EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0016

Euroopa Keskpanga arvamus, 31. mai 2005, Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel, seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, mis käsitleb ühenduse statistikat seoses välismaiste sidusettevõtete struktuuri ja tegevusega (KOM(2005) 88 lõplik) (CON/2005/16)

OJ C 144, 14.6.2005, p. 14–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

14.6.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 144/14


EUROOPA KESKPANGA ARVAMUS,

31. mai 2005,

Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel, seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, mis käsitleb ühenduse statistikat seoses välismaiste sidusettevõtete struktuuri ja tegevusega (KOM(2005) 88 lõplik)

(CON/2005/16)

(2005/C 144/09)

1.

6. aprillil 2005. aastal sai Euroopa Keskpank (EKP) Euroopa Liidu Nõukogult taotluse avaldada arvamust seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, mis käsitleb ühenduse statistikat seoses välismaiste sidusettevõtete struktuuri ja tegevusega (edaspidi “ettepanek määruse kohta”).

2.

EKP arvamuse andmise pädevus põhineb Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 105 lõike 4 esimesel taandel. Euroopa Keskpanga nõukogu on käesoleva arvamuse on vastu võtnud kooskõlas Euroopa Keskpanga kodukorra artikli 17.5 esimese lausega.

3.

Määruse kohta tehtud ettepaneku eesmärk on luua ühtne raamistik ühenduse statistika süstemaatiliseks koostamiseks seoses välismaiste sidusettevõtete struktuuri ja tegevusega. Ühelt poolt esitavad liikmesriigid nendes raamides andmeid selliste välismaiste sidusettevõtete kohta, kes on statistikat koostavas riigi residendid ja kelle üle välismaisel institutsioonilisel üksusel on valitsev mõju. Ettepandud määruse I lisa kehtestab ühise mooduli asjaomases riigis asuvate välismaiste sidusettevõtete statistika jaoks (edaspidi “riigisisene FATS”). Teiselt poolt on andmete esitamine välismaiste sidusettevõtete kohta, kes ei ole statistikat koostava riigi residendid ja kes on statistikat koostavas riigis resideeriva institutsionaalse üksuse valitseva mõju all, vabatahtlik ja selle suhtes kohaldatakse prooviuuringuid, mille peavad teostama mõned liikmesriigid hiljemalt kolme aasta jooksul pärast ettepandud määruse jõustumist. Ettepandud määruse II lisa kehtestab ühise mooduli asjaomase riigi välismaal asuvate sidusettevõtete statistika jaoks (edaspidi “riigiväline FATS”).

4.

EKP toetab määruse kohta tehtud ettepanekut. Ühtse raamistiku määratlemisega peaks ettepandud määrus suurendama välismaiste sidusettevõtete andmete võrreldavust ELis ning seega suurendama nende agregeeritavust EL ja/või euroala tasandil ja usaldusväärsust kõikide kasutajate jaoks. Välismaiste sidusettevõtete andmeid koguvad hetkel liikmesriikide statistikaasutused (tavaliselt hõlmab see riigis asuvate välisriigi äriühingute sidusettevõtete statistika) ja keskpangad (tavaliselt riigi välisriigis asuvate sidusettevõtete statistika). Kasutusel olevad koostamise meetodid on kooskõlas määruse kohta tehtud ettepanekuga ja need andmed peaksid ühtlasi aitama EKP-l hinnata suurte äriühingute ja nende välismaiste sidusettevõtete tegevuse seotud majandusarenguid euroalal ja sellest väljaspool. Eelkõige on need andmed väärtuslikud euroala kaubanduse ja hinnakujunduse suundade uurimisel, aga ka välismaiste otseinvesteeringute majandusliku mõju, näiteks konkurentsivõime või tööhõive, mõistmiseks.

5.

Selles suhtes soovib EKP kasutada võimalust kommenteerida teatud ettepandud määruse sätteid. EKP märgib, et ettepandud määrus ei kehtesta kohustusliku riigivälise FATSi viivitamata esitamist. Mõnedes liikmesriikides teostatavate prooviuuringute tulemusi saab hinnata alles kolme aasta pärast. EKP ei pea õigeks, et kuigi Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. jaanuari 2005 määruse (EÜ) nr 184/2005 (maksebilansi, rahvusvahelise teenuskaubanduse ja välismaiste otseinvesteeringute ühenduse statistika kohta) (1) I lisa 2. jaos sätestatud maksebilansi statistika andmevood on eraldi kaupade ja teenuste kohta, ei ole sellist kaupade ja teenuste liigitust ettepandud määruses. Nende andmete eristamata jätmine vähendab nende väärtust analüüsi jaoks ja muudab raskemaks nende võrdlemise andmetega, mida avaldavad euroala peamised tehingupooled.

6.

Täiendav probleem on ettepandud määruse I lisa 5. jaos kehtestatud 20-kuuline tähtaeg pärast vaatlusaasta lõppu, mille jooksul liikmesriigid peavad edastama riigisisese FATS statistika. See oleks pikim võimalik tähtaeg, et tagada korrapärane majandusarengute hindamine seoses suurte äriühingute struktuuri ja nende sidusettevõtete arvu, suuruse ja majandustegevuse sektori (sagedaste) muutustega. Seetõttu sooviks EKP, et parlament ja nõukogu kaaluksid pärast prooviuuringute hindamist võimalust lühendada ettepandud tähtaega keskmises perspektiivis vähemalt agregeeritud andmete osas (s.o ettepandud määruses osutatud “Tasand 1”). See vastaks rohkem välismaiste otseinvesteeringute agregeeritud andmete aruandluse tähtajalisusele, mis on kehtestatud määrusega (EÜ) nr 184/2005 ja näeb ette 9-kuulise tähtaja.

7.

Pärast ettepandud määruse I — III lisa üksikasjalikku hindamist märgib EKP, et määruse (EÜ) nr 184/2005 I lisa 6. jaos pealkirjaga “Geograafilise jaotuse tasandid” on lisaks EL kirjetele täiendav kirje nimega “U4 mitte-euroala”. EKP leiab, et euroala agregaadi koostamisel tuleks kasuks, kui ettepandud määruse III lisas oleks samasugune viide “mitte-euroalale”, mis täiendaks geograafilise jaotust pealkirja all “Tasand 1”. Lõpetuseks, seletuskirjas osutatakse “EL-15”-le (ja “EL15-liikmesriikidele”); EKP teeb ettepaneku, et selle asemel peaks viide olema praegusele “EL-25”-le või “EL-25 liikmesriikidele”.

Frankfurt Maini ääres, 31. mai 2005

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  ELT L 35, 8.2.2005, lk 23.


Top