EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006PC0680

Ettepanek: Nõukogu määrus millega muudetakse määrust (EÜ) nr 234/2004, milles käsitletakse teatavaid piiranguid Libeeria suhtes ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1030/2003

/* KOM/2006/0680 lõplik */

52006PC0680

Ettepanek: Nõukogu määrus millega muudetakse määrust (EÜ) nr 234/2004, milles käsitletakse teatavaid piiranguid Libeeria suhtes ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1030/2003 /* KOM/2006/0680 lõplik */


[pic] | EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON |

Brüssel 8.11.2006

KOM(2006) 680 lõplik

Ettepanek:

NÕUKOGU MÄÄRUS

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 234/2004, milles käsitletakse teatavaid piiranguid Libeeria suhtes ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1030/2003

(komisjoni esitatud)

SELETUSKIRI

1. Libeeriat käsitleva määrusega (EÜ) nr 234/2004 rakendatakse relvade ja sõjaväevarustusega seotud teatavate teenuste osutamise keeld, ümarpalkide ja puittoodete impordi keeld ning töötlemata teemantide impordi keeld kooskõlas ühiste seisukohtadega 2006/31/ÜVJP ja 2006/518/ÜVJP, ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1521(2003) ja muude asjaomaste ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega.

2. 20. juuni 2006. aasta resolutsiooniga 1689(2006) otsustas ÜRO Julgeolekunõukogu muu hulgas peatada ajutiselt üheksakümneks päevaks ümarpalkide ja puittoodete impordi keeld. Pärast selle aja möödumist otsustab Julgeolekunõukogu, kas ümarpalkide ja puittoodete impordi keeld tuleks taaskehtestada.

3. Julgeolekunõukogus vaadati kõnealune küsimus läbi 20. oktoobril 2006 ning jõuti järeldusele, et ümarpalkide ja puittoodete impordi keelu taaskehtestamiseks puudub alus.

4. Võttes arvesse kõnealuseid asjaolusid, teeb komisjon ettepaneku tunnistada kehtetuks määruse (EÜ) nr 234/2004 säte, millega kehtestatakse ümarpalkide ja puittoodete impordi keeld Libeeriast.

Ettepanek:

NÕUKOGU MÄÄRUS

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 234/2004, milles käsitletakse teatavaid piiranguid Libeeria suhtes ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1030/2003

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 60 ja 301,

võttes arvesse 23. jaanuari 2006. aasta ühist seisukohta 2006/31/ÜVJP Libeeria vastu suunatud piiravate meetmete uuendamise kohta[1] ja 24. juuli 2006. aasta ühist seisukohta 2006/518/ÜVJP, millega muudetakse ja uuendatakse teatavaid Libeeria suhtes kehtestatud piiravaid meetmeid,[2]

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1) ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1521(2003) Libeeria vastu kehtestatud meetmete rakendamiseks sätestati 10. veebruari 2004. aasta ühises seisukohas 2004/137/ÜVJP (mis käsitleb Libeeria vastu suunatud piiranguid)[3] ÜRO Julgeolekunõukogu Libeeriat käsitlevas resolutsioonis 1521(2003) sätestatud meetmete rakendamine ning keelustati sõjalise tegevusega seotud rahalise abi andmine Libeeriale. ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1647(2005), 1683(2006) ja 1689(2006) kohaste ühiste seisukohtadega 2006/31/ÜVJP ja 2006/518/ÜVJP kinnitati ühise seisukoha 2004/137/ÜVJP piiravate meetmete pikendamist ja nähti ette teatavad muudatused.

(2) Määrusega (EÜ) nr 234/2004[4] keelustatakse sõjalise tegevusega seotud tehnilise ja rahalise abi andmine Libeeriale, töötlemata teemantide import Libeeriast ning sellest riigist pärit ümarpuidu ja puittoodete import.

(3) ÜRO Julgeolekunõukogu võttis 20. juunil 2006 vastu resolutsiooni 1689(2006). Julgeolekunõukogu otsustas muu hulgas mitte uuendada mis tahes Libeeriast pärit ümarpuidu ja puittoodete keeldu, mis oli kehtestatud resolutsiooni 1521 (2003) lõikega 10 ning mis pärast mitmeid pikendamisi lõppes 20. juunil 2006. Julgeolekunõukogu on kindlalt otsustanud keelu taaskehtestada, kui Libeeria ei suuda üheksakümne päeva jooksul vastu võtta metsandusõigusakte, mille ettepanekud esitas Libeeria valitsuse moodustatud metsandusreformi järelevalvekomitee.

(4) Julgeolekunõukogus vaadati küsimus uuesti läbi 20. oktoobril 2006 ning jõuti järeldusele, et Libeeria on vastu võtnud ettenähtud metsandusõigusaktid. Seepärast otsustati, et keeldu ei taaskehtestata.

(5) Määruse (EÜ) nr 234/2005 artikli 6 lõige 2, millega sätestatakse Libeeriast pärit ümarpuidu ja impordi keeld, mis peatati ajavahemikuks 23. juuni 2006 kuni 18. september 2006, tuleb seepärast kehtetuks tunnistada tagasiulatuvalt alates 19. septembrist 2006,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 234/2004 artikli 6 punkt 2 jäetakse välja.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päevale järgneval päeval.

Seda kohaldatakse alates 19. septembrist 2006.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel,

Nõukogu nimel

eesistuja

[1] ELT L 19, 24.1.2006, lk 38.

[2] ELT L 201, 25.7.2006, lk 36.

[3] ELT L 40, 12.2.2004, lk 35. Ühist seisukohta on muudetud ühise seisukohaga 2004/902/ÜVJP (ELT L 379, 24.12.2004, lk 113).

[4] ELT L 40, 12.2.2004, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1126/2006 (ELT L 201, 25.7.2006, lk 1).

Top