EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024R0750

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2024/750, 29. veebruar 2024, milles käsitletakse taumatiini kõikide loomaliikide söödalisandina kasutamise loa kehtivuse pikendamist ja millega tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) nr 869/2012

C/2024/1236

ELT L, 2024/750, 1.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/750/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/750/oj

European flag

Teataja
Euroopa Liidu

ET

Seeria L


2024/750

1.3.2024

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2024/750,

29. veebruar 2024,

milles käsitletakse taumatiini kõikide loomaliikide söödalisandina kasutamise loa kehtivuse pikendamist ja millega tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) nr 869/2012

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 (1) loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatava söödalisandi loa taotlemise nõue ning sellise loa andmise ja kehtivuse pikendamise alused ja kord.

(2)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 869/2012 (2) anti kümneks aastaks luba kasutada taumatiini kõikide loomaliikide söödalisandina.

(3)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 14 lõikega 1 on esitatud taotlus pikendada luba kasutada taumatiini kõikide loomaliikide söödalisandina ning klassifitseerida see söödalisand kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseained“. Taotlus sisaldas ettepanekut algse loa tingimuste muutmiseks. See seisnes spetsifikatsiooni muutmises söödalisandis sisalduva lämmastiku ja valgu osas, et viia need kooskõlla toidu lisaainena kasutatava taumatiini spetsifikatsiooniga (vähemalt 15,1 % lämmastikku (N) kuivaines ja vähemalt 93 % valku). Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 14 lõikes 2 nõutud üksikasjad ja dokumendid.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 11. mai 2023. aasta arvamuses (3) järeldusele, et taumatiin on praegu lubatud kasutustingimuste juures ohutu kõikidele loomaliikidele, tarbijatele ja keskkonnale. Toiduohutusamet jõudis konkreetselt järeldusele, et söödalisandi spetsifikatsiooni kavandatud muutmine ei tekita mingeid riske võrreldes juba hinnatud spetsifikatsiooniga ning et sellel ei ole mõju aine tõhususele. Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et kasutajate kokkupuude taumatiiniga sissehingamise teel on tõenäoline ja et valgusisalduse tõttu peetakse taumatiini hingamiselundite sensibilisaatoriks. Toiduohutusameti hinnangul ei ole taumatiin nahka ega silmi ärritav. Andmete puudumise tõttu ei saanud toiduohutusamet teha järeldusi taumatiini võimalike nahka sensibiliseerivate omaduste kohta.

(5)

Määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabor leidis, et taumatiini kui söödalisandi analüüsimeetodi hindamise järeldused ja soovitused eelmise loa kontekstis on kehtivad ja need on kohaldatavad käesoleva taotluse suhtes. Seepärast ei ole referentlabori hindamisaruanne komisjoni määruse (EÜ) nr 378/2005 (4) artikli 5 lõike 4 punkti c kohaselt nõutav.

(6)

Eespool toodut silmas pidades leiab komisjon, et taumatiin vastab määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimustele. Seega tuleks kõnealuse söödalisandi loa kehtivust pikendada. Komisjon leiab ka, et tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, mis võimaldavad ennetada kahjulikku mõju söödalisandi kasutajate tervisele. Need kaitsemeetmed ei tohiks piirata muude liidu õiguses sätestatud töötajate ohutust käsitlevate nõuete kohaldamist.

(7)

Parema kontrolli võimaldamiseks tuleks sätestada teatavad tingimused. Eelkõige tuleks söödalisandi märgistusele märkida aine soovitatav maksimumsisaldus. Sellise sisalduse ületamise korral tuleks eelsegu märgistusel esitada teatav teave.

(8)

Taumatiini söödalisandina kasutamise loa kehtivuse pikendamise tõttu tuleks rakendusmäärus (EL) nr 869/2012 kehtetuks tunnistada.

(9)

Kuna taumatiini kasutamisel kõikide loomaliikide söödalisandina ei tulene ohutusnõuetest vajadust lubamise tingimuste muudatusi viivitamatult kohaldada, on asjakohane näha ette üleminekuperiood, et huvitatud isikud saaksid teha ettevalmistusi loa kehtivuse pikendamisest tulenevate uute nõuete täitmiseks.

(10)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Loa kehtivuse pikendamine

Lisas kirjeldatud ning söödalisandite kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „lõhna- ja maitseained“ kuuluva söödalisandi kasutamise luba pikendatakse vastavalt kõnealuses lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Rakendusmääruse (EL) nr 869/2012 kehtetuks tunnistamine

Rakendusmäärus (EL) nr 869/2012 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Üleminekumeetmed

1.   Lisas nimetatud ainet ja seda sisaldavaid eelsegusid, mis on toodetud ja märgistatud enne 21. septembrit 2024 kooskõlas enne 21. märtsi 2024 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule viia ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni.

2.   Lisas kirjeldatud ainet sisaldavat söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 21. märtsi 2025 kooskõlas enne 21. märtsi 2024 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule viia ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud toiduloomadele.

3.   Lisas kirjeldatud ainet sisaldavat söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 21. märtsi 2026 kooskõlas enne 21. märtsi 2024 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule viia ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud loomadele, kes ei ole toiduloomad.

Artikkel 4

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. veebruar 2024

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)   ELT L 268, 18.10.2003, lk 29, ELI:. http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.

(2)  Komisjoni 24. septembri 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 869/2012, milles käsitletakse taumatiini lubamist kõikide loomaliikide söödalisandina (ELT L 257, 25.9.2012, lk 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/869/oj).

(3)  EFSA Journal 2023; 21(6):8077.

(4)  Komisjoni 4. märtsi 2005. aasta määrus (EÜ) nr 378/2005 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 üksikasjalike rakenduseeskirjade kohta seoses ühenduse tugilabori ülesannete ja kohustustega söödalisandite loataotluste puhul (ELT L 59, 5.3.2005, lk 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj).


LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber

Söödalisand

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetodid

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

Sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta

Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: lõhna- ja maitseained

2b957i

Taumatiin

Söödalisandi koostis

Taumatiin

Toimeaine kirjeldus

Thaumatococcus daniellii (Benth) vilja seemnerüüdest eraldatud valgud taumatiin I ja taumatiin II

EINECSi number: 258–822-2

CASi number: 53850-34–3

Spetsifikatsioonid

Keemiline valem:

207 aminohappest koosnev polüpeptiid

Suhteline molaarmass: Taumatiin I 22209, Taumatiin II: 22293

Analüüs: sisaldab lämmastikku vähemalt 15,1 % kuivainest, mis vastab vähemalt 93 % valgusisaldusele

Puhtus:

Süsivesikud: mitte üle 3 % kuivaines

Sulfaattuhk: mitte üle 2 % kuivaines

Alumiinium: mitte üle 100 mg/kg kuivaines

Analüüsimeetod  (1)

Taumatiini kindlaksmääramine söödalisandis: Lämmastiku sisalduse määramine söödalisandis Kjeldahli meetodiga (JECFA taumatiini käsitlev monograafia, 2006. „Thaumatin. Specification Monograph“).

Kõik loomaliigid

1.

Söödalisandi ja eelsegude kasutamisjuhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel.

2.

Söödalisandi märgistusel esitatakse järgmine teave:

 

„Toimeaine soovitatav maksimumsisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta: 5 mg.“

3.

Eelsegu märgistusel esitatakse asjaomase funktsionaalrühma nimetus, söödalisandi nimetus ja identifitseerimisnumber ning lisatud toimeaine kogus, kui eelsegu märgistusel märgitud kasutuskoguse puhul ületatakse punktis 2 osutatud sisaldust.

4.

Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid hingamiselundite ja naha kaitsmiseks.

21. märts 2034


(1)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/750/oj

ISSN 1977-0650 (electronic edition)


Top