EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0018

Euroopa Keskpanga arvamus, 3. juuni 2005, Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel, seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1466/97 eelarveseisundi järelevalve ning majanduspoliitika järelevalve ja kooskõlastamise tõhustamise kohta (KOM(2005) 154 lõplik) (CON/2005/18)

OJ C 144, 14.6.2005, p. 17–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.6.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 144/17


EUROOPA KESKPANGA ARVAMUS,

3. juuni 2005,

Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel, seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1466/97 eelarveseisundi järelevalve ning majanduspoliitika järelevalve ja kooskõlastamise tõhustamise kohta (KOM(2005) 154 lõplik)

(CON/2005/18)

(2005/C 144/11)

1.

3. mail 2005. aastal sai Euroopa Keskpank (EKP) Euroopa Liidu Nõukogult taotluse avaldada arvamust seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1466/97 eelarveseisundi järelevalve ning majanduspoliitika järelevalve ja kooskõlastamise tõhustamise kohta (edaspidi “ettepanek määruse kohta”).

2.

Ettepandud määrus põhineb Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 99 lõikel 5. Kuigi see säte ei näe otseselt ette EKP-ga konsulteerimist, on eelarveseisundi järelevalve ja majanduspoliitika järelevalve puutumuses Euroopa Keskpankade Süsteemi peamise ülesandega, mis on hinnastabiilsuse säilitamine. Seetõttu põhineb EKP arvamuse andmise pädevus asutamislepingu artikli 105 lõike 4 esimesel taandel. Euroopa Keskpanga nõukogu on käesoleva arvamuse on vastu võtnud kooskõlas Euroopa Keskpanga kodukorra artikli 17.5 esimese lausega.

3.

Range eelarvepoliitika on majandus- ja rahaliidu (economic and monetary union, EMU) edukuses keskse tähtsusega. See on euroala makromajandusliku stabiilsuse, kasvu ja ühtekuuluvuse eeltingimus. Asutamislepingus ja stabiilsuse ja kasvu paktis käsitletud eelarveraamistik on EMU nurgakivi ja seega ka eelarvedistsipliini eeldamise alus. See normistik, mille eesmärk on riigi rahanduse jätkusuutlikkuse tagamine ja samas majanduse kõikumiste tasandamine automaatse tasakaalustusmehhanismi kaudu, peab jääma selgeks, lihtsaks ja täidetavaks. Nende põhimõtete järgimine muudab lihtsamaks läbipaistvuse ja võrdse kohtlemise normistiku rakendamisel.

4.

Määruse kohta tehtud ettepaneku eesmärk on stabiilsuse ja kasvu pakti rakendamise muudatuste kajastamine, mis lepiti kokku 20. märtsi 2005 nõukogus (ECOFIN). Ettepandud määrus käsitleb järelevalve menetlust ja seab liikmesriikide eelarvepoliitikale keskpikad eesmärgid. EKP ei pea vajalikuks väljendada arvamust ettepandud määruse üksikute sätete kohta ja kinnitab, et majanduspoliitika järelevalve ja kooskõlastamise tõhustamine aitab saavutada keskmise tähtajaga eesmärke, mis tagavad riigi rahanduse jätkusuutlikkuse. Järelevalve menetluse jõuline ja ühetaoline rakendamine aitab kaasa kaalutletud eelarvepoliitikas.

Frankfurt Maini ääres, 3. juuni 2005

EKP president

Jean-Claude TRICHET


Top