EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0035

Euroopa Keskpanga arvamus — 5. juuli 2006 , — Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel, seoses ettepanekuga kahe nõukogu otsuse kohta, mis käsitlevad vahetus-, abi- ja koolitusprogrammi euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm Perikles) (CON/2006/35)

OJ C 163, 14.7.2006, p. 7–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.7.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 163/7


EUROOPA KESKPANGA ARVAMUS

5. juuli 2006,

Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel, seoses ettepanekuga kahe nõukogu otsuse kohta, mis käsitlevad vahetus-, abi- ja koolitusprogrammi euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm Perikles)

(CON/2006/35)

(2006/C 163/06)

Sissejuhatus ja õiguslik alus

12. juunil 2006 sai Euroopa Keskpank (EKP) Euroopa Liidu Nõukogu taotluse avaldada arvamust kahe ettepaneku kohta: ettepanek nõukogu otsuse kohta, millega muudetakse ja laiendatakse otsust 2001/923/EÜ, millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm Perikles); ja ettepanek nõukogu otsuse kohta, mille kohaselt laieneb nõukogu otsuse, millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm Perikles), mõju ka mitteosalevatele liikmesriikidele (1).

EKP arvamuse andmise pädevus põhineb Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 105 lõikel 4. Euroopa Keskpanga nõukogu on käesoleva arvamuse on vastu võtnud kooskõlas Euroopa Keskpanga kodukorra artikli 17.5 esimese lausega.

1.   Üldised märkused

Euro võltsimise vastane võitlus on eriti oluline seoses elanikkonna usaldusega ühisraha vastu. EKP-l on ainuõigus anda volitus pangatähtede emiteerimiseks ühenduses ja ta tegeleb sellega aktiivselt. Eelkõige töötab EKP välja pangatähe kujunduse ja täiustatud tehnilised omadused euro pangatähes kasutamiseks, mille alusel saavad nii võhikud kui ka eksperdid eristada ehtsaid pangatähti võltsingutest. Täiendavalt analüüsib EKP uusi võltsingute liike oma võltsimise analüüsi keskuses (Counterfeit Analysis Centre, CAC) ja kasutab saadud teadmisi õiguskaitseasutuste nõustamiseks ja tulevaste pangatähtede omaduste parandamiseks. CAC koordineerib kõikide euro võltsingute kohta teadaolevate tehniliste ja statistiliste andmete edastamist asjaomastele isikutele. EKP toetab Periklese programmi, mis on vajalik täiendus EKP, Europoli ja riigi ametiasutuste tegevustele võitluses euro võltsimise vastu.

2.   Konkreetsed märkused

EKP-l on ettepandud õigusaktide osas kaks konkreetset märkust, mis on kooskõlas märkustega 21. juuni 2005. aasta arvamuses CON/2005/22 (2) Periklese programmi ajalise ja sisulise laiendamise kohta.

2.1   Ettepandud pikendamise aeg

Ühenduse õigusaktides on oluline tagada, et Periklese programmi pikendamine võtaks piisavalt arvesse i) euro kasutuselevõtu aega uutes liikmesriikides; ja ii) teise seeria euro pangatähtede emissiooni aega. EKP kinnitab, et piisav oleks pikendamine 31. detsembrini 2013.

2.2   EKP ja Europoli kaasamine Periklese programmi alusel võetud rahastamise otsustesse

Selleks et ära hoida kattuvusi ja tagada Periklese programmi alusel võetavate meetmete ühetaolisust ja kokkukõla ning kasutada EKP erialateadmisi selles valdkonnas, oleks vajalik kontrollida Periklese programmi alusel rahastavaid algatusi ühiselt komisjoni, EKP ja Europoli poolt; kahe viimasega tuleks konsulteerida ja nende seisukohti arvestada ka valikuotsuse tegemisel juhtrühma (Steering Group) menetluses, mis kehtestati eesmärgiga välja arendada euro võltsimise vastane ühtne strateegia.

3.   Muudatusettepanek

Lisaks eespool osutatud nõuandele on muudatusettepanek toodud lisas.

Frankfurt Maini ääres, 5. juuli 2006

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2006) 243 lõplik hõlmab ettepanekuid (2006/0078(CNS) ja 2006/0079(CNS)).

(2)  ELT C 161, 1.7.2005, lk 11.


LISA

Muudatusettepanekud

Komisjoni ettepaneku redaktsioon (1)

EKP muudatusettepanek (2)

Muudatus 1

Ettepaneku 2006/0078(CNS) artikkel 1

[hetkel ettepanek puudub]

Põhjendus 7 asendatakse järgmisega:

Ilma et see piiraks EKP ning komisjoni, EKP ja Europoli poolt euro kaitseks võltsimise eest asutatud juhtrühma osa, konsulteerib komisjon põhiliste asjaomaste osapoolte (eelkõige liikmesriikide, EKP ja Europoli poolt määratud ametiasutuste) euro kaitse vajaduste osas asjaomases nõuandekomitees, nagu on sätestatud 28. juuni 2001. aasta määruses (EÜ) nr 1338/2001, milles sätestatakse euro võltsimise takistamiseks vajalikud meetmed (3), eelkõige seoses vahetuse, abi ja õppega selle programmi rakendamiseks.

Selgitus — vaata arvamuse punkti 2.2

Muudatus 2

Ettepaneku 2006/0078(CNS) artikkel 1

[hetkel ettepanek puudub]

Artikli 5 lõike 1 teises lõigus lisatakse järgmine lause:

Nad peavad esitama kaalumiseks oma seisukohad artikli 12 lõike 2 kohaselt liikmesriikide poolt esitatud või komisjoni algatatud projektide valiku kohta.

Selgitus — vaata arvamuse punkti 2.2


(1)  Kursiivis kiri osutab EKP väljajätmisettepanekule.

(2)  Rõhutatud kiri osutab EKP ettepanekule lisada uus tekst.

(3)  EÜT L 181, 4.7.2001, lk 6.


Top