Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006PC0149

Ettepanek Nõukogu määrus millega kohandatakse määrust (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise tõttu Euroopa Liiduga

/* KOM/2006/0149 lõplik */

52006PC0149

Ettepanek Nõukogu määrus millega kohandatakse määrust (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise tõttu Euroopa Liiduga /* KOM/2006/0149 lõplik */


[pic] | EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON |

Brüssel 5.4.2006

KOM(2006) 149 lõplik

Ettepanek

NÕUKOGU MÄÄRUS

millega kohandatakse määrust (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise tõttu Euroopa Liiduga

(komisjoni esitatud)

SELETUSKIRI

Nõukogu võttis 20. septembril 2005 vastu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta, millega on muudetud ühenduse õigustikku, millele toetusid ühinemisläbirääkimised Bulgaaria ja Rumeeniaga. Kõnealuses määruses ei võeta arvesse ühinemisläbirääkimiste tulemusi ega laienemist ennast. Seetõttu tuleb enne liitumist kohandada nii ühinemisakti kui ka maaelu arengu uue määruse teksti, et tagada nende kooskõla.

Eelkõige tuleb:

- kohandada maaelu arenguga seotud ühinemisakti lisasid nii, et läbirääkimistulemused oleksid kooskõlas ühenduse uue õigustikuga (kui viited ühinemisaktis on aegunud või kui läbirääkimistulemused ei sobi vahetult kokku maaelu arengu uue määrusega);

- kohandada ühinemisakti artikleid 29 ja 34 seoses maaelu arengut käsitlevate ülemineku- ja rakenduseeskirjadega;

- kohandada maaelu arengut käsitlevat uut määrust nii, et seda on võimalik kohaldada Bulgaaria ja Rumeenia suhtes ning et see hõlmab vajalikul määral ühinemisläbirääkimiste tulemusi.

Kõnealuste kohanduste ettevalmistamisel järgiti põhimõtteid, et ühinemisläbirääkimiste tulemuste põhiolemus ja põhimõtted peaksid säilima ning et kohandusi tehtaks ainult äärmise vajaduse korral.

Ettepanekul puudub finantsmõju ühenduse eelarvele.

Allpool kirjeldatakse õigusaktides (kaks nõukogu otsust ja nõukogu määrus) tehtud ettepanekuid.

LEADER – 4. telje minimaalne väärtuslävi

Määrusega (EÜ) nr 1698/2005 on kehtestatud, et iga maaelu arengu programm peab sisaldama kohustuslikku Leader-telge, et toetada kohapeal kavandatud ja rakendatud maaelu arengu strateegiaid ning et kõnealune telg peab moodustama miinimumprotsendi EAFRDi toetusest programmile. Bulgaaria ja Rumeenia väheste kogemuste tõttu Leader-lähenemise rakendamisel ning Leader-telje kohaldamiseks piisava kohapealse suutlikkus loomiseks tuleks ajavahemikul 2010–2013 ainult Bulgaaria ja Rumeenia puhul kohaldada 2,5% suurust keskmist finantstoetust Leader-telgede suhtes, mida kohaldatakse EL 10 puhul. Õigusaktis on ka selgitatud, kuidas kõnealust protsenti tuleb arvutada.

Leader+ tüüpi meetmed

Bulgaaria ja Rumeeniaga kokkulepitud meetmed, mis on seotud selliste oskuste omandamise toetamisega, mis on suunatud maakogukondade ettevalmistamisele kohalike maaelu arengu strateegiate koostamiseks ja rakendamiseks, erinevad määruse (EÜ) nr 1698/2005 sätetest. Läbirääkimiste tulemused Bulgaaria ja Rumeeniaga tuleks kõnealuses valdkonnas säilitada.

Nõuandeteenused

Määruse (EÜ) nr 1698/2005 sätted, milles käsitletakse toetust nõuandeteenuste kasutamiseks, erinevad nii reguleerimisala kui ka finantstoetuse taseme poolest nendest sätetest, mis on ühinemislepingus sätestatud ajavahemikuks 2007–2009. Et vältida mis tahes topeltrahastamise võimalust programmi esimesel kolmel aastal, tuleks Bulgaarial ja Rumeenial lasta valida ühinemisakti VIII lisa või määrusega (EÜ) nr 1698/2005 ettenähtud meetmete vahel. Et jõustada nõukogu ja komisjoni ühine avaldus Bulgaaria ja Rumeenia kohta, mis on lisatud nõukogu 19/20. septembri koosoleku, mille käigus jõuti poliitilisele kokkuleppele määruse (EÜ) nr 1698/2005 suhtes, protokollile, on lisaks tehtud ettepanek laiendada elatustalutoetust saavate põllumajandustootjate puhul ühinemislepingu meedet nõuandeteenuseid käsitleva sätte kohta kuni 2013. aastani.

Põllumajanduse keskkonnapoliitika ja loomade heaoluga seotud meetmed

Ühinemisläbirääkimiste tulemused sisaldasid Bulgaariale ja Rumeeniale ettenähtud sätet põllumajanduse keskkonnapoliitika ja loomade heaoluga seotud meetmeid 85% ulatuses. Et tagada kooskõla määruse (EÜ) nr 1698/2005, mille kohaselt kaasrahastamise määr ei ole enam sätestatud mitte meetme, vaid telje tasandil, finantsperspektiivi uue ülesehitusega, on tehtud ettepanek kogu programmi raames ja programmiperioodi jooksul kohaldada Bulgaaria ja Rumeenia suhtes 2. telje puhul maksimaalset kaasrahastamise 82% suurust määra (määrusega (EÜ) nr 1698/2005 ettenähtud maksimaalse 80% asemel). Näitaja 82% põhineb põllumajanduse keskkonnapoliitika ja loomade heaolu käsitletavate meetmete tõenäolisel kaalul kõnealuste riikide 2. telje üldkuludes ning seega säilib ühinemislepingu tingimustega samaväärne rahastamine.

Täiendavad riiklikud otsetoetused

Nõukogu määrusega (EÜ) nr 1290/2005 (ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta) on loodud ühenduse ühtne toetusfond maaelu arendamiseks, millega asendatakse kaks varasemat rahastamisallikat (EAGGF – arendus ja tagatis). Seepärast tuleb selgitada 20%-lise ülempiiri arvutamise aluseid, mis on kindlaks määratud ühinemisakti VIII lisa täiendavate otsetoetuste meetme raames 2. samba summade kohta, mida võib üle kanda, et kasutada neid täiendavate otsetoetustena talumajapidamistele ühise põllumajanduspoliitika 1. samba alusel. Arvestades, et on vaja säilitada kooskõla EL 10 suhtes kohaldatud sätetega ning arvestades kõnealuse kahe riigi maaelu arengu vajadusi ja vajadust vältida ülemääraste vahendite kandmist teisest sambast esimesse, tehakse ettepanek, et 20% ülempiiri kohaldatakse ainult EAGGFi tagatise komponendi suhtes.

Ülemineku- ja rakenduseeskirjad

Viiteid Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisakti ülemineku- ja rakenduseeskirjadele tuleks kohandada, et need vastaksid määruses (EÜ) nr 1698/2005 sätestatud korrale.

Tehniline kohandamine

Bulgaaria ja Rumeenia tuleks lisada nende uute liikmesriikide loetellu, kelle suhtes kohaldatakse üleminekumeetmeid vastavalt määrusele (EÜ) nr 1698/2005. Ühinemisakti VIII lisast tuleb välja jätta järgmised sätted, 1) mida vahetult käsitletakse määruses (EÜ) nr 1698/2005: toetus restruktureerimisel olevatele osaelatustaludele, tootjarühmadele, tehnilisele abile või 2) mis ei ole enam kohaldatavad: nõue, et investeeringutoetus oleks piiratud talumajapidamistega, mille puhul saab pärast investeerimist tõendada majanduslikku elujõulisust.

Ettepanek

NÕUKOGU MÄÄRUS

millega kohandatakse määrust (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise tõttu Euroopa Liiduga

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisakti, eriti selle artikli 4 lõiget 3,

võttes arvesse Bulgaaria ja Rumeenia ühinemisakti, eriti selle artiklit 56,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1) Nõukogu määrusega (EÜ) nr 1698/2005[1] on kehtestatud üldeeskirjad, millega reguleeritakse maaelu arendamiseks antavat ühenduse toetust programmiperioodil 2007–2013 ning on kehtestatud maaelu arengu prioriteedid ja meetmed.

(2) Kõnealuseid eeskirju ja meetmeid tuleks kohandada, et Bulgaarias ja Rumeenias oleks neid võimalik rakendada alates kõnealuste riikide Euroopa Liiduga liitumise kuupäevast.

(3) Määrusega (EÜ) nr 1698/2005 on maaelu arengu programmi raames loodud kohustuslik Leader-telg, mis peab moodustama miinimumprotsendi EAFRDi toetusest programmile. Bulgaaria ja Rumeenia väheste kogemuste tõttu Leader-lähenemise rakendamisel ning kohapeal Leader-telje kohaldamiseks piisava suutlikkuse loomiseks tuleks ajavahemikul 2010–2013 kohaldada kõnealuste riikide puhul Leader-telje suhtes 2,5% suurust keskmist finantstoetust.

(4) Et Bulgaaria ja Rumeenia saaksid kuni 2013. aastani kasu talumajapidamiste elatustoetust käsitlevatest üleminekumeetmetest ja et luua tootjarühmad, tuleks Bulgaaria ja Rumeenia lisada kõnealustest meetmetest kasusaavate riikide loetellu.

(5) Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1698/2005 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1698/2005 muudetakse järgmiselt.

1) Artikli 17 lõikele 2 lisatakse järgmine lõik:

„Bulgaaria ja Rumeenia puhul järgitakse ajavahemikul 2010–2013 EAFRD 4. telje kogutoetuse vähemalt 2,5% suurust keskmist väärtust. Mis tahes EAFRD toetust kõnealusele teljele ajavahemikul 2007–2009 võetakse arvesse kõnealuse protsendi arvutamisel.“

2) Artikli 20 lõigus d asendatakse sissejuhatavad sõnad järgmistega:

„Bulgaaria, Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Rumeenia, Sloveenia ja Slovakkia üleminekumeetmed, mis käsitlevad järgmist:“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2007 Bulgaaria ja Rumeenia ühinemislepingu jõustumise korral.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel,

Nõukogu nimel

eesistuja

[1] ELT L 277, 21.10.2005, lk 1.

Top