Help Print this page 

Document 42000A0922(05)

Title and reference
Leping portugali vabariigi ühinemise kohta 19. juunil 1990. aastal Schengenis allakirjutatud konventsiooniga, millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta ja millega Itaalia Vabariik ühines 27. novembril 1990. aastal Pariisis allakirjutatud lepingu sõlmimise teel
  • In force
OJ L 239, 22.9.2000, p. 76–82 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 002 P. 67 - 73
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 002 P. 67 - 73
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 002 P. 67 - 73
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 002 P. 67 - 73
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 002 P. 67 - 73
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 002 P. 67 - 73
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 002 P. 67 - 73
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 002 P. 67 - 73
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 002 P. 67 - 73
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 241 - 247
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 241 - 247
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 63 - 69
Multilingual display
Text

42000A0922(05)Euroopa Liidu Teataja L 239 , 22/09/2000 Lk 0076 - 0082


Leping portugali vabariigi ühinemise kohta

19. juunil 1990. aastal Schengenis allakirjutatud konventsiooniga, millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta ja millega Itaalia Vabariik ühines 27. novembril 1990. aastal Pariisis allakirjutatud lepingu sõlmimise teel

BELGIA KUNINGRIIK, SAKSAMAA LIITVABARIIK, PRANTSUSE VABARIIK, LUKSEMBURGI SUURHERTSOGIRIIK ja MADALMAADE KUNINGRIIK kui 19. juunil 1990. aastal Schengenis allakirjutatud konventsiooni, millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta (edaspidi "1990. aasta konventsioon"), osalisriigid ning Itaalia Vabariik, kes ühines selle konventsiooniga 27. novembril 1990. aastal Pariisis allakirjutatud lepingu sõlmimise teel,

ja PORTUGALI VABARIIK,

võttes arvesse tuhande üheksasaja üheksakümne esimese aasta juunikuu kahekümne viiendal päeval Bonnis allakirjutatud protokolli Portugali Vabariigi valitsuse ühinemise kohta 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepinguga Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta, mida on muudetud 27. novembril 1990. aastal Pariisis allakirjutatud protokolliga Itaalia Vabariigi valitsuse ühinemise kohta selle lepinguga,

tuginedes 1990. aasta konventsiooni artiklile 140,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Portugali Vabariik ühineb käesoleva lepingu sõlmimise teel 1990. aasta konventsiooniga.

Artikkel 2

1. 1990. aasta konventsiooni artikli 40 lõikes 4 osutatud ametnikud Portugali Vabariigis on: Polícia Judiciária (kriminaalpolitsei) ametnikud, samuti tolliametnikud prokuratuuri abiametnike ülesannetes 1990. aasta konventsiooni artikli 40 lõikes 6 osutatud vastavasisulistes kahepoolsetes kokkulepetes sätestatud tingimustel seoses oma volitustega narkootiliste ja psühhotroopsete ainete salakaubaveo, relvade ja lõhkeainete salakaubaveo ning mürgiste ja ohtlike jäätmete illegaalse veo puhul.

2. 1990. aasta konventsiooni artikli 40 lõikes 5 osutatud asutus Portugali Vabariigis on Direcção-Geral da Polícia Judiciária (kriminaalpolitsei peadirektoraat).

Artikkel 3

1. 1990. aasta konventsiooni artikli 41 lõikes 7 osutatud ametnikud Portugali Vabariigis on: Polícia Judiciária ametnikud, samuti tolliametnikud prokuratuuri abiametnike ülesannetes 1990. aasta konventsiooni artikli 41 lõikes 10 osutatud vastavasisulistes kahepoolsetes kokkulepetes sätestatud tingimustel seoses oma volitustega narkootiliste ja psühhotroopsete ainete salakaubaveo, relvade ja lõhkeainete salakaubaveo ning mürgiste ja ohtlike jäätmete illegaalse veo puhul.

2. Käesoleva lepingu allakirjutamisel esitab Portugali Vabariigi valitsus Hispaania Kuningriigi valitsusele deklaratsiooni, milles määratleb 1990. aasta konventsiooni artikli 41 lõigete 2, 3 ja 4 alusel menetluse jälitustegevuse rakendamiseks Portugali territooriumil.

Artikkel 4

1990. aasta konventsiooni artikli 65 lõikes 2 osutatud pädev ministeerium Portugali Vabariigis on justiitsministeerium.

Artikkel 5

1990. aasta konventsiooni osalisriikide vahelise isikute väljaandmise puhul tõlgendatakse Portugali Vabariigi poolt isikute väljaandmist käsitleva 13. detsembri 1957. aasta Euroopa konventsiooni artikli 1 kohta esitatud deklaratsiooni punkti c järgmiselt:

Portugali Vabariik ei anna välja isikuid, kelle väljaandmist nõutakse seoses õigusrikkumisega, mis on karistatav surmanuhtluse või eluaegse vangistusega. Portugali Vabariik annab aga isiku välja, kui väljaandmist nõudev riik kinnitab, et julgustab kooskõlas oma siseriikliku õiguse ja tavadega seoses karistuste täideviimisega kõikide armuandmismeetmete kohaldamist, millele väljanõutaval isikul võib olla õigus.

Artikkel 6

Portugali Vabariik ei lükka 1990. aasta konventsiooni osalisriikide vastastikuse õigusabiga kriminaalasjades seotud taotlusi tagasi põhjusel, et taotluse aluseks olev õigusrikkumine on taotlejariigi õiguse kohaselt karistatav surmanuhtluse või eluaegse vangistusega.

Artikkel 7

1. Käesolev konventsioon kuulub ratifitseerimisele, vastuvõtmisele või kinnitamisele. Ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamiskirjad antakse hoiule Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsuse arhiivi ja see valitsus teatab hoiuleandmisest kõikidele lepinguosalistele.

2. Käesolev leping jõustub kõigi viie 1990. aasta konventsioonile allakirjutanud riigi ja Portugali Vabariigi ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamiskirjade hoiuleandmisele järgneva teise kuu esimesel päeval ja kõige varem päeval, mil jõustub 1990. aasta konventsioon. Itaalia Vabariigi suhtes jõustub käesolev leping Itaalia Vabariigi ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamiskirja hoiuleandmisele järgneva teise kuu esimesel päeval ja kõige varem päeval, mil käesolev leping jõustub lepinguosaliste suhtes.

3. Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsus teatab kõikidele lepinguosalistele jõustumise kuupäeva.

Artikkel 8

1. Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsus edastab Portugali Vabariigi valitsusele 1990. aasta konventsiooni tõestatud koopia hollandi, itaalia, prantsuse ja saksa keeles.

2. 1990. aasta konventsiooni portugalikeelne tekst on lisatud käesolevale lepingule ning on 1990. aasta konventsiooni hollandi, itaalia, prantsuse ja saksa keeles koostatud tekstidega võrdsetel tingimustel autentne.

Selle kinnituseks on täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.

Koostatud tuhande üheksasaja üheksakümne esimese aasta juunikuu kahekümne viiendal päeval Bonnis ühes eksemplaris hollandi, itaalia, portugali, prantsuse ja saksa keeles, kusjuures kõik viis teksti on võrdselt autentsed, mis antakse hoiule Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsuse arhiivi ja see valitsus edastab tõestatud koopia igale lepinguosalisele.

Belgia Kuningriigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Saksamaa Liitvabariigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Prantsuse Vabariigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Itaalia Vabariigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Madalmaade Kuningriigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Portugali Vabariigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Lõppakt

I. Portugali Vabariigi 19. juunil 1990. aastal Schengenis allakirjutatud konventsiooniga, millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta ja millega Itaalia Vabariik ühines 27. novembril 1990 Pariisis allakirjutatud lepingu sõlmimise teel, ühinemise lepingu allakirjutamisel on Portugali Vabariik kirjutanud alla lõppaktile, protokollile ning ministrite ja riigisekretäride ühisdeklaratsioonile, mis kirjutati alla 1990. aasta konventsiooniga ühel ajal.

Portugali Vabariik on kirjutanud alla nendes sisalduvatele ühisdeklaratsioonidele ning võtnud arvesse nendes sisalduvad ühepoolsed deklaratsioonid.

Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsus edastab Portugali Vabariigi valitsusele 1990. aasta konventsiooniga ühel ajal allakirjutatud lõppakti, protokolli ning ministrite ja riigisekretäride ühisdeklaratsiooni tõestatud koopiad hollandi, itaalia, prantsuse ja saksa keeles.

1990. aasta konventsiooniga ühel ajal allakirjutatud lõppakti, protokolli ning ministrite ja riigisekretäride ühisdeklaratsiooni portugalikeelsed tekstid on lisatud käesolevale lõppaktile ning nad on hollandi, itaalia, prantsuse ja saksa keeles koostatud tekstidega võrdsetel tingimustel autentsed.

II. Portugali Vabariigi 19. juunil 1990. aastal Schengenis allakirjutatud konventsiooniga, millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta ja millega Itaalia Vabariik ühines 27. novembril 1990 Pariisis allakirjutatud lepingu sõlmimise teel, ühinemise lepingu allakirjutamisel on lepinguosalised võtnud vastu järgmised deklaratsioonid.

1. Ühisdeklaratsioon ühinemislepingu artikli 7 kohta

Allakirjutanud riigid teavitavad enne ühinemislepingu jõustumist üksteist kõigist asjaoludest, mis on olulised 1990. aasta konventsiooniga reguleeritavate küsimuste ja käesoleva ühinemislepingu jõustumise puhul.

Käesolev ühinemisleping jõustub kõigi viie 1990. aasta konventsioonile allakirjutanud riigi ja Portugali Vabariigi suhtes alles siis, kui 1990. aasta konventsiooni rakendamise tingimused on kõigis kuues riigis täidetud ning kui kontroll nende välispiiridel on tõhus. Itaalia Vabariigi suhtes jõustub käesolev ühinemisleping alles siis, kui 1990. aasta konventsiooni rakendamise tingimused on ühinemislepingule allakirjutanud riikides täidetud ning kui kontroll nende välispiiridel on tõhus.

2. Ühisdeklaratsioon 1990. aasta konventsiooni artikli 9 lõike 2 kohta

Lepinguosalised täpsustavad, et Portugali Vabariigi 1990. aasta konventsiooniga ühinemise lepingule allakirjutamisel käsitletakse 1990. aasta konventsiooni artikli 9 lõikes 2 osutatud ühist viisakorda selle ühise korrana, mida kõnealuse konventsiooni allakirjutanud riigid kohaldavad alates 19. juunist 1990.

3. Ühisdeklaratsioon isikuandmete kaitse kohta

Lepinguosalised võtavad arvesse, et Portugali Vabariik võttis 29. aprillil 1991 vastu seaduse isikuandmete kaitse kohta seoses automatiseeritud töötlemisega.

Lepinguosalised märgivad, et Portugali Vabariigi valitsus kohustub võtma enne 1990. aasta konventsiooniga ühinemise lepingu ratifitseerimist kõik vajalikud meetmed tagamaks, et Portugali õigust täiendatakse nii, et on tagatud 1990. aasta konventsiooni kõikide isikuandmete kaitset käsitlevate sätete kohaldamine.

III. Lepinguosalised on võtnud arvesse järgmised Portugali Vabariigi deklaratsioonid.

1. Deklaratsioon Brasiilia kodanike kohta, kes sisenevad Portugali territooriumile vastavalt Portugali ja Brasiilia vahel 9. augustil 1960 sõlmitud viisanõudest loobumise kokkuleppele.

Portugali Vabariigi valitsus kohustub võtma tagasi Portugali territooriumile Brasiilia kodanikke, kes peetakse pärast seda, kui nad on Portugali kaudu lepinguosaliste territooriumile sisenenud, kinni lepinguosaliste territooriumil pärast 1990. aasta konventsiooni artikli 20 lõikes 1 osutatud aja möödumist.

Portugali Vabariigi valitsus kohustub lubama Portugali territooriumile Brasiilia kodanikke üksnes siis, kui nad täidavad 1990. aasta konventsiooni artiklis 5 sätestatud tingimusi ja teevad kõik tagamaks, et nende reisidokumendid varustatakse riigipiiride ületamisel templiga.

2. Deklaratsioon vastastikust õigusabi kriminaalasjades käsitleva Euroopa konventsiooni kohta

Portugali Vabariigi valitsus kohustub ratifitseerima vastastikust õigusabi kriminaalasjades käsitleva 20. aprilli 1959. aasta Euroopa konventsiooni ja selle lisaprotokolli enne 1990. aasta konventsiooni jõustumist Portugali suhtes.

3. Deklaratsioon kanderaketitehnoloogia ja -osade ekspordi kontrollisüsteemi kohta

Portugali Vabariigi valitsus kohustub 1990. aasta konventsiooni artikli 123 kohaldamiseks ühinema 16. aprillil 1987 formuleeritud kanderaketitehnoloogia ja -osade ekspordi kontrollisüsteemiga võimalikult kiiresti ning hiljemalt 1990. aasta konventsiooni jõustumisel Portugali suhtes.

4. Deklaratsioon 1990. aasta konventsiooni artikli 121 kohta

Portugali Vabariigi valitsus deklareerib, et kohaldab 1990. aasta konventsiooni artiklis 121 osutatud fütosanitaarkontrolli ja nõuete lihtsustust (välja arvatud värskete tsitrusviljade suhtes) alates 1990. aasta konventsiooniga ühinemise lepingu allakirjutamise päevast.

Portugali Vabariigi valitsus deklareerib, et viib enne 1. jaanuari 1992 läbi värsketele tsitrusviljadele kahjulike organismide riskianalüüsi, millega ta võib siis, kui see analüüs näitab kahjulike organismide sissetoomise või leviku ohtu, põhjendada 1990. aasta konventsiooni artikli 121 lõikega 2 ettenähtud erandi tegemist pärast Portugali Vabariigi ühinemislepingu jõustumist.

5. Deklaratsioon Portugali Vabariigi 1990. aasta konventsiooniga ühinemise lepingu kohta

Portugali Vabariik võtab käesoleva lepingu allakirjutamisel arvesse Portugali Vabariigi 1990. aasta konventsiooniga ühinemise lepingu ning sellega seotud lõppakti ja deklaratsiooni sisu.

Koostatud tuhande üheksasaja üheksakümne esimese aasta juunikuu kahekümne viiendal päeval Bonnis ühes eksemplaris hollandi, itaalia, portugali, prantsuse ja saksa keeles, kusjuures kõik viis teksti on võrdselt autentsed, mis antakse hoiule Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsuse arhiivi ja see valitsus edastab tõestatud koopia igale lepinguosalisele.

Belgia Kuningriigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Saksamaa Liitvabariigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Prantsuse Vabariigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Itaalia Vabariigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Madalmaade Kuningriigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Portugali Vabariigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Ministrite ja riigisekretäride deklaratsioon

Belgia Kuningriigi, Saksamaa Liitvabariigi, Prantsuse Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi ja Portugali Vabariigi valitsused kirjutasid tuhande üheksasaja üheksakümne esimese aasta juunikuu kahekümne viiendal päeval Bonnis alla lepingule Portugali Vabariigi ühinemise kohta 19 juunil 1990. aastal Schengenis allakirjutatud konventsiooniga, millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta ja millega Itaalia Vabariik ühines 27. novembril 1990 Pariisis allakirjutatud lepingu sõlmimise teel.

Nad märkisid, et Portugali Vabariigi valitsuse esindaja avaldas toetust deklaratsioonile, mille võtsid vastu 19. juunil 1990 Schengenis kohtunud Belgia Kuningriiki, Saksamaa Liitvabariiki, Prantsuse Vabariiki, Luksemburgi Suurhertsogiriiki ja Madalmaade Kuningriiki esindanud ministrid ja riigisekretärid, ning otsusele, mis kinnitati samal päeval, kui kirjutati alla konventsioon, millega rakendatakse Schengeni lepingut, millisele deklaratsioonile ja otsusele on toetust avaldanud ka Itaalia Vabariigi valitsus.

--------------------------------------------------

Top