Help Print this page 

Document 42000A0922(04)

Title and reference
Leping Hispaania Kuningriigi Ühinemise Kohta 19. juunil 1990. aastal Schengenis allakirjutatud konventsiooniga, millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta ja millega Itaalia Vabariik ühines 27. novembril 1990. aastal Pariisis allakirjutatud lepingu sõlmimise teel
  • In force
OJ L 239, 22.9.2000, p. 69–75 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 002 P. 60 - 66
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 002 P. 60 - 66
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 002 P. 60 - 66
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 002 P. 60 - 66
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 002 P. 60 - 66
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 002 P. 60 - 66
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 002 P. 60 - 66
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 002 P. 60 - 66
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 002 P. 60 - 66
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 234 - 240
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 234 - 240
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 56 - 62
Multilingual display
Text

42000A0922(04)Euroopa Liidu Teataja L 239 , 22/09/2000 Lk 0069 - 0075


Leping Hispaania Kuningriigi Ühinemise Kohta

19. juunil 1990. aastal Schengenis allakirjutatud konventsiooniga, millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta ja millega Itaalia Vabariik ühines 27. novembril 1990. aastal Pariisis allakirjutatud lepingu sõlmimise teel

BELGIA KUNINGRIIK, SAKSAMAA LIITVABARIIK, PRANTSUSE VABARIIK, LUKSEMBURGI SUURHERTSOGIRIIK ja MADALMAADE KUNINGRIIK kui 19. juunil 1990. aastal Schengenis allakirjutatud konventsiooni, millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta (edaspidi "1990. aasta konventsioon"), osalisriigid ning Itaalia Vabariik, kes ühines selle konventsiooniga 27. novembril 1990. aastal Pariisis allakirjutatud lepingu sõlmimise teel,

ja HISPAANIA KUNINGRIIK,

võttes arvesse kahekümne viiendal juunil tuhande üheksasaja üheksakümne esimesel aastal Bonnis allakirjutatud protokolli Hispaania Kuningriigi valitsuse ühinemise kohta 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepinguga Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta, mida on muudetud 27. novembril 1990. aastal Pariisis allakirjutatud protokolliga Itaalia Vabariigi valitsuse ühinemise kohta selle lepinguga,

tuginedes 1990. aasta konventsiooni artiklile 140,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Hispaania Kuningriik ühineb käesoleva lepingu sõlmimise teel 1990. aasta konventsiooniga.

Artikkel 2

1. 1990. aasta konventsiooni artikli 40 lõikes 4 osutatud ametnikud Hispaania Kuningriigis on: Cuerpo Nacional de Policía (rahvuspolitsei) ja Cuerpo de la Guardia Civil ametnikud seoses oma kriminaalpolitseiliste ülesannetega, samuti tolliameti ametnikud 1990. aasta konventsiooni artikli 40 lõikes 6 osutatud vastavasisulistes kahepoolsetes kokkulepetes sätestatud tingimustel seoses oma volitustega narkootiliste ja psühhotroopsete ainete salakaubaveo, relvade ja lõhkeainete salakaubaveo ning mürgiste ja ohtlike jäätmete illegaalse veo puhul.

2. 1990. aasta konventsiooni artikli 40 lõikes 5 osutatud asutus Hispaania Vabariigis on Dirección General de la Policía (politsei peadirektoraat).

Artikkel 3

1. 1990. aasta konventsiooni artikli 41 lõikes 7 osutatud ametnikud Hispaania Kuningriigis on: Cuerpo Nacional de Policía ja Cuerpo de la Guardia Civil ametnikud seoses oma kriminaalpolitseiliste ülesannetega, samuti tolliameti ametnikud 1990. aasta konventsiooni artikli 41 lõikes 10 osutatud vastavasisulistes kahepoolsetes kokkulepetes sätestatud tingimustel seoses oma volitustega narkootiliste ja psühhotroopsete ainete salakaubaveo, relvade ja lõhkeainete salakaubaveo ning mürgiste ja ohtlike jäätmete illegaalse veo puhul.

2. Käesoleva lepingu allakirjutamisel esitab nii Prantsuse Vabariigi valitsus kui ka Hispaania Kuningriigi valitsus kumbki deklaratsiooni, milles määratleb 1990. aasta konventsiooni artikli 41 lõigete 2, 3 ja 4 alusel menetluse jälitustegevuse rakendamiseks oma territooriumil.

3. Käesoleva lepingu allakirjutamisel esitab Hispaania Kuningriigi valitsus Portugali Vabariigi valitsusele deklaratsiooni, milles määratleb 1990. aasta konventsiooni artikli 41 lõigete 2, 3 ja 4 alusel menetluse jälitustegevuse rakendamiseks Hispaania territooriumil.

Artikkel 4

1990. aasta konventsiooni artikli 65 lõikes 2 osutatud pädev ministeerium Hispaania Kuningriigis on justiitsministeerium.

Artikkel 5

1. Käesolev konventsioon kuulub ratifitseerimisele, vastuvõtmisele või kinnitamisele. Ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamiskirjad antakse hoiule Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsuse arhiivi ja see valitsus teatab hoiuleandmisest kõikidele lepinguosalistele.

2. Käesolev leping jõustub kõigi viie 1990. aasta konventsioonile allakirjutanud riigi ja Hispaania Kuningriigi ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamiskirjade hoiuleandmisele järgneva teise kuu esimesel päeval ja kõige varem päeval, mil jõustub 1990. aasta konventsioon. Itaalia Vabariigi suhtes jõustub käesolev leping Itaalia Vabariigi ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamiskirja hoiuleandmisele järgneva teise kuu esimesel päeval ja kõige varem päeval, mil käesolev leping jõustub lepinguosaliste suhtes.

3. Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsus teatab kõikidele lepinguosalistele jõustumise kuupäeva.

Artikkel 6

1. Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsus edastab Hispaania Kuningriigi valitsusele 1990. aasta konventsiooni tõestatud koopia hollandi, prantsuse ja saksa keeles.

2. 1990. aasta konventsiooni hispaaniakeelne tekst on lisatud käesolevale lepingule ning on 1990. aasta konventsiooni hollandi, itaalia, prantsuse ja saksa keeles koostatud tekstidega võrdsetel tingimustel autentne.

Selle kinnituseks on täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.

Koostatud tuhande üheksasaja üheksakümne esimese aasta juunikuu kahekümne viiendal päeval Bonnis ühes eksemplaris hispaania, hollandi, itaalia, prantsuse ja saksa keeles, kusjuures kõik viis teksti on võrdselt autentsed, mis antakse hoiule Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsuse arhiivi ja see valitsus edastab tõestatud koopia igale lepinguosalisele.

Belgia Kuningriigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Saksamaa Liitvabariigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Hispaania Kuningriigi nimel

+++++ TIFF +++++

Prantsuse Vabariigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Itaalia Vabariigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Madalmaade Kuningriigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Lõppakt

I. Hispaania Kuningriigi 19. juunil 1990. aastal Schengenis allakirjutatud konventsiooniga, millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta ja millega Itaalia Vabariik ühines 27. novembril 1990 Pariisis allakirjutatud lepingu sõlmimise teel, ühinemise lepingu allakirjutamisel on Hispaania Kuningriik kirjutanud alla lõppaktile, protokollile ning ministrite ja riigisekretäride ühisdeklaratsioonile, mis kirjutati alla 1990. aasta konventsiooniga ühel ajal.

Hispaania Vabariik on kirjutanud alla nendes sisalduvatele ühisdeklaratsioonidele ning võtnud arvesse nendes sisalduvad ühepoolsed deklaratsioonid.

Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsus edastab Hispaania Kuningriigi valitsusele 1990. aasta konventsiooniga ühel ajal allakirjutatud lõppakti, protokolli ning ministrite ja riigisekretäride ühisdeklaratsiooni tõestatud koopia hollandi, itaalia, prantsuse ja saksa keeles.

1990. aasta konventsiooniga ühel ajal allakirjutatud lõppakti, protokolli ning ministrite ja riigisekretäride ühisdeklaratsiooni hispaaniakeelsed tekstid on lisatud käesolevale lõppaktile ning nad on hollandi, itaalia, prantsuse ja saksa keeles koostatud tekstidega võrdsetel tingimustel autentsed.

II. Hispaania Kuningriigi 19. juunil 1990. aastal Schengenis allakirjutatud konventsiooniga, millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta ja millega Itaalia Vabariik ühines 27. novembril 1990 Pariisis allakirjutatud lepingu sõlmimise teel, ühinemise lepingu allakirjutamisel on lepinguosalised võtnud vastu järgmised deklaratsioonid.

1. Ühisdeklaratsioon ühinemislepingu artikli 5 kohta

Allakirjutanud riigid teavitavad enne ühinemislepingu jõustumist üksteist kõigist asjaoludest, mis on olulised 1990. aasta konventsiooniga reguleeritavate küsimuste ja käesoleva ühinemislepingu jõustumise puhul.

Käesolev ühinemisleping jõustub kõigi viie 1990. aasta konventsioonile allakirjutanud riigi ja Hispaania Kuningriigi suhtes alles siis, kui 1990. aasta konventsiooni rakendamise tingimused on kõigis kuues riigis täidetud ning kui kontroll nende välispiiridel on tõhus. Itaalia Vabariigi suhtes jõustub käesolev ühinemisleping alles siis, kui 1990. aasta konventsiooni rakendamise tingimused on ühinemislepingule allakirjutanud riikides täidetud ning kui kontroll nende välispiiridel on tõhus.

2. Ühisdeklaratsioon 1990. aasta konventsiooni artikli 9 lõike 2 kohta

Lepinguosalised täpsustavad, et Hispaania Kuningriigi 1990. aasta konventsiooniga ühinemise lepingu allakirjutamisel käsitletakse 1990. aasta konventsiooni artikli 9 lõikes 2 osutatud ühist viisakorda selle ühise korrana, mida kõnealusele konventsioonile allakirjutanud riigid kohaldavad alates 19. juunist 1990.

Lepinguosalised märgivad, et Hispaania Kuningriigi valitsus kohustub hiljemalt käesoleva lepingu jõustumise ajaks rakendama ühise viisakorra juhtudel, mida viimati arutati 1990. aasta konventsiooniga ühinemise läbirääkimistel.

3. Ühisdeklaratsioon isikuandmete kaitse kohta

Lepinguosalised märgivad, et Hispaania Kuningriigi valitsus kohustub võtma enne 1990. aasta konventsiooniga ühinemise lepingu ratifitseerimist kõik vajalikud meetmed tagamaks, et Hispaania õigust täiendatakse kooskõlas Euroopa Nõukogu 28. jaanuari 1981. aasta konventsiooniga üksikisikute kaitse kohta isikuandmete automatiseeritud töötlemisel ningsamuti Euroopa Nõukogu ministrite komitee 17. septembri 1987. aasta soovitusega R(87)15, mis reguleerib isikuandmete kasutamist politsei valdkonnas, et nii oleks tagatud 1990. aasta konventsiooni artiklite 117 ja 126 sätete ning sama konventsiooni muude isikuandmete kaitset käsitlevate sätete täielik kohaldamine, mille eesmärk on saavutada nende sätetega kooskõlas olev isikuandmete kaitstuse tase.

III. Lepinguosalised on võtnud arvesse järgmised Hispaania Kuningriigi deklaratsioonid.

1. Deklaratsioon Ceuta ja Melilla linna kohta:

a) Ceuta ja Melilla linnast Euroopa Majandusühenduse tolliterritooriumile sisenevate kaupade ja reisijate jooksvat kontrolli tehakse edasi kooskõlas Hispaania Euroopa ühendustega ühinemise akti protokolli nr 2 sätetega.

b) Ceuta ja Melilla linna ning Maroko Tétouani ja Nadori provintsi omavahelisele piirikaubandusele kehtestatud viisavabaduse erikord jääb jõusse.

c) Maroko kodanikud, kelle elukoht ei ole Tétouani või Nadori provintsis ja kes soovivad siseneda üksnes Ceuta ja Melilla linna territooriumile, on kohustatud täitma viisanõuet. Nende viisade kehtivus piirdub üksnes nende kahe linnaga ning need võivad olla mitmekordsed ("visado limitado múltiple") vastavalt 1990. aasta konventsiooni artikli 10 lõike 3 ning artikli 11 lõike 1 punkti a sätetele.

d) Selle korra kohaldamisel võetakse arvesse teiste lepinguosaliste huve.

e) Vastavalt oma siseriiklikule õigusele ja selleks, et kontrollida, kas reisijad täidavad jätkuvalt 1990. aasta konventsiooni artiklis 5 sätestatud tingimusi, mil neil on välispiiril passikontrolli läbimisel lubatud siseneda Hispaania territooriumile, säilitab Hispaania (isikusamasuse ja dokumentide) kontrolli Ceutast ja Melillast lähtuvatel mere- ja õhuühendustel, mis suunduvad edasi üksnes Hispaania territooriumile.

Samal põhjusel säilitab Hispaania kontrolli Ceuta ja Melilla linnaest konventsiooni teistesse osalisriikidesse lähtuvatel sisemaalendudel ja korralistel praamiühendustel.

2. Deklaratsioon vastastikuse õigusabi andmist kriminaalasjades käsitleva Euroopa konventsiooni ja isikute väljaandmist käsitleva Euroopa konventsiooni kohaldamise kohta

Hispaania Kuningriik kohustub hoiduma tuginemast reservatsioonidele ja deklaratsioonidele, mille ta on teinud isikute väljaandmist käsitleva 13. detsembri 1957. aasta Euroopa konventsiooni ning vastastikust õigusabi kriminaalasjades käsitleva 20. aprilli 1959. aasta Euroopa konventsiooni ratifitseerimisel, kuivõrd need reservatsioonid ja deklaratsioonid ei ühti 1990. aasta konventsiooni eesmärkidega.

3. Deklaratsioon 1990. aasta konventsiooni artikli 121 kohta

Hispaania Kuningriigi valitsus deklareerib, et kohaldab 1990. aasta konventsiooni artiklis 121 osutatud fütosanitaarkontrolli ja nõuete lihtsustust (välja arvatud värskete tsitrusviljade ja palmide suhtes) alates 1990. aasta konventsiooniga ühinemise lepingu allakirjutamise päevast.

Hispaania Kuningriigi valitsus deklareerib, et viib enne 1 jaanuari 1992 läbi värsketele tsitrusviljadele ja palmidele kahjulike organismide riskianalüüsi, millega ta võib siis, kui see analüüs näitab kahjulike organismide sissetoomise või leviku ohtu, põhjendada 1990. aasta konventsiooni artikli 121 lõikega 2 ettenähtud erandi tegemist pärast Hispaania Kuningriigi kõnealuse ühinemislepingu jõustumist.

4. Deklaratsioon Portugali Vabariigi 1990. aasta konventsiooniga ühinemise lepingu kohta

Käesolevale lepingule alla kirjutades võtab Hispaania Kuningriik arvesse Portugali Vabariigi 1990. aasta konventsiooniga ühinemise lepingu ning sellega seotud lõppakti ja deklaratsiooni sisu.

Koostatud tuhande üheksasaja üheksakümne esimese aasta juunikuu kahekümne viiendal päeval Bonnis ühes eksemplaris hispaania, hollandi, itaalia, prantsuse ja saksa keeles, kusjuures kõik viis teksti on võrdselt autentsed, mis antakse hoiule Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsuse arhiivi ja see valitsus edastab tõestatud koopia igale lepinguosalisele.

Belgia Kuningriigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Saksamaa Liitvabariigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Hispaania Kuningriigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Prantsuse Vabariigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Itaalia Vabariigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Madalmaade Kuningriigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Ministrite ja Riigisekretäride Deklaratsioon

Belgia Kuningriigi, Saksamaa Liitvabariigi, Prantsuse Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi ja Madalmaade Kuningriigi valitsus kirjutasid tuhande üheksasaja üheksakümne esimese aasta juunikuu kahekümne viiendal päeval Bonnis alla lepingule Hispaania Kuningriigi ühinemise kohta 19. juunil 1990. aastal Schengenis allakirjutatud konventsiooniga, millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta ja millega Itaalia Vabariik ühines 27. novembril 1990 Pariisis allakirjutatud lepingu sõlmimise teel.

Nad märkisid, et Hispaania Kuningriigi valitsuse esindaja avaldas toetust deklaratsioonile, mille võtsid vastu 19. juunil 1990 Schengenis kohtunud Belgia Kuningriiki, Saksamaa Liitvabariiki, Prantsuse Vabariiki, Luksemburgi Suurhertsogiriiki ja Madalmaade Kuningriiki esindanud ministrid ja riigisekretärid, ning otsusele, mis kinnitati samal päeval, kui kirjutati alla konventsioon, millega rakendatakse Schengeni lepingut, millisele deklaratsioonile ja otsusele on toetust avaldanud ka Itaalia Vabariigi valitsus.

--------------------------------------------------

Top