Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007PC0822

Ettepanek: Euroopa parlamendi ja Nõukogu määrus, millega kohandatakse teatavaid asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetluse kohaseid õigusakte otsusega 2006/512/EÜ muudetud Nõukogu otsusega 1999/468/EÜ kontrolliga regulatiivmenetluse osas - III osa - Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega

/* KOM/2007/0822 lõplik - COD 2007/0282 */

52007PC0822

Ettepanek: Euroopa parlamendi ja Nõukogu määrus, millega kohandatakse teatavaid asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetluse kohaseid õigusakte otsusega 2006/512/EÜ muudetud Nõukogu otsusega 1999/468/EÜ kontrolliga regulatiivmenetluse osas - III osa - Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega /* KOM/2007/0822 lõplik - COD 2007/0282 */


[pic] | EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON |

Brüssel, 19.12.2007

KOM(2007) 822 lõplik

2007/0282 (COD)

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega kohandatakse teatavaid asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetluse kohaseid õigusakte otsusega 2006/512/EÜ muudetud nõukogu otsusega 1999/468/EÜ kontrolliga regulatiivmenetluse osas Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega III osa

(esitanud komisjon)

2007/0282 (COD)

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega kohandatakse teatavaid asutamislepingu artiklis 251 sätestatud menetluse kohaseid õigusakte otsusega 2006/512/EÜ muudetud nõukogu otsusega 1999/468/EÜ kontrolliga regulatiivmenetluse osas Kohandamine kontrolliga regulatiivmenetlusega III osa

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 61 punkti c, artikli 63 esimese lõigu punkti 1 alapunkti a ja artiklit 67,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut[1],

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust[2],

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust[3],

olles nõu pidanud Regioonide Komiteega,

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras[4]

ning arvestades järgmist:

1. Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsust 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused,[5] on muudetud otsusega 2006/512/EÜ, millega kehtestatakse kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamine üldmeetmete puhul, mille eesmärgiks on asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras vastuvõetud põhiaktide vähemoluliste sätete muutmine, sealhulgas mõningaid selliseid sätteid välja jättes või uusi vähemolulisi sätteid juurde lisades.

2. Vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldusele otsuse 2006/512/EÜ kohta[6] tuleks kõnealuse uue menetluse kohaldamiseks asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras vastu võetud ja juba jõustunud õigusaktide suhtes kohandada neid õigusakte kooskõlas kehtivate menetlustega.

3. Ühendkuningriik ja Iirimaa on osalenud Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Ühendkuningriigi ja Iirimaa seisukohta käsitleva protokolli artikli 3 kohaselt õigusaktide vastuvõtmisel ja kohaldamisel, mida muudetakse käesoleva määrusega, ning seega osalevad nad ka käesoleva määruse vastuvõtmisel ja kohaldamisel.

4. Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolli artiklite 1 ja 2 kohaselt ei osale Taani käesoleva määruse vastuvõtmisel ning seega ei ole see tema suhtes siduv ega kohaldatav,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevas määruses tähendab "liikmesriik" kõiki liikmesriike peale Taani.

Artikkel 2

Lisas loetletud õigusaktid kohandatakse vastavalt kõnealusele lisale otsusega 2006/512/EÜ muudetud otsusega 1999/468/EÜ.

Artikkel 3

Viiteid lisas loetletud õigusaktide sätetele käsitatakse viidetena kõnealustele sätetele nii, nagu neid on käesoleva määrusega kohandatud.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas .

Käesolev määrus on Euroopa Ühenduse asutamislepingu kohaselt tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, […]

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

[…] […]

LISA

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) NR 44/2001, 22. DETSEMBER 2000, KOHTUALLUVUSE JA KOHTUOTSUSTE TÄITMISE KOHTA TSIVIIL- JA KAUBANDUSASJADES [7]

Määruse (EÜ) nr 44/2001 puhul tuleks komisjonile eelkõige anda volitused lisades esitatud vormide ajakohastamiseks ja tehniliseks kohandamiseks. Kuna tegemist on üldmeetmetega, mille eesmärk on määruse (EÜ) 44/2001 vähemoluliste sätete muutmine, tuleb need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 44/2001 järgmiselt:

(1) Artikli 74 lõige 2 asendatakse järgmisega:

"2. V ja VI lisas esitatud näidisvormide ajakohastamise ja tehnilise kohandamise üle otsustab komisjon. Kõnealused meetmed käesoleva määruse vähemoluliste sätete muutmiseks võetakse vastu artikli 75 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt."

(2) Artikkel 75 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 75

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1–4 ja artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artiklis 8 sätestatut."

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) NR 1206/2001, 28. MAI 2001, LIIKMESRIIKIDE KOHTUTE VAHELISE KOOSTÖÖ KOHTA TÕENDITE KOGUMISEL TSIVIIL- JA KAUBANDUSASJADES [8]

Määruse (EÜ) nr 1206/2001 puhul tuleks komisjonile eelkõige anda volitused ajakohastada lisas toodud tüüpvorme või teha neis tehnilisi muudatusi. Kuna tegemist on üldmeetmetega, mille eesmärk on nõukogu määruse (EÜ) 1206/2001 vähemoluliste sätete muutmine, tuleb need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 1206/2001 järgmiselt:

(1) Artikli 19 lõige 2 asendatakse järgmisega:

"2. Lisas toodud tüüpvorme ajakohastab või neis teeb tehnilisi muudatusi komisjon. Kõnealused meetmed käesoleva määruse vähemoluliste sätete muutmiseks võetakse vastu artikli 20 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt."

(2) Artikkel 20 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 20

1. Komisjoni abistab komitee.

2. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1–4 ja artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artiklis 8 sätestatut."

NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) NR 343/2003, 18. VEEBRUAR 2003, MILLEGA KEHTESTATAKSE KRITEERIUMID JA MEHHANISMID SELLE LIIKMESRIIGI MÄÄRAMISEKS, KES VASTUTAB MÕNES LIIKMESRIIGIS KOLMANDA RIIGI KODANIKU ESITATUD VARJUPAIGATAOTLUSE LÄBIVAATAMISE EEST[9]

Määruse (EÜ) nr 343/2003 puhul tuleks komisjonile eelkõige anda volitused võtta vastu humanitaarklausli rakendamise tingimused ja kord ning üleandmiste teostamise kriteeriumid. Kuna tegemist on üldmeetmetega, mille eesmärk on nõukogu määruse (EÜ) 343/2003 täiendamine uute vähemoluliste sätete lisamise teel, tuleb need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 343/2003 järgmiselt:

(1) Artikli 15 lõige 5 asendatakse järgmisega:

"5. Käesoleva artikli rakendamise tingimused ja korra, sealhulgas vajaduse korral lepitusmenetlused kõnealuste isikute kokkuviimise vajadust või selle teostamise paika käsitlevate liikmesriikide vaheliste erimeelsuste lahendamiseks, võtab vastu komisjon. Kõnealused meetmed käesoleva määruse vähemoluliste sätete muutmiseks määruse täiendamise teel võetakse vastu artikli 27 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt."

(2) Artikli 19 lõige 5 asendatakse järgmisega:

"5. Üleandmiste teostamist käsitlevad täiendavad eeskirjad võib vajaduse korral vastu võtta komisjon. Kõnealused meetmed käesoleva määruse vähemoluliste sätete muutmiseks määruse täiendamise teel võetakse vastu artikli 27 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt."

(3) Artikli 20 lõige 4 asendatakse järgmisega:

"4. Üleandmiste teostamist käsitlevad täiendavad eeskirjad võib vajaduse korral vastu võtta komisjon. Kõnealused meetmed käesoleva määruse vähemoluliste sätete muutmiseks määruse täiendamise teel võetakse vastu artikli 27 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt."

(4) Artikli 27 lõige 3 asendatakse järgmisega:

"3. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1–4 ja artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artiklis 8 sätestatut."

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) NR 805/2004, 21. APRILL 2004, MILLEGA LUUAKSE EUROOPA TÄITEKORRALDUS VAIDLUSTAMATA NÕUETE KOHTA [10]

Määruse (EÜ) nr 805/2004 puhul tuleks komisjonile eelkõige anda volitused teha lisades esitatud tüüpvormides muudatusi. Kuna tegemist on üldmeetmetega, mille eesmärk on määruse (EÜ) 805/2004 vähemoluliste sätete muutmine, tuleb need vastu võtta otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt.

Seetõttu muudetakse määrust (EÜ) nr 805/2004 järgmiselt:

(1) Artiklid 31 ja 32 asendatakse järgmistega:

„Artikkel 31

Lisade muudatused

Muudatusi lisades esitatud tüüpvormides teeb komisjon. Kõnealused meetmed käesoleva määruse vähemoluliste sätete muutmiseks võetakse vastu artikli 32 lõikes 2 osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt."

Artikkel 32

Komitee

1. Komisjoni abistab määruse (EÜ) nr 44/2001 artiklis 75 ette nähtud komitee.

2. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1–4 ja artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artiklis 8 sätestatut."

[1] ELT C […], […], lk […].

[2] ELT C […], […], lk […].

[3] ELT C […], […], lk […].

[4] ELT C […], […], lk […].

[5] EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on muudetud otsusega 2006/512/EÜ (ELT L 200, 22.7.2006, lk 11).

[6] ELT C 255, 21.10.2006, lk 1.

[7] EÜT L 12, 16.1.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1791/2006 (ELT L 363, 20.12.2006, lk 1).

[8] EÜT L 174, 27.6.2001, lk 1.

[9] ELT L 50, 25.2.2003, lk 1.

[10] ELT L 143, 30.4.2004, lk 15. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 1869/2005 (ELT L 300, 17.11.2005, lk 6; ELT L 321M, 21.11.2006, lk. 145).

Top