EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007PC0626

Ettepanek: Nõukogu määrus, millega muudetakse Nõukogu määrust (EÜ) nr 889/2005, millega kehtestatakse teatavad piiravad meetmed Kongo Demokraatliku Vabariigi suhtes

/* KOM/2007/0626 lõplik */

52007PC0626

Ettepanek: Nõukogu määrus, millega muudetakse Nõukogu määrust (EÜ) nr 889/2005, millega kehtestatakse teatavad piiravad meetmed Kongo Demokraatliku Vabariigi suhtes /* KOM/2007/0626 lõplik */


[pic] | EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON |

Brüssel 17.10.2007

KOM(2007) 626 lõplik

Ettepanek:

NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 889/2005, millega kehtestatakse teatavad piiravad meetmed Kongo Demokraatliku Vabariigi suhtes

(komisjoni esitatud)

SELETUSKIRI

1. Nõukogu määrusega (EÜ) nr 889/2005 kehtestati vastavalt ühisele seisukohale nr 2005/440/ÜVJP ning kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni nr 1596 (2005) ja kõigi edasiste asjakohaste resolutsioonidega teatavad piiravad meetmed Kongo Demokraatliku Vabariigi suhtes.

2. ÜRO Julgeolekunõukogu otsustas oma 10. augusti 2007. aasta resolutsiooniga nr 1771 (2007) muu hulgas, et teatava tehnilise abi suhtes rakendatavad piiravad meetmed ei tohiks kehtida tehnilise abi suhtes, millest on resolutsiooni nr 1533 (2004) punkti 8 kohaselt loodud komiteele ette teatatud ja millega Kongo Demokraatliku Vabariigi valitsus on nõustunud, kui kõnealune abi on mõeldud ainult selleks, et aidata Kongo Demokraatliku Vabariigi sõjaväe ja politsei üksusi, kelle integratsiooniprotsess Põhja- ja Lõuna-Kivu provintsis ning Ituri piirkonnas on pooleli. Seepärast on kohane vastavalt muuta määrust (EÜ) nr 889/2005.

3. Samuti on kohane viia määrus (EÜ) nr 889/2005 kooskõlla sanktsioonide praktika viimaste muutustega pädevate ametiasutuste kindlaksmääramise, seaduste rikkumisest tuleneva vastutuse ja jurisdiktsiooni osas.

4. Ettepanek:

NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 889/2005, millega kehtestatakse teatavad piiravad meetmed Kongo Demokraatliku Vabariigi suhtes

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 60 ja 301,

võttes arvesse 9. oktoobri 2007. aasta ühist seisukohta nr 2007/654/ÜVJP, millega muudetakse ühist seisukohta nr 2005/440/CFSP, mis käsitleb Kongo Demokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid,[1]

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1) Nõukogu määrusega (EÜ) nr 889/2005[2] kehtestati vastavalt ühisele seisukohale nr 2005/440/ÜVJP ning kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni nr 1596 (2005) ja kõigi edasiste asjakohaste resolutsioonidega piiravad meetmed Kongo Demokraatliku Vabariigi suhtes.

(2) ÜRO Julgeolekunõukogu otsustas oma 10. augusti 2007. aasta resolutsiooniga nr 1771 (2007) muu hulgas, et tehnilise abi suhtes rakendatavad piiravad meetmed ei tohiks kehtida tehnilise abi suhtes, millest on resolutsiooni nr 1533 (2004) punkti 8 kohaselt loodud komiteele ette teatatud ja millega Kongo Demokraatliku Vabariigi valitsus on nõustunud, kui kõnealune abi on mõeldud ainult selleks, et aidata Kongo Demokraatliku Vabariigi sõjaväe ja politsei üksusi, kelle integratsiooniprotsess Põhja- ja Lõuna-Kivu provintsis ning Ituri piirkonnas on pooleli. Seepärast on kohane vastavalt muuta määrust (EÜ) nr 889/2005.

(3) Samuti on kohane viia määrus (EÜ) nr 889/2005 kooskõlla sanktsioonide praktika viimaste muutustega pädevate ametiasutuste kindlaksmääramise, rikkumistest tuleneva vastutuse ja kohtualluvuse osas,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 889/2005 muudetakse järgmiselt:

5. Artikkel 3 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 3

1. Erandina artiklist 2 võib teenuseosutaja asukohaliikmesriigi pädev asutus, nagu osutatud lisas loetletud veebisaitidel, anda loa:

a) relvade ja nendega seotud materjaliga seotud tegevuse rahastamiseks või selleks tehnilise või rahalise abi andmiseks, kui see on mõeldud üksnes ÜRO missiooni toetamiseks Kongo Demokraatlikus Vabariigis („MONUC“) või nimetatud missioonile kasutamiseks;

b) relvade ja nendega seotud materjaliga seotud tegevuse rahastamiseks või selleks tehnilise või rahalise abi andmiseks, kui see on mõeldud üksnes Kongo Demokraatliku Vabariigi sõjaväe- ja politseiüksuste toetamiseks või neile kasutamiseks, eeldusel et nimetatud üksused:

i) on lõpule viinud oma integratsiooniprotsessi või

ii) alluvad vastavalt Kongo Demokraatliku Vabariigi relvajõudude integreeritud peastaabile või riiklikule politseile või

iii) viivad läbi oma integratsiooniprotsessi, mis toimub Kongo DV territooriumil väljaspool Põhja- ja Lõuna-Kivu provintse ja Ituri piirkonda;

c) Kongo Demokraatliku Vabariigi valitsuse nõusolekul tehnilise abi andmiseks, kui see on mõeldud ainult selleks, et aidata Kongo Demokraatliku Vabariigi sõjaväe ja politsei üksusi, kelle integratsiooniprotsess Põhja- ja Lõuna-Kivu provintsis ning Ituri piirkonnas on pooleli, kui sanktsioonide komiteele on sellise abi andmisest või teenuste osutamisest eelnevalt teatatud; ning

d) üksnes humanitaar- või kaitseotstarbeliseks kasutamiseks ettenähtud mittesurmava sõjavarustusega seotud tegevuse rahastamiseks või selleks tehnilise või rahalise abi andmiseks, kui sanktsioonide komiteele on sellise abi andmisest või teenuste osutamisest eelnevalt teatatud.

2. Luba ei anta tegevusteks, mis on juba aset leidnud.”

6. Lisatakse artikkel 2a:

„Artikkel 2a

Artikli 2 lõikes b sätestatud keelust ei tulene mingit vastutust füüsilistele või juriidilistele isikutele või asjaomastele üksustele, kui nad ei teadnud ega omanud mõjuvat põhjust arvata, et nende tegevus rikuks nimetatud keeldu.”

7. Lisatakse artikkel 6a:

„Artikkel 6a

1. Liikmesriik määrab kindlaks artikli 3 lõikes 1 osutatud pädevad asutused ja esitab need lisas loetletud veebisaitidel.

2. Liikmesriigid teavitavad komisjoni oma pädevatest asutustest viivitamata pärast käesoleva artikli jõustumist ja teavitavad komisjoni igast hilisemast muudatusest.”

8. Artikkel 7 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 7

Käesolevat määrust kohaldatakse:

a) ühenduse territooriumil;

b) liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluvate õhusõidukite ja laevade pardal;

c) kõikide liikmesriikide kodanike suhtes ühenduse territooriumil või väljaspool seda;

d) kõikide juriidiliste isikute, üksuste või asutuste suhtes, mis on asutatud või registreeritud liikmesriigi seaduste alusel;

e) kõikide juriidiliste isikute, üksuste või asutuste äritegevuse suhtes, mis tervikuna või osaliselt leiab aset ühenduse territooriumil.”

9. Määruse (EÜ) nr 889/2005 lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas .

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, […]

Nõukogu nimel

eesistuja

„LISA

Veebilehed, mis sisaldavad teavet artiklites 3 ja 6a osutatud pädevate asutuste kohta, ja aadress teatiste saatmiseks Euroopa Komisjonile

(täidavad liikmesriigid)

BELGIA

BULGAARIA

TŠEHHI VABARIIK

TAANI

SAKSAMAA

EESTI

KREEKA

HISPAANIA

PRANTSUSMAA

IIRIMAA

ITAALIA

KÜPROS

LÄTI

LEEDU

LUKSEMBURG

UNGARI

MALTA

MADALMAAD

AUSTRIA

POOLA

PORTUGAL

RUMEENIA

SLOVEENIA

SLOVAKKIA

SOOME

ROOTSI

ÜHENDKUNINGRIIK

Aadress teatiste saatmiseks Euroopa Komisjonile:

European Commission

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A.2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/108

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgia)

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu

Telefon: (32 2) 29 91176 / 55585

Faks: (32 2) 299 0873 ”

[1] ELT L 264, 10.10.2007, lk 11.

[2] ELT L 152, 15.6.2005, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1791/2006 (ELT L 363, 20.12.2006, lk 1).

Top