EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007PC0117

Ettepanek: Nõukogu ja Komisjoni otsus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Usbekistani Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga

/* KOM/2007/0117 lõplik - CNS 2007/0044 */

52007PC0117

Ettepanek: Nõukogu ja Komisjoni otsus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Usbekistani Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga /* KOM/2007/0117 lõplik - CNS 2007/0044 */


[pic] | EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON |

Brüssel 16.3.2007

KOM(2007) 117 lõplik

2007/0044 (CNS)

Ettepanek:

NÕUKOGU JA KOMISJONI OTSUS

ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Usbekistani Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga

(komisjoni esitatud)

SELETUSKIRI

Ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Usbekistani Vabariigi vaheline partnerlus- ja koostööleping on segaleping, mis jõustus 1. juulil 1999, st enne Euroopa Liidu laienemist, mille käigus ühinesid liiduga Bulgaaria Vabariik ja Rumeenia. Seepärast on vaja koostada partnerlus- ja koostöölepingu protokoll, et võimaldada uutel liikmesriikidel liituda lepinguga kooskõlas 25. aprilli 2005. aasta ühinemislepingule lisatud ühinemisakti artikli 6 lõikega 2.

23. oktoobril 2006 volitas nõukogu komisjoni alustama ühenduse ja selle liikmesriikide nimel läbirääkimisi Usbekistani Vabariigiga, eesmärgiga sõlmida partnerlus- ja koostöölepingu protokoll.

Läbirääkimised Usbekistani Vabariigiga on lõpule viidud. Dokumendile lisatakse väljatöötatud protokolli tekst.

Lisatakse ettepanekud (1) protokolli allakirjutamist ja ajutist kohaldamist käsitleva nõukogu otsuse kohta ning (2) protokolli sõlmimist käsitleva nõukogu ja komisjoni otsuse kohta.

Komisjon teeb nõukogule ettepaneku:

- võtta Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide nimel vastu protokolli allkirjastamist ja ajutist kohaldamist käsitlev otsus;

- sõlmida protokoll Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide nimel ning kiita heaks protokolli sõlmimine Euroopa Aatomienergiaühenduse poolt.

2007/0044 (CNS)

Ettepanek:

NÕUKOGU JA KOMISJONI OTSUS

ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Usbekistani Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokolli sõlmimise kohta, et võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 44 lõiget 2, artikli 47 lõike 2 viimast lauset ja artiklit 55, artikli 57 lõiget 2, artiklit 71, artikli 80 lõiget 2, artiklit 93, artiklit 94, artiklit 133 ja artiklit 181a koostoimes artikli 300 lõike 2 teise lausega ja lõike 3 esimese lõiguga,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artikli 101 teist lõiku,

võttes arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemisakti, eriti selle artikli 6 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,[1]

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust,[2]

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artikli 101 kohaselt antud nõukogu heakskiitu

ning arvestades järgmist:

(1) Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Usbekistani Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokoll, mille eesmärk on võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga, on Euroopa Ühenduse, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja liikmesriikide nimel alla kirjutatud [ KUUPÄEV LISATAKSE ] vastavalt nõukogu otsusele nr …

(2) Käesolevat protokolli kohaldatakse ajutiselt alates 1. jaanuarist 2007 kuni selle jõustumiseni.

(3) Protokoll tuleks sõlmida,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Usbekistani Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokoll, mille eesmärk on võtta arvesse Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist Euroopa Liiduga, kiidetakse Euroopa Ühenduse, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja liikmesriikide nimel heaks.

Protokolli tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja esitab Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide nimel protokolli artikliga […] ettenähtud teatise. Komisjoni president esitab samal ajal sellise teatise Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel.

Brüssel,

Komisjoni nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

LISA

Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Usbekistani Vabariigi vahelise

PARTNERLUS- JA KOOSTÖÖLEPINGU PROTOKOLL, mis käsitleb Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemist partnerlus- ja koostöölepinguga

BELGIA KUNINGRIIK,

BULGAARIA VABARIIK

TŠEHHI VABARIIK,

TAANI KUNINGRIIK,

SAKSAMAA LIITVABARIIK,

EESTI VABARIIK,

KREEKA VABARIIK,

HISPAANIA KUNINGRIIK,

PRANTSUSE VABARIIK,

IIRIMAA,

ITAALIA VABARIIK,

KÜPROSE VABARIIK,

LÄTI VABARIIK,

LEEDU VABARIIK,

LUKSEMBURGI SUURHERTSOGIRIIK,

UNGARI VABARIIK,

MALTA VABARIIK,

MADALMAADE KUNINGRIIK,

AUSTRIA VABARIIK,

POOLA VABARIIK,

PORTUGALI VABARIIK,

RUMEENIA,

SLOVEENIA VABARIIK,

SLOVAKI VABARIIK,

SOOME VABARIIK,

ROOTSI KUNINGRIIK,

SUURBRITANNIA JA PÕHJA-IIRI ÜHENDKUNINGRIIK,

edaspidi "liikmesriigid", keda esindab Euroopa Liidu Nõukogu, ja

EUROOPA ÜHENDUS JA EUROOPA AATOMIENERGIAÜHENDUS,

edaspidi „ühendused“, keda esindavad Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjon,

ühelt poolt, ja

USBEKISTANI VABARIIK

teiselt poolt,

käesolevas protokollis edaspidi „lepinguosalised”,

VÕTTES ARVESSE Belgia Kuningriigi, Tšehhi Vabariigi, Taani Kuningriigi, Saksamaa Liitvabariigi, Eesti Vabariigi, Kreeka Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi, Iirimaa, Itaalia Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi, Soome Vabariigi, Rootsi Kuningriigi ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi (Euroopa Liidu liikmesriigid) ning Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia vahel sõlmitud lepingut Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemise kohta Euroopa Liiduga, millele kirjutati alla 25. aprillil 2005 Luxembourgis ja mis jõustub 1. jaanuaril 2007,

ARVESTADES kahe uue liikmesriigi ELiga ühinemisest tulenevat uut olukorda Usbekistani Vabariigi ja Euroopa Liidu vahelistes suhetes, mis loob võimalusi ja toob kaasa väljakutseid Usbekistani Vabariigi ja Euroopa Liidu vaheliseks koostööks,

VÕTTES ARVESSE lepinguosaliste soovi tagada partnerlus- ja koostöölepingu eesmärkide ja põhimõtete saavutamine ja rakendamine,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Bulgaaria Vabariik ja Rumeenia on 21. juunil 1996. aastal Firenzes allakirjutatud ning 1. juulil 1999. aastal jõustunud partnerlus- ja koostöölepingu (millega sõlmitakse partnerlus ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Usbekistani Vabariigi vahel, edaspidi „leping”) lepinguosalised ning võtavad samal viisil nagu ühenduse teised liikmesriigid vastu lepingu ja lepinguga samal kuupäeval allakirjutatud ning lõppaktile lisatud ühisdeklaratsioonide, kirjavahetuse ja Usbekistani Vabariigi deklaratsiooni ning lepingu 30. aprilli 2004. aasta protokolli teksti, mis jõustus 1. novembril 2005, ja võtavad neid arvesse.

Artikkel 2

Käesolev protokoll on lepingu lahutamatu osa.

Artikkel 3

1. Ühendused, Euroopa Liidu Nõukogu liikmesriikide nimel ja Usbekistani Vabariik kiidavad käesoleva protokolli heaks oma menetluste kohaselt.

2. Lepinguosalised teavitavad üksteist eelmises lõikes osutatud menetluste lõpuleviimisest. Heakskiitmiskirjad antakse hoiule Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaati.

Artikkel 4

1. Käesolev protokoll jõustub viimase heakskiitmiskirja hoiuleandmise kuupäevale järgneva kuu esimesel päeval.

2. Käesolevat protokolli kohaldatakse ajutiselt alates 1. jaanuarist 2007 kuni selle jõustumise kuupäevani.

Artikkel 5

1. Lepingu, lõppakti ja kõigi sellele lisatud dokumentide ning lepingu 30. aprilli 2004. aasta protokolli tekst koostatakse bulgaaria ja rumeenia keeles.

2. Nimetatud tekstid lisatakse käesolevale protokollile ning need on võrdselt autentsed teistes keeltes koostatud lepingu, lõppakti ja sellele lisatud dokumentide ning lepingu 30. aprilli 2004. aasta protokolli tekstidega.

Artikkel 6

Käesolev protokoll on koostatud kahes eksemplaris bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi, ungari ja usbeki keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed.

[koht], [kuupäev] 2007. aastal.

LIIKMESRIIKIDE NIMEL

EUROOPA ÜHENDUSTE NIMEL

USBEKISTANI VABARIIK

[1] ELT viide lisatakse .

[2] ELT viide lisatakse .

Top