EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0022

Euroopa Keskpanga arvamus, 21. juuni 2005, Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel, seoses ettepanekuga kahe nõukogu otsuse kohta, mis käsitlevad vahetus-, abi- ja koolitusprogrammi euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm Perikles) (CON/2005/22)

OJ C 161, 1.7.2005, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

1.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 161/11


EUROOPA KESKPANGA ARVAMUS,

21. juuni 2005,

Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel, seoses ettepanekuga kahe nõukogu otsuse kohta, mis käsitlevad vahetus-, abi- ja koolitusprogrammi euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm Perikles)

(CON/2005/22)

(2005/C 161/07)

1.

10. mail 2005 sai Euroopa Keskpank (EKP) Euroopa Liidu Nõukogult taotluse avaldada arvamust kahe ettepaneku kohta: ettepanek nõukogu otsuse kohta, millega muudetakse ja laiendatakse nõukogu 17. detsembri 2001. aasta otsust, millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm Perikles) (edaspidi ettepanek); ja ettepanek nõukogu otsuse kohta, millega laiendatakse mõju, mis on 17. detsembri 2001. aasta otsusel, millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm Perikles), liikmesriikidele, kus euro ei ole ühisrahana kasutusele võetud (edaspidi lisaettepanek) (1).

2.

EKP arvamuse andmise pädevus põhineb Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 105 lõike 4 esimesel taandel. Euroopa Keskpanga nõukogu on käesoleva arvamuse on vastu võtnud kooskõlas Euroopa Keskpanga kodukorra artikli 17.5 esimese lausega.

3.

Periklese proramm põhineb nõukogu 17. detsembri 2001. aasta otsusel 2001/923/EÜ, millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm Perikles) (2). Nii ettepaneku kui lisaettepaneku osas ja kooskõlas oma arvamusega seoses konsulteerimisega otsuse 2001/923/EÜ (3) eelnõu kohta, soovib EKP kinnitada, et ta toetab täielikult algatusi, mille eesmärgiks on euro kaitsmine võltsimise eest ja mida teostatakse valitud sihtrühmadele õppe, vahetuse ja abiprogrammide kaudu.

4.

EKP märgib, et ettepaneku peamine eesmärk on Periklese programmi pikendamine (planeeritud kestvus kuni 31. detsembrini 2005) kuni 31. detsembrini 2011 sama aastaeelarvega 1 miljon EUR. Ettepanek näeb ette ka haldusabi piiriüleste uurimiste korral, mida antakse Europoli eelneva hinnangu alusel ja juhul, kui muud Euroopa institutsioonid sellist abi ei anna. Tehakse ettepanek suurendada ühenduse panust teabevahetuse ja välismeetmete kaasrahastamises 70 %st 80 %ni ja suhtuda paindlikult piirangutesse seoses rahastamise projektide arvuga, mida liikmesriigid võivad Periklese programmi alusel aastas esitada.

5.

Esiteks võib asutamislepingu artikli 123 lõige 4 olla ettepanekule ebapiisav õiguslik alus, arvestades eelkõige programmi laiendamist haldusabile ja piiriülestele uurimistele.

6.

Ettepaneku sisu osas rõhutab EKP, et on oluline siduda Periklese programmi kestvus euro kasutuselevõtuga uutes liikmesriikides. Kuna enamikus uutes liikmesriikides on selle eesmärgi tähtpäev vahemikus 2008 kuni 2010 (4), siis võtab Periklese programmi tähtaja pikendamine kuni 31. detsembrini 2011 edaspidist suurenenud väljaõppe, teabevahetuse ja abi vajadust arvesse. Periklese programmi tähtaja pikendamist tuleb toetada ka seetõttu, et see langeb tõenäoliselt kokku euro pangatähtede teise seeriaga, mis antakse välja kümnendi lõpul, ja on seega sellega kooskõlas.

7.

Ka sel põhjusel on ühenduse panuse suurenemine teabevahetuse ja välismeetmete kaasrahastamisse ning paindlik suhtumine piirangutesse seoses rahastamise projektide arvuga, mida liikmesriigid võivad Periklese programmi alusel aastas esitada, kaks positiivset lisameedet abi andmiseks siis, kui seda on kõige rohkem vaja.

8.

Periklese programmi õige kooskõla seniste ühenduse või EL programmidega ning Europoli ja EKP projektidega on oluline ka otsuse 2001/923/EÜ artikli 5 põhjal. Seetõttu võimaldab ettepanek piiriüleste uurimiste haldusabi rahastamist ainult siis, kui abi ei saada teistest Euroopa institutsioonidest. Ettepanek näeb ette haldusabi rahastamise eelneva hindamise Europoli poolt. Kuna haldusabi rahastamine võib seonduda ka võltsitud euro pangatähtede piiriüleste uurimistega, võiks nõukogu kaaluda ka EKP kaasamist hindamisse. EKP märgib, et kasulik oleks Periklese programmi alusel rahastatavaid algatusi läbi vaadata ühiselt komisjoni, EKP ja Europoli poolt, kusjuures otsuse jaoks on vajalik kõigi kolme asutuse nõusolek; see toimuks juhtrühma poolt loodud raamistikus, mille eesmärk on arendada ühine strateegia euro kaitseks võltsimise eest.

9.

EKP märgib, et ettepanek annab üksnes piiratud võimaluse järelmeetmeteks ja -hindamiseks. Võttes arvesse Periklese programmi pikendamist kuue aasta võrra, soovitab EKP ettepaneku artikli 1 lõigetes 8 ja 9 hõlmata laiaulatuslikumat, avatumat ja läbipaistvamat hindamiskorda. EKPd tuleks täielikult teavitada Periklese programmi asjakohasuse, tõhususe ja tulemuslikkuse hindamisest, et ta saaks anda nõukogule hästi põhjendatud arvamuse seoses programmi edasiste pikendamistega.

Frankfurt Maini ääres, 21. juuni 2005

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  KOM(2005) 127 lõplik hõlmab nii ettepaneku (viide 2005/0029(CNS)) kui ka lisaettepaneku (viide 2005/0030 (CNS)).

(2)  EÜT L 339, 21.12.2001, lk 50.

(3)  EKP 9. oktoobri 2001. aasta arvamus CON/2001/31 (Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel, seoses ettepanekuga nõukogu otsuse kohta, millega luuakse vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest (programm Perikles) (EÜT C 293, 19.10.2001, lk 3), punkt 3.

(4)  Komisjoni teatis nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele, regioonide komiteele ja Euroopa Keskpangale – Esimene aruanne euroala tulevase laienemise ettevalmistustegevuse kohta, KOM(2004) 748 lõplik, 10. november 2004; avaldatud http://europa.eu.int.


Top