EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52005AB0011

Euroopa Keskpanga arvamus, 4. mai 2005, Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel, seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 3605/93 ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlusega seotud statistikaandmete kvaliteedi kohta (KOM(2005) 71 lõplik) (CON/2005/11)

OJ C 116, 18.5.2005, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

18.5.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 116/11


EUROOPA KESKPANGA ARVAMUS,

4. mai 2005,

Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel, seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 3605/93 ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlusega seotud statistikaandmete kvaliteedi kohta (KOM(2005) 71 lõplik)

(CON/2005/11)

(2005/C 116/08)

1.

15. aprillil 2005. aastal sai Euroopa Keskpank (EKP) Euroopa Liidu Nõukogult taotluse avaldada arvamust seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 3605/93 ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlusega seotud statistikaandmete kvaliteedi kohta (edaspidi “ettepanek määruse kohta”).

2.

EKP arvamuse andmise pädevus põhineb Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 105 lõike 4 esimesel taandel. Euroopa Keskpanga nõukogu on käesoleva arvamuse on vastu võtnud kooskõlas Euroopa Keskpanga kodukorra artikli 17.5 esimese lausega.

3.

Ettepandud määrusega muudetakse nõukogu 22. novembri 1993. aasta määrust (EÜ) nr 3605/93 Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlust käsitleva protokolli kohaldamise kohta. (1) Määruse kohta tehtud ettepaneku eesmärk on tõsta protokolli (ülemäärase puudujäägi menetluse kohta) kohaldamisel kasutatavate valitsussektori kontode kvaliteeti, eelkõige valitsussektori puudujäägi ja võla andmete osas (edaspidi “EDP andmed”). Ettepandud määrus paneb liikmesriikidele kohustuse esitada üksikasjalikud loetelud oma valitsussektori kontode koostamisel kasutatud meetodite, menetluste ja allikate kohta; samuti tuleb komisjoni (Eurostat) teavitada esitatud EDP andmete igast olulisest muudatusest nende poolt juba esitatud tegelikku ja kavandatud valitsussektori eelarve puudujääki ning võlga käsitlevates andmetes ning vormistada kirjalikult kõik esitatud aktuaalsete EDP andmete olulised läbivaatused. Ettepandud määrus näeb ette, et EDP andmete, sh nende aluseks olevad valitsussektori kontod, kvaliteedi hindamise eest vastutab komisjon (Eurostat), kes lisaks külastustele dialoogi eesmärgil teeb liikmesriigis põhjalikke kontrollkülastusi, mille eesmärgiks on esitatud valitsussektori kontode ja baasandmete koostamise menetluste kontroll. Ettepandud määruse kohaselt peab liikmesriik külastavate ametnikega koostööd tegema ning avaldama viimastel aastatel esitatud valitsussektori kontod ja tõendama, et need kontod on vastavuses ühenduse statistika koostamise põhimõtetega, mis on kehtestatud nõukogu 17. veebruari 1997 määruse (EÜ) nr 322/97 (ühenduse statistika kohta) (2) artikliga 10 ja kahtluse korral taotlema komisjonilt (Eurostat) selgitust valitsussektori tehingute õige raamatupidamise kohta. Samuti tunnustab määruse kohta tehtud ettepanek komisjoni (Eurostat) õigust kahelda esitatud valitsussektori kontode kvaliteedis ja neid andmeid muuta.

A.   Üldine märkus

4.

EKP toetab määruse kohta tehtud ettepaneku keskset eesmärki, mis on tugevdada õigusraamistikku seoses valitsussektori kontode koostamisel põhineva ülemäärase puudujäägi menetlusega ning anda õiguslik alus ülemäärase puudujäägi menetluse raames andmete koostamise ja esitamise kohta, kooskõlas nõukogu (ECOFIN) poolt 18. veebruaril 2003 vastu võetud hea tava koodeksiga.

B.   Erimärkused

5.

EKP märgib, et ettepanek ei muuda seniseid valitsussektori kontode aruandluse tähtaegu kevadel ja sügisel. EKP toetaks aruandluse tähtaja nihutamist ühe kuu võrra, s.o 31. märtsile ja 30. septembrile, kuna sellega kaasneks üldine valitsussektori kontode kvaliteedi tõus, eelkõige valitsussektori puudujäägi andmete osas. Edasilükkamine tõstaks kevadiste algandmete kättesaadavust ja EDP andmed joonduksid paremini Euroopa arvepidamise süsteemi (ESA) 95 (3) täieliku andmekogumiga ja võimaldaksid komisjonil (Eurostat) detailset kvaliteedikontrolli teostada. See võimaldaks statistikaasutustel täita ka eelarveandmete koostamise kohustust, kuna annaks neile rohkem aega üleminekuks erinevate valitsusasutuste poolt esitatud valitsussektori kontodelt ESA 95 andmetele, mis on nõutavad ülemäärase eelarve puudujäägi menetluses.

6.

EKP arvamusel tuleks asjaomases õigusaktis komisjonile (Eurostat) liikmesriikide poolt esitatav valitsussektori kontode täielik andmekogum määratleda viitega ESA 95-le (sh piisav liigendus). Samuti oleks vaja nõuda liikmesriikidelt EDP ja ESA 95 andmete kooskõlla viimist.

7.

Täiendavalt toetaks EKP liikmesriigi kõikide valitsussektori kontode ja seonduvate ametlike kvaliteedi aruannete avaldamist komisjoni (Eurostat) poolt.

Frankfurt Maini ääres, 4. mai 2005

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  EÜT L 332, 31.12.1993, lk 7. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 351/2002 (EÜT L 55, 26.2.2002, lk 23).

(2)  EÜT L 52, 22.2.1997, lk 1.

(3)  Esitatud nõukogu 25. juuni 1996. aasta määruse (EÜ) nr 2223/96 (ühenduses kasutatava Euroopa riikliku ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta) A lisas; EÜT L 310, 30.11.1996, lk 1). Määrust on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1267/2003 (EÜT L 180, 18.7.2003, lk 1).


Top