Help Print this page 

Document 42000A0922(03)

Title and reference
Leping itaalia vabariigi ühinemise kohta 19. juunil 1990. aastal Schengenis allakirjutatud konventsiooniga, millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta
  • Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001
OJ L 239, 22.9.2000, p. 63–68 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 002 P. 53 - 59
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 002 P. 53 - 59
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 002 P. 53 - 59
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 002 P. 53 - 59
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 002 P. 53 - 59
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 002 P. 53 - 59
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 002 P. 53 - 59
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 002 P. 53 - 59
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 002 P. 53 - 59
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 227 - 233
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 227 - 233
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 007 P. 3 - 8
Multilingual display
Text

42000A0922(03)Euroopa Liidu Teataja L 239 , 22/09/2000 Lk 0063 - 0068


Leping itaalia vabariigi ühinemise kohta

19. juunil 1990. aastal Schengenis allakirjutatud konventsiooniga, millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta

BELGIA KUNINGRIIK, SAKSAMAA LIITVABARIIK, PRANTSUSE VABARIIK, LUKSEMBURGI SUURHERTSOGIRIIK ja MADALMAADE KUNINGRIIK kui 19. juunil 1990. aastal Schengenis allakirjutatud konventsiooni, millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta (edaspidi "1990. aasta konventsioon"), osalisriigid

ja ITAALIA VABARIIK,

võttes arvesse kahekümne seitsmendal novembril tuhande üheksasaja üheksakümnendal aastal Pariisis allakirjutatud protokolli Itaalia Vabariigi valitsuse ühinemise kohta 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepinguga Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta,

tuginedes 1990. aasta konventsiooni artiklile 140,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Itaalia Vabariik ühineb käesoleva lepingu sõlmimise teel 1990. aasta konventsiooniga.

Artikkel 2

1. 1990. aasta konventsiooni artikli 40 lõikes 4 osutatud ametnikud Itaalia Vabariigis on: Polizia di Stato (riigipolitsei) ja Arma dei Carabinieri kriminaalpolitseiametnikud ning raha võltsimise, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete salakaubaveo, relvade ja lõhkeainete salakaubaveo ning mürgiste ja ohtlike jäätmete illegaalse veoga seotud volituste korral Guardia di Finanza (maksupolitsei) kriminaalpolitseiametnikud, samuti tolliametnikud 1990. aasta konventsiooni artikli 40 lõikes 6 osutatud vastavasisulistes kahepoolsetes kokkulepetes sätestatud tingimustel seoses oma volitustega narkootiliste ja psühhotroopsete ainete salakaubaveo, relvade ja lõhkeainete salakaubaveo ning mürgiste ja ohtlike jäätmete illegaalse veo puhul.

2. 1990. aasta konventsiooni artikli 40 lõikes 5 osutatud asutus Itaalia Vabariigis on siseministeeriumi Direzione Centrale della Polizia Criminale (kriminaalpolitsei keskdirektoraat).

Artikkel 3

1. 1990. aasta konventsiooni artikli 41 lõikes 7 osutatud ametnikud Itaalia Vabariigis on: Polizia di Stato (riigipolitsei) ja Arma dei Carabinieri kriminaalpolitseiametnikud ning raha võltsimise, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete salakaubaveo, relvade ja lõhkeainete salakaubaveo ning mürgiste ja ohtlike jäätmete illegaalse veoga seotud volituste korral Guardia di Finanza (maksupolitsei) kriminaalpolitseiametnikud, samuti tolliametnikud 1990. aasta konventsiooni artikli 41 lõikes 10 osutatud vastavasisulistes kahepoolsetes kokkulepetes sätestatud tingimustel seoses oma volitustega narkootiliste ja psühhotroopsete ainete salakaubaveo, relvade ja lõhkeainete salakaubaveo ning mürgiste ja ohtlike jäätmete illegaalse veo puhul.

2. Käesoleva lepingu allakirjutamisel esitab nii Prantsuse Vabariigi valitsus kui ka Itaalia Vabariigi valitsus kumbki deklaratsiooni, milles määratleb 1990. aasta konventsiooni artikli 41 lõigete 2, 3 ja 4 alusel menetluse jälitustegevuse rakendamiseks oma territooriumil.

Artikkel 4

1990. aasta konventsiooni artikli 65 lõikes 2 osutatud pädev ministeerium Itaalia Vabariigis on justiitsministeerium.

Artikkel 5

1. Käesolev leping kuulub ratifitseerimisele, vastuvõtmisele või kinnitamisele. Ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamiskirjad antakse hoiule Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsuse arhiivi ja see valitsus teatab hoiuleandmisest kõikidele lepinguosalistele.

2. Käesolev leping jõustub viimase ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamiskirja hoiuleandmisele järgneva teise kuu esimesel päeval ja kõige varem päeval, mil jõustub 1990. aasta konventsioon.

3. Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsus teatab igale lepinguosalisele jõustumise kuupäeva.

Artikkel 6

1. Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsus edastab Itaalia Vabariigi valitsusele 1990. aasta konventsiooni tõestatud koopia hollandi, prantsuse ja saksa keeles.

2. 1990. aasta konventsiooni itaaliakeelne tekst on lisatud käesolevale lepingule ning on 1990. aasta konventsiooni hollandi, prantsuse ja saksa keeles koostatud algtekstidega võrdsetel tingimustel autentne.

Selle kinnituseks on täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.

Koostatud tuhande üheksasaja üheksakümnenda aasta novembrikuu kahekümne seitsmendal päeval Pariisis ühes eksemplaris hollandi, itaalia, prantsuse ja saksa keeles, kusjuures kõik neli teksti on võrdselt autentsed, mis antakse hoiule Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsuse arhiivi ja see valitsus edastab tõestatud koopia igale lepinguosalisele.

Belgia Kuningriigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Saksamaa Liitvabariigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Prantsuse Vabariigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Itaalia Vabariigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Madalmaade Kuningriigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Lõppakt

I. Itaalia Vabariigi 19 juunil 1990. aastal Schengenis allakirjutatud konventsiooniga, millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta, ühinemise lepingu allakirjutamisel on Itaalia Vabariigi valitsus kirjutanud alla lõppaktile, protokollile ning ministrite ja riigisekretäride ühisdeklaratsioonile, mis kirjutati alla 1990. aasta konventsiooniga ühel ajal.

Itaalia Vabariik on kirjutanud alla ühisdeklaratsioonidele ning võtnud arvesse nendes sisalduvad ühepoolsed deklaratsioonid.

Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsus edastab Itaalia Vabariigi valitsusele 1990. aasta konventsiooniga ühel ajal allakirjutatud lõppakti, protokolli ning ministrite ja riigisekretäride ühisdeklaratsiooni tõestatud koopiad hollandi, prantsuse ja saksa keeles.

1990. aasta konventsiooniga ühel ajal allakirjutatud lõppakti, protokolli ning ministrite ja riigisekretäride ühisdeklaratsiooni itaaliakeelsed tekstid on lisatud käesolevale lõppaktile ning nad on hollandi, prantsuse ja saksa keeles koostatud algtekstidega võrdsetel tingimustel autentsed.

II. Itaalia Vabariigi 19. juunil 1990. aastal Schengenis allakirjutatud konventsiooniga, millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta, ühinemise lepingu allakirjutamisel on lepinguosalised võtnud vastu järgmised deklaratsioonid.

1. Ühisdeklaratsioon ühinemislepingu artikli 5 kohta

Allakirjutanud riigid teavitavad enne ühinemislepingu jõustumist üksteist kõigist asjaoludest, mis on olulised 1990. aasta konventsiooniga reguleeritavate küsimuste ja käesoleva ühinemislepingu jõustumise puhul.

Käesolev ühinemisleping jõustub alles siis, kui 1990. aasta konventsiooni rakendamise tingimused on ühinemislepingule allakirjutanud riikides täidetud ning kui kontroll nende välispiiridel on tõhus.

2. Ühisdeklaratsioon 1990. aasta konventsiooni artikli 9 lõike 2 kohta

Lepinguosalised täpsustavad, et Itaalia Vabariigi 1990. aasta konventsiooniga ühinemise lepingu allakirjutamisel käsitletakse 1990. aasta konventsiooni artikli 9 lõikes 2 osutatud ühist viisakorda selle ühise korrana, mida viis kõnealusele konventsioonile allakirjutanud riiki kohaldavad alates 19. juunist 1990.

3. Ühisdeklaratsioon isikuandmete kaitse kohta

Lepinguosalised märgivad, et Itaalia Vabariigi valitsus kohustub võtma enne 1990. aasta konventsiooniga ühinemise lepingu ratifitseerimist kõik vajalikud meetmed tagamaks, et Itaalia õigust täiendatakse kooskõlas Euroopa Nõukogu 28. jaanuari 1981. aasta konventsiooniga üksikisikute kaitse kohta isikuandmete automatiseeritud töötlemisel ning samuti Euroopa Nõukogu ministrite komitee 17. septembri 1987. aasta soovitust R(87)15, mis reguleerib isikuandmete kasutamist politsei valdkonnas, et nii oleks tagatud 1990. aasta konventsiooni artiklite 117 ja 126 sätete ning sama konventsiooni muude isikuandmete kaitset käsitlevate sätete täielik kohaldamine, mille eesmärk on saavutada nende sätetega kooskõlas olev isikuandmete kaitstuse tase.

Koostatud tuhande üheksasaja üheksakümnenda aasta novembrikuu kahekümne seitsmendal päeval Pariisis ühes eksemplaris hollandi, itaalia, prantsuse ja saksa keeles, kusjuures kõik neli teksti on võrdselt autentsed, mis antakse hoiule Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsuse arhiivi ja see valitsus edastab tõestatud koopia igale lepinguosalisele.

Belgia Kuningriigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Saksamaa Liitvabariigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Prantsuse Vabariigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Itaalia Vabariigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Luksemburgi Suurhertsogiriigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

Madalmaade Kuningriigi valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ÜHISDEKLARATSIOON ITAALIA VABARIIGI 14. JUUNI 1985. AASTA SCHENGENI LEPINGU RAKENDAMISE KONVENTSIOONIGA ÜHINEMISE LEPINGU ARTIKLITE 2 JA 3 KOHTA

Itaalia Vabariigi 19. juunil 1990. aastal Schengenis allakirjutatud konventsiooniga, millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta, ühinemise lepingu allakirjutamisel deklareerivad lepinguosalised, et kõnealuse lepingu artikli 2 lõiget 1 ja artikli 3 lõiget 1 kohaldatakse piiramatult volituste suhtes, mis on Itaalia õiguse kohaselt antud Guardia di Finanza' le ja mida see asutus kasutab Itaalia territooriumil.

--------------------------------------------------

Ministrite Ja Riigisekretäride Deklaratsioon

Belgia Kuningriigi, Saksamaa Liitvabariigi, Prantsuse Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi ja Madalmaade Kuningriigi valitsus kirjutasid tuhande üheksasaja üheksakümnenda aasta novembrikuu kahekümne seitsmendal päeval Pariisis alla lepingule Itaalia Vabariigi ühinemise kohta 19. juunil 1990. aastal Schengenis allakirjutatud konventsiooniga, millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta.

Nad märkisid, et Itaalia Vabariigi valitsuse esindaja avaldas toetust deklaratsioonile, mille võtsid vastu 19. juunil 1990 Schengenis kohtunud Belgia Kuningriiki, Saksamaa Liitvabariiki, Prantsuse Vabariiki, Luksemburgi Suurhertsogiriiki ja Madalmaade Kuningriiki esindanud ministrid ja riigisekretärid, ning otsusele, mis kinnitati samal päeval, kui kirjutati alla Schengeni lepingu rakendamise konventsioon.

--------------------------------------------------

Top