EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42000A0922(08)

Leping taani kuningriigi ühinemise kohta 19. juunil 1990. aastal Schengenis allakirjutatud konventsiooniga, millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta

OJ L 239, 22.9.2000, p. 97–105 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 002 P. 88 - 96
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 002 P. 88 - 96
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 002 P. 88 - 96
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 002 P. 88 - 96
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 002 P. 88 - 96
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 002 P. 88 - 96
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 002 P. 88 - 96
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 002 P. 88 - 96
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 002 P. 88 - 96
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 262 - 270
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 262 - 270
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 84 - 92

In force

42000A0922(08)Euroopa Liidu Teataja L 239 , 22/09/2000 Lk 0097 - 0105


Leping taani kuningriigi ühinemise kohta

19. juunil 1990. aastal Schengenis allakirjutatud konventsiooniga, millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta

BELGIA KUNINGRIIK, SAKSAMAA LIITVABARIIK, PRANTSUSE VABARIIK, LUKSEMBURGI SUURHERTSOGIRIIK ja MADALMAADE KUNINGRIIK kui 19. juunil 1990. aastal Schengenis allakirjutatud konventsiooni, millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta (edaspidi "1990. aasta konventsioon"), osalisriigid ning Itaalia Vabariik, Hispaania Kuningriik ja Portugali Vabariik, Kreeka Vabariik ning Austria Vabariik, kes ühinesid selle konventsiooniga vastavalt 27. novembril 1990, 25. juunil 1991, 6. novembril 1992 ja 28. aprillil 1995 allakirjutatud lepingute sõlmimise teel,

ja TAANI KUNINGRIIK,

võttes arvesse tuhande üheksasaja üheksakümne kuuenda aasta detsembrikuu üheksateistkümnendal päeval Luxembourg'is allakirjutatud protokolli Taani Kuningriigi valitsuse ühinemise kohta 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepinguga Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta, mida on muudetud 27. novembril 1990, 25. juunil 1991, 6. novembril 1992 ja 28. aprillil 1995 allakirjutatud protokollidega vastavalt Itaalia Vabariigi, Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi, Kreeka Vabariigi ning Austria Vabariigi ühinemise kohta selle lepinguga,

tuginedes 1990. aasta konventsiooni artiklile 140,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Taani Kuningriik ühineb käesoleva lepingu sõlmimise teel 1990. aasta konventsiooniga.

Artikkel 2

1. 1990. aasta konventsiooni artikli 40 lõikes 4 osutatud ametnikud Taani Kuningriigis käesoleva lepingu allakirjutamise ajal on:

a) politijenestemænd hos lokale politimestre og hos Rigspolitichefen (kohalike politseikonstaablite alluvuses ja riikliku politseijuhi kantselei alluvuses töötavad politseiametnikud);

b) tolliametnikud 1990. aasta konventsiooni artikli 40 lõikes 6 osutatud vastavasisulistes kahepoolsetes kokkulepetes sätestatud tingimustel seoses oma volitustega narkootiliste ja psühhotroopsete ainete salakaubaveo, relvade ja lõhkeainete salakaubaveo ning mürgiste ja ohtlike jäätmete illegaalse veo puhul.

2. 1990. aasta konventsiooni artikli 40 lõikes 5 osutatud asutus Taani Kuningriigis käesoleva lepingu allakirjutamise ajal on Rigspolitichefen (riikliku politseijuhi kantselei).

Artikkel 3

1990. aasta konventsiooni artikli 41 lõikes 7 osutatud ametnikud Taani Kuningriigis käesoleva lepingu allakirjutamise ajal on:

1. politijenestemænd hos lokale politimestre og hos Rigspolitichefen (kohalike politseikonstaablite alluvuses ja riikliku politseijuhi kantselei alluvuses töötavad politseiametnikud);

2. tolliametnikud 1990. aasta konventsiooni artikli 41 lõikes 10 osutatud vastavasisulistes kahepoolsetes kokkulepetes sätestatud tingimustel seoses oma volitustega narkootiliste ja psühhotroopsete ainete salakaubaveo, relvade ja lõhkeainete salakaubaveo ning mürgiste ja ohtlike jäätmete illegaalse veo puhul.

Artikkel 4

1990. aasta konventsiooni artikli 65 lõikes 2 osutatud pädev ministeerium Taani Kuningriigis käesoleva lepingu allakirjutamise ajal on Justitsministeriet (justiitsministeerium).

Artikkel 5

1. Käesoleva lepingu sätteid ei kohaldata Fääri saarte ega Gröönimaa suhtes.

2. Võttes arvesse asjaolu, et Fääri saared ja Gröönimaa kohaldavad Põhjamaade passiliidu raames sätestatud isikute liikumist käsitlevaid sätteid, ei tehta isikutele, kes liiguvad ühelt poolt Fääri saarte ja Gröönimaa ning teiselt poolt 1990. aasta konventsiooni ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi koostöölepingu osalisriikide vahel, piirikontrolli.

Artikkel 6

Käesoleva lepingu sätted ei piira koostööd Põhjamaade passiliidu raames, kuivõrd see koostöö ei ole vastuolus käesoleva lepingu kohaldamisega või ei takista seda.

Artikkel 7

1. Käesolev konventsioon kuulub ratifitseerimisele, vastuvõtmisele või kinnitamisele. Ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamiskirjad antakse hoiule Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsuse arhiivi ja see valitsus teatab hoiuleandmisest kõikidele lepinguosalistele.

2. Käesolev leping jõustub riikide, milles suhtes on 1990. aasta konventsioon jõustunud, ja Taani Kuningriigi ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamiskirjade hoiuleandmisele järgneva teise kuu esimesel päeval.

Teiste riikide suhtes jõustub käesolev leping nende ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamiskirjade hoiuleandmisele järgneva teise kuu esimesel päeval tingimusel, et käesolev leping on kooskõlas eelmise lõigu sätetega jõustunud.

3. Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsus teatab kõikidele lepinguosalistele jõustumise kuupäeva.

Artikkel 8

1. Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsus edastab Taani Kuningriigi valitsusele 1990. aasta konventsiooni tõestatud koopia hispaania, hollandi, itaalia, kreeka, portugali, prantsuse ja saksa keeles.

2. 1990. aasta konventsiooni taanikeelne tekst on lisatud käesolevale lepingule ning on 1990. aasta konventsiooni hispaania, hollandi, itaalia, kreeka, portugali, prantsuse ja saksa keeles koostatud tekstidega võrdsetel tingimustel autentne.

Selle kinnituseks on täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.

Koostatud tuhande üheksasaja üheksakümne kuuenda aasta detsembrikuu üheksateistkümnendal päeval Luxembourg'is ühes eksemplaris hispaania, hollandi, itaalia, kreeka, portugali, prantsuse, saksa ja taani keeles, kusjuures kõik kaheksa teksti on võrdselt autentsed, mis antakse hoiule Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsuse arhiivi ja see valitsus edastab tõestatud koopia igale lepinguosalisele.

Belgia Kuningriigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Taani Kuningriigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Saksamaa Liitvabariigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Kreeka Vabariigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Hispaania Kuningriigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Prantsuse Vabariigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Itaalia Vabariigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Madalmaade Kuningriigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Austria Vabariigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Portugali Vabariigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Lõppakt

I. Taani Kuningriigi 19. juunil 1990. aastal Schengenis allakirjutatud konventsiooniga, millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta, millega Itaalia Vabariik, Hispaania Kuningriik ja Portugali Vabariik, Kreeka Vabariik ning Austria Vabariik ühinesid vastavalt 27. novembril 1990, 25. juunil 1991, 6. novembril 1992 ja 28. aprillil 1995 allakirjutatud lepingute sõlmimise teel, ühinemise lepingule allakirjutamisel on Taani Kuningriik kirjutanud alla 1990. aasta konventsiooniga ühel ajal allakirjutatud lõppaktile, protokollile ning ministrite ja riigisekretäride ühisdeklaratsioonile.

Taani Kuningriigi valitsus on kirjutanud alla nendes sisalduvatele ühisdeklaratsioonidele ning võtnud arvesse nendes sisalduvad ühepoolsed deklaratsioonid.

Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsus edastab Taani Kuningriigi valitsusele 1990. aasta konventsiooniga ühel ajal allakirjutatud lõppakti, protokolli ning ministrite ja riigisekretäride ühisdeklaratsiooni tõestatud koopiad hispaania, hollandi, itaalia, kreeka, portugali, prantsuse, saksa ja taani keeles.

II. Taani Kuningriigi 19. juunil 1990. aastal Schengenis allakirjutatud konventsiooniga, millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta, millega Itaalia Vabariik, Hispaania Kuningriik ja Portugali Vabariik, Kreeka Vabariik ning Austria Vabariik ühinesid vastavalt 27. novembril 1990, 25. juunil 1991, 6. novembril 1992 ja 28. aprillil 1995 allakirjutatud lepingute sõlmimise teel, ühinemise lepingule allakirjutamisel on lepinguosalised võtnud vastu järgmised deklaratsioonid:

1. Ühisdeklaratsioon ühinemislepingu artikli 7 kohta

Lepinguosalised teavitavad enne ühinemislepingu jõustumist üksteist kõigist asjaoludest, mis on olulised 1990. aasta konventsiooniga reguleeritavate küsimuste ja käesoleva ühinemislepingu jõustumise puhul.

Käesolev leping jõustub riikide suhtes, mille suhtes on 1990. aasta konventsioon jõustunud, ja Taani Kuningriigi suhtes alles siis, kui 1990. aasta konventsiooni rakendamise tingimused on kõigis nendes riikides täidetud ning kontroll nende välispiiridel on tõhus ja kui täitevkomitee on teinud kindlaks, et tingimused, mida ta peab vajalikuks kontrolli- ja järelevalvemeetmete tõhusaks rakendamiseks Fääri saarte ja Gröönimaa välispiiridel ning samuti kompenseerivate meetmete, sealhulgas Schengeni infosüsteemi (SIS) tõhusaks rakendamiseks, on täidetud ja tõhusad.

Kõigi teiste riikide suhtes jõustub käesolev ühinemisleping alles siis, kui 1990. aasta konventsiooni rakendamise tingimused on nendes riikides täidetud ning kui kontroll nende välispiiridel on tõhus.

2. Ühisdeklaratsioon 1990. aasta konventsiooni artikli 9 lõike 2 kohta

Lepinguosalised täpsustavad, et Taani Kuningriigi 1990. aasta konventsiooniga ühinemise lepingule allakirjutamisel käsitletakse 1990. aasta konventsiooni artikli 9 lõikes 2 osutatud ühist viisakorda selle ühise korrana, mida kõnealusele konventsioonile allakirjutanud riigid kohaldavad alates 19. juunist 1990.

3. Ühisdeklaratsioon Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel koostatud väljaandmise konventsiooni kohta

1990. aasta konventsiooni osalisriigid kinnitavad, et Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise väljaandmise konventsiooni, mis on koostatud Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel ja allkirjastatud 27. septembril 1996. aastal Dublinis, artikli 5 lõiget 4 ja sellele konventsioonile lisatud deklaratsioone kohaldatakse ka 1990. aasta konventsiooni raames.

III. Lepinguosalised on võtnud teadmiseks Taani Kuningriigi deklaratsioonid Itaalia Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Portugali Vabariigi, Kreeka Vabariigi ja Austria Vabariigi ühinemislepingute kohta.

Taani Kuningriigi valitsus võtab teadmiseks Itaalia Vabariigi, Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi, Kreeka Vabariigi ning Austria Vabariigi vastavalt 27. novembril 1990, 25. juunil 1991, 6. novembril 1992 ja 28. aprillil 1995 allakirjutatud 1990. aasta konventsiooniga ühinemise lepingute ning nendele lisatud lõppaktide ja deklaratsioonide sisu.

Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsus edastab Taani Kuningriigi valitsusele kõnealuste dokumentide tõestatud koopia.

Taani Kuningriigi deklaratsioon Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi 1990. aasta konventsiooniga ühinemise lepingute kohta

Käesoleva lepingu allakirjutamisel võtab Taani Kuningriik arvesse Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi 1990. aasta konventsiooniga ühinemise lepingute ning nendega seotud lõppaktide ja deklaratsioonide sisu.

Koostatud tuhande üheksasaja üheksakümne kuuenda aasta detsembrikuu üheksateistkümnendal päeval Luxembourg'is ühes eksemplaris hispaania, hollandi, itaalia, kreeka, portugali, prantsuse, saksa ja taani keeles, kusjuures kõik kaheksa teksti on võrdselt autentsed, mis antakse hoiule Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsuse arhiivi, ja see valitsus edastab tõestatud koopia igale lepinguosalisele.

Belgia Kuningriigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Taani Kuningriigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Saksamaa Liitvabariigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Kreeka Vabariigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Hispaania Kuningriigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Prantsuse Vabariigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Itaalia Vabariigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Madalmaade Kuningriigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Austria Vabariigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Portugali Vabariigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

MINISTRITE JA RIIGISEKRETÄRIDE DEKLARATSIOON

Belgia Kuningriigi, Taani Kuningriigi, Saksamaa Liitvabariigi, Kreeka Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi ja Portugali Vabariigi valitsus kirjutasid tuhande üheksasaja üheksakümne kuuenda aasta detsembrikuu üheksateistkümnendal päeval Luxembourg'is alla lepingule Taani Kuningriigi ühinemise kohta 19. juunil 1990. aastal Schengenis allakirjutatud konventsiooniga, millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta ning millega Itaalia Vabariik, Hispaania Kuningriik ja Portugali Vabariik, Kreeka Vabariik ning Austria Vabariik ühinesid vastavalt 27. novembril 1990, 25. juunil 1991, 6. novembril 1992 ning 28. aprillil 1995 allakirjutatud lepingute sõlmimise teel.

Nad märkisid, et Taani Kuningriigi valitsuse esindaja avaldas toetust deklaratsioonile, mille võtsid vastu 19. juunil 1990 Schengenis kohtunud Belgia Kuningriiki, Saksamaa Liitvabariiki, Prantsuse Vabariiki, Luksemburgi Suurhertsogiriiki ja Madalmaade Kuningriiki esindanud ministrid ja riigisekretärid, ning otsusele, mis kinnitati samal päeval, kui kirjutati alla konventsioon, millega rakendatakse Schengeni lepingut, millisele deklaratsioonile ja otsusele on toetust avaldanud ka Itaalia Vabariigi, Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi, Kreeka Vabariigi ning Austria Vabariigi valitsus.

--------------------------------------------------

Top