Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005PC0022

Komisjoni arvamus EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 kolmanda lõigu punkti c alusel Euroopa Parlamendi muudatuste kohta nõukogu ühises seisukohas, mis käsitleb ettepanekut Euroopa parlamendi ja Nõukogu määrusE (mis käsitleb pestitsiidide jääkide piirnorme taimse ja loomse päritoluga toidus ja söödas või selle pinnal ning millega muudetakse Nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, KOM(2003)117 lõplik, 2003/0052 (COD)) kohta millega muudetakse Komisjoni ettepanekut EÜ asutamislepingu artikli 250 lõike 2 alusel

/* KOM/2005/0022 lõplik - COD 2003/0052 */

52005PC0022

Komisjoni arvamus EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 kolmanda lõigu punkti c alusel Euroopa Parlamendi muudatuste kohta nõukogu ühises seisukohas, mis käsitleb ettepanekut EUROOPA PARLAMENDI JA Nõukogu määrusE (mis käsitleb pestitsiidide jääkide piirnorme taimse ja loomse päritoluga toidus ja söödas või selle pinnal ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, KOM(2003)117 lõplik, 2003/0052 (COD)) kohta millega muudetakse Komisjoni ettepanekut EÜ asutamislepingu artikli 250 lõike 2 alusel /* KOM/2005/0022 lõplik - COD 2003/0052 */


Brüssel 25.1.2005

KOM(2005) 22 lõplik

2003/0052 (COD)

KOMISJONI ARVAMUS EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 kolmanda lõigu punkti c alusel Euroopa Parlamendi muudatuste kohta nõukogu ühises seisukohas, mis käsitleb ettepanekut

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUSE (mis käsitleb pestitsiidide jääkide piirnorme taimse ja loomse päritoluga toidus ja söödas või selle pinnal ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, KOM(2003)117 lõplik, 2003/0052 (COD)) KOHTA

MILLEGA MUUDETAKSE KOMISJONI ETTEPANEKUTEÜ asutamislepingu artikli 250 lõike 2 alusel

2003/0052 (COD)

KOMISJONI ARVAMUS EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 kolmanda lõigu punkti c alusel Euroopa Parlamendi muudatuste kohta nõukogu ühises seisukohas, mis käsitleb ettepanekut

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUSE (mis käsitleb pestitsiidide jääkide piirnorme taimse ja loomse päritoluga toidus ja söödas või selle pinnal ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ, KOM(2003)117 lõplik, 2003/0052 (COD)) KOHTA

1. TAUST

14. MÄRTSIL 2003 võttis komisjon vastu ettepaneku Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, mis käsitleb pestitsiidide jääkide piirnorme taimse ja loomse päritoluga toidus ja söödas või selle pinnal ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ (KOM(2003) 117 lõplik).

Majandus- ja sotsiaalkomitee esitas oma arvamuse 16. juulil 2003.

Regioonide komitee otsustas arvamust ettepaneku kohta mitte avaldada.

Euroopa Parlament esitas oma arvamuse (esimene lugemine) 20. aprillil 2004.

Komisjon võttis muudetud ettepaneku vastu 26. aprillil 2004.

Nõukogu ühine seisukoht edastati Euroopa Parlamendile 8. septembril 2004.

Euroopa Parlament esitas oma arvamuse (teine lugemine) 15. detsembril 2004.

Arvamuses sedastatakse komisjoni seisukoht Euroopa Parlamendi poolt 15. detsembril 2004 vastuvõetud muudatuste suhtes vastavalt EÜ asutamislepingu artikli 251 lõike 2 punktile c.

2. KOMISJONI ETTEPANEKU EESMÄRK

1. Kavandatud määruseettepaneku eesmärk on asendada, kodifitseerida ja lihtsustada nelja kehtivat nõukogu direktiivi, mis käsitlevad taimekaitsevahendite jääkide piirnorme (direktiivid 76/895/EMÜ, 86/362/EMÜ, 86/363/EMÜ ja 90/642/EMÜ), ühtlustada Euroopa Liidu tasemel kõik jääkide piirnormid ja määratleda liikmesriikide, komisjoni, Euroopa Toiduohutusameti ja muude jääkide piirnormide kindlaksmääramise protsessis osalevate isikute ülesanded.

2. Määrusega nähakse ette, et jääkide piirnormid on liikmesriikides vahetult kohaldatavad ja jõustatavad ning need on määratletud, lähtudes üldsusele kättesaadavatest tarbijatele suunatud riski analüüsimise tulemustest, mille eest vastutab Euroopa Toiduohutusamet. Kui taimekaitsevahendite kasutamine ei ole ühenduses lubatud, kui kasutus väljaspool ühendust ei ole heaks kiidetud tarbijate omastatavate jääkide tõttu või kui andmed ei ole riskianalüüsi teostamiseks piisavad, kohaldatakse vaikimisi väärtust 0,01 mg/kg.

3. Määruses määratletakse liikmesriikide kohustused seoses jääkide piirnormide kontrollimise ja rakendamisega, kontrollimist ja rakendamist käsitlevate andmete esitamisega toiduohutusametile ja nende andmete avaldamisega toiduohutusameti iga-aastases aruandes.

3. Komisjoni arvamus Euroopa Parlamendi muudatusettepanekute kohta

3.1. Komisjoni seisukoha kokkuvõte

Euroopa Parlament on võtnud vastu 35 muudatust. Komisjon kiidab kõik muudatused tingimusteta heaks.

3.2. Parlamendi poolt teisel lugemisel tehtud muudatused

Vastuvõetud muudatused on Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni kompromissi tulemus, mis saavutati kaasotsustamismenetluse teisel lugemisel toimunud läbirääkimiste käigus. Komisjon on kompromissi tulemusel saavutatud tekstiga rahul. Mõned muudatused taimekaitsevahendite jääkide piirnormide kindlaksmääramisel peegeldavad juba kasutusel olevaid tavasid ning määratlevad need selgesõnaliselt õigusaktides. Teiste muudatustega nähakse ette uue metoodika väljatöötamine ja kohaldamine. Komisjon on kõigi muudatustega nõus ja on seda läbirääkimiste ajal selgelt väljendanud. Muudatused on kooskõlas esialgse ettepanekuga ning parendavad kehtivaid õigusakte.

4. Järeldus

Võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2, muudab komisjon oma ettepanekut eespool osutatud viisil.

Top