Help Print this page 

Document 52005AP0120

Title and reference
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon Rumeenia Euroopa Liidu liikmeks saamise taotluse kohta (AA1/2/2005 – C6-0086/2005 – 2005/0902(AVC)) (Nõusolekumenetlus)

OJ L 157, 21.6.2005, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/res/2005/120/oj
Multilingual display
Text

21.6.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 157/7


EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOON

Rumeenia Euroopa Liidu liikmeks saamise taotluse kohta (AA1/2/2005 – C6-0086/2005 – 2005/0902(AVC))

(Nõusolekumenetlus)

Euroopa Parlament,

võttes arvesse Rumeenia Euroopa Liidu liikmeks saamise taotlust;

võttes arvesse nõukogu esitatud nõusoleku saamise taotlust vastavalt ELi lepingu artiklile 49 (C6-0086/2005);

võttes arvesse komisjoni arvamust (KOM(2005)0055);

võttes arvesse Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemise lepingu projekti;

võttes arvesse Euroopa Parlamendi presidendi ja komisjoni presidendi vahelist kirjavahetust Euroopa Parlamendi täieliku kaasamise kohta iga ühinemislepingu kaitseklausli rakendamise võimaliku kaalumise korral;

võttes arvesse oma 13. aprilli 2005. aasta resolutsiooni Bulgaaria ja Rumeenia ELiga ühinemise finantsmõjude kohta (1);

võttes arvesse kodukorra artiklit 75 ja artikli 82 lõiget 6;

võttes arvesse välisasjade komisjoni soovitust (A6-0083/2005);

A.

arvestades, et kandidaatriikide vastuvõtmistingimused ja kandidaatriikide ühinemisega kaasnevad muutused on sätestatud ühinemislepingus ning et lepingusse mis tahes oluliste muudatuse tegemiseltuleb Euroopa Parlamendiga konsulteerida;

B.

arvestades, et nõukogu ja komisjon peavad kaasama Euroopa Parlamendi täiel määral Rumeenia ühinemisprotsessi edasisse käiku ja otsuse tegemisse, juhul kui Rumeenia ühinemisel peaks rakendatama ühinemislepingus sisalduvaid kaitseklausleid;

C.

arvestades, et käesolevale nõusolekule eelnes mõlema eelarvepädeva institutsiooni ühine kokkulepe ühinemislepingus sisalduva finantspaketi kohta ning deklaratsiooni vastuvõtmine selle eelarveliste ja institutsionaalsete tagajärgede kohta;

1.

annab nõusoleku Rumeenia Euroopa Liidu liikmeks saamise taotlusele;

2.

teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Rumeenia valitsusele ja parlamendile.


(1)  P6_TA(2005)0116.


Top