EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1595

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/1595, 3. august 2023, millega kiidetakse heaks uue eksportiva tootja režiimi taotlus seoses Hiina Rahvavabariigist pärit keraamiliste laua- ja kööginõude impordi suhtes kehtestatud lõplike dumpinguvastaste meetmetega ning muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/1198

C/2023/5133

OJ L 196, 4.8.2023, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1595/oj

4.8.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 196/13


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2023/1595,

3. august 2023,

millega kiidetakse heaks uue eksportiva tootja režiimi taotlus seoses Hiina Rahvavabariigist pärit keraamiliste laua- ja kööginõude impordi suhtes kehtestatud lõplike dumpinguvastaste meetmetega ning muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/1198

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrust (EL) 2016/1036 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Liidu liikmed (1) (edaspidi „alusmäärus“),

võttes arvesse komisjoni 12. juuli 2019. aasta rakendusmäärust (EL) 2019/1198, millega kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärit keraamiliste laua- ja kööginõude impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks, (2) eriti selle artiklit 2,

ning arvestades järgmist:

A.   KEHTIVAD MEETMED

(1)

13. mail 2013 kehtestas nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 412/2013 (3) (edaspidi „algne määrus“) lõpliku dumpinguvastase tollimaksu liitu imporditavate Hiina Rahvavabariigist (edaspidi „Hiina RV“) pärit keraamiliste laua- ja kööginõude (edaspidi „vaatlusalune toode“) suhtes.

(2)

Alusmääruse artikli 11 lõike 2 kohase aegumise läbivaatamise järel pikendas komisjon 12. juulil 2019 rakendusmäärusega (EL) 2019/1198 algse määruse meetmete kehtivust viie aasta võrra.

(3)

Pärast alusmääruse artikli 13 lõike 3 kohase meetmetest kõrvalehoidmise uurimist muutis komisjon 28. novembril 2019 rakendusmäärust (EL) 2019/1198 oma rakendusmäärusega (EL) 2019/2131 (4).

(4)

Algses uurimises oli Hiina eksportivate tootjate uurimiseks kasutatud valikuuringut vastavalt alusmääruse artiklile 17.

(5)

Komisjon kehtestas valimisse kaasatud Hiina RV eksportivatelt tootjatelt imporditud keraamiliste laua- ja kööginõude suhtes individuaalsed dumpinguvastase tollimaksu määrad vahemikus 13,1–18,3 %. Valimisse kaasamata koostööd tegevatele eksportivatele tootjatele kehtestati 17,9 % tollimaksumäär. Valimisse kaasamata koostööd tegevad eksportivad tootjad on loetletud rakendusmääruse (EL) 2019/2131 1. lisas. Lisaks kehtestati vaatlusalusele tootele üleriigiline tollimaksumäär 36,1 %, mis kehtib selliste Hiina äriühingute suhtes, kes ei andnud endast teada või ei teinud uurimise käigus koostööd.

(6)

Vastavalt rakendusmääruse (EL) 2019/1198 artiklile 2 võib kõnealuse määruse 1. lisa muuta ja määrata uuele eksportivale tootjale sama 17,9 % suuruse kaalutud keskmise tollimaksumäära, kui kohaldatakse koostööd tegevate, valimisse kaasamata äriühingute suhtes, kui see uus Hiina RV eksportiv tootja esitab komisjonile piisavad tõendid selle kohta, et:

a)

ta ei eksportinud vaatlusalust toodet liitu uurimisperioodil, mille alusel meetmed on kehtestatud, st 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2011 (edaspidi „algne uurimisperiood“),

b)

ta ei ole seotud ühegi Hiina RVs tegutseva eksportija või tootjaga, kelle suhtes kohaldatakse rakendusmäärusega (EL) 2019/1198 kehtestatud meetmeid, ja

c)

ta on vaatlusalust toodet pärast algse uurimisperioodi lõppu liitu tegelikult eksportinud või võtnud tühistamatu lepingulise kohustuse seda liitu eksportida märkimisväärses koguses.

B.   UUE EKSPORTIVA TOOTJA REŽIIMI TAOTLUSED

(7)

Äriühing Chaozhou Jingmei Craft Products Co., Ltd. (edaspidi „Jingmei“ või „taotluse esitaja“) esitas komisjonile taotluse, et tema suhtes kehtestataks uue eksportiva tootja režiim ning seega ka valimisse kaasamata koostööd tegevate Hiina äriühingute suhtes kohaldatav tollimaksumäär 17,9 %. Taotluse esitaja väitis, et ta vastab kõigile kolmele rakendusmääruse (EL) 2019/1198 artiklis 2 sätestatud uue eksportiva tootja režiimi kasutamise tingimusele.

(8)

Selleks et teha kindlaks, kas taotluse esitaja vastab uue eksportiva tootja režiimi kasutamise tingimustele, saatis komisjon taotluse esitajale kõigepealt küsimustiku ja palus esitada tõendeid selle kohta, et taotluse esitaja vastab nendele tingimustele.

(9)

Pärast küsimustiku vastuste analüüsimist nõudis komisjon lisateavet ja -tõendeid, mille taotluse esitaja ka esitas.

(10)

Komisjon soovis kontrollida kogu teavet, mida ta pidas vajalikuks, et teha kindlaks, kas taotluse esitaja vastab uue eksportiva tootja režiimi kasutamise tingimustele. Ta analüüsis tõendeid, mille taotluse esitaja esitas oma vastustes küsimustikule ja puudusi käsitlevatele kirjadele, ning kasutas mitmesuguseid veebipõhiseid andmebaase, nagu Orbis, (5) D&B, (6) Qichacha, Aiqicha, Baidu, (7) äriühingu veebileht Alibaba saidil ja muud avalikult kättesaadavad allikad. Komisjon teavitas taotluse esitaja taotlusest ka liidu tootmisharu ja kutsus seda üles vajaduse korral märkusi esitama. Liidu tootmisharu esitaski märkusi, mis vaadati läbi.

C.   TAOTLUSE ANALÜÜS

(11)

Seoses rakendusmääruse (EL) 2019/1198 artikli 2 punktis a sätestatud tingimusega, et taotluse esitaja ei tohi olla eksportinud vaatlusalust toodet liitu uurimisperioodil, mille alusel meetmed kehtestati, st 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2011 (edaspidi „algne uurimisperiood“), tegi komisjon uurimise käigus kindlaks, et taotluse esitaja sel ajal vaatlusalust toodet liitu tõepoolest ei eksportinud.

(12)

Taotluse esitaja on äriühing, mis on asutatud 1993. aastal. Leiti, et ta on eksportinud vaatlusalust toodet liitu ainult üks kord – kaudse müügiga ELi 2012. aastal, st pärast algset uurimisperioodi: taotluse esitaja müüs kauba Austraalia kauplejale, kuid saatis selle otse Austraalia kaupleja lõppkliendile, kes asus Iirimaal Dublinis. Seda kaudset müüki kinnitasid saate- ja muud taotluse esitaja esitatud dokumendid. Kuna kõnealune Austraalia kaupleja oli taotluse esitajale oluline klient ja komisjon soovis olla kindel, et selle Austraalia kaupleja kaudu ei toimunud algsel uurimisperioodil rohkem kaudset müüki, palus ta esitada kõik dokumendid kõigi tehingute kohta, mille Jingmei oli selle Austraalia kauplejaga 2011. aastal teostanud. Mingeid tõendeid ELis toimunud kaudse müügi tehingute kohta ei leitud.

(13)

Komisjon kontrollis ka taotluse esitaja asjakohaseid raamatupidamisdokumente algsest uurimisperioodist, nagu kasumiaruanded, käibemaksudeklaratsioonid, müügiraamatud ja -registrid, ettevõtlustulu arvestusraamat, Austraalia kauplejale tehtud maksete arveraamat ja Hiina üleriigilise käibemaksuarvestussüsteemi (nn „kuldse maksusüsteemi“) andmed. Nende dokumentidega tutvuti videofailide, ekraanipiltide, füüsiliste raamatupidamisraamatute fotokoopiate ja IT-süsteemide väljavõtete abil. Need olid esitatud andmetega kooskõlas. Kontrollimisega ei leitud mingeid andmeid selle kohta, et 2011. aastal oleks toimunud müüki liitu eksportimiseks. Talle esitatud üksikasjaliku järjepideva täieliku ja selge teabe alusel leidis komisjon, et taotluse esitaja on tõendanud, et ta ei eksportinud oma tooteid algsel uurimisperioodil liitu.

(14)

Seda silmas pidades jõudis komisjon järeldusele, et taotluse esitaja vastab rakendusmääruse (EL) 2019/1198 artikli 2 punktis a sätestatud tingimusele.

(15)

Mis puudutab rakendusmääruse (EL) 2019/1198 artikli 2 punktis b sätestatud tingimust, et taotluse esitaja ei tohi olla seotud eksportiva tootjaga, kes eksportis vaatlusalust toodet liitu algse uurimisperioodi jooksul, siis komisjon tegi uurimise käigus kindlaks, et Jingmei ei ole seotud ühegi Hiina eksportiva tootjaga, kelle suhtes kohaldatakse dumpinguvastaseid meetmeid. Algsel uurimisperioodil oli taotluse esitajal kolm aktsionäri, sealhulgas kaks füüsilist isikut. Kumbki füüsiline isik ei olnud seotud Hiina eksportivate tootjatega, kelle suhtes kohaldatakse dumpinguvastaseid meetmeid. Kolmas aktsionär oli juriidiline isik. Tema kohta ei selgunud, et ta oleks kaubelnud vaatlusaluse tootega või oleks olnud seotud mõne Hiina äriühinguga, kelle suhtes kohaldatakse dumpinguvastaseid meetmeid. 2017. aastal taotluse esitaja aktsionäride ring muutus: eespool nimetatud juriidiline isik ja üks kahest füüsilisest isikust müüsid oma aktsiad uuele aktsionärile, kellest sai ka taotluse esitaja üldjuht. Hiljem ei ole aktsionäride seas enam muudatusi toimunud ja nendeks on endiselt kaks füüsilist isikut. Uus aktsionär on ka valdusettevõtja Guangdong Green Sunshine Tourism Co. Ltd. direktor ja 6,87 % aktsiate omanik. Kõnealune valdusettevõtja ei tegele vaatlusaluse tootega. Kuid Qichacha andmete kohaselt on üks aktsionär, kelle osaluse suurus on 0,41 %, ühtlasi äriühingu Chaozhou Chenhui Ceramics aktsionär ja direktor. See äriühing on aga Hiina tootja, kelle suhtes kohaldatakse praegu dumpinguvastaseid meetmeid. Kuid kuna see seos on väga kaudne ja jääb oma 0,41 %ga kaugelt alla 5 % künnise, ei leia komisjon, et praegused aktsionärid oleksid seotud komisjoni rakendusmääruses 2015/2447 (8) määratletud viisil. Seega vastab taotluse esitaja sellele kriteeriumile.

(16)

Seda silmas pidades jõudis komisjon järeldusele, et taotluse esitaja vastab rakendusmääruse (EL) 2019/1198 artikli 2 punktis b sätestatud tingimusele.

(17)

Mis puudutab rakendusmääruse (EL) 2019/1198 artikli 2 punktis c sätestatud tingimust, st seda, kas taotluse esitaja on vaatlusalust toodet pärast algse uurimisperioodi lõppu tegelikult liitu eksportinud või võtnud tühistamatu lepingulise kohustuse eksportida liitu märkimisväärse koguse, tegi komisjon uurimise käigus kindlaks, et taotluse esitaja on korra – 2012. aastal, st pärast algse uurimisperioodi lõppu – eksportinud liitu (Iirimaale). Tegemist oli kaudse liitu müügiga: taotluse esitaja müüs kauba Austraalia kauplejale, kuid saatis selle otse Austraalia kaupleja lõppkliendile, kes asus Iirimaal Dublinis. Selle tehingu kohta esitati täielikud dokumendid, sealhulgas tellimus ja arve ning saate- ja pangamaksedokumendid, ning teavet võrreldi nende ja muude taotlusega koos esitatud dokumentidega. Seega vastab taotluse esitaja ka kolmandale kriteeriumile.

(18)

Seda silmas pidades jõudis komisjon järeldusele, et taotluse esitaja vastab rakendusmääruse (EL) 2019/1198 artikli 2 punktis c sätestatud tingimusele.

(19)

Seega on komisjon seisukohal, et taotluse esitaja vastab kõigile kolmele rakendusmääruse (EL) 2019/1198 artiklis 2 sätestatud uue eksportiva tootja režiimi kasutamise tingimusele ning seetõttu tuleks tema taotlus heaks kiita. Järelikult tuleks taotluse esitaja suhtes kehtestada algses uurimises valimisse kaasamata koostööd tegevate äriühingute suhtes kohaldatav tollimaksumäär 17,9 %.

D.   AVALIKUSTAMINE

(20)

Taotluse esitajat ja liidu tootmisharu teavitati olulistest asjaoludest ja kaalutlustest, mille alusel peeti asjakohaseks kehtestada äriühingu Chaozhou Jingmei Craft Products Co., Ltd. suhtes dumpinguvastane tollimaksumäär, mida kohaldatakse algses uurimises koostööd teinud, kuid valimisse kaasamata äriühingute suhtes.

(21)

Huvitatud isikutele anti võimalus esitada märkusi. Ühtegi märkust ei laekunud.

(22)

Määrus on kooskõlas alusmääruse artikli 15 lõike 1 alusel loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2019/2131 1. lisas esitatud valimisse kaasamata koostööd tegevate Hiina eksportivate tootjate loetellu lisatakse järgmine äriühing:

Äriühing

TARICi lisakood

„Chaozhou Jingmei Craft Products Co., Ltd.

C933“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. august 2023

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 176, 30.6.2016, lk 21.

(2)  ELT L 189, 15.7.2019, lk 8.

(3)  Komisjoni 13. mai 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 412/2013, millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse ajutine tollimaks, mis on kehtestatud Hiina Rahvavabariigist pärit keraamiliste laua- ja kööginõude impordi suhtes (ELT L 131, 15.5.2013, lk 1).

(4)  Komisjoni 28. novembri 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/2131, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/1198, millega kehtestatakse pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist Hiina Rahvavabariigist pärit keraamiliste laua- ja kööginõude impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks (ELT L 321, 12.12.2019, lk 139).

(5)  Orbis on üleilmne andmete pakkuja, kel on andmeid enam kui 220 miljoni äriühingu kohta üle maailma. Ta pakub peamiselt standardteavet eraettevõtete ja äriühingustruktuuride kohta.

(6)  Dun ja Bradstreet (D&B) on tarkvaralahendus, millega pakutakse ettevõtjatele andmeid, analüüse ja ülevaateid eraettevõtete ja äriühingustruktuuride kohta.

(7)  Qichacha, Aiqicha ja Baidu on Hiina eraõiguslikele isikutele kuuluvad tulunduslikud andmebaasid, kust tarbijad ja kutselised kasutajad saavad äri- ja krediidiinfot ning analüüse Hiinas asuvate era- ja riigiettevõtete kohta.

(8)  Komisjoni 24. novembri 2015. aasta rakendusmääruse (EL) 2015/2447 ( millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad) (ELT L 343, 29.12.2015, lk 558) (ELi tolliseadustik) artikli 127 kohaselt käsitatakse kaht isikut üksteisega seotuna, kui on täidetud mõni järgmine tingimus: a) nad on teineteise äriühingu ametiisikud või juhatuse liikmed; b) nad on juriidiliselt tunnustatud äripartnerid; c) nende vahel on töösuhe; d) kolmas isik omab või kontrollib või valdab otseselt või kaudselt 5 % või rohkem mõlema poole kõigist emiteeritud hääleõiguslikest osadest või aktsiatest; e) üks nendest kontrollib otseselt või kaudselt teist; f) kolmas isik kontrollib otseselt või kaudselt mõlemaid; g) nad koos kontrollivad otseselt või kaudselt kolmandat isikut; h) nad on ühe ja sama perekonna liikmed. Isikud, kes on teineteisega äritegevuse kaudu seotud selliselt, et üks neist on sõltumata nimetusest teise ainuesindaja, -turustaja või -kontsessionäär, loetakse omavahel seotuks ainult siis, kui nad vastavad eelmises lauses osutatud kriteeriumidele.


Top