EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AB0081(01)

Euroopa Keskpanga arvamus, 16. oktoober 2009 , seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, mis käsitleb alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid ning millega muudetakse direktiive 2004/39/EÜ ja 2009/…/EÜ (CON/2009/81)

OJ C 272, 13.11.2009, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.11.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 272/1


EUROOPA KESKPANGA ARVAMUS,

16. oktoober 2009,

seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, mis käsitleb alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid ning millega muudetakse direktiive 2004/39/EÜ ja 2009/…/EÜ

(CON/2009/81)

2009/C 272/01

Sissejuhatus ja õiguslik alus

1.

3. juunil 2009. aastal sai Euroopa Keskpank (EKP) Euroopa Liidu Nõukogult taotluse avaldada arvamust seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, mis käsitleb alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid ning millega muudetakse direktiive 2004/39/EÜ ja 2009/…/EÜ (1) (edaspidi „ettepanek direktiivi kohta”).

2.

EKP arvamuse andmise pädevus põhineb Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 105 lõike 4 esimesel taandel. Euroopa Keskpanga nõukogu on käesoleva arvamuse vastu võtnud kooskõlas Euroopa Keskpanga kodukorra artikli 17.5 esimese lausega.

Üldised märkused

3.

EKP toetab kavatsust kehtestada ELis alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate tegevust reguleeriv ühtlustatud õigus- ja järelevalveraamistik. Ettepandud sätted pädevatele asutustele esitatava aruandluse kohta peaksid põhimõtteliselt aitama märkimisväärselt kaasa finantsstabiilsuse jälgimisele ja seega finantsstabiilsuse selliste riskide informeeritumale hindamisele, mis tulenevad alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate ja nende poolt valitsetavate fondide tegevusest. Reeglite ühtlustamine ja sellest tulenev üldkehtiv tegevusluba peaks edendama finantslõimumist, parandades ELis võrdseid võimalusi.

4.

EKP kutsub Euroopa Ühenduste Komisjoni üles jätkama dialoogi oma rahvusvaheliste partnerite, eelkõige Ameerika Ühendriikidega, et tagada üleilmne ühtne õigus- ja järelevalveraamistik. Nagu on märgitud komisjoni riskifonde puudutava arutelu raames esitatud eurosüsteemi seisukohas, on vajalik rahvusvaheliselt koordineeritud reageerimine, arvestades kõnealuse sektori rahvusvahelisust ning sellest tulenevaid õigussüsteemide erinevuste ärakasutamise ja neist möödahiilimise riske (2). See aitaks tagada, et kolmandate riikide alternatiivsete investeerimisfondide valitsejatele kehtivad samad nõuded mis ELis ja et EList väljaspool asuvad alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad pääsevad ELi turgudele vastastikkuse põhimõttel.

5.

Ettepandud direktiivi põhjenduses 3 on selle üheks keskseks eesmärgiks määratletud „investorite, muude turuosaliste ja turgudega” seotud alternatiivsete investeerimisfondide riske ohjava raamistiku loomine, „milles võetakse arvesse alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kasutatavaid eri investeerimisstrateegiaid ja –tehnikaid”. Selles suhtes on märgitud, et ettepandud direktiiv hõlmaks mis tahes tüüpi fonde, mida ei reguleerita direktiiviga 2009/…/EÜ (eurofonde käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (uuestisõnastatud)) (3), nagu näiteks riskifondid, toorainefondid, kinnisvarainvesteeringute avatud fondid, noteeritud suletud fondid, börsivälistesse ettevõtetesse investeerivad fondid ja riskikapitali investeerimisfondid. Sellised fondid moodustavad heterogeense investeerimiskogumi, mis on korraldatud erinevates juriidilistes vormides nii ELis kui ka sellest väljaspool asuvates jurisdiktsioonides. Selles osas tuleks ettepandud direktiivi sätteid paremini kohandada alternatiivsete investeerimisfondide vaheliste põhimõtteliste erinevuste suhtes.

6.

Kõik keskpangad tuleks selgesõnaliselt ettepandud direktiivi kohaldamisalast välja jätta.

7.

Üldiselt näeb EKP võimalikku riski seoses alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate, kindlustusettevõtete ja krediidiasutuste suhtes kohaldatavate õiguskordade erinevustega; ettepandud direktiiv ei taga neile võrdseid tingimusi. Välja arvatud alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate omavahendite juhtimine, tuleks ettepandud direktiivi nõudeid alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate, krediidiasutuste ja kindlustusettevõtete suhtes kohaldada ühetaoliselt. Samuti ei täpsusta ettepandud direktiiv sobivuse (fit and proper) nõudeid ega kogemuse miinimumnõudeid alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate juhtidele. Võrdsete tingimuste tagamiseks soovitab EKP seetõttu lisada ettepandud direktiivis vastavad sätted, mis oleks kooskõlas sarnaste sätetega ELi finantsõigustiku teistes valdkondades.

8.

EKP märgib, et ettepandud direktiivi teatavate sätete (näiteks nende, mis on seotud lühikeseks müügi (katteta eelmüügi), väärtpaberistamise ja äriühingutes kontrolli omandamisega) eesmärgiks on reguleerida horisontaalseid küsimusi, mis puudutavad kõiki turuosalisi ja mitte ainult alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid. Kuigi EKP mõistab põhjuseid, miks teatavaid kõnealuseid sätteid soovitakse kehtestada, soovitab EKP kaaluda selle asemel nende sätete kehtestamist erinevatele turuosalistele võrdsed võimalused tagavate õigusnormide osana, näiteks lisades sellised sätted olemasolevatele sektoriülestele ELi õigusaktidele.

9.

EKP toetab põhimõtteliselt alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate aruandluskohustusega seotud sätteid (mille kohaselt on nad kohustatud andma pädevatele asutustele kvaliteetset teavet) ning järelevalveasutuste vahelise teabevahetuse mehhanisme. Siiski soovitab EKP teha süvaanalüüsi, et kehtestada aruandlusnõuded andmete osas, mida saab mõistlikult finantsstabiilsuse jälgimisel asjakohaseks pidada, et tagada aruandlusnõuete kooskõla õigusraamistikuga, millega luuakse Euroopa Süsteemiriski Nõukogu (European Systemic Risk Board, ESRB) ja Euroopa Finantsjärelevalveasutuste Süsteem (European System of Financial Supervisors, ESFS) ning võimaldada nendel organitel oma ülesannete täitmiseks vajaliku ja asjakohase järelevalve teabe saamine (4). Kuigi sellest analüüsist selguvad aruandluskohustused tuleks sätestada ettepandud direktiivis, peaks edasine täpsustamine olema võimalik komiteemenetluses. EKP on valmis selles analüüsis kaasa aitama.

10.

Põhjalikult võiks kaaluda ka eelnõu artiklites 21 ja 24 sätestatud pädevatele asutustele esitatavate aruannete teatavate nõuete vastavusse viimist nendega, mis on sätestatud Euroopa Keskpanga 27. juuli 2007. aasta määruses EKP/2007/8 investeerimisfondide varade ja kohustuste statistika kohta (5). See määrus, mis hetkel kehtib euroalal asuvate investeerimisfondide suhtes, võimaldab koguda ühtlustatud bilansistatistikat. Nende aruandlusnõuetega vastavusse viimine ning aruannete standardvormide kasutamine kõikide ettepanekuga hõlmatud alternatiivsete investeerimisfondide puhul aitaks kaasa kogu ELi hõlmavale süsteemiriskide hindamisele. Samuti vähendaks see täiendavat aruandluskoormust neil alternatiivsetel investeerimisfondidel, kes juba esitavad seda teavet. Kuigi ettepandud direktiiv peaks sätestama üldreeglid alternatiivsete investeerimisfondide juhtide poolt kasutatavate äriskeemide suhtes, toetaks EKP ka komiteemenetluse kasutamist, et kujundada teatavaid tehnilisemaid ja üksikasjalisemaid sätteid, mis oleksid suunatud eelnõu artiklites 21 ja 24 nimetatud muu teabe standardimisele kogu ELis. Need aruandlusnõuete üksikasjad võiksid hõlmata näiteks määrusel EKP/2007/8 põhinevat alternatiivsete investeerimisfondide bilansiteavet, tulude aruannet, rahavoogude aruannet ja projektsioone (sealhulgas rahastamise allikaid, investeerimispankade nimekirja ja varulikviidsuse korraldust erinevates stsenaariumides), piiranguid investoritele tehtavatele väljamaksetele, mudelil põhineva hinnangu meetodil hoitavaid varasid, finantsvõimendust, tuletisinstrumentide positsioone (sh nimiväärtused ja tagatised), likviidsuseta varasid ja investeerimisväärtuseta varasid ning lühikeseks müügi kasutamist. EKP eeldab ESRBga konsulteerimist, kui selles valdkonnas võetakse rakendusmeetmeid.

11.

Finantsvõimenduse mõiste on mitmete alternatiivsete investeerimisfondide juhtide ärimudeli keskne osa. EKP tunneb muret, et ilma lisaselgitusteta ettepandud direktiivi tekstis võib olla raske ettepandud mõistet rakendada. Selle valdkonna rakendusmeetmete juures tuleks kasuks arvestada keskpankade ja järelevalveasutuste, kes pole keskpangad, tehnilisi teadmisi. Seetõttu eeldab EKP, et Euroopa Süsteemiriski Nõukogu ning Euroopa Finantsjärelevalveasutuste Süsteemiga konsulteeritakse kõikide selles valdkonnas võetavate rakendusmeetmete puhul, sealhulgas, kooskõlas ettepanekuga lisas osutatud muudatuses 7, nende puhul, mis käsitlevad võimalikke „finantsvõimenduse” määratlust täpsustavaid meetmeid, ning nende puhul, mis määratlevad, kas alternatiivne investeerimisfond kasutab süstemaatiliselt suurt finantsvõimendust.

12.

Ettepandud direktiivi artikli 23 lõikes 3 on sätestatud, et komisjon võtab vastu rakendusmeetmed, millega kehtestatakse piirangud finantsvõimendusele, mida alternatiivse investeerimisfondi valitseja võib kasutada, võttes muu hulgas arvesse alternatiivse investeerimisfondi tüüpi, strateegiat ja finantsvõimenduse allikaid. EKP rõhutab, et finantsvõimendus võib kaasa tuua olulisi finantsstabiilsuse riske. Tulenevalt nende investeerimispaindlikkusest võib alternatiivsete investeerimisfondide valitsejatel olla tähtis roll finantsturu likviidsuse toetamisel, aidates sellega kaasa tõhusale finantsturgude toimimisele ja hinnaotsuste tegemisele. Selle rolli säilitamiseks on vajalikud alternatiivsete investeerimisfondide suhtes kehtivaid tasakaalustatud ja kohaselt riskidega korrigeeritud finantsvõimenduse piirmäärad, mille juures võetakse arvesse nende täielikku riskiprofiili, piiramata samas liigselt nende investeerimispaindlikkust.

13.

EKP on valmis vastava soovi korral esitama oma seisukohad eelnõu võimaliku uue redaktsiooni kohta pärast selle avaldamist. Teksti redaktsiooni ettepanekud, mille puhul EKP on soovitanud ettepandud direktiivi muuta, on esitatud lisas koos selgitustega. Enamasti ei käsitle need ettepanekud eespool esitatud üldisemaid märkusi.

Frankfurt Maini ääres, 16. oktoober 2009

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2009) 207 lõplik.

(2)  Riskifonde puudutava komisjoni arutelu raames esitatud eurosüsteemi seisukoht, 25. veebruar 2009, lk 3, avaldatud EKP kodulehel http://www.ecb.europa.eu

(3)  ELTs veel avaldamata.

(4)  Komisjoni teatis, Euroopa finantsjärelevalve, 27.5.2009, KOM(2009) 252 lõplik, avaldatud veebilehel http://www.eur-lex.europa.eu

(5)  ELT L 211, 11.8.2007, lk 8.


LISA

Muudatusettepanekud

Komisjoni redaktsiooni tekst

EKP muudatusettepanek (1)

Muudatus 1

Artikli 2 lõige 2 (uus punkt h)

„2.   Käesolevat direktiivi ei kohaldata järgmiste fondide suhtes:

[…].”

„2.   Käesolevat direktiivi ei kohaldata järgmiste fondide suhtes:

[…]

h)

liikmesriikide keskpangad

Selgitus:

Ettepandud direktiivi artikli 2 lõike 2 punkt g jätab muuhulgas direktiivi kohaldamisalast välja EKP. Samuti tuleks ettepandud direktiivi kohaldamisalast selgesõnaliselt välja jätta Euroopa Keskpankade Süsteemi keskpangad, kuna nende eesmärkide ja ülesannete tõttu ei kaasne nendega riskiallikad, mis õigustaks nende hõlmamist ettepandud direktiivi kohaldamisalas.

Muudatus 2

Artikli 3 lõpp

 

„Komisjon võtab vastu rakendusmeetmed, millega täiendavalt täpsustatakse eespool lõikes 1 esitatud finantsvõimenduse mõistet.

Kõnealused meetmed, mis on kavandatud käesoleva direktiivi vähemoluliste punktide muutmiseks seda täiendades, võetakse vastu vastavalt artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

Selgitus:

Finantsvõimenduse mõistet tuleks selgitada.

Muudatus 3

Artikkel 8

„Artikkel 8

Loa kehtetuks tunnistamine

Pädevad asutused võivad alternatiivse investeerimisfondi valitsejale antud tegevusloa kehtetuks tunnistada, kui fondivalitseja:

1)

on saanud tegevusloa valeandmeid esitades või mõnel muul ebaausal teel;

2)

ei vasta enam nendele tingimustele, mille alusel tegevusluba anti;

3)

on jämedalt või järjekindlalt rikkunud käesoleva direktiivi ülevõtmiseks kehtestatud sätteid.”

„Artikkel 8

Loa kehtetuks tunnistamine

Pädevad asutused võivad alternatiivse investeerimisfondi valitsejale antud tegevusloa kehtetuks tunnistada, kui fondivalitseja:

1)

on saanud tegevusloa valeandmeid esitades või mõnel muul ebaausal teel;

2)

ei vasta enam nendele tingimustele, mille alusel tegevusluba anti;

3)

on jämedalt ja/või järjekindlalt rikkunud käesoleva direktiivi ülevõtmiseks kehtestatud sätteid.

Tegevusloa kehtetuks tunnistamine jõustub kohe ning sellest teatatakse viivitamatult.

Komisjon võtab vastu rakendusmeetmed, milles täpsustatakse lõikes 1 osutatud tegevusloa tühistamise teate aega ja adressaate.

Meetmed käesoleva direktiivi mitteoluliste osade muutmiseks võetakse vastu artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluses.

Selgitus:

Paljud krediidi- ja raamlepingud määratlevad sellised sündmused ja rikkumised, mille puhul võib teine pool lepingust taganeda või raamlepingu alusel teostatava tehingu lõpetada. Tegevusloa kehtetuks tunnistamine on tüüpiline selline sündmus. Selleks et tagada, et alternatiivse investeerimisfondi tegevusloa kehtetuks tunnistamine ei tekitaks segadusi seoses lõpetamisega (mis võib erinevates liikmesriikides tõenäoliselt olla erinevate juriidiliste tagajärgedega), on soovitav määratleda, et kehtetuks tunnistamisel on terves ELis ühesugune mõju, eelkõige seoses sellega millal ja kellele tegevusloa kehtetuks tunnistamisest teatatakse ning mis hetkel kehtetuks tunnistamine jõustub. EKP soovitab komisjonil rakendusmeetmed vastu võtta komiteemenetluses ning täpsustada millal ja kellele tegevusloa tühistamisest teatatakse.

Samasugust probleemi näeb EKP juhul, kui ettepandud direktiivi III peatükis sätestatud „alternatiivse investeerimisfondi valitseja tegutsemistingimuste” rikkumine alternatiivse investeerimisfondi valitseja poolt toob endaga kaasa taganemisõiguse või muu lepingust või seadusest tuleneva lepingu lõpetamise õiguse.

Muudatus 4

Artikli 16 lõige 3

„3.   Eeskirjad, mida kohaldatakse alternatiivse investeerimisfondi varade hindamisel ja varade puhasväärtuse arvutamisel fondi osaku või aktsia kohta, sätestatakse selle riigi õigusaktides, kus on fondi alaline asukoht, või fonditingimustes või põhikirjas.”

„3.   Eeskirjad, mida kohaldatakse alternatiivse investeerimisfondi varade hindamisel ja netovara väärtuse arvutamisel fondi osaku või aktsia kohta, on need, mille kohaldamine on ette nähtud sätestatakse selle riigi õigusaktides, kus on fondi alaline asukoht, või fonditingimustes või põhikirjas.”

Selgitus:

USA hea raamatupidamistava (GAAP) ei ole „sätestatud Ameerika Ühendriikide õigusaktis” ning sama olukord võib esineda ka teistes riikides. Seetõttu on võimalik, et ettepandud direktiivi artikli 16 lõiget 3 ei saa sellises sõnastuses rakendada.

Muudatus 5

Artikli 17 lõige 3

„Depoopank on krediidiasutus, mille registrijärgne asukoht on ühenduses ja millele on antud tegevusluba vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta direktiivi 2006/48/EÜ krediidiasutuste asutamise ja tegevuse kohta.”

„Depoopank on krediidiasutus, mille registrijärgne asukoht on ühenduses ja millele on antud tegevusluba vastavalt riigi õigusaktidele või Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2006. aasta direktiivile 2006/48/EÜ krediidiasutuste asutamise ja tegevuse kohta (uuestisõnastamine).”

Selgitus:

Selle muudatusega hõlmataks depoopanga mõistes ka need krediidiasutused, mis võivad tegutseda riigi õigusaktide alusel, mitte ainult direktiivi 2006/48/EÜ kohaselt tegevusloa saanud krediidiasutused.

Muudatus 6

Artikli 18 lõike 1 punkt d

„d)

alternatiivse investeerimisfondi valitseja peab tõestama, et kolmas isik on pädev ja võimeline kõnealuseid ülesandeid täitma, ning et see kolmas isik valiti hoolikalt, samuti et fondivalitseja suudab igal ajal tõhusalt jälgida delegeeritud tegevust, et vajaduse korral anda kolmandale isikule täiendavaid juhiseid ja koheselt lõpetada delegeerimine, kui see on investorite huvides.”

„d)

alternatiivse investeerimisfondi valitseja peab tõendama, et kolmas isik on pädev ja võimeline kõnealuseid ülesandeid täitma, ning et see kolmas isik valiti hoolikalt, samuti et fondivalitseja suudab igal ajal tõhusalt jälgida delegeeritud tegevust, et vajaduse korral anda kolmandale isikule täiendavaid juhiseid ja koheselt lõpetada delegeerimine, kui see on investorite huvides, ning korraldada samaaegselt delegeerimine ümber viisil, mis on kooskõlas artikli 6 lõikega 3.”

Selgitus:

Ettepandud direktiivi artikli 6 lõige 3 nõuab, et mis tahes alternatiivse investeerimisfondi valitseja tegevusluba „hõlmab delegeerimise mis tahes korda, mida alternatiivse investeerimisfondi valitseja kohaldab”, sellega oleks kooskõlas muudatus, et alternatiivse delegeerimise korraldus peab hõlmama juhu, kui alternatiivse investeerimisfondi valitsejal tuleb delegeerimine „koheselt” lõpetada.

Muudatus 7

Artikli 22 lõpp

„Teise lõigu kohaldamisel loetakse alternatiivse investeerimisfondi kasutatav finantsvõimendus süstemaatiliselt suureks, kui kõikide allikate kombineeritud võimendus ületab alternatiivse investeerimisfondi omakapitali väärtust viimasest neljast kvartalist kahe jooksul.”

Teise lõigu kohaldamisel loetakse alternatiivse investeerimisfondi kasutatav finantsvõimendus süstemaatiliselt suureks, kui kõikide allikate kombineeritud võimendus ületab alternatiivse investeerimisfondi omakapitali väärtust viimasest neljast kvartalist kahe jooksul.

Komisjon võtab vastu rakendusmeetmed, millega täiendavalt täpsustakse tingimusi, mille puhul loetakse alternatiivse investeerimisfondi finantsvõimendus süstemaatiliselt suurel määral kasutatavaks.

Kõnealused meetmed, mis on kavandatud käesoleva direktiivi vähemoluliste punktide muutmiseks seda täiendades, võetakse vastu vastavalt artikli 49 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Selgitus:

Ettepandud direktiivi artiklil 22 oleks praktikas selline mõju, et enamik alternatiivsetest investeerimisfondidest loetakse finantsvõimenduse süstemaatiliselt suurteks kasutajateks, kuna nende kombineeritud finantsvõimendus ületaks sageli nende netovara (mitte „omakapitali”), mis ei pruugi fondi kontekstis olla kohane võrdlusalus. EKP hinnangul saab selle tehnilise küsimuse kõige paremini lahendada rakendusmeetmega, mille komisjon võtaks vastu komiteemenetluses, millesse oleks kohaselt kaasatud järelevalve teostajad ning muud pädevad ametiasutused.

Muudatus 8

Artikli 33 lõige 8

„8.   Alternatiivse investeerimisfondi valitseja võib turustada kolmandas riigis alaliselt asuva alternatiivse investeerimisfondi aktsiaid või osakuid kutselistele investoritele, kes alaliselt asuvad liikmesriigis, mis ei ole alternatiivse investeerimisfondi valitseja päritoluliikmesriik, ainult alates artikli 54 lõike 1 teises lõigus osutatud kuupäevast.”

„8.   Alates artikli 54 lõike 1 teises lõigus osutatud kuupäevast võib alternatiivse investeerimisfondi valitseja kolmandas riigis asuva alternatiivse investeerimisfondi aktsiaid või osakuid turustada ainult kutselistele investoritele, kes asuvad liikmesriigis, mis ei ole alternatiivse investeerimisfondi valitseja päritoluliikmesriik. Kolmandas riigis asuva alternatiivse investeerimisfondi aktsiad või osakud, mille on ostnud liikmesriigis asuv investor enne seda kuupäeva, võivad jääda selle investori valdusse või need võib müüa alternatiivse investeerimisfondi valitsejale.

Selgitus:

Praegu võivad investorid (s.h era-, jaeinvestorid) seaduslikult omada kolmandas riigis asuva alternatiivse investeerimisfondi aktsiaid või osakuid. Meie täienduse eesmärgiks on tagada, et eksisteerivad sätted selliste investeeringute käsitlemiseks pärast ettepandud direktiivi uuele korrale üleminekut (s.t korrale, mille kohaselt on kolmanda riigi alternatiivse investeerimisfondi valitsejalt nõutav tegevusluba tema senise tegevuse jätkamiseks ELis); ning eelkõige tagada, et nende aktsiate või osakute väärtus ei oleks negatiivselt mõjutatud ainuüksi seetõttu, et kolmanda riigi alternatiivse investeerimisfondi valitseja ei taotle või ei saa tegevusluba oma senise tegevuse jätkamiseks ELis. Teine võimalus oleks muuta üleminekusätteid.

Muudatus 9

Artikli 46 lõige 1

„1.   Käesoleva direktiivi kohaselt alternatiivse investeerimisfondi valitsejale tegevusloa andmise ja tema üle järelevalve teostamise eest vastutav pädev asutus edastab teise liikmesriigi pädevale asutusele teabe, kui see on vajalik kontrollimiseks ja reageerimiseks alternatiivse investeerimisfondi ühe või mitme valitseja tegevuse võimalikule mõjule süsteemselt oluliste finantsinstitutsioonide stabiilsusele ning nende turgude nõuetekohasele toimimisele, kus alternatiivse investeerimisfondi valitseja tegutseb. Komisjoni 23. jaanuari 2009. aasta otsusega 2009/77/EÜ (2)loodud Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Komiteed teavitatakse samuti, kusjuures kõnealune komitee edastab selle teabe teiste liikmesriikide pädevatele asutustele.”

„1.   Käesoleva direktiivi kohaselt alternatiivse investeerimisfondi valitsejale tegevusloa andmise ja tema üle järelevalve teostamise eest vastutav pädev asutus edastab teabe teise liikmesriigi pädevale asutusele ning keskpankadele, sealhulgas Euroopa Keskpangale ja Euroopa Süsteemiriski Nõukogule teabe, kui see on vajalik kontrollimiseks ja reageerimiseks alternatiivse investeerimisfondi ühe või mitme valitseja tegevuse võimalikule mõjule süsteemselt oluliste finantsinstitutsioonide stabiilsusele ning nende turgude nõuetekohasele toimimisele, kus alternatiivse investeerimisfondi valitseja tegutseb. Komisjoni 23. jaanuari 2009. aasta otsusega 2009/77/EÜ (2)loodud Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Komiteed teavitatakse samuti, kusjuures kõnealune komitee edastab selle teabe teiste liikmesriikide pädevatele asutustele.”

Selgitus:

See täiendus tagab, et keskpankadele, sealhulgas EKP-le (tegutsedes ka Euroopa Süsteemiriski Nõukogu nimel) on tema ülesannete täitmiseks oluline teave kohaselt edastatud, kasutades muudes ELi finantsõigustiku valdkondades kohaldatavat terminoloogiat.


(1)  Läbi kriipsutatud kiri osutab EKP väljajätmisettepanekule. Rõhutatud kiri osutab EKP ettepanekule lisada uus tekst

(2)  ELT L 25, 29.1.2009, lk 18.


Top