EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AB0009

Euroopa Keskpanga arvamus, 13. aprill 2007 , seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, mis käsitleb ühenduse vabade töökohtade kvartalistatistikat (CON/2007/9)

OJ C 86, 20.4.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.4.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 86/1


EUROOPA KESKPANGA ARVAMUS,

13. aprill 2007,

seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, mis käsitleb ühenduse vabade töökohtade kvartalistatistikat

(CON/2007/9)

(2007/C 86/01)

Sissejuhatus ja õiguslik alus

12. aprillil 2007. aastal sai Euroopa Keskpank (EKP) Euroopa Liidu Nõukogu taotluse avaldada arvamust seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, mis käsitleb ühenduse vabade töökohtade kvartalistatistikat (1) (edaspidi “ettepanek määruse kohta”).

EKP arvamuse andmise pädevus põhineb Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 105 lõike 4 esimesel taandel. EKP nõukogu on käesoleva arvamuse on vastu võtnud kooskõlas EKP kodukorra artikli 17.5 esimese lausega.

1.   Üldised märkused

1.1.

Määruse kohta tehtud ettepaneku eesmärgiks on sätestada ühenduses õiguslik alus vabade töökohtade kohta kvartaalsete andmete kogumiseks, edastamiseks ja hindamiseks (2). Andmed vabade töökohtade kohta, mis esinevad põhiliste Euroopa majandusnäitajate (PEEI) (3) nimekirjas, on vajalikud, et jälgida lühiajalisi muutusi vabade töökohtade osas majandustegevuste kaupa.

1.2.

EKP toetab määruse kohta tehtud ettepanekut. Vabade töökohtade kohta võrreldavate andmete esitamine suurendab andmehulka, mida saab kasutada euroala hinnastabiilsuse riskide analüüsimiseks ja hindamiseks, mis on asjakohane eurosüsteemi rahapoliitikas. Samuti on vabade töökohtade andmed tähtsaimaks näitajaks teatavate tööturu muutujate, eelkõige tööhõive ja tööpuuduse kohta. Praegu kättesaadavad euroala koondandmed, mis põhinevad riikide statistikaasutuste poolt vabatahtlikult Euroopa Ühenduste Komisjonile (Eurostat) edastatavatel andmetel, näitavad euroala andmeridade arvutamiseks kasutatavate riikide andmeridade määratluste märkimisväärseid erinevusi.

1.3.

EKP peab ettepandud määrust tasakaalus kompromissiks kasutajate nõuete ja statistika lihtsustamise vajaduste vahel, mida on aruandluskoormuse vähendamiseks hoolikalt kaalutud ja mille suhtes esitatakse käesoleva arvamuse punktis 2 tehnilisi märkusi. EKP annab tugeva toetuse ettepandud määruse kehtestamisele ning kutsub komisjoni ja liikmesriike üles vajaliku komisjoni rakendusmääruse vastu võtma kiiresti ja esmajärjekorras.

2.   Tehnilised märkused

2.1.

EKP rõhutab, et ettepanek liigendada kõik majandustegevused, sealhulgas teenindussektor ühenduse statistilises klassifikaatoris (NACE) määratletud jagude tasandil, on ettepandud määruse oluline aspekt, arvestades teenuste protsentuaalse osakaalu kasvu kogu majanduses. Lisaks on kavandatud liigendus tähtis, et seletada muutusi vabade töökohtade koguhulgas. Kavandatud otstarbekusuuringute ning vähem kui kümne töötajaga üksuste hõlmamise otstarbekusuuringute tulemuslik läbiviimine ja andmete esitamine on oluline edasiminek andmete kvaliteedi edasisel suurendamisel.

2.2.

Tagasiulatuvate andmete asjakohase kogumi kättesaadavus on väga oluline, kuna analüüsimisel on tähtis, et saaks hinnata ajalisi muutusi vabades töökohtades. Samas on EKP teadlik aruandekohustuslastele langevast koormast seoses nõudega esitada tagasiulatuvate andmete täielik kogum, ning seetõttu aktsepteerib ettepandud määruse artiklis 6 sätestatud piiratud andmete esitamise nõuet, kuigi võimaluse korral on oodatud pikemaajaliste hinnangute andmine.

2.3.

Usaldusväärsete euroala agregaatide jaoks vajalike andmete kvaliteedi tõstmisel on üldise kvaliteedi hindamise võtmeaspektiks euroala agregaatideks arvutamiseks kasutatavate riikide panuste suurem võrreldavus. Seetõttu võiks ettepandud määruse artiklis 7 sätestatud rakenduskorra alusel määratletavate kvaliteedikriteeriumidega seoses sätestada ka riikide panuste mittevõrreldavate aspektide mõju perioodilise hindamise.

Frankfurt Maini ääres, 13. aprill 2007

EKP asepresident

Lucas D. PAPADEMOS


(1)  KOM(2007) 76 lõplik.

(2)  EKP vajadust koguda kvartaalseid andmeid vabade töökohtade kohta 45 päeva jooksul pärast vastava kvartali lõppu käsitleti 2004. aasta augustis dokumendis “Statistical requirements of the European Central Bank in the field of general economic” ning seda korrati 2004. aasta detsembris dokumendis “Review of the requirements in the field of general economic statistics”.

(3)  PEEId loodi lähtuvalt tegevuskavast majandus- ja rahaliidu (Economic and Monetary Union, EMU) statistikanõuete kohta (edaspidi EMU tegevuskava), mis algatati majandus- ja rahandusministrite nõukogu (Council of Economic and Financial Ministers, ECOFIN) taotlusel komisjoni (Eurostat) poolt tihedas koostöös EKPga. EMU tegevuskava tingis rahanduskomitee aruanne EMU teabenõuete kohta, mille majandus- ja rahandusministrite nõukogu kiitis heaks 18. jaanuaril 1999. Majandus- ja rahandusministrite nõukogu sai viimase eduaruande sel teemal 2006. aasta novembris.


Top