EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0247

Pestitsiididega töötlemise masinad ***I Euroopa Parlamendi 22. aprilli 2009 . aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb pestitsiididega töötlemise masinaid ja millega muudetakse 17. mai 2006 . aasta direktiivi 2006/42/EÜ, mis käsitleb masinaid (KOM(2008)0535 – C6-0307/2008 – 2008/0172(COD))
P6_TC1-COD(2008)0172 Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 22. aprillil 2009 . aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/.../EÜ, millega muudetakse direktiivi 2006/42/EÜ seoses pestitsiididega töötlemise masinatega
LISA

OJ C 184E , 8.7.2010, p. 192–193 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

CE 184/192


Kolmapäev, 22. aprilli 2009
Pestitsiididega töötlemise masinad ***I

P6_TA(2009)0247

Euroopa Parlamendi 22. aprilli 2009. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb pestitsiididega töötlemise masinaid ja millega muudetakse 17. mai 2006. aasta direktiivi 2006/42/EÜ, mis käsitleb masinaid (KOM(2008)0535 – C6-0307/2008 – 2008/0172(COD))

2010/C 184 E/53

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2008)0535);

võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0307/2008);

võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit (A6-0137/2009),

1.

kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.

võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avalduse;

3.

palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

4.

teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.


Kolmapäev, 22. aprilli 2009
P6_TC1-COD(2008)0172

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 22. aprillil 2009. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/.../EÜ, millega muudetakse direktiivi 2006/42/EÜ seoses pestitsiididega töötlemise masinatega

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab parlamendi esimese lugemise seisukoht õigusakti (direktiiv 2009/127/EÜ) lõplikule kujule.)

Kolmapäev, 22. aprilli 2009
LISA

Kolmapäev, 22. aprilli 2009
Komisjoni avaldus pestitsiididega töötlemise masinate standardimise kohta

I lisa punktis 2.4 sisalduvate oluliste nõuete toetuseks volitab komisjon Euroopa Standardikomiteed looma iga pestitsiididega töölemise masinate kategooria jaoks ühtlustatud standardid, mis põhinevad parimal võimalikul tehnikal, millega hoitakse ära keskkonna tahtmatu kokkupuude pestitsiididega. Eelkõige nõutakse volitustes standardeid kriteeriumite ja tehniliste spetsifikaatide esitamise kohta mehaanilise varjestuse, tunnel-pihustusseadmete ja õhuvooluga pihustussüsteemide paigaldamiseks, et vältida veeallika saastamist täitmisel ja tühjendamisel, ning täpseid spetsifikaate tootja juhendi jaoks, et vältida pestitsiidide triivi, võttes arvesse kõiki asjakohaseid näitajaid, nagu otsakud, rõhk, kanduri kõrgus, tuule kiirus, õhutemperatuur ja niiskus ning sõidukiirus.


Top