EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AB0070

Euroopa Keskpanga arvamus, 18. november 2008 , Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel, seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, millega muudetakse direktiivi 94/19/EÜ hoiuste tagamise skeemide kohta seoses hoiuste tagamise ulatuse ja hüvitamise tähtajaga (CON/2008/70)

OJ C 314, 9.12.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.12.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 314/1


EUROOPA KESKPANGA ARVAMUS,

18. november 2008,

Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel, seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, millega muudetakse direktiivi 94/19/EÜ hoiuste tagamise skeemide kohta seoses hoiuste tagamise ulatuse ja hüvitamise tähtajaga

(CON/2008/70)

(2008/C 314/01)

Sissejuhatus ja õiguslik alus

24. oktoobril 2008. aastal sai Euroopa Keskpank (EKP) Euroopa Liidu Nõukogult taotluse avaldada arvamust seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, millega muudetakse direktiivi 94/19/EÜ hoiuste tagamise skeemide kohta seoses hoiuste tagamise ulatuse ja hüvitamise tähtajaga (1) (edaspidi „ettepanek direktiivi kohta”).

EKP arvamuse andmise pädevus seoses ettepandud direktiiviga põhineb Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 105 lõikel 4. Euroopa Keskpanga nõukogu on käesoleva arvamuse vastu võtnud kooskõlas Euroopa Keskpanga kodukorra artikli 17.5 esimese lausega.

1.   Üldised märkused

1.1

EKP möönab, et finantsturu kriisi hetkeolukord on kinnitanud hoiuste tagamise korra olulisust hoiustajate usalduse säilitamisel ning seeläbi finantsstabiilsuse tagamisel. EKP toetab hoiustajate usalduse suurendamise eesmärki ja märgib, et kiireloomulisuse tõttu keskendub ettepandud direktiiv hoiuste hõlmatuse määra suurendamisele riikide hoiuste tagamise skeemides (edaspidi „riigisisesed skeemid”) kooskõlas majandus- ja rahandusministrite nõukogu (Council of Economic and Financial Ministers, ECOFIN) 7. oktoobri 2008. aasta järeldustega (2), mille kohaselt tuleb lühendada väljamaksete viivitust ja lõpetada omavastutus.

1.2

EKP toetab ka komisjoni kavatsust jätkata tööd riigisiseste skeemide lähendamisel, eelkõige seoses nende rahastamismeetoditega, ning esitada vastav aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule 31. detsembriks 2009 (3). Võttes arvesse riigisiseste skeemide rahastamiskorralduse olulisust finantsturvavõrgu tulemuslikkuse ja finantsstabiilsuse tagamise jaoks, soovib EKP anda oma panuse komisjoni tulevases seda valdkonda käsitlevas töös ning toetab komisjoni aruande õigeaegset lõpetamist. Selles suhtes rõhutab EKP, et riigisiseste skeemide rahastamiskorraldus peab muuhulgas olema kooskõlas asutamislepingus sätestatud keskpankade laenukeeluga, eelkõige riikide keskpankadele keelatud arvelduskrediitide võimaluse või mis tahes muu võimaluse andmine asutamislepingu artikli 101 tähenduses (4), mida on käsitletud ka EKP arvamustes riikide õigusaktide kohta (5) ja EKP lähenemisaruannetes (6).

2.   Konkreetsed märkused

2.1   Tagatise määr

EKP toetab tagatise miinimummäära tõstmist 50 000 EUR 2008. aasta lõpuks ja selle edasist suurendamist 100 000 EUR (7), nagu osutatud nõukogu 7. oktoobri 2008. aasta järeldustes (8). Samas rõhutab EKP, et tagatise määra mis tahes tõstmisele üle eespool osutatud summa peaks eelnema ELi tasandil tihe koordineerimine, kuna riigisiseste meetmete olulised erinevused võivad viia soovimatu tulemuseni ja tekitada ühtse turu moonutusi.

2.2   Hüvitamistähtaja lühendamine

EKP toetab kavatsust oluliselt lühendada tagatud hoiuste hüvitamise tähtaega, millega suurendatakse hoiustajate usaldust (9). Sellega seoses soovib EKP rõhutada, et äsjane rahvusvaheliselt teostatud analüüs tõi välja, et hoiustajate nõuete viivitamata väljamaksmine on tulemusliku hoiuste kaitse jaoks keskse tähtsusega. Samas tuleks viivituse vajalikule vähendamisele läheneda praktiliselt, siiski säilitades hoiuste tagamise süsteemi usaldusväärsust. Sellest tuleneb tulemusliku menetluse vajadus nõuete kontrollimiseks ja hoiustajatele väljamakseteks ning samuti vajadus tagada piisava rahastamise kättesaadavus. Eelkõige tuleb sisse viia kord piiriüleselt tegutseva panga maksejõuetuse juhtudeks, et hoiustajad saaksid hüvitise sama tõhusalt, kui ühes liikmesriigis tegutseva panga puhul. Lisaks soovitab EKP komisjonil hinnata, kas on vajalik riigisiseste skeemide rahastamiseks kasutatavate korralduste täiendav harmoneerimine, millega kaasneks hüvitamise korralduste tulemuslikkuse analüüs. Lõpuks, lisaks hüvitamise ajavahemiku lühendamisele soovitab EKP suurendada avalikkuse usaldust hoiuste tagamise skeemide vastu, tõstes hoiustajate teadlikkust hoiuste kaitse tingimustest, mille hulka kuuluks ka krediidiasutuste tingimuste kohane avaldamine.

Frankfurt Maini ääres, 18. november 2008

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2008) 661 (lõplik).

(2)  Vt nõukogu 2894. istungi (13784/08) pressiteadet, mis on avaldatud nõukogu kodulehel www.consilium.europa.eu; direktiivi kohta tehtud ettepaneku seletuskirja 1. jao punkt 6.

(3)  Direktiivi 94/19/EÜ artikkel 12, mida muudetakse ettepandud direktiivi artikli 1 lõikega 6; vrd ettepandud direktiivi põhjendused 1 ja 7.

(4)  Tõlgendatakse kooskõlas nõukogu 13. detsembri 1993. aasta määrusega (EÜ) nr 3603/93 asutamislepingu artiklis 104 ja artikli 104b lõikes 1 nimetatud keeldude kohaldamiseks vajalike määratluste täpsustamise kohta (EÜT L 332, 31.12.1993, lk 1).

(5)  Vt EKP 11. oktoobri 2001. aasta arvamuse CON/2001/32 (Portugali rahandusministeeriumi taotlusel, krediidiasutuste ja finantsettevõtete õigusraamistiku muutmise määruse eelnõu kohta) punktid 11 kuni 14; EKP 1. detsembri 2005. aasta arvamuse CON/2005/50 (Slovakkia keskpanga taotlusel, pangahoiustekaitse seaduse nr 118/1996 (Coll.) muutmise seaduse ja muude seaduste muutmise kohta) punktid 11 kuni 13; EKP 27. augusti 2007. aasta arvamuse CON/2007/26 (Poola rahandusministri taotlusel, pangagarantiifondi seaduse muutmise seaduse kohta) punktid 2.1 kuni 2.3; ja EKP 17. jaanuari 2008. aasta arvamuse CON/2008/5 (Poola rahandusministri taotlusel, pangagarantiifondi seaduse muutmise seaduse kohta) punktid 2.2 kuni 2.8.

(6)  Vt näiteks EKP lähenemisaruanne, detsember 2006, lk 30.

(7)  Direktiivi 94/19/EÜ artikli 7 lõige 1, mida muudetakse ettepandud direktiivi artikli 1 lõike 3 punktiga a ja täiendatakse ettepandud direktiivi artikli 2 lõike 1 esimese ja teise lõiguga, mis sätestab tagatise suurendatud määra tagasiulatuva kohaldamise alates 15. oktoobrist 2008; vrd ettepandud direktiivi põhjendus 3 ja direktiivi kohta tehtud ettepaneku seletuskirja punkt 5.3.

(8)  Nõukogu leppis kokku, et „kõik liikmesriigid tagavad algselt vähemalt ühe aasta jooksul hoiuste hüvitamise üksikisikutele vähemalt 50 000 EUR ulatuses, tunnustades et paljud liikmesriigid otsustavad tõsta oma piirmäära 100 000 EUR”.

(9)  Direktiivi 94/19/EÜ artikli 1 lõige 3, mida muudetakse ettepandud direktiivi artikli 1 lõikega 1, ning direktiivi 94/19/EÜ artikli 10 lõiked 1 ja 2, mida muudetakse ettepandud direktiivi artikli 1 lõikega 5; vrd ettepandud direktiivi põhjendus 5 ja direktiivi kohta tehtud ettepaneku seletuskirja punkt 5.1.


Top