EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AB0014

Euroopa Keskpanga arvamus, 23. veebruar 2009 , seoses ettepanekuga määruse kohta, millega kehtestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad tarbijahinna harmoneeritud indeksites (THHI) hooajatoodete käsitlemise miinimumstandardite kohta (CON/2009/14)

OJ C 58, 12.3.2009, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.3.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 58/1


EUROOPA KESKPANGA ARVAMUS,

23. veebruar 2009,

seoses ettepanekuga määruse kohta, millega kehtestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad tarbijahinna harmoneeritud indeksites (THHI) hooajatoodete käsitlemise miinimumstandardite kohta

(CON/2009/14)

(2009/C 58/01)

Sissejuhatus ja õiguslik alus

5. jaanuaril 2009. aastal sai Euroopa Keskpank (EKP) Euroopa Ühenduste Komisjonilt taotluse avaldada arvamust seoses ettepanekuga komisjoni määruse eelnõu kohta, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad tarbijahinna harmoneeritud indeksites (THHI) hooajatoodete käsitlemise miinimumstandardite kohta (edaspidi „määruse eelnõu”).

EKP arvamuse andmise pädevus põhineb Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 105 lõike 4 esimesel taandel. EKP nõukogu on käesoleva arvamuse vastu võtnud kooskõlas Euroopa Keskpanga kodukorra artikli 17.5 esimese lausega.

1.   Üldised märkused

Üldjoontes toetab EKP määruse eelnõu, mis peaks soodustama THHI võrreldavust. Hooajaliste hüvede käsitlemine on olnud üks kauakestvamaid harmoneerimisküsimusi THHI arenduse raames. Hooajaliste hüvede käsitlemine erineb liikmesriigiti oluliselt ning sellega kaasneb THHI ebapiisav võrreldavus. Sellega omakorda kaasneb euroala teatavate tooterühmade indeksite problemaatiline tõlgendamine, mis võib viia isegi THHI koondindeksi moonutusteni.

2.   Konkreetsed märkused

2.1.

Määruse eelnõu võimaldab hooajakaupade käsitlemisel siiski kaht meetodit: kindlal aastasel kaaluindeksil või liikidel põhinevat hooajalist kaaluindeksit. Kuigi määruse eelnõu paneb nende indeksiliikide rakendamisele teatavad kitsendused, et piirata tulemuste riikidevahelise võrreldamatust, on simulatsioonid näidanud, et teatavatel tingimustel võivad need meetodid viia küllaltki erinevatele tulemustele. Seetõttu toetaks EKP rangemat standardit, mis lubaks nendest erinevatest meetoditest ainult ühe kasutamist, et hooajaliste hüvede käsitlemise võrreldavust veelgi parandada. Samas ei eeldata, et kahe meetodi vahel valimisel oleks oluline mõju THHI koondindeksile, ja kui ühe meetodi väljajätmine määruse eelnõust tähendaks määruse eelnõu vastuvõtmisel olulist viivitust, toetaks EKP hooajakaupade käsitlemise piiramist ühe meetodiga määruse edaspidise läbivaatamise käigus.

2.2.

Liikmesriikide osas, kelle praktika erineb oluliselt määruse eelnõu artiklis 4 kirjeldatud miinimumstandarditest, võib määruse eelnõuga hõlmatud osaindeksil olla oluline mõju. Sellega võib kaasneda indeksite katkestus, millega kaasneb THHI koondindeksi aastaarvestuse moonutus. EKP võtab arvesse, et liikmesriikidel võib olla võimatu avaldatud THHI tagasivaateline läbivaatamine. Samas peab EKP THHI võrreldavust ja järjekindlust aastal, mis järgneb määruse eelnõu vastuvõtmisele, eriti oluliseks. Seetõttu toetaks EKP riigisiseste THHIde läbivaatamist liikmesriikide poolt vähemalt määruse eelnõu rakendamisele eelneva ühe aasta kohta.

2.3.

Kuna asutamislepingu kohaselt tuleb määruse eelnõu osas EKPga konsulteerida, tuleb vastav viide määruse eelnõus lisada kooskõlas asutamislepingu artikliga 253.

2.4.

Kuna Euroopa Keskpankade Süsteem kasutab THHI mitte ainult asutamislepingu artiklis 121 sätestatud eesmärgil, vaid ka seoses oma rahapoliitika otsuste tegemise ülesannetega asutamislepingu artikli 105 lõike 2 alusel, soovitab EKP lisada määruse eelnõus vastav põhjendus.

3.   Muudatusettepanekud

3.1.

Muudatusettepanekud, mille puhul eespool osutatud nõuanded eeldavad määruse eelnõu muutmist, on toodud lisas.

Frankfurt Maini ääres, 23. veebruar 2009

EKP president

Jean-Claude TRICHET


LISA

MUUDATUSETTEPANEKUD

Komisjoni ettepaneku redaktsioon

EKP muudatusettepanek (1)

Muudatus 1

[ettepanek uue osundi kohta]

„võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

„Võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. oktoobri 1995. aasta määrust (EÜ) nr 2494/95 ühtlustatud tarbijahinnaindeksite kohta, eriti selle artikli 4 kolmandat lõiku ja artikli 5 lõiget 3,”

Võttes arvesse nõukogu 23. oktoobri 1995. aasta määrust (EÜ) nr 2494/95 tarbijahindade harmoneeritud indeksite kohta, eelkõige selle artikli 4 kolmandat lõiku ja artikli 5 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust,”

Selgitus — vaata arvamuse punkti 2.3

Muudatus 2

[ettepanek uue põhjenduse 5 kohta]

 

(5)

THHI on oluline näitaja, mida Euroopa Keskpankade Süsteem kasutab oma analüüsis seoses rahapoliitika otsuste tegemisega asutamislepingu artikli 105 lõike 2 alusel”

Selgitus — vaata arvamuse punkti 2.4


(1)  Rõhutatud kiri osutab EKP ettepanekule lisada uus tekst.


Top