EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AB0091

Euroopa Keskpanga arvamus, 5. november 2009 , seoses soovitustega nõukogu otsuste kohta, mis käsitlevad Euroopa Ühenduse seisukohta seoses Vatikani Linnriigiga sõlmitud rahanduskokkuleppe muutmise läbirääkimistega ja Euroopa Ühenduse seisukohta seoses San Marino Vabariigiga sõlmitud rahanduskokkuleppe muutmise läbirääkimistega (CON/2009/91)

OJ C 284, 25.11.2009, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.11.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 284/1


EUROOPA KESKPANGA ARVAMUS,

5. november 2009,

seoses soovitustega nõukogu otsuste kohta, mis käsitlevad Euroopa Ühenduse seisukohta seoses Vatikani Linnriigiga sõlmitud rahanduskokkuleppe muutmise läbirääkimistega ja Euroopa Ühenduse seisukohta seoses San Marino Vabariigiga sõlmitud rahanduskokkuleppe muutmise läbirääkimistega

(CON/2009/91)

2009/C 284/01

Sissejuhatus ja õiguslik alus

27. oktoobril 2009 sai Euroopa Keskpank (EKP) Euroopa Liidu Nõukogult taotluse avaldada arvamust seoses soovitusega nõukogu otsuse kohta, mis käsitlevad Euroopa Ühenduse seisukohta seoses Vatikani Linnriigiga sõlmitud rahanduskokkuleppe muutmise läbirääkimistega (1) (edaspidi „Vatikani otsuse eelnõu”) ja taotluse avaldada arvamust seoses soovitusega nõukogu otsuse kohta, mis käsitlevad Euroopa Ühenduse seisukohta seoses San Marino Vabariigiga sõlmitud rahanduskokkuleppe muutmise läbirääkimistega (2) (edaspidi „San Marino otsuse eelnõu”).

EKP arvamuse andmise pädevus põhineb Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 111 lõikel 3. Euroopa Keskpanga nõukogu on käesoleva arvamuse vastu võtnud kooskõlas Euroopa Keskpanga kodukorra artikli 17.5 esimese lausega.

Üldised märkused

EKP toetab otsuste eelnõusid, mille eesmärgiks on 10 aastat pärast euro kasutuselevõttu muuta Vatikani Linnriigiga ja San Marinoga sõlmitud rahanduskokkuleppeid eelkõige selleks, et tagada ühendusega rahanduskokkuleppeid sõlminud riikide kohustuste võrdsus, luua järelevalvemehhanism, sätestada euro müntide emissiooni piirangute arvutamise ühtne meetod ja võimaldada Vatikani Linnriigi ja San Marino Vabariigi müntide tootmist ka muude rahapajade poolt peale Itaalia rahapajade.

EKP märgib, et otsuste eenõud (3) sätestavad, et ühenduse lepingud peab sõlmima nõukogu. Juhul kui seda reeglit muudetakse ja nõukogu ei pea neid lepinguid sõlmima, on EKP seisukohal, et tuleks võimaldada lepingute esitamine nõukogule majandus- ja rahanduskomitee ja EKP poolt, nagu nõukogu otsustas esialgse läbirääkimiste avamise puhul ühenduse lepingute sõlmimiseks Vatikani Linnriigi ja San Marino Vabariigiga (4).

Teksti redaktsiooni ettepanekud, kui EKP on soovitanud otsuste eelnõusid muuta, on esitatud lisas koos selgitustega.

Frankfurt Maini ääres, 5. november 2009

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2009) 570 lõplik.

(2)  KOM(2009) 572 lõplik.

(3)  Artikkel 4.

(4)  Nõukogu 31. detsembri 1998. aasta otsuse 1999/97/EÜ (mis käsitleb Euroopa Ühenduse seisukohta seoses San Marino Vabariigiga sõlmitud kokkuleppega rahandussuhete kohta) artikkel 8 (EÜT L 30, 4.2.1999, lk 33); nõukogu 31. detsembri 1998. aasta otsuse 1999/98/EÜ (mis käsitleb Euroopa Ühenduse seisukohta seoses Vatikani Linnriigiga sõlmitud kokkuleppega rahandussuhete kohta) artikkel 8 (EÜT L 30, 4.2.1999, lk 35).


LISA

Muudatusettepanekud

Komisjoni redaktsiooni tekst

EKP muudatusettepanek (1)

Muudatus 1

Vatikani otsuse eelnõu artikli 2 punkt b)

„b)

Vatikani Linnriik kohustub sätete otsese ülevõtmise või võrdväärsete meetmetega vastu võtma kõik asjakohased meetmed kõigi selliste asjakohaste ühenduse õigusaktide kohaldamiseks, milles käsitletakse rahapesu ja pettuse vältimist ning sularahaliste ja muude kui sularahaliste maksevahendite võltsimise vältimist.”

„b)

Vatikani Linnriik kohustub sätete otsese ülevõtmise või võrdväärsete meetmetega vastu võtma kõik asjakohased meetmed kõigi selliste asjakohaste ühenduse õigusaktide kohaldamiseks, milles käsitletakse rahapesu ja pettuse vältimist ning sularahaliste ja mittesularahaliste maksevahendite võltsimise vältimist. Samuti kohustub ta vastu võtma kõik asjakohased ühenduse pangandus- ja finantsõigusaktid, kui Vatikani Linnriigis luuakse pangandussektor.

Selgitus

Võrdsete tingimuste tagamiseks oleks soovitav muuta Vatikani Linnriigi lepingut ja võtta arvesse kohaldatavat õiguskorda, kui Vatikani Linnriigis peaks tulevikus loodama pangandussektor.

Muudatus 2

Vatikani otsuse eelnõu artikli 2 punkt d)

„d)

Kokkuleppe rakendamisel tehtud edusammude jälgimiseks luuakse ühiskomitee. Sellesse kuuluvad Vatikani Linnriigi, Itaalia Vabariigi, Euroopa Komisjoni ja Euroopa Keskpanga esindajad. Ühiskomitee võib kindlaksmääratud osa igal aastal läbi vaadata, et võtta arvesse inflatsiooni ja muutusi kollektsionääride nõudluses. Ta võtab otsused vastu ühehäälselt. Komitee võtab vastu oma töökorra.”

„d)

Kokkuleppe rakendamisel tehtud edusammude jälgimiseks luuakse ühiskomitee. Sellesse kuuluvad Vatikani Linnriigi, Itaalia Vabariigi, komisjoni ja EKP esindajad. Ühiskomitee võib kindlaksmääratud osa igal aastal läbi vaadata, et võtta arvesse inflatsiooni ja muutusi kollektsionääride nõudluses. Iga viie aasta järel vaatab ta läbi nimiväärtuses emiteeritavate müntide väikseima osa ja ta võib otsustada selle suurendamise. Ta võtab otsused vastu ühehäälselt. Ühiskomitee võtab vastu oma töökorra.”

Selgitus

EKP märgib, et Vatikani otsuse eelnõu artikli 2 punkt c) sätestab, et Vatikanis nimiväärtuses emiteeritavate müntide väikseim osa on 51 %. EKP leiab, et väikseima osa piisavus tuleb regulaarselt läbi vaadata, ja soovitab selle muutmiseks lihtmenetlust.

Muudatus 3

Vatikani otsuse eelnõu artikli 2 punkt e)

„e)

Vatikani Linnriigi euromündid vermib Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Itaalia Vabariigi rahapaja). Vatikani Linnriik võib ühiskomitee nõusolekul sõlmida euromüntide vermimiseks lepingu mõne muu ELis asuva rahapajaga. Selleks et Euroopa Keskpank müntide emiteerimise mahu heaks kiidaks, liidetakse Vatikani Linnriigis emiteeritud mündid rahapaja asukohariigis emiteeritud müntidele.”

„e)

Vatikani Linnriigi euromündid vermib Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Itaalia Vabariigi rahapaja). Linnriik võib ühiskomitee nõusolekul sõlmida euromüntide vermimiseks lepingu mõne muu ELis asuva rahapajaga. Selleks et Euroopa Keskpank müntide emiteerimise mahu heaks kiidaks, liidetakse Vatikani Linnriigis emiteeritud mündid rahapaja asukohariigis Itaalias emiteeritud müntidele.”

Selgitus

Müntide mahtu lisamine asukohariigis tootva rahapaja müntide mahule võib tekitada mitmeid praktilisi probleeme seoses EKP-le esitatava aruandluse kohustuse stabiilsusega, kui asukohariigi tootev rahapaja muutub. Kuna hetkel ei toimu aruandlust rahapajade poolt, suurendaks prognoositavust Vatikani Linnriigi poolt emiteeritud müntide mahu lisamine Itaalia poole emiteeritavale müntide mahule, mille tulemusena peavad Itaalia ja Vatikani ametiasutused müntide mahu emissiooni aruandluses EKP-le tegema koostööd.

Muudatus 4

Vatikani otsuse eelnõu artikkel 3

„Vatikani Linnriigiga peavad ühenduse nimel läbirääkimisi Itaalia Vabariik ja komisjon. Euroopa Keskpank kaasatakse täiel määral neisse läbirääkimistesse, mis kuuluvad tema pädevusvaldkonda. Itaalia vabariik ja komisjon esitavad kokkuleppeprojekti arvamuse saamiseks majandus- ja rahanduskomiteele.”

„Vatikani Linnriigiga peavad ühenduse nimel läbirääkimisi Itaalia Vabariik ja komisjon. Euroopa Keskpank kaasatakse täiel määral neisse läbirääkimistesse ja nõutav on kokkulepe temaga küsimustes, mis kuuluvad tema pädevusvaldkonda. Itaalia vabariik ja komisjon esitavad kokkuleppe eelnõu arvamuse saamiseks majandus- ja rahanduskomiteele.”

Selgitus

Võttes arvesse Vatikani Linnriigi kokkuleppe rahanduslikku olemust, leiab EKP, et lisaks konsulteerimisele asutamislepingu artikli 111 lõike 3 alusel on kohane ja soovitav kaasata EKP ka läbirääkimistesse ja lepingu sõlmimisele suunatud menetlusse. EKP pädevusvaldkondadesse jäävates kokkuleppe punktides tuleb saada EKP nõusolek.

Muudatus 5

Vatikani otsuse eelnõu lõppsäte

„Käesolev otsus on adresseeritud Itaalia Vabariigile ja komisjonile.”

„Käesolev otsus on adresseeritud Itaalia Vabariigile, ja komisjonile ja EKP-le.”

Selgitus

Kuna otsuse eelnõu näeb ette EKP rolli läbirääkimistes ja lepingu sõlmimisele suunatud menetluses, peaks ka EKP olema otsuse adressaatide hulgas.

Muudatus 6

San Marino otsuse eelnõu artikli 2 punkt e)

„e)

San Marino Vabariigi euromündid vermib Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Itaalia Vabariigi rahapaja). San Marino Vabariik võib ühiskomitee nõusolekul sõlmida euromüntide vermimiseks lepingu mõne muu ELis asuva rahapajaga. Selleks et Euroopa Keskpank müntide emiteerimise mahu heaks kiidaks, liidetakse San Marino Vabariigis emiteeritud mündid rahapaja asukohariigis emiteeritud müntidele.”

„e)

San Marino Vabariigi euromündid vermib Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Itaalia Vabariigi rahapaja). San Marino Vabariik võib ühiskomitee nõusolekul sõlmida euromüntide vermimiseks lepingu mõne muu ELis asuva rahapajaga. Selleks et Euroopa Keskpank müntide emiteerimise mahu heaks kiidaks, liidetakse San Marino Vabariigis emiteeritud mündid rahapaja asukohariigis Itaalias emiteeritud müntidele.”

Selgitus

Müntide mahu lisamine asukohariigis tootva rahapaja müntide mahule võib tekitada mitmeid praktilisi probleeme seoses EKP-le esitatava aruandluse kohustuse stabiilsusega, kui asukohariigi tootev rahapaja muutub. Kuna hetkel ei toimu aruandlust rahapajade poolt, suurendaks prognoositavust San Marino Vabariigi poolt emiteeritud müntide mahu lisamine Itaalia poole emiteeritavale müntide mahule, mille tulemusena peavad Itaalia ja San Marino Vabariigi ametiasutused müntide mahu emissiooni aruandluses EKP-le tegema koostööd.

Muudatus 7

San Marino otsuse eelnõu artikkel 3

„San Marino Vabariigiga peavad ühenduse nimel läbirääkimisi Itaalia Vabariik ja komisjon. Euroopa Keskpank kaasatakse täiel määral neisse läbirääkimistesse, mis kuuluvad tema pädevusvaldkonda. Itaalia vabariik ja komisjon esitavad kokkuleppeprojekti arvamuse saamiseks majandus- ja rahanduskomiteele.”

„San Marino Vabariigiga peavad ühenduse nimel läbirääkimisi Itaalia Vabariik ja komisjon. Euroopa Keskpank kaasatakse täiel määral neisse läbirääkimistesse ja nõutav on kokkulepe temaga küsimustes, mis kuuluvad tema pädevusvaldkonda. Itaalia vabariik ja komisjon esitavad kokkuleppe eelnõu arvamuse saamiseks majandus- ja rahanduskomiteele.”

Selgitus

Võttes arvesse San Marino Vabariigi kokkuleppe rahanduslikku olemust, leiab EKP, et lisaks konsulteerimisele asutamislepingu artikli 111 lõike 3 alusel on kohane ja soovitav kaasata EKP ka läbirääkimistesse ja lepingu sõlmimisele suunatud menetlusse. EKP pädevusvaldkondadesse jäävates kokkuleppe punktides tuleb saada EKP nõusolek.

Muudatus 8

San Marino otsuse eelnõu lõppsäte

„Käesolev otsus on adresseeritud Itaalia Vabariigile ja komisjonile.”

„Käesolev otsus on adresseeritud Itaalia Vabariigile, ja komisjonile ja EKP-le.”

Selgitus

Kuna otsuse eelnõu näeb ette EKP rolli läbirääkimistes ja lepingu sõlmimisele suunatud menetluses, peaks ka EKP olema otsuse adressaatide hulgas.


(1)  Rõhutatud kiri osutab EKP ettepanekule lisada uus tekst. Läbi kriipsutatud kiri osutab EKP väljajätmisettepanekule.


Top