EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024R1338

Nõukogu määrus (EL) 2024/1338, 14. mai 2024, millega muudetakse määrust (EL) 2023/1529, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Iraani sõjalise toetusega Venemaa Ukraina-vastasele agressioonisõjale

ST/9150/2024/INIT

ELT L, 2024/1338, 15.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1338/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1338/oj

European flag

Euroopa Liidu
Teataja

ET

L-seeria


2024/1338

15.5.2024

NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2024/1338,

14. mai 2024,

millega muudetakse määrust (EL) 2023/1529, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Iraani sõjalise toetusega Venemaa Ukraina-vastasele agressioonisõjale

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse nõukogu 14. mai 2024. aasta otsust (ÜVJP) 2024/1336, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2023/1532, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Iraani sõjalise toetusega Venemaa Ukraina-vastasele agressioonisõjale (1),

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühisettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 20. juulil 2023 vastu määruse (EL) 2023/1529 (2).

(2)

Määrusega (EL) 2023/1529 on jõustatud teatavad meetmed, mis on nähtud ette nõukogu otsusega (ÜVJP) 2023/1532 (3).

(3)

Võttes arvesse olukorra tõsidust seoses Iraani sõjalise toetusega Venemaa Ukraina-vastasele agressioonisõjale võttis nõukogu 14. mail 2024 vastu otsuse (ÜVJP) 2024/1336, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2023/1532.

(4)

Määrust (EL) 2023/1529 tuleks muuta ning näha ette varade külmutamise meetmed selliste füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste suhtes, kes vastutavad Iraani raketiprogrammi eest, toetavad seda või on sellega seotud, või kes tarnivad või müüvad Iraani rakette või mehitamata õhusõidukeid või nendega seotud tehnoloogiaid või on muul viisil seotud nende üleandmisega Venemaale Ukraina-vastase agressioonisõja toetuseksvõi relvastatud rühmitustele ja üksustele, kes ohustavad rahu ja julgeolekut Lähis-Idas ja Punase mere piirkonnas, või rikkudes ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2216 (2015). Seetõttu tuleks muuta ka määruse (EL) 2023/1529 pealkirja.

(5)

Samuti on asjakohane keelata selliste täiendavate komponentide eksport, müük, üleandmine või tarnimine Iraani, mida võidakse kasutada mehitamata õhusõidukite arendamiseks ja tootmiseks.

(6)

Määrust (EL) 2023/1529 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) 2023/1529 muudetakse järgmiselt.

1)

Pealkiri asendatakse järgmisega:

„Nõukogu määrus (EL) 2023/1529, 20. juuli 2023, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Iraani sõjalise toetusega Venemaa Ukraina-vastasele agressioonisõjale ning relvastatud rühmitustele ja üksustele Lähis-Idas ja Punase mere piirkonnas“.

2)

Artikli 3 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Külmutatakse kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mis on selliste füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutuste omandis, valduses või kontrolli all, kes:

a)

vastutavad Iraani mehitamata õhusõidukite või raketiprogrammi eest, toetavad seda või on sellega seotud;

b)

tarnivad või müüvad Iraani mehitamata õhusõidukeid või rakette või nendega seotud tehnoloogiaid või on muul viisil seotud nende üleandmisega:

i)

Venemaale Ukraina-vastase agressioonisõja toetuseks;

ii)

relvastatud rühmitustele ja üksustele, kes ohustavad rahu ja julgeolekut Lähis-Idas ja Punase mere piirkonnas;

iii)

füüsilistele või juriidilistele isikutele, üksustele või asutustele, kes rikuvad ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2216 (2015), või

c)

on seotud punktis a või b loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute, üksuste või asutustega,

kes on loetletud III lisas.“

3)

II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. mai 2024

Nõukogu nimel

eesistuja

V. VAN PETEGHEM


(1)   ELT L, 2024/1336, 15.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1336/oj.

(2)  Nõukogu 20. juuli 2023. aasta määrus (EL) 2023/1529, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Iraani sõjalise toetusega Venemaa Ukraina-vastasele agressioonisõjale (ELT L 186, 25.7.2023, lk 1).

(3)  Nõukogu 20. juuli 2023. aasta otsus (ÜVJP) 2023/1532, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Iraani sõjalise toetusega Venemaa Ukraina-vastasele agressioonisõjale (ELT L 186, 25.7.2023, lk 20).


LISA

Määruse (EL) 2023/1529 II lisa asendatakse järgmisega.

„II LISA

Artiklis 2 osutatud kaupade ja tehnoloogia loetelu

3. kategooria – Elektroonika

Kirjeldus

CN-kood

Järgmised integraallülitused: programmeeritav ventiilimaatriks (FPGA), mikrokontrollerid, mikroprotsessorid, signaaliprotsessorid, signaalianalüsaatorid, analoog-digitaalmuundurid (ADC), pingeregulaatorid, videokooderid ja alalisvoolumuundurid

ex 8542 31

ex 8542 39

„Monoliitse mikrolaine-integraalskeemiga“ (MMIC) võimendid ja seadmed

ex 8542 33

8543 70 02

Raadiosageduste (RF) filtrid ja elektromagnethäirete (EMI) filtrid, õhusõidukites kasutamiseks

ex 8548 00

Tantaalkondensaatorid

8532 21

Alumiinium-elektrolüütkondensaatorid

8532 22

Mitmekihilised keraamilised kondensaatorid

8532 24

Järgmised mälulülitused:

1)

programmeeritavad elekterkustutusega püsimälud (EEPROMid) mälumahuga:

a)

välkmäluliikide puhul üle 16 Mbit paketi kohta, või

b)

kõigi teiste EEPROMi liikide puhul üle ühe järgmistest piirnormidest:

i)

üle 1 Mbit paketi kohta, või

ii)

üle 256 kbit paketi kohta ja maksimaalse juurdepääsuajaga alla 80 ns;

2)

staatilised muutmälud (SRAM) mälumahuga:

a)

üle 1 Mbit paketi kohta, või

b)

üle 256 kbit paketi kohta ja maksimaalse juurdepääsuajaga alla 25 ns

ex 8542 32

Alusele monteeritud piesoelektrilised kristallid (piesoelektrikud)

8541 60

6. kategooria – Andurid ja laserid

Kirjeldus

CN-kood

Aeromõõtekaamerad

ex 9006 30

Kaamerate soojusandurid

ex 8529 90

ex 8542 39

ex 9006 91

ex 9013 80

ex 9025 80

ex 9025 90

ex 9026 80

ex 9026 90

ex 9027 50

ex 9032 10

Öövaatluskaamerad

8525 83

Kaamerad, mis vastavad punkti 6A003.b.4 (1). märkuse 3 kriteeriumitele

ex 8525 89

ex 9006 30

Õhusolevad laserkaugusmõõdikud

ex 9013 20 00

ex 9013 80 00

ex 9013 90 80

ex 9015 10

ex 9015 80

ex 9015 90

ex 9031 80 20

ex 9031 80 80

ex 9031 90 00

ex 9033 00 90

„Primaarelemendid“ või patareid, mille energiatihedus temperatuuril 293 K (20 oC) kasutamisel on 150 Wh/kg või rohkem

ex 8506

7. kategooria – Navigatsiooni- ja lennuelektroonika

Kirjeldus

CN-kood

Inertsiaalsed navigatsioonisüsteemid, inertsiaalsed mõõteseadmed (IMU), kiirendusmõõturid ja güroskoobid

ex 9014 20

„Õhusõidukite“ antennid ja igat tüüpi antennireflektorid

ex 8517 71

ex 8529 10

„Satelliitnavigatsioonisüsteemi“ seadmed, sealhulgas GNSSi signaalide vastuvõtmiseks sobivad antennid

ex 8526 91

ex 8529 90

ex 8526 10

ex 8526 92

ex 8517 71

ex 8529 10

Digitaalsed lennuandmete pardasalvestid

8543 70 04

„Mehitamata õhusõidukite“ radarid ja spetsiaalselt nende jaoks ette nähtud komponendid

Märkus: nende juhtimisseadmete hulka kuuluvad muu hulgas järgmised radarid: lidarid, pardapüüdeseadmed, sihtmärgi järgimine, õhutõrjesuurtükid, sihtmärgi kinnistamine, õhueelhoiatus.

ex 8526 10

ex 8529 90

„Õhusõidukite“ raadionavigatsiooni abiseadmed ja spetsiaalselt nende jaoks ette nähtud komponendid

ex 8526 91

ex 8529 90

„Õhusõidukite“ telekommunikatsiooniseadmed või -masinad

ex 8517 62

ex 8517 69

„Mehitamata õhusõidukite“ lennujuhtimisseadmed

ex 8537 10

ex 8807 30

„Mehitamata õhusõidukite“ kaugjuhtimisseadmed

ex 8517 61

ex 8526 92

ex 8537 10

ex 8543 70 90

ex 8807 30

9. kategooria – Kosmosesõidukid ja tõukejõusüsteemid

Kirjeldus

CN-kood

„Mehitamata õhusõidukid“, v.a need, mis on ette nähtud reisijateveoks

8806 91

8806 92

8806 93

8806 94

8806 99

„Õhusõidukite“ gaasiturbiinmootorid (turbopropeller-, turboreaktiiv- ja turboventilaatormootorid) ja spetsiaalselt nende jaoks ette nähtud komponendid

ex 8411 11

ex 8411 12

ex 8411 21

ex 8411 22

ex 8411 91

„Õhusõidukite“ sädesüütega sisepõlemis-kolbmootorid ja rootormootorid

8407 10

Osad, mida kasutatakse üksnes või peamiselt „õhusõidukite“ sisepõlemis-kolbmootorites

8409 10

„Õhusõidukite“ survesüütega sisepõlemis-kolbmootorid

ex 8408 90

„Mehitamata õhusõidukite“ servomootorid

ex 8501

ex 8807 30

„Mehitamata õhusõidukite“ stardisüsteemid

ex 8805 10

ex 8807 30

„Mehitamata õhusõidukite“ maapealse hooldamise seadmed

ex 8807 30

10. kategooria – Tehnoloogia

Tehnoloogia, mis on ette nähtud või spetsiaalselt kohandatud eespool loetletud seadmete testimiseks, väljatöötamiseks või tootmiseks.

MÕISTED

„Õhusõiduk“ – jäigatiivaline, muudetava tiivakujuga, pöörleva tiivaga (helikopter), kaldrootoriga või kaldtiivaga lennuaparaat.

„Monoliitne mikrolaine-integraalskeem“ (MMIC) – monoliit-integraallülitus, mis toimib mikrolaine- või millimeeterlainesagedusel.

„Primaarelement“ – element, mis ei ole projekteeritud laadimiseks ühestki muust allikast.

„Satelliitnavigatsioonisüsteem“ – süsteem koosneb maapealsetest jaamadest, satelliitide rühmast ja vastuvõtjatest, mis võimaldab satelliitidelt saadud signaalide põhjal arvutada vastuvõtja asukohta. See hõlmab ülemaailmset satelliitnavigatsioonisüsteemi (GNSS) ja piirkondlikke navigatsioonisatelliitide süsteeme (RNSS).

„Mehitamata õhusõiduk“ – igasugune õhusõiduk, mis on võimeline lendu alustama ja sooritama kontrollitavat ja juhitavat lendu ning navigeerima ilma inimpiloodita pardal.“


(1)  Vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2021. aasta määrus (EL) 2021/821, millega kehtestatakse liidu kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, vahendamise, tehnilise abi, transiidi ja edasitoimetamise kontrollimiseks (ELT L 206, 11.6.2021, lk 1), I lisa.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1338/oj

ISSN 1977-0650 (electronic edition)


Top