EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0036

Euroopa Keskpanga arvamus — 6. juuli 2006 , — Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel, seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 974/98 euro kasutuselevõtu kohta, ja ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2866/98 euro ja euro kasutuselevõtvate liikmesriikide vääringute vahetuskursside kohta (CON/2006/36)

OJ C 163, 14.7.2006, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 163/10


EUROOPA KESKPANGA ARVAMUS

6. juuli 2006,

Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel, seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 974/98 euro kasutuselevõtu kohta, ja ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2866/98 euro ja euro kasutuselevõtvate liikmesriikide vääringute vahetuskursside kohta

(CON/2006/36)

(2006/C 163/07)

Sissejuhatus ja õiguslik alus

4. juulil 2006 sai Euroopa Keskpank (EKP) Euroopa Liidu Nõukogu taotluse avaldada arvamust seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 974/98 euro kasutuselevõtu kohta (edaspidi “I ettepandud määrus”), ja ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2866/98 euro ja euro kasutuselevõtvate liikmesriikide vääringute vahetuskursside kohta (edaspidi “II ettepandud määrus”).

EKP arvamuse andmise pädevus põhineb Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 123 lõikel 5, mis on kahe ettepandud määruse aluseks. Euroopa Keskpanga nõukogu on käesoleva arvamuse on vastu võtnud kooskõlas Euroopa Keskpanga kodukorra artikli 17.5 esimese lausega.

1.   Ettepandud määruste eesmärk

1.1

Ettepandud määruste alusel saab Sloveenia vääringuna kasutusele võtta euro pärast Sloveenia suhtes kohaldatava erandi tühistamist asutamislepingu artikli 122 lõikes 2 sätestatud korras.

2.   Konkreetsed märkused

2.1

I ettepandud määruse osas soovitab EKP mitte osutada artikli 2 teises lõikes otseselt asutamislepingu 25. ja 26. protokollile ning artikli 122 lõikele 1; selle asemel tuleks osutada üldiselt asutamislepingule kooskõlas nõukogu 22. märtsi 2004. aasta otsuse 2004/338/EÜ (Euratom) (millega võeti vastu nõukogu kodukord) (1) V lisa A osa punkti a alapunktiga ii. Seetõttu ei osutanud nendele protokollidele ja asutamislepingu artikli 122 lõikele 1 nõukogu 27. novembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 2596/2000 (millega muudeti määrust (EÜ) nr 974/98 euro kasutuselevõtu kohta) (2), mis võeti vastu seoses euro kasutuselevõtuga Kreekas, ning see on kooskõlas nõukogu 5. juuni 2000. aasta otsusega 2000/396/EÜ, ESTÜ, Euratom vastuvõetud nõukogu kodukorra (3) II lisa A osa punkti a alapunktiga ii.

2.2

EKP toetab II ettepandud määrust, mis määrab tagasivõtmatult euro ja Sloveenia tolari vahetuskursiks 1 EUR = 239,640 SIT, mis võrdub Sloveenia tolari keskkursiga vahetuskursimehhanismis ERM II. EKP-l ei ole vastuväiteid II ettepandud määruse vastuvõtmise kohta mõned kuud enne Sloveenia üleminekut eurole. Euro ja Sloveenia tolari vahetuskurss, mida kohaldatakse kõikidele Sloveenia vääringule osutavatele õigusdokumentidele alates 1. jaanuarist 2007, on üldiselt kohaldatav ühenduse õigustiku säte (s.t see on tervikuna õiguslikult siduv ja kõikides liikmesriikides vahetult kohaldatav), nagu olid eurole üleminekul ka euro ja teiste osalevate liikmesriikide omavääringute vahetuskursid.

3.   Muudatusettepanek

Lisaks eespool osutatud nõuandele on muudatusettepanek toodud lisas.

Frankfurt Maini ääres, 6. juuli 2006

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  ELT L 106, 15.4.2004, lk 22. Otsust on viimati muudetud otsusega 2006/34/EÜ, Euratom (ELT L 22, 26.1.2006, lk 32).

(2)  EÜT L 300, 29.11.2000, lk 2.

(3)  EÜT L 149, 23.6.2000, lk 21. Otsus on asendatud otsusega 2002/682/EÜ, Euratom (EÜT L 230, 28.8.2002, lk 7).


LISA

Muudatusettepanek (I ettepandud määrus)

Komisjoni ettepaneku redaktsioon (1)

EKP muudatusettepanek (2)

Muudatus 1

Artikli 2 teine lõik

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja liikmesriikides vahetult kohaldatav kooskõlas EÜ asutamislepinguga, kui asutamislepingu protokollidest nr 25 ja 26 ning artikli 122 lõikest 1 ei tulene teisiti.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja kõikides liikmesriikides vahetult kohaldatav kooskõlas Euroopa Ühenduse asutamislepinguga.


(1)  Kursiivis kiri osutab EKP väljajätmisettepanekule.

(2)  Rõhutatud kiri osutab EKP ettepanekule lisada uus tekst.


Top