EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024D1158

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2024/1158, 10. aprill 2024, taotluse kohta registreerida Euroopa kodanikualgatus My Voice, My Choice: ohutu ja kättesaadava abordi poolt kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/788 (teatavaks tehtud numbri C(2024) 2353 all)

C/2024/2353

ELT L, 2024/1158, 19.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1158/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1158/oj

European flag

Euroopa Liidu
Teataja

ET

L-seeria


2024/1158

19.4.2024

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2024/1158,

10. aprill 2024,

taotluse kohta registreerida Euroopa kodanikualgatus „My Voice, My Choice: ohutu ja kättesaadava abordi poolt“ kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2019/788

(teatavaks tehtud numbri C(2024) 2353 all)

(Ainult ingliskeelne tekst on autentne)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta määrust (EL) 2019/788 Euroopa kodanikualgatuse kohta, (1) eriti selle artikli 6 lõikeid 2 ja 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

23. veebruaril 2024 esitati komisjonile taotlus registreerida Euroopa kodanikualgatus nimega „My Voice, My Choice: ohutu ja kättesaadava abordi poolt“.

(2)

Algatuse korraldajate väljendatud eesmärk on kutsuda komisjoni üles „esitama solidaarsuse vaimus ettepanekut liikmesriikidele rahalise toetuse andmiseks, et tagada Euroopas raseduse ohutu katkestamine kõigile neile, kellel ei ole veel juurdepääsu ohutule ja seaduslikule abordile“.

(3)

Algatuse sisu, eesmärke ja tausta on üksikasjalikumalt kirjeldatud selle lisas. Lisas selgitatakse, et „puuduv juurdepääs abordile kui naiste põhilisele tervishoiuteenusele paljudes Euroopa osades ei sea naisi mitte üksnes füüsilisse ohtu, vaid sellega kaasneb naistele ka tarbetu majanduslik ja vaimne stress, mis sageli ilmneb tõrjutud kogukondades, mis saavad seda endale kõige vähem lubada“. Viidatakse teadus- ja rahvusvaheliste asutuste üksmeelele, et „reproduktiivtervishoiu käsitlemine luksusena ei vähenda abortide arvu, vaid paneb naisi otsima ohtlikke abordivõimalusi“. Lisas täpsustatakse ka seda, et kavandatud rahaline toetus „võiks olla osalemisvõimaluse mehhanismi vormis, milles liikmesriigid saaksid osaleda vabatahtlikkuse alusel“.

(4)

Korraldajate rühm on oma registreerimistaotlusele lisanud ka täiendava dokumendi, milles esitatakse väljapakutud meetmete analüüs.

(5)

Lisas ja täiendavas dokumendis viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2021/522, (2) mis võeti vastu ELi toimimise lepingu artikli 168 lõike 5 alusel, loodud programmile „EL tervise heaks“. Määruse (EL) 2021/522 artikli 4 punktis g on loetletud erieesmärgina: „juurdepääsu suurendamine kvaliteetsetele, patsiendikesksetele ja tulemuskesksetele tervishoiuteenustele ja seonduvatele hooldusteenustele, et saavutada üldise tervishoiuteenuse osutamine“. Asjaomase määruse I lisa punkti 7 alapunktis c on rahastamiskõlblike meetmete loendis sätestatud: „liikmesriikide selliste meetmete toetamine, millega edendatakse juurdepääsu seksuaal- ja reproduktiivtervishoiule ning integreeritud ja valdkonnaüleste lähenemisviiside toetamine ennetamise, diagnoosimise, ravi ja hoolduse puhul“.

(6)

Seda arvesse võttes ei nõua seksuaal- ja reproduktiivtervishoiule üldiselt juurdepääsu edendavate meetmete rahastamine uue seadusandliku ettepaneku vastuvõtmist, sest seda saaks teha programmi „EL tervise heaks“ iga-aastase tööprogrammi raames.

(7)

Kui algatuse eesmärk on kutsuda komisjoni üles esitama liidu õigusakti ettepanekut, mis läheks kaugemale sellest, mis on praegu programmi „EL tervise heaks“ raames võimalik, võib rahaline toetus tervist edendatavatele liikmesriikide meetmetele kuuluda ELi toimimise lepingu artikli 168 lõike 5 kohaselt liidu toetavasse pädevusse. Selline toetus peaks siiski olema kooskõlas ELi toimimise lepingu artikli 168 lõikes 7 sätestatud piirangutega, kuna liidu meetmed peavad arvesse võtma liikmesriikide vastutust oma tervishoiupoliitika määratlemisel ning tervishoiuteenuste ja arstiabi korraldamisel ja kättesaadavaks muutmisel, mis hõlmab tervishoiu juhtimist ning tervishoiule määratud vahendite jaotamist. Rahalise toetuse mehhanismi eesmärk või tagajärg ei tohi olla liikmesriikide avalikku korda käsitlevate õigusaktide või üldisemalt tervishoiuteenuste ja eetiliste valikute kahjustamine, mida liikmesriigid teevad oma pädevuse teostamisel tervishoiuküsimustes.

(8)

Algatuse lisas on konkreetselt märgitud, et algatuse „eesmärk ei ole ühtlustada liikmesriikide aborti käsitlevaid õigus- ja haldusnorme ega nendesse sekkuda“. Seepärast ei näi tegemist olevat otsese sihipärase sekkumisega liikmesriikide pädevusse määratleda oma tervishoiupoliitika ja tervishoiuteenuste korraldus, kui seda liiki tervishoiuteenuste osutamiseks antakse rahalist toetust, kuid rahalise toetuse mehhanismi konkreetse ülesehitusega võib selline sekkumine siiski kaasneda.

(9)

Seepärast leiab komisjon, et algatuse saab registreerida niivõrd, kuivõrd selle eesmärk on esitada seadusandlik ettepanek liikmesriikidele rahalise toetuse andmise kohta, mida programm „EL tervise heaks“ veel ei hõlma, ning kui kavandatud rahalise toetuse mehhanismi eesmärk või mõju ei kahjusta liikmesriikide avaliku korra alaseid õigusakte või üldisemalt tervishoiualaseid ja eetilisi valikuid, mida liikmesriigid teevad oma pädevuse teostamisel tervishoiuküsimustes.

(10)

Nende selgituste alusel on komisjon arvamusel, et ükski algatuse osa ei jää ilmselgelt väljapoole komisjoni pädevust esitada aluslepingute rakendamiseks liidu õigusaktide ettepanekuid.

(11)

See järeldus ei mõjuta hinnangut selle kohta, kas käesoleval juhul on täidetud konkreetsed sisulised tingimused, sealhulgas järgitud proportsionaalsuse ja subsidiaarsuse põhimõtet ja põhiõigusi, et komisjon saaks selles küsimuses edasi tegutseda.

(12)

Korraldajate rühm on esitanud asjakohased tõendid selle kohta, et rühm vastab määruse (EL) 2019/788 artikli 5 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuetele, ning on määranud kooskõlas määruse artikli 5 lõike 3 esimese lõiguga kindlaks kontaktisikud.

(13)

Kavandatav algatus ei ole ilmselgelt ebaõiglane, põhjendamatu või pahatahtlik ega vastuolus Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 sätestatud liidu väärtuste ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud õigustega.

(14)

Seepärast tuleks algatus „My Voice, My Choice: ohutu ja kättesaadava abordi poolt“ registreerida.

(15)

Järeldus, et määruse (EL) 2019/788 artikli 6 lõike 3 kohased registreerimistingimused on täidetud, ei tähenda, et komisjon oleks kontrollinud algatuse tekstis esitatud fakte – faktide õigsuse eest vastutab algatuse korraldajate rühm. Algatuse sisu väljendab üksnes selle korraldajate rühma seisukohti ning seda ei või käsitada komisjoni seisukohana,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa kodanikualgatus „My Voice, My Choice: ohutu ja kättesaadava abordi poolt“ registreeritakse.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud kodanikualgatuse „My Voice, My Choice: ohutu ja kättesaadava abordi poolt“ korraldajate rühmale, keda esindavad kontaktisikutena Nika KOVAČ ja Alice Hélène Sibylle COFFIN.

Brüssel, 10. aprill 2024

Komisjoni nimel

Věra JOUROVÁ

asepresident


(1)   ELT L 130, 17.5.2019, lk 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/788/oj

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. märtsi 2021. aasta määrus (EL) 2021/522, millega luuakse liidu tervisevaldkonna tegevusprogramm (programm „EL tervise heaks“) ajavahemikuks 2021–2027 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 282/2014 (ELT L 107, 26.3.2021, lk 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/522/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1158/oj

ISSN 1977-0650 (electronic edition)


Top