EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0018

Euroopa Keskpanga arvamus, — 24. märts 2006 , seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega kehtestatakse majandustegevuse statistiline klassifikaator NACE Rev. 2 ja muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad konkreetseid statistikavaldkondi (CON/2006/18)

OJ C 79, 1.4.2006, p. 31–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

1.4.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 79/31


EUROOPA KESKPANGA ARVAMUS,

24. märts 2006,

seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega kehtestatakse majandustegevuse statistiline klassifikaator NACE Rev. 2 ja muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad konkreetseid statistikavaldkondi

(CON/2006/18)

(2006/C 79/07)

6. märtsil 2006 sai Euroopa Keskpank (EKP) Euroopa Liidu Nõukogult taotluse avaldada arvamust seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega kehtestatakse majandustegevuse statistiline klassifikaator NACE Rev. 2 ja muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3037/90 ja teatavaid EÜ määrusi, mis käsitlevad konkreetseid statistikavaldkondi (edaspidi “määruse kohta tehtud ettepanek”).

EKP arvamuse andmise pädevus põhineb Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 105 lõike 4 esimesel taandel ja ettepandud määrus on EKP pädevusvaldkonnas. EKP nõukogu on käesoleva arvamuse vastu võtnud kooskõlas EKP kodukorra artikli 17.5 esimese lausega.

1.   Üldised märkused

1.1.

EKP toetab määruse kohta tehtud ettepanekut, millega kavandatakse kehtestada ühenduse piires ühine majandustegevuse statistiline klassifikaator (edaspidi “NACE Rev. 2”). EKP-l ei ole vastuväiteid uue NACE struktuuri ega üksikasjaliku klassifikaatori osas.

1.2.

EKP toetab NACE REv. 2 läbivaatuse aluspõhimõtteid, s.o i) tegeliku majanduse olukorra arvestamist (klassifikaatori laiendamine teenustele); ja ii) võrreldavust muude rahvusvaheliste klassifikaatoritega, eelkõige rahvusvahelise majandustegevuse klassifikaatoriga (International Standard Industrial Classification, ISIC) Rev. 4; ja iii) järjepidevust eelmise klassifikaatoriga. EKP leiab veel, et tuleb teha kõik, mis vajalik ja kehtestada kõik vajalikud õigussätted, et tagada suurimat vastavust muude rahvusvaheliste klassifikaatorite ja statistikastandarditega.

1.3

Täiendavalt toetab EKP ettepandud määruse rakendusmeetmeid põhistatistika kuise, kvartaalse ja aastase esitamise osas; eelkõige artikleid 12 ja 16 kiirstatistika ja tööjõukuluindeksi kohta. Need rakendusmeetmed ja ühenduses kehtivad riikliku ja regionaalse arvepidamise Euroopa süsteemi rakendusmeetmed tuleb määratleda, et ära hoida teabekaotust, näiteks aegridade katkemist ja sellest tulenevat pika aegrea puudumist.

1.4

Peale selle on samaaegne rakendamine liikmesriikides keskse tähtsusega euroala ja Euroopa Liidu statistika jaoks, mille koostamisel kasutatakse riikide teavet peamise allikana. NACE Rev. 2 erinev rakendamine ELis, kuni kõik liikmesriigid on uue klassifikaatori täielikult kasutusele võtnud ja aegread vastavalt läbi vaadanud, tooks kaasa tõsised probleemid euroala ja EL agregaatide statistika kvaliteedis ja kättesaadavuses. Seetõttu soovitab EKP rohkem rõhutada põhjendust 9 ja artikli 6 lõiget c, et tagada täielik koordineeritud NACE Rev.2 rakendamine liikmesriikides ja statistikavaldkondade vastavus.

2.   Muudatusettepanekud EKP muudatusettepanekud on käesoleva arvamuse lisas.

Frankfurt Maini ääres, 24. märts 2006

EKP president

Jean-Claude TRICHET

Muudatusettepanekud


LISA

Muudatusettepanekud

Komisjoni ettepaneku redaktsioon (1)

EKP muudatusettepanek (2)

Muudatus 1

Põhjendus 9

“Majanduse tegevusalade klassifikaatori kasutamine ühenduses nõuab, et komisjoni abistaks nõukogu otsusega 89/382/EMÜ, Euratom moodustatud statistikaprogrammi komitee, seda eelkõige seoses selliste probleemide käsitlemisega, mis tulenevad NACE Rev., sujuvast üleminekust NACE Rev. 1-lt NACE Rev. 2-le ning muudatuste sisseviimisest klassifikaatorisse NACE Rev. 2”.

“Majandustegevuse klassifikaatori kasutamine ühenduses nõuab, et komisjoni abistaks nõukogu otsusega 89/382/EMÜ, Euratom asutatud statistikaprogrammi komitee, eelkõige küsimustes, mis tulenevad NACE Rev., sujuvast ja täielikult koordineeritud üleminekust NACE Rev. 1-lt NACE Rev. 2-le ning muudatuste sisseviimisest klassifikaatorisse NACE Rev. 2”.

Selgitus — vaata arvamuse punkti 1.4

Muudatus 2

Artikli 6 lõige c

“meetmeid, millega tagatakse sujuv üleminek 1.1-lt NACE Rev. 2-le, eriti aegridade katkemisega seotud küsimuste puhul, sealhulgas topeltaruandluse ja aegridade tagasiarvestamise puhul.”

“meetmeid, millega tagatakse sujuv ja täielikult koordineeritud üleminek 1.1-lt NACE Rev. 2-le, eelkõige aegridade katkemisega seotud küsimuste puhul, sealhulgas topeltaruandluse ja aegridade tagasiarvestamise puhul ja üheaegne rakendamine liikmesriikides.”

Selgitus — vaata arvamuse punkti 1.4


(1)  Kursiivis kiri osutab EKP väljajätmisettepanekule.

(2)  Rõhutatud kiri osutab EKP ettepanekule lisada uus tekst.


Top