EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AB0035

Euroopa Keskpanga arvamus, 14. november 2007 , Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel, seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, mis käsitleb Euroopa statistikat (CON/2007/35)

OJ C 291, 5.12.2007, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.12.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 291/1


EUROOPA KESKPANGA ARVAMUS,

14. november 2007,

Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel, seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, mis käsitleb Euroopa statistikat

(CON/2007/35)

(2007/C 291/01)

Sissejuhatus ja õiguslik alus

8. novembril 2007 sai Euroopa Keskpank (EKP) Euroopa Liidu Nõukogult taotluse avaldada arvamust seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, mis käsitleb Euroopa statistikat (1) (edaspidi „ettepanek määruse kohta”).

EKP arvamuse andmise pädevus põhineb Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 105 lõike 4 esimesel taandel. EKP nõukogu on käesoleva arvamuse on vastu võtnud kooskõlas EKP kodukorra artikli 17.5 esimese lausega.

1.   Üldised märkused

1.1.

EKP toetab määruse kohta tehtud ettepanekut, kuna see tunnustab Euroopa statistika koostamise kaht paralleelset ja teineteist täiendavat korda ning samal ajal tunnustab ka EKPS sõltumatust oma statistikaülesande täitmisel (põhjendused 7 ja 8). Samuti toetab EKP põhjenduse 9 viidet rahandus-, finants- ja maksebilansistatistika komitee olulisele nõuandvale rollile.

1.2.

EKP täheldab rahuloluga, et ettepandud määrus tunnustab vajadust tihedama koostöö järele Euroopa statistikasüsteemi ja EKPS vahel seoses Euroopa statistika väljatöötamise, koostamise ja levitamisega nende süsteemide poolt (artikkel 8). EKP märgib sellega seoses, et Euroopa statistikasüsteemi ja EKPS tihedama koostöö nõuet ettepandud määruse põhjenduses 6 reguleerib EKPSi suhtes kohaldatav asutamislepingust tulenev esmase õiguse raamistik. Eelkõige sätestab EKPS põhikirja artikkel 5, et EKPS ülesannete täitmiseks kogub EKP riikide keskpankade kaasabil vajalikku statistikat kas riikide pädevatelt ametiasutustelt või otse majandussubjektidelt; sel eesmärgil teeb ta koostööd ühenduse institutsioonide ja asutustega ning liikmesriikide pädevate asutustega.

1.3.

EKP toetab ka asjaolu, et ettepandud määruse artikli 20 lõige 3 käsitleb statistilistel eesmärkidel konfidentsiaalsete andmete vahetamist Euroopa statistikasüsteemi ja EKPS vahel. Levinud arusaama kohaselt on konfidentsiaalse teabe parem vahetamine Euroopa statistikasüsteemi ja EKPSi vahel üha vajalikum, et tagada Euroopa statistika kvaliteet ja kooskõla ning vähendada andmeesitajate koormust. Selleks võib nõuda samade andmete esitamist ainult üks kord ning statistikaasutused võiksid kasutada neid ühiselt, järgides rangeid konfidentsiaalsusnorme. Siiski on EKP, vastupidiselt artikli 20 lõikes 3 sätestatule, seisukohal, et selline andmevahetus ei tohiks sõltuda täiendavate sektorisiseste õigusaktide vastuvõtmisest, millega antaks konkreetne volitus konfidentsiaalsete statistikaandmete vahetamiseks. Selleks et tagada tõhus ja tulemuslik vajalike statistikaandmete vahetamine, peaks õigusraamistik ette nägema edastamise siis, kui see on vajalik Euroopa statistika tõhusaks väljatöötamiseks, koostamiseks ja levitamiseks, kooskõlas ettepandud määruse artikli 20 lõiguga 1, mis reguleerib konfidentsiaalsete statistikaandmete vahetamist Euroopa statistikasüsteemi siseselt.

1.4.

EKP rõhutab, et andmeesitajate koormuse vähendamiseks on oluline saavutada täielik õiguspärane juurdepääs kõikidele nõutavatele olemasolevatele andmetele. Sellele osutab ka ettepandud määruse artikkel 23 („Juurdepääs haldusandmetele”). Siiski leiab EKP, et õigusraamistik peaks sätestama tõhusa juurdepääsu praktilise korralduse, mitte „piirangud ja tingimused”, millest võiks tuleneda juurdepääsu soovimatud piirangud.

1.5.

Asutamislepingu artikli 253 kohaselt tuleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt ühiselt vastu võetud õigusaktides osutada kõikidele arvamustele, mida tuli asutamislepingust tulenevalt taotleda. Seetõttu soovitab ettepandud määruse osundustes hõlmata ka käesolev EKP arvamus.

2.   Muudatusettepanekud

Muudatusettepanekud, mille puhul EKP nõuanded eeldavad määruse kohta tehtud ettepaneku muutmist, on toodud lisas.

Frankfurt Maini ääres, 14. november 2007

EKP asepresident

Lucas D. PAPADEMOS


(1)  KOM(2007) 625.


LISA

MUUDATUSETTEPANEKUD

Komisjoni redaktsiooni ettepanek

EKP muudatusettepanek  (1)

Muudatus 1

Artikkel 20 — Konfidentsiaalsete andmete edastamine

Artikkel 20 — Konfidentsiaalsete andmete edastamine

1.

Konfidentsiaalseid andmeid võivad liikmesriikide ametiasutused vahetada omavahel ja komisjoniga (Eurostatiga) tingimusel, et edastamine on vajalik Euroopa statistika väljatöötamiseks, koostamiseks ja levitamiseks. Muuks andmete edastamiseks peab olema andmed kogunud liikmesriigi ametiasutuse selgesõnaline luba.

1.

Konfidentsiaalseid andmeid võivad liikmesriikide ametiasutused vahetada omavahel ja komisjoniga (Eurostatiga) tingimusel, et edastamine on vajalik Euroopa statistika väljatöötamiseks, koostamiseks ja levitamiseks. Muuks andmete edastamiseks peab olema andmed kogunud liikmesriigi ametiasutuse selgesõnaline luba.

2.

Statistilist konfidentsiaalsust käsitlevad riiklikud eeskirjad ei tohi takistada konfidentsiaalsete statistiliste andmete edastamist, kui ühenduse õigusaktiga nähakse ette selliste andmete edastamine.

3. 2.

Konfidentsiaalsete andmete edastus statistilistel eesmärkidel Euroopa statistikasüsteemi konfidentsiaalsete andmete edastus EKPSi keskpangale võib toimuda juhul, kui see on vajalik asutamislepingu artiklis 285 ja EKPSi ja EKP põhikirja artiklis 5 osutatud Euroopa või EKPSi statistika tõhusaks väljatöötamiseks, koostamiseks ja või levitamiseks ja kui see on ühenduse õiguses selgelt sätestatud.

3.

Euroopa statistikasüsteem ja Euroopa Keskpankade Süsteem võivad vahetada konfidentsiaalseid andmeid statistilistel eesmärkidel, kui seda peetakse vajalikuks Euroopa ja Euroopa Keskpankade Süsteemi statistika väljatöötamiseks, koostamiseks ja levitamiseks ning kui see on ühenduse õiguses selgesõnaliselt sätestatud.

2. 3.

Statistilist konfidentsiaalsust käsitlevad riigisisesed õigusnormid ei tohi takistada konfidentsiaalsete andmete edastamist kooskõlas lõigetega 1 ja 2, kui ühenduse õigusaktiga nähakse ette selliste andmete edastamine.

4.

Käesoleva määrusega ette nähtud kaitsemeetmeid kohaldatakse kõikide konfidentsiaalsete andmete suhtes, mida edastatakse Euroopa statistikasüsteemi raames ning Euroopa statistikasüsteemi ja Euroopa Keskpankade Süsteemi vahel.

4.

Juhul kui EKSPi keskpank edastab konfidentsiaalseid andmeid Euroopa statistikasüsteemi ametiasutusele kooskõlas nõukogu 23. novembri 1998. aasta määrusega (EÜ) nr 2533/98 (2), kasutatakse neid andmeid ainult asutamislepingu artiklis 285 ja EKPSi ja EKP põhikirja artiklis 5 osutatud Euroopa statistika väljatöötamiseks, koostamiseks ja levitamiseks.

5.

Ilma et see mõjutaks lõiget 2, tuleb konfidentsiaalsete andmete edastamiseks väljapoole Euroopa statistikasüsteemi saada riigi andmeid kogunud ametiasutuse selgesõnaline luba.

4. 6.

Käesoleva määrusega ette nähtud kaitsemeetmeid kohaldatakse kõikide konfidentsiaalsete andmete suhtes, mida edastatakse Euroopa statistikasüsteemi raames ning Euroopa statistikasüsteemi statistikaasutuste ja EKPS keskpankade vahel.

Selgitus — Vaata arvamuse punkti 1.3

Muudatus 2

Artikkel 23 — Juurdepääs haldusandmetele

Andmeesitajate koormuse vähendamiseks on liikmesriikide ametiasutustel ja komisjonil (Eurostatil) oma haldusorganite tegevusvaldkonnas juurdepääs haldusandmete allikatele ulatuses, milles need andmed on vajalikud Euroopa statistika väljatöötamiseks, koostamiseks ja levitamiseks.

Vajaduse korral kehtestavad liikmesriigid ja komisjon oma pädevuste piires tõhusa juurdepääsu praktilise korralduse, piirangud ja tingimused.

Artikkel 23 — Juurdepääs haldusandmetele

Andmeesitajate koormuse vähendamiseks on liikmesriikide ametiasutustel ja komisjonil (Eurostatil) oma haldusorganite tegevusvaldkonnas juurdepääs haldusandmete allikatele ulatuses, milles need andmed on vajalikud Euroopa statistika väljatöötamiseks, koostamiseks ja levitamiseks.

Vajaduse korral kehtestavad liikmesriigid ja komisjon oma pädevuste piires tõhusa juurdepääsu praktilise korralduse, piirangud ja tingimused.

Selgitus — Vaata arvamuse punkti 1.4

Muudatus 3

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

pärast konsulteerimist Euroopa andmekaitseinspektoriga,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust,

pärast konsulteerimist Euroopa andmekaitseinspektoriga,

Selgitus — Vaata arvamuse punkti 1.5


(1)  Rõhutatud kiri osutab EKP ettepanekule lisada uus tekst. Läbi kriipsutatud kiri osutab EKP väljajätmisettepanekule.

(2)  EÜT L 318, 27.11.1998, lk 8.


Top