktil g ja käsitleb teatavat liiki äriühingute raamatupidamise aastaaruandeid (EÜT L 222, 14.8.1978, lk 11); 13. juuni 1983. aasta seitsmes nõukogu direktiiv 83/349/EMÜ (mis põhineb asutamislepingu artikli 54 lõike 3 punktil g ja käsitleb konsolideeritud aastaaruandeid) (EÜT L 193, 18.7.1983, lk 1); Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2003. aasta direktiiv 2003/6/EÜ (siseringitehingute ja turuga manipuleerimise (turu kuritarvitamise) kohta) (ELT L 96, 12.4.2003, lk 16).


LISA

Muudatusettepanekud

Komisjoni redaktsiooni tekst

EKP muudatusettepanek (1)

Muudatus 1

Direktiivi 2003/71/EÜ artikli 2 lõige 1 punkti e alapunkt i.

„e)

kutselised investorid:

i)

füüsilised või juriidilised isikud, keda käsitatakse või taotluse korral koheldakse kutseliste klientidena vastavalt direktiivi 2004/39/EÜ II lisale või tunnustatakse kõlblike osapooltena vastavalt direktiivi 2004/39/EÜ artiklile 24.”

„e)

kutselised investorid:

i)

füüsilised või juriidilised isikud, keda käsitatakse või taotluse korral koheldakse kutseliste klientidena vastavalt direktiivi 2004/39/EÜ II lisale või tunnustatakse kõlblike osapooltena vastavalt direktiivi 2004/39/EÜ artiklile 24. Füüsilisi või juriidilisi isikuid, keda taotluse korral koheldakse mittekutseliste klientidena vastavalt direktiivi 2004/39/EÜ II lisale, ei käsitata kutseliste klientidena.

Selgitus

Kutselise investori määratlus direktiivis 2003/71/EÜ hõlmab sõnaselgelt EKP-d ja keskpanku (artikli 2 lõike 1 punkti e alapunkt ii), järelikult kohustus avaldada prospekt ei kohaldu, kui väärtpaberite pakkumine on suunatud ainult neile (artikli 3 lõike 2 punkt a). Ettepandud direktiivi kohaselt ei viidata enam selgelt EKP-le ja keskpankadele kui kutselistele investoritele, kuid ettepandud uues „kutselise investori” määratluses sisalduvad „füüsilised või juriidilised isikud, keda käsitatakse või taotluse korral koheldakse kutseliste klientidena vastavalt direktiivi 2004/39/EÜ II lisale või tunnustatakse kõlblike osapooltena vastavalt direktiivi 2004/39/EÜ artiklile 24”. Nii EKP-d kui ka keskpanku käsitatakse kutseliste klientidena ja tunnustatakse kõlblike osapooltena, seega mõistab EKP, et neid käsitataks üldjuhul endiselt kutseliste investoritena. Siiski ei ole ettepandud direktiivis selge, mis kord oles kohaldatav kutselistele klientidele, keda taotluse korral koheldakse mittekutselistena vastavalt direktiivi 2004/39/EÜ II lisale. Ettepandud muudatus viiks selguse huvides vastavusse direktiivist 2004/39/EÜ tuleneva kutseliste klientide ja kõlblike osapoolte loetelu ja direktiivist 2003/71/EÜ tuleneva kutseliste investorite loetelu kooskõlas komisjoni muudatuse eesmärgiga (vt ettepandud direktiivi põhjendus 6).

Muudatus 2

Direktiivi 2003/71/EÜ artikli 8 lõige 2a (uus)

Tekst puudub

„2a.   Prospektis ja selle lisades ei nõuta teabe avalikustamist keskpanga laenuandmise või muude likviidsuse võimaluste (sealhulgas hädaolukorra likviidsusabi andmise) kohta konkreetsele krediidiasutusele EKPSi kuuluva keskpanga poolt.

Selgitus

Keskpanga laenuandmise toiminguid (sealhulgas hädaolukorra likviidsusabi andmist) konkreetsele krediidiasutusele on vaja hoida konfidentsiaalsena, et aidata kaasa finantssüsteemi stabiilsusele ja sellega mitte suurendada süsteemis tarbetut stressi. Finantssüsteemi sujuv toimimine nõuab üldist erandit, kuna üksikjuhtude kaupa avalikustamise hindamine ei võimaldaks kiiret reageerimist.

Muudatus 3

Direktiivi 2004/109/EÜ artikli 8 lõige 4 (uus)

Tekst puudub

„4.   Artiklite 4, 5 ja 6 alusel teave avalikustamist ei nõuta keskpanga laenuandmise ja muude likviidsuse võimaluste (sealhulgas hädaolukorra likviidsusabi andmise) kohta konkreetsele krediidiasutusele EKPSi kuuluva keskpanga poolt.

Selgitus

Keskpanga laenuandmise toiminguid (sealhulgas hädaolukorra likviidsusabi andmist) konkreetsele krediidiasutusele on vaja hoida konfidentsiaalsena, et aidata kaasa finantssüsteemi stabiilsusele ja sellega mitte suurendada süsteemis tarbetut stressi. Finantssüsteemi sujuv toimimine nõuab üldist erandit, kuna üksikjuhtude kaupa avalikustamise hindamine ei võimaldaks kiiret reageerimist.

Praegune redaktsioon

EKP muudatusettepanek (1)

Muudatus 4

Direktiivi 2004/109/EÜ artikli 11 lõige 1.

„1.   Artikkel 9 ja artikli 10 punkt c ei kohaldu aktsiatele, mis on antud EKPS liikmetele või nende poolt nende kui rahandusasutuste ülesannete teostamiseks, kaasa arvatud aktsiatele, mis on antud EKPS liikmetele või nende poolt vastavalt pandi-, tagasiostu või muule sarnasele rahapoliitika eesmärkidel või maksesüsteemi siseselt tagatud likviidsuskokkuleppele.”

„1.   Artikkel 9 ja artikli 10 punkt c ei kohaldu aktsiatele, mis on antud EKPS liikmetele või nende poolt nende kui rahandusasutuste ülesannete teostamiseks, kaasa arvatud aktsiatele, mis on antud EKPSi liikmetele või nende poolt vastavalt pandi-, tagasiostu või muule sarnasele rahapoliitika eesmärkidel või maksesüsteemi siseselt tagatud likviidsuskokkuleppele või seoses keskpankade laenuandmise või likviidsuse võimalustega (sealhulgas hädaolukorra likviidsusabi andmisega).”

Selgitus

Keskpanga laenuandmise toiminguid (sealhulgas hädaolukorra likviidsusabi andmist) konkreetsele krediidiasutusele võib olla vaja hoida konfidentsiaalsena piiratud aja jooksul, et aidata kaasa finantssüsteemi stabiilsusele ja sellega mitte suurendada süsteemis tarbetut stressi. Finantssüsteemi sujuv toimimine nõuab üldist erandit, kuna üksikjuhtude kaupa avalikustamise hindamine ei võimaldaks kiiret reageerimist.


(1)  Rõhutatud kiri osutab EKP ettepanekule lisada uus tekst. Läbi kriipsutatud kiri osutab EKP väljajätmisettepanekule.


Top