Help Print this page 

Document 42000A0922(07)

Title and reference
Leping austria vabariigi ühinemise kohta 19. juunil 1990. aastal Schengenis allakirjutatud konventsiooniga, millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta ning millega Itaalia Vabariik, Hispaania Kuningriik ja Portugali Vabariik ning Kreeka Vabariik ühinesid vastavalt 27. novembril 1990, 25. juunil 1991 ja 6. novembril 1992 allakirjutatud lepingute sõlmimise teel
  • Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001
OJ L 239, 22.9.2000, p. 90–96 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 002 P. 81 - 87
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 002 P. 81 - 87
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 002 P. 81 - 87
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 002 P. 81 - 87
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 002 P. 81 - 87
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 002 P. 81 - 87
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 002 P. 81 - 87
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 002 P. 81 - 87
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 002 P. 81 - 87
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 255 - 261
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 255 - 261
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 77 - 83
Multilingual display
Text

42000A0922(07)Euroopa Liidu Teataja L 239 , 22/09/2000 Lk 0090 - 0096


Leping austria vabariigi ühinemise kohta

19. juunil 1990. aastal Schengenis allakirjutatud konventsiooniga, millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta ning millega Itaalia Vabariik, Hispaania Kuningriik ja Portugali Vabariik ning Kreeka Vabariik ühinesid vastavalt 27. novembril 1990, 25. juunil 1991 ja 6. novembril 1992 allakirjutatud lepingute sõlmimise teel

BELGIA KUNINGRIIK, SAKSAMAA LIITVABARIIK, PRANTSUSE VABARIIK, LUKSEMBURGI SUURHERTSOGIRIIK ja MADALMAADE KUNINGRIIK kui 19. juunil 1990. aastal Schengenis allakirjutatud konventsiooni, millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta (edaspidi "1990. aasta konventsioon"), osalisriigid ning Itaalia Vabariik, Hispaania Kuningriik ja Portugali Vabariik ning Kreeka Vabariik, kes ühinesid selle konventsiooniga vastavalt 27. novembril 1990, 25. juunil 1991 ja 6. novembril 1992 allakirjutatud lepingute sõlmimise teel,

ja AUSTRIA VABARIIK,

võttes arvesse tuhande üheksasaja üheksakümne viienda aasta aprillikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis allakirjutatud protokolli Austria Vabariigi ühinemise kohta 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepinguga Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta, mida on muudetud 27. novembril 1990, 25. juunil 1991 ja 6. novembril 1992 allakirjutatud protokollidega vastavalt Itaalia Vabariigi, Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ning Kreeka Vabariigi ühinemise kohta selle lepinguga,

tuginedes 1990. aasta konventsiooni artiklile 140,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Austria Vabariik ühineb käesoleva lepingu sõlmimise teel 1990. aasta konventsiooniga.

Artikkel 2

1. 1990. aasta konventsiooni artikli 40 lõikes 4 osutatud ametnikud Austria Vabariigis on:

a) järgmised öffentlicher Sicherheitsdienst'i (avaliku julgeolekuteenistuse asutuste) ametnikud:

- Bundesgendarmerie (föderaalse sandarmeeria) ametnikud,

- Bundessicherheitswachekorps (kohalikule föderaalpolitseiülemale alluva föderaalse politseiteenistuse) ametnikud,

- Kriminalbeamtenkorpsi (kriminaalpolitsei) ametnikud,

- rechtskundiger Dienst bei Sicherheitsbehörden (julgeolekuorganite juures asuva juriidilise osakonna) ametnikud, kes on volitatud andma otseseid käske ja rakendama sunnimeetmeid;

b) tolliametnikud 1990. aasta konventsiooni artikli 40 lõikes 6 osutatud vastavasisulistes kahepoolsetes kokkulepetes sätestatud tingimustel seoses oma volitustega narkootiliste ja psühhotroopsete ainete salakaubaveo, relvade ja lõhkeainete salakaubaveo ning mürgiste ja ohtlike jäätmete illegaalse veo puhul.

2. 1990. aasta konventsiooni artikli 40 lõikes 5 osutatud asutus Austria Vabariigis on: Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit (avaliku julgeoleku peadirektoraat) riigi siseministeeriumi juures.

Artikkel 3

1990. aasta konventsiooni artikli 41 lõikes 7 osutatud ametnikud Austria Vabariigis on:

1) järgmised öffentlicher Sicherheitsdienst'i (avaliku julgeolekuteenistuse asutuste) ametnikud:

- Bundesgendarmerie (föderaalse sandarmeeria) ametnikud,

- Bundessicherheitswachekorps (kohalikule föderaalpolitseiülemale alluva föderaalse politseiteenistuse) ametnikud,

- Kriminalbeamtenkorps'i (kriminaalpolitsei) ametnikud,

- rechtskundiger Dienst bei Sicherheitsbehörden (julgeolekuorganite juures asuva juriidilise osakonna) ametnikud, kes on volitatud andma otseseid käske ja rakendama sunnimeetmeid;

2) tolliametnikud 1990. aasta konventsiooni artikli 41 lõikes 10 osutatud vastavasisulistes kahepoolsetes kokkulepetes sätestatud tingimustel seoses oma volitustega narkootiliste ja psühhotroopsete ainete salakaubaveo, relvade ja lõhkeainete salakaubaveo ning mürgiste ja ohtlike jäätmete illegaalse veo puhul.

Artikkel 4

1990. aasta konventsiooni artikli 65 lõikes 2 osutatud pädev ministeerium Austria Vabariigis on justiitsministeerium.

Artikkel 5

1. Käesolev konventsioon kuulub ratifitseerimisele, vastuvõtmisele või kinnitamisele. Ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamiskirjad antakse hoiule Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsuse arhiivi ja see valitsus teatab hoiuleandmisest kõikidele lepinguosalistele.

2. Käesolev leping jõustub riikide, milles suhtes on 1990. aasta konventsioon jõustunud, ja Austria Vabariigi ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamiskirjade hoiuleandmisele järgneva teise kuu esimesel päeval.

Teiste riikide suhtes jõustub käesolev leping nende ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamiskirjade hoiuleandmisele järgneva teise kuu esimesel päeval tingimusel, et käesolev leping on kooskõlas eelmise lõigu sätetega jõustunud.

3. Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsus teatab kõikidele lepinguosalistele jõustumise kuupäeva.

Artikkel 6

Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsus edastab Austria Vabariigi valitsusele 1990. aasta konventsiooni tõestatud koopia hispaania, hollandi, itaalia, kreeka, portugali, prantsuse ja saksa keeles.

Selle kinnituseks on täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.

Koostatud tuhande üheksasaja üheksakümne viienda aasta aprillikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis ühes eksemplaris hispaania, hollandi, itaalia, kreeka, portugali, prantsuse ja saksa keeles, kusjuures kõik seitse teksti on võrdselt autentsed, mis antakse hoiule Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsuse arhiivi ja see valitsus edastab tõestatud koopia igale lepinguosalisele.

Belgia Kuningriigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Saksamaa Liitvabariigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Kreeka Vabariigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Hispaania Kuningriigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Prantsuse Vabariigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Itaalia Vabariigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Madalmaade Kuningriigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Austria Vabariigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Portugali Vabariigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Lõppakt

I. Austria Vabariigi 19. juunil 1990. aastal Schengenis allakirjutatud konventsiooniga, millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta ning millega Itaalia Vabariik, Hispaania Kuningriik ja Portugali Vabariik ning Kreeka Vabariik ühinesid vastavalt 27. novembril 1990, 25. juunil 1991 ja 6. novembril 1992 allakirjutatud lepingute sõlmimise teel, ühinemise lepingu allakirjutamisel on Austria Vabariik kirjutanud alla 1990. aasta konventsiooniga ühel ajal allakirjutatud lõppaktile, protokollile ning ministrite ja riigisekretäride ühisdeklaratsioonile.

Austria Vabariigi valitsus on kirjutanud alla nendes sisalduvatele ühisdeklaratsioonidele ning võtnud arvesse nendes sisalduvad ühepoolsed deklaratsioonid.

Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsus edastab Austria Vabariigi valitsusele 1990. aasta konventsiooniga ühel ajal allakirjutatud lõppakti, protokolli ning ministrite ja riigisekretäride ühisdeklaratsiooni tõestatud koopiad hispaania, hollandi, itaalia, kreeka, portugali, prantsuse ja saksa keeles.

II. Austria Vabariigi 19. juunil 1990. aastal Schengenis allakirjutatud konventsiooniga, millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta ning millega Itaalia Vabariik, Hispaania Kuningriik ja Portugali Vabariik ning Kreeka Vabariik ühinesid vastavalt 27. novembril 1990, 25. juunil 1991 ja 6. novembril 1992 allakirjutatud lepingute sõlmimise teel, ühinemise lepingule allakirjutamisel on lepinguosalised võtnud vastu järgmised deklaratsioonid:

1. Ühisdeklaratsioon ühinemislepingu artikli 5 kohta

Lepinguosalised teavitavad enne ühinemislepingu jõustumist üksteist kõigist asjaoludest, mis on olulised 1990. aasta konventsiooniga reguleeritavate küsimuste ja käesoleva ühinemislepingu jõustumise puhul.

Ühinemisleping jõustub riikide, mille suhtes on 1990. aasta konventsioon jõustunud, ja Austria Vabariigi suhtes alles siis, kui 1990. aasta konventsiooni rakendamise tingimused on kõigis nendes riikides täidetud ning kui kontroll nende välispiiridel on tõhus.

Teiste riikide suhtes jõustub käesolev ühinemisleping alles siis, kui 1990. aasta konventsiooni rakendamise tingimused on nendes riikides täidetud ning kui kontroll nende välispiiridel on tõhus.

2. Ühisdeklaratsioon 1990. aasta konventsiooni artikli 9 lõike 2 kohta

Lepinguosalised täpsustavad, et Austria Vabariigi 1990. aasta konventsiooniga ühinemise lepingule allakirjutamisel käsitletakse 1990. aasta konventsiooni artikli 9 lõikes 2 osutatud ühist viisakorda selle ühise korrana, mida kõnealusele konventsioonile allakirjutanud riigid kohaldavad alates 19. juunist 1990.

III. Lepinguosalised on võtnud teadmiseks Austria Vabariigi deklaratsiooni Itaalia Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Portugali Vabariigi ja Kreeka Vabariigi ühinemislepingute kohta.

Austria Vabariigi valitsus võtab teadmiseks Itaalia Vabariigi, Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ning Kreeka Vabariigi vastavalt 27. novembril 1990, 25. juunil 1991 ja 6. novembril 1992 allakirjutatud 1990. aasta konventsiooniga ühinemise lepingute ning nendele lisatud lõppaktide ja deklaratsioonide sisu.

Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsus edastab Austria Vabariigi valitsusele kõnealuste dokumentide tõestatud koopia.

Koostatud tuhande üheksasaja üheksakümne viienda aasta aprillikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis ühes eksemplaris hispaania, hollandi, itaalia, kreeka, portugali, prantsuse ja saksa keeles, kusjuures kõik seitse teksti on võrdselt autentsed, mis antakse hoiule Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsuse arhiivi ja see valitsus edastab tõestatud koopia igale lepinguosalisele.

Belgia Kuningriigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Saksamaa Liitvabariigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Kreeka Vabariigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Hispaania Kuningriigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Prantsuse Vabariigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Itaalia Vabariigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Madalmaade Kuningriigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Austria Vabariigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Portugali Vabariigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top