EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52006AB0008

Euroopa Keskpanga arvamus, 21. veebruar 2006 , Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel, seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega tunnistatakse kehtetuks rahapoliitikat käsitlevad nõukogu määrused (EMÜ) nr 3181/78 ja (EMÜ) nr 1736/79 (CON/2006/8)

OJ C 49, 28.2.2006, p. 35–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.2.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 49/35


EUROOPA KESKPANGA ARVAMUS,

21. veebruar 2006,

Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel, seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega tunnistatakse kehtetuks rahapoliitikat käsitlevad nõukogu määrused (EMÜ) nr 3181/78 ja (EMÜ) nr 1736/79

(CON/2006/8)

(2006/C 49/11)

1. veebruaril 2006 sai Euroopa Keskpank (EKP) Euroopa Liidu Nõukogult taotluse avaldada arvamust seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta (KOM(2005) 611 lõplik), millega tunnistatakse kehtetuks rahapoliitikat käsitlevad nõukogu määrused (EMÜ) nr 3181/78 ja (EMÜ) nr 1736/79 (edaspidi “ettepanek määruse kohta”). EKP arvamuse andmise pädevus põhineb Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 105 lõikel 4, kuna ettepandud määruse sätted on seotud Euroopa rahasüsteemi ja endise Euroopa Rahainstituudi ülesannetega, mille EKP võttis üle Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artikli 44 kohaselt. Euroopa Keskpanga nõukogu on käesoleva arvamuse vastu võtnud kooskõlas Euroopa Keskpanga kodukorra artikli 17.5 esimese lausega.

1.   Märkused

EKP-l on määruse kohta tehtud ettepaneku osas kaks märkust.

1.1.   Ettepandud määruse pealkiri

EKP soovitab ettepandud määruse pealkirja muuta, et paremini kajastada kahe kehtetuks tunnistatava aegunud määruse sisu, kuna mõlemad määrused on pigem seotud Euroopa rahasüsteemi tegevusega, kui rahapoliitikaga laiemas mõttes.

1.2.   Viide EKP arvamusele

Asutamislepingu artikli 253 kohaselt tuleb nõukogu poolt vastu võetud õigusaktides osutada kõikidele arvamustele, mida tuleb asutamislepingu kohaselt taotleda. Seetõttu soovitab EKP ettepandud määruse osundustes viidata käesolevale arvamusele.

2.   Muudatusettepanekud

Muudatusettepanekud, mille puhul eespool osutatud nõuanded eeldavad määruse kohta tehtud ettepaneku muutmist, on toodud lisas.

Frankfurt Maini ääres, 21. veebruar 2006

EKP president

Jean-Claude TRICHET


LISA

Muudatusettepanekud

Komisjoni ettepaneku redaktsioon (1)

EKP muudatusettepanek (2)

Muudatus 1

Ettepandud määruse pealkiri

NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega tunnistatakse kehtetuks rahapoliitikat käsitlevad nõukogu määrused (EMÜ) 3181/78 ja (EMÜ) 1736/79

NÕUKOGU MÄÄRUS,

millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa rahasüsteemi käsitlevad määrused (EMÜ) nr 3181/78 ja (EMÜ) nr 1736/79

Selgitus — vaata arvamuse punkti 1.1

Muudatus 2

Ettepandud määruse osundused

[hetkel ettepanek puudub]

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust [3]

[3 ] ELT C […], […], lk […].

Selgitus — vaata arvamuse punkti 1.2


(1)  Kursiivis kiri osutab EKP väljajätmisettepanekule.

(2)  Rõhutatud kiri osutab EKP ettepanekule lisada uus tekst.


Top