EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AB0019

Euroopa Keskpanga arvamus, 5. mai 2008 , Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel, seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega kohandatakse teatavaid asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetluse kohaseid õigusakte otsusega 2006/512/EÜ muudetud nõukogu otsusega 1999/468/EÜ kontrolliga regulatiivmenetluse osas (CON/2008/19)

OJ C 117, 14.5.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.5.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 117/1


EUROOPA KESKPANGA ARVAMUS,

5. mai 2008,

Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel, seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega kohandatakse teatavaid asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetluse kohaseid õigusakte otsusega 2006/512/EÜ muudetud nõukogu otsusega 1999/468/EÜ kontrolliga regulatiivmenetluse osas

(CON/2008/19)

(2008/C 117/01)

Sissejuhatus ja õiguslik alus

17. märtsil 2008 sai Euroopa Keskpank (EKP) Euroopa Liidu Nõukogult taotluse avaldada arvamust seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega kohandatakse teatavaid asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetluse kohaseid õigusakte otsusega 2006/512/EÜ muudetud nõukogu otsusega 1999/468/EÜ kontrolliga regulatiivmenetluse osas (edaspidi „ettepanek määruse kohta”) (1).

EKP arvamuse andmise pädevus seoses ettepandud määrusega põhineb Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 105 lõikel 4. Euroopa Keskpanga nõukogu on käesoleva arvamuse vastu võtnud kooskõlas Euroopa Keskpanga kodukorra artikli 17.5 esimese lausega.

Üldised märkused

Ettepandud määruse tulemusel luuakse uus „kontrolliga regulatiivmenetlus”, muuhulgas komisjonile pandud rakenduspädevuse osas seoses teatavate statistikavaldkonna ühenduse õigusaktidega. EKP-l ei ole ettepandud määruse sätete kohta konkreetseid märkusi, kuna need on kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldusega uue „kontrolliga regulatiivmenetluse” sisseviimise kohta komiteemenetluse raames (2).

Võttes arvesse rakendusmeetmete tähtsust EL statistikavaldkonna õigusaktide jaoks, kasutab EKP võimalust, et rõhutada oma nõuandva rolli tähtsust, mis tuleneb asutamislepingu artikli 105 lõikest 4 ja mille kohaselt tuleb EKP-ga konsulteerida „iga tema pädevusse kuuluva ühenduse õigusakti eelnõu puhul”. Kooskõlas EKP poolt varem võetud seisukohaga seoses rakendusmeetmetega finantsteenuste valdkonnas (3), leiab EKP, et kavandatavad statistika valdkonna rakendusmeetmed on oma olemuselt õigusaktid ning see on „ühenduse õigusakti eelnõu” asutamislepingu artikli 105 lõike 4 tähenduses. Seega hõlmab asutamislepingu säte, mille kohaselt tuleb EKPga konsulteerida iga tema pädevusse kuuluva ühenduse õigusakti eelnõu puhul, kohustuse, et konsulteerida tuleb ka nende rakendusmeetmete puhul (4).

Frankfurt Maini ääres, 5. mai 2008

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2007) 741 (lõplik) ja KOM(2008) 71 (lõplik). EKP arvamust taotletakse seoses ettepandud määruse esimese ja neljanda osaga.

(2)  Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni avaldus nõukogu 17. juuli 2006. aasta otsuse kohta, millega muudetakse otsust 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (2006/512/EÜ) (ELT C 255, 21.10.2006, lk 1).

(3)  Vt EKP 12. detsembri 2006. aasta arvamuse punkti 1 seoses komisjoni direktiivi eelnõuga avatud investeerimisfonde (UCITS) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamist käsitleva nõukogu direktiivi 85/611/EMÜ rakendamise kohta seoses teatavate mõistete selgitamisega (ELT C 31, 13.2.2007, lk 1); vt ka EKP 15. veebruari 2007. aasta arvamuse CON/2007/4 punkti 1.2 (Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel, kaheksa ettepaneku kohta, millega muudetakse direktiive 2006/49/EÜ, 2006/48/EÜ, 2005/60/EÜ, 2004/109/EÜ, 2004/39/EÜ, 2003/71/EÜ, 2003/6/EÜ ja 2002/87/EÜ seoses komisjonile pandud rakendusvolitustega (ELT C 39, 23.2.2007, lk 1)).

(4)  Konsultatsioonide puudumist ühenduse institutsioonide vahel on Euroopa Kohus käsitlenud mitmetes lahendites. Euroopa Parlamendiga konsulteerimise kohustuse osas vaata kohtuasju C-138/79 Roquette Frčres versus Euroopa Ühenduste Nõukogu (1980) EKL 3333 ja C-21/94 parlament versus nõukogu (1995) EKL I-1827, punkt 17. Ülemameti kohustuse osas konsulteerida nõukoguga ja nõuandekomiteega kooskõlas Euroopa Söe- ja Teraseühenduse lepinguga vt kohtuasju 1/54 France v High Authority (1954–1956) EKL 1, punkt 15 ja 2/54 Italy v High Authority (1954–1956) EKL 37, punkt 52, mida kinnitas ka lahend 6/54 Netherlands v High Authority (1954–1956) EKL 103, punkt 112. Kohtujurist Jacobs rõhutas asutamislepingu artikli 105 lõike 4 osas kohtuasjas C-11/00 Commission v European Central Bank (2003) EKL I-7147 järgmist: „EKPga tema pädevuse valdkonnas konsulteerimine on menetluslik toiming, mis on kohustuslik asutamislepingu sätte kohaselt, ning selle kaudu on võimalik mõjutada vastuvõtmisel oleva meetme sisu. Selle kohustuse mittetäitmisega peab minu arvates kaasnema vastu võetud meetme tühistamine”, kohtujurist Jacobs'i 3. oktoobril 2002 esitatud arvamuse punkt 131.


Top