EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024D0385

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2024/385, 19. jaanuar 2024, millega kehtestatakse Hamasi ja Palestiina Islami Džihaadi vägivallategude toetajate, neile kaasaaitajate või nende võimaldajate vastu suunatud piiravad meetmed

ST/5273/2024/INIT

ELT L, 2024/385, 19.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/385/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/385/oj

European flag

Teataja
Euroopa Liidu

ET

Seeria L


2024/385

19.1.2024

NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2024/385,

19. jaanuar 2024,

millega kehtestatakse Hamasi ja Palestiina Islami Džihaadi vägivallategude toetajate, neile kaasaaitajate või nende võimaldajate vastu suunatud piiravad meetmed

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Ülemkogu märkis 21. septembril 2001, et terrorism on maailmale ja Euroopale tõeline probleem ning otsustas, et liit võtab terrorismivastase võitluse endale prioriteetseks eesmärgiks. 19. oktoobril 2001 kordas Euroopa Ülemkogu, et on otsustanud võidelda kõikide terrorismi vormide vastu üle kogu maailma ning et ta jätkab jõupingutusi rahvusvahelise üldsuse ühtsuse tugevdamiseks, et võidelda terrorismi vastu kõigis selle ilmingutes ja vormides.

(2)

Nõukogu võttis 27. detsembril 2001 vastu ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP, (1) millega rakendatakse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1373(2001), millega nähakse ette laiaulatuslikud strateegiad terrorismivastaseks võitluseks ja eelkõige terrorismi rahastamise vastu võitlemiseks. Ühise seisukohaga 2001/931/ÜVJP nähakse ette külmutada selle lisas loetletud isikute, rühmituste ja üksuste rahalised vahendid ja muud finantsvarad või majandusressursid ning nähakse ette, et lisas loetletud isikute, rühmituste ja üksuste käsutusse ei anta otseselt ega kaudselt rahalisi vahendeid, finantsvarasid või majandusressursse ja neil ei võimaldata kasutada finants- või muid seotud teenuseid.

(3)

27. detsembril 2001 kanti ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP lisasse Hamas-Izz al-Din al-Qassem (Hamasi terroristlik haru) ja Palestiina Islami Džihaad kui terrorirühmitused. 12. septembril 2003 võttis nõukogu vastu ühise seisukoha 2003/651/ÜVJP, (2) millega ajakohastati ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP lisa ja asendati Hamas-Izz al-Din al-Qassem (Hamasi terroristlik haru) Hamasi (sealhulgas Hamas-Izz al-Din al-Qassem) (edaspidi „Hamas“) puudutav kanne rühmituste ja üksuste loetelus, kes osalevad terroriaktides.

(4)

Hamasi ja Palestiina Islami Džihaadi loetellu kandmine on ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP artikli 1 lõike 6 kohaselt mitu korda läbi vaadatud ning nende suhtes kohaldatavad piiravad meetmed on jätkuvalt jõus.

(5)

Liit pakub arengu edendamiseks finantsabi, sealhulgas toetusprogramme Palestiina elanikkonnale, Palestiina omavalitsusele ning ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsioonile Lähis-Idas. Komisjon on oma praegu antava finantsabi läbi vaadanud ja seejuures leiti, et komisjoni olemasolevad kontrollid ja kaitsemeetmed toimivad hästi ning ükski liidu fond ei rahasta otseselt ega kaudselt ühtegi terroriorganisatsiooni.

(6)

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja tegi Iisraeli vastu suunatud rünnakute kohta 7. oktoobril 2023 Euroopa Liidu nimel avalduse, milles mõistetakse kõige karmimalt hukka Hamasi poolt Iisraelis toime pandud mitmekordsed ja valimatud rünnakud ning mõistetakse sügavalt hukka inimohvrite põhjustamine.

(7)

Euroopa Ülemkogu kordas oma 26. ja 27. oktoobri 2023. aasta järeldustes, et mõistab kõige karmimalt hukka Hamasi selle jõhkrate ja valimatute terrorirünnakute eest kogu Iisraelis.

(8)

Hamas ja Palestiina Islami Džihaad kujutavad endast ohtu rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule, sealhulgas õõnestades või ohustades Iisraeli stabiilsust või julgeolekut tema rahvusvaheliselt tunnustatud piirides, nagu on osutatud Lähis-Ida rahuprotsessi käsitlevates nõukogu 10. detsembri 2012. aasta järeldustes. Hamasi ja Palestiina Islami Džihaadi tõsised vägivallateod ja tegevused kujutavad endast rahvusvahelise humanitaarõiguse ja inimõigustealase õiguse tõsist rikkumist.

(9)

Võttes arvesse Iisraeli vastu suunatud hiljutiste rünnakute tõsidust ning vajadust võidelda rahvusvahelist rahu ja julgeolekut ohustavate vägivallategude vastu, on asjakohane kehtestada kooskõlas käesolevas otsuses sätestatud kriteeriumidega piiravad meetmed Hamasi ja Palestiina Islami Džihaadi tõsiste vägivallategude toetajate, neile kaasaaitajate või nende võimaldajate vastu. Kõnealused piiravad meetmed kuuluvad liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika nende eesmärkide hulka, mis on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artikli 21 lõike 2 punktides b ja c.

(10)

Teatavate meetmete rakendamiseks on vaja täiendavaid liidu meetmeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et nende territooriumile ei saaks siseneda ega seda läbida füüsilised isikud, kes

a)

annavad materiaalset või rahalist toetust Hamasile, Palestiina Islami Džihaadile, nendega seotud rühmitusele või lülile, sidusrühmitusele, neist lahku löönud rühmitusele või nendest tekkinud rühmitusele;

b)

osalevad Hamasi, Palestiina Islami Džihaadi, nendega seotud rühmituse või lüli, sidusrühmituse, neist lahku löönud rühmituse või nendest tekkinud rühmituse rahastamises või nende poolt, koos nendega, nende nime all, nende eest või nende toetuseks toime pandavate tegude või tegevuse rahastamises;

c)

osalevad Hamasi, Palestiina Islami Džihaadi, nendega seotud rühmituse või lüli, sidusrühmituse, neist lahku löönud rühmituse või nendest tekkinud rühmituse poolt, koos nendega, nende nime all, nende eest või nende toetuseks toime pandavate tõsiste vägivallategude kavandamises, ettevalmistamises või toetamises;

d)

tarnivad, müüvad ja edastavad relvi ja nendega seotud varustust Hamasile, Palestiina Islami Džihaadile, nendega seotud rühmitusele või lülile, sidusrühmitusele, neist lahku löönud rühmitusele või nendest tekkinud rühmitusele;

e)

annavad materiaalset või rahalist toetust Hamasi, Palestiina Islami Džihaadi, nendega seotud rühmituse või lüli, sidusrühmituse, neist lahku löönud rühmituse või neist tekkinud rühmituse sellisele tegevusele või viivad ellu sellist tegevust, mis kahjustab või ohustab Iisraeli stabiilsust või julgeolekut, koos nendega, nende nime all, nende eest või neid toetades;

f)

on seotud rahvusvahelise humanitaarõiguse või inimõigustealase õiguse tõsiste rikkumiste korraldamise või toimepanemisega Hamasi, Palestiina Islami Džihaadi, nendega seotud rühmituse või lüli, sidusrühmituse või neist lahku löönud või tekkinud rühmituse eest või nime all;

g)

kihutavad üles või provotseerivad Hamasi, Palestiina Islami Džihaadi, nendega seotud rühmituse või lüli, sidusrühmituse või neist lahku löönud või tekkinud rühmituse poolt, koos nendega, nende nime all, nende eest või nende toetuseks toime pandavatele tõsistele vägivallategudele;

h)

toetavad punktides a–g osutatud tegevusega tegelevaid füüsilisi või juriidilisi isikuid, rühmitusi, üksusi või asutusi,

kes on loetletud lisas.

2.   Lõige 1 ei kohusta liikmesriike keelama oma kodanike sisenemist oma territooriumile.

3.   Lõige 1 ei mõjuta neid juhtumeid, kui liikmesriiki seob rahvusvahelisest õigusest tulenev kohustus, eelkõige:

a)

rahvusvahelise valitsustevahelise organisatsiooni asukohariigina;

b)

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kokku kutsutud või selle egiidi all toimuva rahvusvahelise konverentsi võõrustajariigina;

c)

privileege ja immuniteete kehtestava mitmepoolse lepingu alusel või

d)

Püha Tooli (Vatikan) ja Itaalia vahel 1929. aastal sõlmitud lepingust (Lateraani pakt) tulenevalt.

4.   Lõiget 3 kohaldatakse ka juhtudel, kui liikmesriik on Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) võõrustajariik.

5.   Nõukogu tuleb igakülgselt teavitada kõigist liikmesriigi poolt lõike 3 või 4 kohaselt tehtud eranditest.

6.   Liikmesriik võib teha erandeid lõike 1 alusel kehtestatud meetmetest, kui reisimine on õigustatud seoses kiireloomuliste humanitaarvajadustega või osalemisega valitsustevahelistel kohtumistel või liidu toel toimuvatel või korraldatud või OSCE eesistujaks oleva liikmesriigi korraldatud kohtumistel, kus peetakse poliitilist dialoogi, mis otseselt edendab piiravate meetmete poliitilisi eesmärke.

7.   Liikmesriik võib samuti teha erandeid lõike 1 alusel kehtestatud meetmetest, kui asjaomane territooriumile sisenemine või selle läbimine on vajalik kohtumenetluse läbiviimiseks.

8.   Liikmesriik, kes soovib teha lõikes 6 või 7 osutatud erandeid, teatab sellest nõukogule kirjalikult. Erand loetakse tehtuks, kui ükski nõukogu liige ei esita kirjalikku vastuväidet kahe tööpäeva jooksul alates kavandatavat erandit käsitleva teatise saamisest. Kui üks või mitu nõukogu liiget esitavad vastuväite, võib nõukogu otsustada kavandatava erandi tegemise kvalifitseeritud häälteenamuse alusel.

9.   Kui liikmesriik lubab lisas loetletud füüsilistel isikutel lõike 3, 4, 6, 7 või 8 alusel oma territooriumile siseneda või seda läbida, kehtib luba rangelt ainult sel eesmärgil, milleks see anti, ning üksnes füüsiliste isikute suhtes, keda see otseselt puudutab.

Artikkel 2

1.   Külmutatakse kõik rahalised vahendid, muud finantsvarad ja majandusressursid, mida otseselt või kaudselt omavad või kontrollivad füüsilised või juriidilised isikud, rühmitused, üksused ja asutused, kes

a)

annavad materiaalset või rahalist toetust Hamasile, Palestiina Islami Džihaadile, nendega seotud rühmitusele või lülile, sidusrühmitusele, neist lahku löönud rühmitusele või nendest tekkinud rühmitusele;

b)

osalevad Hamasi, Palestiina Islami Džihaadi, nendega seotud rühmituse või lüli, sidusrühmituse, neist lahku löönud rühmituse või neist tekkinud rühmituse rahastamises või nende poolt, koos nendega, nende nime all, nende eest või nende toetuseks toime pandavate tegude või tegevuse rahastamises;

c)

osalevad Hamasi, Palestiina Islami Džihaadi, nendega seotud rühmituse, lüli, sidusrühmituse, neist lahku löönud rühmituse või neist tekkinud rühmituse poolt, koos nendega, nende nime all, nende eest või nende toetuseks toime pandavate tõsiste vägivallategude kavandamises, ettevalmistamises või võimaldamises;

d)

tarnivad, müüvad ja edastavad relvi ja nendega seotud varustust Hamasile, Palestiina Islami Džihaadile, nendega seotud rühmitusele või lülile, sidusrühmitusele, neist lahku löönud rühmitusele või neist tekkinud rühmitusele;

e)

annavad materiaalset või rahalist toetust Hamasi, Palestiina Islami Džihaadi, nendega seotud rühmituse või lüli, sidusrühmituse, neist lahku löönud rühmituse või neist tekkinud rühmituse sellisele tegevusele või viivad ellu sellist tegevust, mis kahjustab või ohustab Iisraeli stabiilsust või julgeolekut, koos nendega, nende nime all, nende eest või neid toetades;

f)

on seotud rahvusvahelise humanitaarõiguse või inimõigustealase õiguse tõsiste rikkumiste korraldamise või toimepanemisega Hamasi, Palestiina Islami Džihaadi, nendega seotud rühmituse või lüli, sidusrühmituse, neist lahku löönud rühmituse või neist tekkinud rühmituse eest või nime all;

g)

kihutavad üles või provotseerivad Hamasi, Palestiina Islami Džihaadi, nendega seotud rühmituse või lüli, sidusrühmituse, neist lahku löönud rühmituse või tekkinud rühmituse poolt, koos nendega, nende nime all, nende eest või nende toetuseks toime pandavatele tõsistele vägivallategudele;

h)

toetavad punktides a–g osutatud tegevusega tegelevaid füüsilisi või juriidilisi isikuid, rühmitusi, üksusi või asutusi,

kes on loetletud lisas.

2.   Rahalisi vahendeid, muid finantsvarasid ega majandusressursse ei tehta otseselt ega kaudselt kättesaadavaks lisas loetletud füüsilistele või juriidilistele isikutele, rühmitustele, üksustele ja asutustele ega nende kasuks.

3.   Erandina lõigetest 1 ja 2 võivad liikmesriikide pädevad asutused anda loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks või kättesaadavaks tegemiseks vastavalt tingimustele, mida nad asjakohaseks peavad, ning pärast seda, kui nad on teinud kindlaks, et need rahalised vahendid või majandusressursid on

a)

vajalikud lisas loetletud isikute ja nende ülalpeetavate pereliikmete põhivajaduste rahuldamiseks, sealhulgas toiduainete, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude, maksude, kindlustusmaksete ning kommunaalteenuste eest tasumiseks;

b)

ette nähtud üksnes õigusabiteenuste pakkumisega seotud mõistlike töötasude maksmiseks ja vastavate kulude hüvitamiseks;

c)

ette nähtud üksnes tasu või teenustasu maksmiseks külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside tavapärase haldamise või säilitamise eest;

d)

vajalikud erakorraliste kulutuste katteks, tingimusel et asjaomane pädev asutus on vähemalt kaks nädalat enne loa andmist teavitanud teiste liikmesriikide pädevaid asutusi ja komisjoni põhjustest, mille alusel ta peab vajalikuks konkreetse loa andmist, või

e)

makstavad rahvusvahelise õiguse alusel puutumatu diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni pangakontole või pangakontolt, kui sellised maksed on ette nähtud kasutamiseks diplomaatilise või konsulaaresinduse või rahvusvahelise organisatsiooni ametlikel eesmärkidel.

Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest käesoleva lõike alusel antud lubadest kahe nädala jooksul alates sellise loa andmisest.

4.   Erandina lõikest 1 võivad liikmesriikide pädevad asutused lubada teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamist, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

vahekohus on teinud kõnealuste rahaliste vahendite või majandusressursside kohta otsuse enne kuupäeva, mil lõikes 1 osutatud füüsiline või juriidiline isik, rühmitus, üksus või asutus kanti lisas esitatud loetellu, või nende kohta on tehtud liidus kohtu- või haldusotsus või asjaomases liikmesriigis täitmisele pööratav kohtuotsus enne nimetatud kuupäeva, nimetatud kuupäeval või pärast seda;

b)

rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutatakse ainult sellise otsusega tagatud või kehtivaks tunnistatud nõuete rahuldamiseks kõnealuseid nõudeid omavate isikute õigusi reguleerivate õigusnormidega seatud piires;

c)

otsus ei ole tehtud lisas loetletud füüsilise või juriidilise isiku, rühmituse, üksuse või asutuse kasuks ning

d)

otsuse tunnustamine ei ole vastuolus asjaomase liikmesriigi õiguskorra põhimõtetega.

Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni kõikidest käesoleva lõike alusel antud lubadest kahe nädala jooksul alates sellise loa andmisest.

5.   Lõige 1 ei takista loetellu kantud füüsilist või juriidilist isikut, rühmitust, üksust või asutust tegemast makset, mis tuleneb lepingust, mis on sõlmitud enne sellise füüsilise või juriidilise isiku, rühmituse, üksuse või asutuse loetellu kandmise kuupäeva, tingimusel et asjaomane liikmesriik on kindlaks teinud, et lõikes 1 osutatud füüsiline või juriidiline isik, rühmitus, üksus või asutus ei ole otsene või kaudne makse saaja.

6.   Lõiget 2 ei kohaldata külmutatud kontodele kantud järgmiste summade suhtes:

a)

nende kontode intressid või muud tulud, eeldusel et selliste intresside ja muude tulude suhtes kohaldatakse jätkuvalt lõikes 1 sätestatud meetmeid;

b)

maksed, mis tulenevad lepingutest, kokkulepetest või kohustustest, mis sõlmiti või tekkisid enne kuupäeva, mil nende kontode suhtes hakati kohaldama lõigetes 1 ja 2 sätestatud meetmeid, eeldusel et selliste maksete suhtes kohaldatakse jätkuvalt lõikes 1 sätestatud meetmeid, või

c)

maksed, mis kuuluvad tasumisele liidus tehtud või asjaomases liikmesriigis täitmisele pööratava kohtu- või haldusotsuse või vahekohtu otsuse alusel, eeldusel et selliste maksete suhtes kohaldatakse jätkuvalt lõikes 1 sätestatud meetmeid.

7.   Lõikeid 1 ja 2 ei kohaldata selliste rahaliste vahendite, muude finantsvarade või majandusressursside andmise, menetlemise või väljamaksmise või kaupade ja teenuste pakkumise suhtes, mis on vajalikud humanitaarabi õigeaegseks kohaletoimetamiseks või inimeste põhivajadusi toetava muu tegevuse toetamiseks, kui sellist abi ja muud tegevust korraldavad

a)

Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO), sealhulgas selle programmid, fondid ning muud üksused ja asutused, samuti selle spetsialiseeritud asutused ja seotud organisatsioonid;

b)

rahvusvahelised organisatsioonid;

c)

humanitaarabiorganisatsioonid, kellel on ÜRO Peaassamblees vaatleja staatus, ja nende humanitaarabiorganisatsioonide liikmed;

d)

kahe- või mitmepoolselt rahastatavad valitsusvälised organisatsioonid, kes osalevad ÜRO humanitaarabikavades, pagulasabi kavades, muudes ÜRO üleskutsetes ja humanitaarabiklastrites, mida koordineerib ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo;

e)

organisatsioonid ja asutused, millele liit on andnud humanitaarpartnerluse tunnistuse või mille on sertifitseerinud või mida on tunnustanud mõni liikmesriik kooskõlas riigisiseste menetlustega;

f)

liikmesriikide spetsialiseeritud asutused või

g)

punktides a–f osutatud üksuste töötajad, toetusesaajad, tütarettevõtjad ja rakenduspartnerid sel ajal kui ja ulatuses, milles nad neid ülesandeid täidavad.

8.   Ilma et see piiraks lõike 7 kohaldamist ning erandina lõigetest 1 ja 2 võivad liikmesriikide pädevad asutused anda loa teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamiseks või teatavate rahaliste vahendite või majandusressursside kättesaadavaks tegemiseks vastavalt tingimustele, mida nad peavad asjakohaseks, pärast seda, kui nad on kindlaks teinud, et need rahalised vahendid või majandusressursid on vajalikud humanitaarabi õigel ajal kohaletoimetamise tagamiseks või inimeste põhivajadusi toetava muu tegevuse toetamiseks.

9.   Kui asjaomane pädev asutus ei ole viie tööpäeva jooksul lõike 8 kohase loa taotluse kättesaamisest teinud keelavat otsust, küsinud teavet või teavitanud lisaaja vajadusest, siis loetakse see luba antuks.

Asjaomased liikmesriigid teavitavad teisi liikmesriike ja komisjoni käesoleva artikli alusel antud lubadest nelja nädala jooksul pärast sellise loa andmist.

Artikkel 3

1.   Nõukogu kehtestab ühehäälselt liikmesriigi või liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja (edaspidi „kõrge esindaja“) ettepanekul lisas esitatud loetelu ja teeb selles muudatusi.

2.   Nõukogu edastab lõikes 1 osutatud otsuse, sealhulgas põhjendused, asjaomasele füüsilisele või juriidilisele isikule, rühmitusele, üksusele või asutusele kas otse, juhul kui aadress on teada, või teatise avaldamise kaudu, ning annab asjaomasele füüsilisele või juriidilisele isikule, rühmitusele, üksusele või asutusele võimaluse esitada märkusi.

3.   Kui esitatakse märkusi või uusi olulisi tõendeid, vaatab nõukogu lõikes 1 osutatud otsuse läbi ning teavitab vastavat asjaomast füüsilist või juriidilist isikut, rühmitust, üksust või asutust.

Artikkel 4

1.   Lisa sisaldab artiklites 1 ja 2 osutatud füüsiliste või juriidiliste isikute, rühmituste, üksuste ja asutuste loetellu kandmise põhjuseid.

2.   Lisa sisaldab ka asjaomaste füüsiliste või juriidiliste isikute, rühmituste, üksuste või asutuste tuvastamiseks vajalikku kättesaadavat teavet. Füüsiliste isikute puhul võib selline teave sisaldada nime ja varjunimesid, sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi ja isikutunnistuse numbreid, sugu, aadressi (kui see on teada) ning positsiooni või ametit. Juriidiliste isikute, rühmituste, üksuste või asutuste puhul võib selline teave sisaldada nime, registrisse kandmise kohta ja kuupäeva, registrinumbrit ja tegevuskohta.

Artikkel 5

1.   Nõukogu ning kõrge esindaja võivad töödelda käesolevast otsusest tulenevate ülesannete täitmiseks isikuandmeid, eelkõige:

a)

lisasse tehtavate muudatuste ettevalmistamine ja sisseviimine, mida teeb nõukogu;

b)

lisasse tehtavate muudatuste ettevalmistamine, mida teeb kõrge esindaja.

2.   Nõukogu ja kõrge esindaja võivad vajaduse korral töödelda loetellu kantud füüsiliste isikute toimepandud kuritegusid, selliste isikute suhtes tehtud süüdimõistvaid kohtuotsuseid või selliste isikutega seotud julgeolekumeetmeid käsitlevaid asjakohaseid andmeid ainult ulatuses, mis on vajalik lisa koostamiseks.

3.   Käesoleva otsuse kohaldamisel käsitatakse nõukogu ja kõrget esindajat vastutavate töötlejatena Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1725 (3) artikli 3 punkti 8 tähenduses, et tagada asjaomaste füüsiliste isikute võimalus kasutada nimetatud määrusest tulenevaid õigusi.

Artikkel 6

1.   Lepingu või tehingu puhul, mille täitmist on otse või kaudselt, tervikuna või osaliselt mõjutanud käesoleva otsusega kehtestatud meetmed, ei rahuldata ühtki nõuet, sealhulgas hüvitisnõuet ega muud samalaadset nõuet, nagu tasaarvestusnõue või tagatisnõue, eelkõige nõuet, mille eesmärk on mis tahes vormis võlakirja, tagatise või hüvitise, eelkõige finantstagatise või kahjuhüvitise pikendamine või väljamaksmine, kui selle esitajaks on

a)

lisas loetletud füüsiline või juriidiline isik, rühmitus, üksus või asutus;

b)

füüsiline või juriidiline isik, rühmitus, üksus või asutus, kes tegutseb mõne punktis a osutatud füüsilise või juriidilise isiku, rühmituse, üksuse või asutuse kaudu või tema nimel.

2.   Nõude täitmise menetluses lasub kohustus tõendada, et kõnealuse nõude täitmine ei ole lõike 1 alusel keelatud, nõude täitmist taotleval füüsilisel või juriidilisel isikul, rühmitusel, üksusel või asutusel.

3.   Käesolev artikkel ei mõjuta lõikes 1 osutatud isikute, rühmituste, üksuste ja asutuste õigust nõuda kooskõlas käesoleva otsusega lepinguliste kohustuste täitmata jätmise seaduslikkuse kohtulikku kontrolli.

Artikkel 7

Keelatud on teadlikult ja tahtlikult osaleda tegevuses, mille eesmärk või tagajärg on käesoleva otsusega kehtestatud keeldudest kõrvalehoidmine.

Artikkel 8

Käesolevas otsuses sätestatud meetmete võimalikult suure mõju tagamiseks kutsub liit kolmandaid riike üles võtma käesolevas otsuses sätestatutega sarnaseid piiravaid meetmeid.

Artikkel 9

Käesolevat otsust kohaldatakse kuni 20. jaanuarini 2025.

Otsuse suhtes teostatakse pidevat läbivaatamist. Selle kehtivust pikendatakse või asjakohasel juhul seda muudetakse, kui nõukogu leiab, et otsuse eesmärke ei ole saavutatud.

Artikli 2 lõigetes 7, 8 ja 9 osutatud erandid seoses artikli 2 lõigetega 1 ja 2, vaadatakse läbi korrapäraselt ja vähemalt iga 12 kuu järel või kui asjaolud on põhjalikult muutunud, siis liikmesriigi, kõrge esindaja või komisjoni kiireloomulisel taotlusel.

Artikkel 10

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 19. jaanuar 2024

Nõukogu nimel

eesistuja

H. LAHBIB


(1)  Nõukogu 27. detsembri 2001. aasta ühine seisukoht 2001/931/ÜVJP terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta (EÜT L 344, 28.12.2001, lk 93).

(2)  Nõukogu 12. septembri 2003. aasta ühine seisukoht 2003/651/ÜVJP , millega ajakohastatakse ühist seisukohta 2001/931/ÜVJP terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta ning tunnistatakse kehtetuks ühine seisukoht 2003/482/ÜVJP (ELT L 229, 13.9.2003, lk 42).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ (ELT L 295, 21.11.2018, lk 39).


LISA

Artiklites 1 ja 2 osutatud füüsiliste või juriidiliste isikute, rühmituste, üksuste ja asutuste loetelu

A.   Füüsilised isikud

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Loetellu kandmise kuupäev

1.

Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair HAMZA

Sünniaeg: 28.8.1955

Sünnikoht: Sudaan

Kodakondsus: Sudaan

Passi nr: 10100159792 (Sudaan)

Sugu: mees

Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza on Sudaanis asuv Hamasi rahastaja, kes juhib Hamasi investeerimisportfelli kuuluvaid äriühinguid. Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza on kaasa aidanud Hamasi rahastamisele ettevõtete võrgustiku kaudu, sealhulgas eelkõige Al Rowad Real Estate Development’i ja Al Zawaya Group for Development and Investment’i kaudu. Seega osaleb Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair Hamza Hamasi rahastamises.

19.1.2024

2.

Nabil Khaled Halil CHOUMAN

Sünniaeg: 1954

Sünnikoht: Liibanon

Kodakondsus: Liibanon

Sugu: mees

Ametikoht: ettevõtte Chouman (Shuman) Group/Shuman for Currency Exchange SARL asutaja ja aktsionär

Nabil Khaled Halil Chouman on Beirutis, Liibanonis asuva ettevõtte „Shuman for Currency Exchange SARL“ omanik. Seda ettevõtet on kasutatud rahapesuks ja Hamasile rahaülekannete tegemiseks, sealhulgas Iraanist. Hamasile ettevõtte „Shuman for Currency Exchange SARL“ kaudu üle kantud rahasummad ulatuvad hinnanguliselt kümnete miljonite USA dollariteni. Seega osaleb Nabil Khaled Halil Chouman Hamasi rahastamises.

19.1.2024

3.

Khaled CHOUMAN

teise nimega

Khaled SHUMAN

Sünniaeg: 2.4.1987

Sünnikoht: Liibanon

Kodakondsus: Liibanon

Sugu: mees

Ametikoht: valuutavahetaja ettevõttes Chouman (Shuman) Group / Shuman for Currency Exchange SARL

Khaled Chouman töötab rahavahetusettevõtjana ettevõttes „Shuman for Currency Exchange SARL“, mis kuulub tema isale ja asub Liibanonis Beirutis. Ettevõtet on kasutatud rahapesuks ja Hamasile rahaülekannete tegemiseks, sealhulgas Iraanist. Hamasile ettevõtte „Shuman for Currency Exchange SARL“ kaudu üle kantud rahasummad ulatuvad hinnanguliselt kümnete miljonite USA dollariteni. Seega osaleb Khaled Chouman Hamasi rahastamises.

19.1.2024

4.

Rida Ali KHAMIS

(رضا علي خميس)

teise nimega

Reda Ali KHAMIS

Sünniaeg: 2.9.1967

Kodakondsus: Liibanon

Passi või ID-kaardi number: 3194104 (Liibanon)

Sugu: mees

Ametikoht: ettevõtte Chouman (Shuman) Group / Shuman for Currency Exchange SARL äripartner

Rida Ali Khamis on seotud valuutavahetusega, võimaldades rahapesu ja rahaülekannete tegemist Hamasile, eelkõige ettevõtete „Shuman for Currency Exchange SARL“ ja Al-Wasata SARL kaudu. Seega osaleb Rida Ali Khamis Hamasi rahastamises.

19.1.2024

5.

Musa Muhammad Salim DUDIN

(موسى دودين;

موسى محمد سالم دودين)

teiste nimedega

Mousa DOUDIN;

Mousa DUDIN;

Musa DUDIN;

Musa Muhammad Salim DODIN;

Musa Muhammad Salim DOUDIN;

Mussa DODIN;

Mussa DUDIN

Sünniaeg: 12.6.1972

Sünnikoht: Dura, Hebron

Kodakondsus: Palestiina

Sugu: mees

Ametikoht: Hamasi poliitilise juhtkonna liige

Musa Muhammad Salim Dudin on Hamasi juhtivtöötaja ja Hamasi poliitilise juhtkonna liige. Sellel ametikohal on ta olnud organisatsiooni nimel sageli avalikke avaldusi teinud. Lisaks on ta Hamasi investeerimisbüroo liikmena osalenud organisatsiooni tegevuse rahastamises. Seega osaleb Musa Muhammad Salim Dudin rahastamises.

19.1.2024

6.

Aiman Ahmad AL-DUWAIK

teiste nimedega

Aiman Ahmad R AL-DUWAIK; Aiman Ahmad Rashed AL-DUWAIK; Ayman AL-DUWAIK

Sünniaeg: 24.9.1962

Kodakondsus: Jordaania

Sugu: mees

Ametikoht: ettevõtte Sidar Company tegevjuht, ettevõtte Anda Turk tegevjuht

Aiman Ahmad Al-Duwaik on Alžeerias tegutsev Hamasi rahastaja, kes aitab juhtida organisatsiooni välisinvesteeringute portfelli. Eelkõige on ta Alžeeria äriühingu Sidar tegevjuht ja aktsionär, Türgi äriühingu Anda Turk tegevjuht, Sudaanis asuva äriühingu Al Rowad Real Estate Development aktsionär ning ehitusettevõtte Uzmanlar Co juhatuse liige. Need äriühingud kuuluvad rahvusvahelisse Hamasi rahastamisvõrgustikku. Seega osaleb osaleb Aiman Ahmad Al-Duwaik Hamasi rahastamises.

19.1.2024


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/385/oj

ISSN 1977-0650 (electronic edition)


Top