EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1111

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/1111, 6. juuni 2023, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 474/2006 seoses nimekirjaga lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu või tegevuspiiranguid (EMPs kohaldatav tekst)

C/2023/3766

OJ L 147, 7.6.2023, p. 142–155 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1111/oj

7.6.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 147/142


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2023/1111,

6. juuni 2023,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 474/2006 seoses nimekirjaga lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu või tegevuspiiranguid

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. detsembri 2005. aasta määrust (EÜ) nr 2111/2005, mis käsitleb ühenduse nimekirja, millesse kantakse lennuettevõtjad, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu, koostamist ja lennureisijate teavitamist lendu teenindavast lennuettevõtjast ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivi 2004/36/EÜ (1) artikkel 9, eriti selle artikli 4 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 474/2006 (2) on kehtestatud nimekiri lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu.

(2)

Määruse (EÜ) nr 2111/2005 artikli 4 lõike 3 kohaselt on teatavad liikmesriigid ja Euroopa Liidu Lennundusohutusamet (edaspidi „amet“) edastanud komisjonile teavet, mis on kõnealuse nimekirja ajakohastamise seisukohast oluline. Asjakohast teavet on esitanud ka kolmandad riigid ja rahvusvahelised organisatsioonid. Kõnealust nimekirja tuleks esitatud teabe põhjal ajakohastada.

(3)

Komisjon teavitas kõiki asjaomaseid lennuettevõtjaid kas otse või nende regulatiivse järelevalve eest vastutavate ametiasutuste kaudu olulistest üksikasjadest ja kaalutlustest, mille alusel otsustatakse kehtestada nende suhtes tegevuskeeld liidus või muudetakse määruse (EÜ) nr 474/2006 A lisa või B lisa nimekirja kantud lennuettevõtja suhtes kehtestatud tegevuskeelu tingimusi.

(4)

Komisjon andis asjaomastele lennuettevõtjatele võimaluse tutvuda kõikide asjaomaste dokumentidega, esitada kirjalikke märkusi ning teha komisjonile ja määruse (EÜ) nr 2111/2005 artikli 15 alusel loodud komiteele (edaspidi „ELi lennuohutuskomitee“) suuline ettekanne.

(5)

Komisjon on teavitanud ELi lennuohutuskomiteed käimasolevatest konsultatsioonidest, mida peetakse määruse (EÜ) nr 2111/2005 ja komisjoni delegeeritud määruse (EÜ) nr 2023/660 (3) raames Armeenia, Kongo Demokraatliku Vabariigi, Iraagi ja Kõrgõzstani pädevate asutuste ning lennuettevõtjatega. Komisjon teavitas ELi lennuohutuskomiteed ka tsiviillennunduse olukorrast Argentinas, Egiptuses, Kongo Vabariigis, Kasahstanis, Keenias, Madagaskaril, Moldovas, Nepalis, Lõuna-Sudaanis ja Pakistanis.

(6)

Amet teavitas komisjoni ja ELi lennuohutuskomiteed tehnilistest hindamistest, mis tehti komisjoni määruse (EL) nr 452/2014 (4) sätete alusel välja antud kolmandate riikide lennuettevõtjate lubade esialgseks hindamiseks ja nendega seotud pidevaks järelevalveks.

(7)

Amet teavitas komisjoni ja ELi lennuohutuskomiteed ka välismaiste õhusõidukite ohutuse hindamise programmi (edaspidi „SAFA programm“) raames komisjoni määruse (EL) nr 965/2012 (5) kohaselt seisuplatsil tehtud kontrollide analüüsi tulemustest.

(8)

Amet teavitas komisjoni ja ELi lennuohutuskomiteed ka tehnilise abi projektidest kolmandates riikides, kelle suhtes kohaldatakse määruse (EÜ) nr 474/2006 kohast tegevuskeeldu. Lisaks andis amet teavet edasise tehnilise abi kavade ja taotluste kohta ning kolmandate riikide tsiviillennundusametite haldus- ja tehnilise võimekuse suurendamiseks tehtava koostöö kohta, et aidata neil tagada kooskõla kohaldatavate rahvusvaheliste tsiviillennundusohutusstandarditega. Liikmesriike kutsuti üles reageerima sellistele taotlustele, lähtudes mõlema poole huvidest ning kooskõlastatult komisjoni ja ametiga. Sellega seoses rõhutas komisjon, kui kasulik on anda rahvusvahelise lennundusvaldkonna osalistele eelkõige Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (edaspidi „ICAO“) lennuohutusalase partnerlusabi vahendi (Aviation Safety Implementation Assistance Partnership tool) kaudu teavet kolmandatele riikidele ettenähtud sellise tehnilise abi kohta, mida liit ja selle liikmesriigid annavad lennuohutuse suurendamiseks kogu maailmas.

(9)

Eurocontrol andis komisjonile ja ELi lennuohutuskomiteele ajakohastatud teavet SAFA programmi ja kolmandate riikide lennuettevõtjate häirefunktsiooni staatuse kohta ning statistika tegevuskeelu saanud lennuettevõtjatega seotud ohuteadete kohta.

Liidu lennuettevõtjad

(10)

Pärast seda, kui amet oli analüüsinud liidu lennuettevõtjate õhusõidukitele seisuplatsil tehtud kontrollide ja ameti korraldatud standardimiskontrollide tulemusi, mida oli täiendatud liikmesriikide lennuametite tehtud konkreetsete kontrollide ja auditite tulemustega, on liikmesriigid ja amet, kes tegutsevad pädevate asutustena, võtnud teatavaid parandus- ja täitemeetmeid ning teavitanud neist meetmetes komisjoni ja ELi lennuohutuskomiteed.

(11)

Liikmesriigid ja amet, kes tegutsevad pädevate asutustena, kinnitasid uuesti, et kui asjaomasest ohutusteabest peaks ilmnema, et asjakohaste ohutusstandardite järgimata jätmine liidu lennuettevõtjate poolt põhjustaks otseseid ohutusriske, on nad valmis võtma vajalikke meetmeid.

Armeenia lennuettevõtjad

(12)

2020. aasta juunis kanti komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2020/736 (6) määruse (EÜ) nr 474/2006 A lisasse Armeenias serditud lennuettevõtjad.

(13)

Komisjon tegi pideva järelevalve käigus kindlaks, et Armeenia tsiviillennunduskomitee (edaspidi „CAC“) sertifitseeris 2022. aasta detsembris uue lennuettevõtja Armenian Airlines. Kuna CAC ei ole komisjonile tõendanud, et ta suudab piisaval määral asjakohaseid rahvusvahelisi ohutusstandardeid rakendada ja nende täitmist tagada, ei taga lennuettevõtja sertifikaadi väljaandmine kõnealusele uuele lennuettevõtjale, et ta tegevus on piisaval määral kooskõlas asjakohaste rahvusvaheliste ohutusstandarditega.

(14)

Komisjon on määruse (EÜ) nr 2111/2005 lisa kohaste ühiste kriteeriumide põhjal jõudnud järeldusele, et praegu on Armeenia lennuettevõtjate puhul alust muuta nimekirja lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu, et lisada lennuettevõtja Armenian Airlines määruse (EÜ) nr 474/2006 A lisasse.

(15)

Liikmesriigid peaksid jätkuvalt kontrollima, et Armeenias serditud lennuettevõtjad järgiksid tulemuslikult asjakohaseid rahvusvahelisi ohutusstandardeid, seades prioriteediks kõigi Armeenias serditud lennuettevõtjate kontrollimise seisuplatsil vastavalt määrusele (EL) nr 965/2012.

Kongo Demokraatliku Vabariigi lennuettevõtjad

(16)

2006. aasta märtsis lisati määrusesse (EÜ) nr 474/2006 Kongo Demokraatlikus Vabariigis serditud lennuettevõtjad.

(17)

Kongo Demokraatliku Vabariigi lennundusameti (Autorité de l’Aviation Civile, „AAC/RDC“) taotlusel toimus 19. aprillil 2023 tehniline koosolek. Kõnealusel tehnilisel koosolekul andis AAC/RDC põhjaliku ülevaate oma korraldusest ja ülesannetest ning meetmetest, mida on Kongo Demokraatlikus Vabariigis võetud ohutusjärelevalve parandamiseks. AAC/RDC teavitas komisjoni ka 2022. aasta septembris ja 2023. aasta veebruaris ICAO üldise ohutusjärelevalve auditeerimisprogrammi (USOAP) raames toimunud kontrollkäigu esialgsetest tulemustest.

(18)

Kohtumise tulemusel leiti, et AAC/RDC peab esitama komisjonile täiendavaid selgitusi ja tõendeid teatava tegevuse ja võetud meetmete kohta, eelkõige seoses ärilise lennutranspordiga tegelevate lennuettevõtjate sertifitseerimise ja lennuettevõtja sertifikaatide kehtivuse pikendamisega.

(19)

Kõnealusel tehnilisel koosolekul teatas AAC/RDC komisjonile, et lennuettevõtjad AB BUSINESS, AIR KASAI, GOMA EXPRESS ja TRACEP CONGO AVIATION sertifitseeriti pärast seda, kui AAC/RDC oli 6. ja 13. mail 2020 komisjonile esitanud ajakohastatud andmed.

(20)

ICAO teavitas 1. mai 2023. aasta elektroonilises uudiskirjas 2023/18 oma osalisriike kahest olulisest ohutusprobleemist, mis tuvastati 2023. aasta veebruaris tehtud auditi käigus aeronavigatsiooniteenuste valdkonnas seoses instrumentaallennuprotseduuride ja navigatsiooniseadmete lennukontrolliga.

(21)

Võttes arvesse AAC/RDC esitatud teavet ja ICAO teatatud kaht olulist ohutusprobleemi, on komisjonil põhjendatud alus väljendada kahtlust AAC/RDC suutlikkuse suhtes tagada, et Kongo Demokraatlikus Vabariigis serditud lennuettevõtjad järgivad asjakohaseid rahvusvahelisi ohutusstandardeid. Seetõttu korraldatakse täiendavaid tehnilisi kohtumisi, et jälgida AAC/RDC edusamme selle tagamisel, et tema lennundusohutuse järelevalvesüsteem vastab asjakohastele rahvusvahelistele ohutusstandarditele.

(22)

Kuna AAC/RDC ei ole tõendanud, et ta suudab piisaval määral asjakohaseid rahvusvahelisi ohutusstandardeid rakendada ja nende täitmist tagada, ei taga lennuettevõtja sertifikaadi väljaandmine lennuettevõtjatele AB BUSINESS, AIR KASAI, GOMA EXPRESS ja TRACEP CONGO AVIATION, et nende tegevus on piisaval määral kooskõlas selliste rahvusvaheliste ohutusstandarditega ning seepärast tuleks need lennuettevõtjad lisada määruse (EÜ) nr 474/2006 A lisasse.

(23)

8. mail 2023 esitas AAC/RDC komisjonile tõendid selle kohta, et lennuettevõtjal Mwant JET ei ole enam kehtivat lennuettevõtja sertifikaati. Seetõttu tuleks kõnealune lennuettevõtja määruse (EÜ) nr 474/2006 A lisast välja jätta.

(24)

Komisjon on määruse (EÜ) nr 2111/2005 lisa kohaste ühiste kriteeriumide põhjal jõudnud järeldusele, et nimekirja lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires lennukeeldu, tuleks muuta ja kustutada lennuettevõtja MWANT JET määruse (EÜ) nr 474/2006 A lisast ning lisada lennuettevõtjad AB BUSINESS, AIR KASAI, GOMA EXPRESS ja TRACEP CONGO AVIATION määruse (EÜ) nr 474/2006 A lisasse.

(25)

Liikmesriigid peaksid jätkuvalt kontrollima asjakohaste rahvusvaheliste ohutusstandardite tulemuslikku järgimist Kongo Demokraatlikus Vabariigis serditud lennuettevõtjate poolt, seades prioriteediks kõigi nende lennuettevõtjate kontrollimise seisuplatsil vastavalt määrusele (EL) nr 965/2012.

Iraagi lennuettevõtjad

(26)

2015. aasta detsembris kanti lennuettevõtja Iraqi Airways komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2015/2322 (7) määruse (EÜ) nr 474/2006 A lisasse.

(27)

Komisjon on osana ühenduse nimekirjaga seotud käimasolevatest konsultatsioonidest korraldanud koostöös ameti ja liikmesriikidega mitu tehnilist kohtumist Iraagi tsiviillennundusametiga (ICAA) ja lennuettevõtjaga Iraqi Airways. Need arutelud keskendusid ICAA edusammudele komisjoni ja ameti ekspertide poolt varem tõstatatud ohutusprobleemide lahendamisel ning Iraagi serditud lennuettevõtjate järelevalvega seotud küsimustele.

(28)

Komisjon korraldas 20. aprillil 2023 pideva järelevalve raames tehnilise koosoleku, kus osalesid komisjoni, ameti, liikmesriikide ja ICAA esindajad. Kohtumisel andis ICAA teavet mitmete ohutusjärelevalvega seotud põhiküsimuste kohta ning rõhutas Iraagi valitsuse otsust eraldada märkimisväärseid vahendeid, eelkõige inspektorite koolitamiseks ja asjakohaste rajatiste jaoks, et toetada ICAA jõupingutusi tõhusa ohutusjärelevalve tagamisel riigis.

(29)

Ohutusjärelevalve kohta märkis ICAA, et tema vastutusalasse kuulub Iraagis kuus lennuettevõtja sertifikaadi omanikku, neli sertifitseeritud hooldusorganisatsiooni ja üks lennuliiklusorganisatsioon Iraagis.

(30)

ICAA teatas, et koostatud on uus lennundusseadus, mille üle peetakse praegu konsultatsioone, ning et kui kõnealune õigusakt vastu võetakse, muudab see oluliselt ICAA sise-eeskirju ja menetlusi. Lisaks valmistab ICAA praegu ette ICAO OLF (On-Line Framework) raamistiku ajakohastamist pärast seda, kui ICAO on läbi vaadanud ICAA esitatud parandusmeetmete kava.

(31)

Sellel tehnilisel koosolekul teavitas ICAA komisjoni ka sellest, et lennukõlblikkuse inspektorite ülesandeid täitsid osaliselt lennuettevõtjate määratud piloodid osalise tööajaga. Lisaks esitas ICAA kava värvata täistööajaga töötajad, kes täidavad üksnes lennutegevuse inspektori ülesandeid. Ministrite nõukogu peasekretariaat otsustas hiljuti lubada ICAA-l värvata eksperte õhusõiduki käitamise, litsentside, tervisekontrolli, lennukõlblikkuse ja aeronavigatsiooniteenuste ning lennuväljade sertifitseerimise alal.

(32)

Lisaks oli tehnilisel koosolekul lühidalt kõne all lennuettevõtjat Fly Baghdad käsitlev otsus, millega keelduti lennuettevõtjale ohutusega seotud põhjustel kolmanda riigi lennuettevõtja loa andmisest

(33)

Komisjon tunnustab ICAA jõupingutusi ja asjaolu, et ICAA on pühendunud oma rahvusvaheliste lennuohutusalaste kohustuste täitmisele. Vaatamata nendele arengutele on seni esitatud teavet vaja veel kontrollida täiendavatel tehnilistel kohtumistel.

(34)

Komisjon on määruse (EÜ) nr 2111/2005 lisa kohaste ühiste kriteeriumide põhjal jõudnud järeldusele, et praegu ei ole Iraagis serditud lennuettevõtjate puhul alust muuta nimekirja lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu.

(35)

Liikmesriigid peaksid jätkuvalt kontrollima, et Iraagis serditud lennuettevõtjad järgiksid tulemuslikult asjakohaseid rahvusvahelisi ohutusstandardeid, seades prioriteediks kõigi Iraagis serditud lennuettevõtjate kontrollimise seisuplatsil vastavalt määrusele (EL) nr 965/2012.

(36)

Kui asjakohasest ohutusteabest ilmnevad rahvusvaheliste ohutusstandardite järgimata jätmise tõttu tekkinud otsesed ohutusriskid, võib komisjonil osutuda vajalikuks võtta määruse (EÜ) nr 2111/2005 kohased lisameetmed.

Kõrgõzstani lennuettevõtjad

(37)

2006. aasta oktoobris lisati komisjoni määrusega (EÜ) nr 1543/2006 (8) määruse (EÜ) nr 474/2006 A lisasse Kõrgõzstanis serditud lennuettevõtjad.

(38)

Komisjoni pideva järelevalve raames toimus 12. mail 2023 tehniline koosolek komisjoni ja Kirgiisi Vabariigi Ministrite Nõukogu tsiviillennundusameti (edaspidi „CAA KG“) esindajate vahel.

(39)

Sellel koosolekul väljendas CAA KG oma valmisolekut alustada komisjoniga ohutusalast dialoogi, et ta arvataks lõpuks välja määruse (EÜ) nr 474/2006 A lisast, ning rõhutas oma valmisolekut korraldada täiendavaid koosolekuid, kui komisjon seda vajalikuks peab. Lisaks kohustus CAA KG esitama komisjonile kogu asjakohase ohutusteabe (sealhulgas 2023. aasta septembrisse kavandatud USOAPi raames korraldatud külastuse tulemused) ametlike konsultatsioonide raames, milles osalevad Kõrgõzstanis serditud lennuettevõtjate ohutusjärelevalve eest vastutavad reguleerivad asutused,

(40)

Lisaks esitas CAA KG põhjaliku ülevaate oma organisatsioonilisest struktuurist ja esitas kavad ohutusjärelevalve eest vastutava uue üksuse loomiseks, mis annab aru otse CAA KG-le.

(41)

CAA KG mainis riikliku ohutusprogrammi rakendamise seisu ja tõi esile Kõrgõzstani lennundusseaduse muudatused. Lisaks selgitas CAA KG, et ta eesmärk on saada isemajandavaks asutuseks, mis võimaldab suurendada ressursse ja eraldada lisavahendeid oma inspektorite koolitamiseks.

(42)

Vaatamata nendele positiivsetele arengutele ei ole praegu piisavalt põhistatud tõendeid selle kohta, et CAA KG on tegelikult lahendanud kõik ohutusprobleemid, mille tõttu kehtestati komisjoni määrusega (EÜ) nr 1543/2006 tegevuskeeld.

(43)

Lisaks teatas CAA KG 16. mail 2023 komisjonile, et lennuettevõtjate Air Manas ja Valor Air lennuettevõtja sertifikaadid on tühistatud. Seepärast tuleks kõnealused lennuettevõtjad määruse (EÜ) nr 474/2006 A lisast välja jätta.

(44)

Samal ajal teatas CAA KG komisjonile järgmiste uute lennuettevõtjate sertifitseerimisest: Aero Nomad Airlines, CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES, Global 8 Airlines, Mac.KG Airlines, Aircompany Moalem Aviation, SAPSAN Airline, Sky Jet ja TRANS CARAVAN KG. Kuna CAA KG ei ole tõendanud, et ta suudab piisaval määral asjakohaseid rahvusvahelisi ohutusstandardeid rakendada ja nende täitmist tagada, ei taga lennuettevõtja sertifikaadi väljaandmine neile uutele lennuettevõtjatele, et nende tegevus on piisaval määral kooskõlas selliste rahvusvaheliste ohutusstandarditega ning seepärast tuleks need lennuettevõtjad lisada määruse (EÜ) nr 474/2006 A lisasse.

(45)

Komisjon on määruse (EÜ) nr 2111/2005 lisa kohaste ühiste kriteeriumide põhjal jõudnud järeldusele, et praegu on Kõrgõzstanilennuettevõtjate puhul alust muuta nimekirja lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu, et lisada lennuettevõtjad Aero Nomad Airlines, CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES, Global 8 Airlines, Mac.KG Airlines, Aircompany Moalem Aviation, SAPSAN Airline, Sky Jet ja TRANS CARAVAN KG määruse (EÜ) nr 474/2006 A lisasse, ning kustutada sellest lisast lennuettevõtjad Air Manas ja Valor Air.

(46)

Liikmesriigid peaksid jätkuvalt kontrollima, et Kõrgõzstanis serditud lennuettevõtjad järgiksid tulemuslikult asjakohaseid rahvusvahelisi ohutusstandardeid, seades prioriteediks kõigi Kõrgõzstanis serditud lennuettevõtjate kontrollimise seisuplatsil vastavalt määrusele (EL) nr 965/2012.

(47)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 474/2006 vastavalt muuta.

(48)

Määruse (EÜ) nr 2111/2005 artiklites 5 ja 6 on märgitud, et ohutusele avalduvat mõju arvestades on vaja võtta lisade ajakohastamisega seotud otsused vastu kiiresti ja vajaduse korral viivitamata. Seepärast on tundliku teabe ja reisijate kaitsmiseks vaja, et kõik otsused, millega ajakohastatakse nimekirja lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu või -piiranguid, avaldatakse ja need jõustuvad kohe pärast vastuvõtmist.

(49)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 2111/2005 artikli 15 kohaselt asutatud ELi lennuohutuskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 474/2006 muudetakse järgmiselt:

1)

A lisa asendatakse käesoleva määruse I lisa tekstiga;

2)

B lisa asendatakse käesoleva määruse II lisa tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. juuni 2023

Komisjoni nimel

presidendi eest

komisjoni liige

Adina VĂLEAN


(1)  ELT L 344, 27.12.2005, lk 15.

(2)  Komisjoni 22. märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 474/2006, millega kehtestatakse rakenduseeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2111/2005 II peatükis nimetatud ühenduse nimekiri lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu (ELT L 84, 23.3.2006, lk 14).

(3)  Komisjoni 2. detsembri 2022. aasta delegeeritud määrus (EL) 2023/660, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2111/2005 II peatükis nimetatud nimekirja tarvis lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu või tegevuspiiranguid, ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 473/2006, millega kehtestatakse rakenduseeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2111/2005 II peatükis nimetatud ühenduse nimekirja tarvis, millesse kantakse lennuettevõtjad, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu (ELT L 83 22.3.2023, lk 47).

(4)  Komisjoni 29. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 452/2014, millega kehtestatakse kolmandate riikide käitajate lennutegevusega seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 216/2008 kohaselt (ELT L 133, 6.5.2014, lk 12).

(5)  Komisjoni 5. oktoobri 2012. aasta määrus (EL) nr 965/2012, millega kehtestatakse lennutegevusega seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 216/2008 (ELT L 296, 25.10.2012, lk 1).

(6)  Komisjoni 2. juuni 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/736, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 474/2006 seoses nimekirjaga lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse liidu piires tegevuskeeldu või tegevuspiiranguid (ELT L 172, 3.6.2020, lk 7).

(7)  Komisjoni 10. detsembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/2322, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 474/2006, millega kehtestatakse ühenduse nimekiri lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu (ELT L 328, 12.12.2015, lk 67).

(8)  Komisjoni 12. oktoobri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1543/2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 474/2006, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2111/2005 II peatükis nimetatud ühenduse nimekiri lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu (muudetud määrusega (EÜ) nr 910/2006) (ELT L 283 14.10.2006, lk 27).


I LISA

„A LISA

NIMEKIRI LENNUETTEVÕTJATEST, KELLE SUHTES KOHALDATAKSE LIIDU PIIRES TEGEVUSKEELDU, ERANDITEGA (1)

Lennuettevõtja juriidilise isiku nimi, mis on esitatud lennuettevõtja sertifikaadis (ja ärinimi, kui see on erinev)

Lennuettevõtja sertifikaadi (AOC) või lennutegevusloa number

ICAO kolmetäheline kood

Käitaja päritoluriik

AVIOR AIRLINES

ROI-RNR-011

ROI

Venezuela

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Suriname

IRAN ASEMAN AIRLINES

FS-102

IRC

Iraan

IRAQI AIRWAYS

001

IAW

Iraak

AIR ZIMBABWE (PVT)

177/04

AZW

Zimbabwe

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Afganistani ametiasutused, sealhulgas:

 

 

Afganistan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afganistan

KAM AIR

AOC 001

KMF

Afganistan

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Angola ametiasutused, välja arvatud TAAG Angola Airlines ja Heli Malongo, sealhulgas:

 

 

Angola

AEROJET

AO-008/11-07/17 TEJ

TEJ

Angola

GUICANGO

AO-009/11-06/17 YYY

Teadmata

Angola

AIR JET

AO-006/11-08/18 MBC

MBC

Angola

BESTFLYA AIRCRAFT MANAGEMENT

AO-015/15–06/17YYY

Teadmata

Angola

HELIANG

AO 007/11-08/18 YYY

Teadmata

Angola

SJL

AO-014/13-08/18YYY

Teadmata

Angola

SONAIR

AO-002/11-08/17 SOR

SOR

Angola

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Armeenia ametiasutused, sealhulgas:

 

 

Armeenia

AIRCOMPANY ARMENIA

AM AOC 065

NGT

Armeenia

ARMENIAN AIRLINES

AM AOC 076

AAG

Armeenia

ARMENIA AIRWAYS

AM AOC 063

AMW

Armeenia

ARMENIAN HELICOPTERS

AM AOC 067

KAV

Armeenia

FLY ARNA

AM AOC 075

ACY

Armeenia

FLYONE ARMENIA

AM AOC 074

FIE

Armeenia

NOVAIR

AM AOC 071

NAI

Armeenia

SHIRAK AVIA

AM AOC 072

SHS

Armeenia

SKYBALL

AM AOC 073

Ei kohaldata

Armeenia

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Kongo Vabariigi ametiasutused, sealhulgas:

 

 

Kongo Vabariik

CANADIAN AIRWAYS CONGO

CG-CTA 006

TWC

Kongo Vabariik

EQUAFLIGHT SERVICES

CG-CTA 002

EKA

Kongo Vabariik

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Kongo Vabariik

TRANS AIR CONGO

CG-CTA 001

TSG

Kongo Vabariik

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

CG-CTA 004

Teadmata

Kongo Vabariik

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Kongo Demokraatliku Vabariigi ametiasutused, sealhulgas:

 

 

Kongo Demokraatlik Vabariik

AB BUSINESS

AAC/DG/OPS-09/14

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

AIR FAST CONGO

AAC/DG/OPS-09/03

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

AIR KASAI

AAC/DG/OPS-09/11

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

AIR KATANGA

AAC/DG/OPS-09/08

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

BUSY BEE CONGO

AAC/DG/OPS-09/04

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

AAC/DG/OPS-09/02

DBP

Kongo Demokraatlik Vabariik

CONGO AIRWAYS

AAC/DG/OPS-09/01

COG

Kongo Demokraatlik Vabariik

GOMA EXPRESS

AAC/DG/OPS-09/13

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

KIN AVIA

AAC/DG/OPS-09/10

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

MALU AVIATION

AAC/DG/OPS-09/05

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

SERVE AIR CARGO

AAC/DG/OPS-09/07

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

SWALA AVIATION

AAC/DG/OPS-09/06

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

TRACEP CONGO AVIATION

AAC/DG/OPS-09/15

Teadmata

Kongo Demokraatlik Vabariik

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Djibouti ametiasutused, sealhulgas:

 

 

Djibouti

DAALLO AIRLINES

Teadmata

DAO

Djibouti

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Ekvatoriaal-Guinea ametiasutused, sealhulgas:

 

 

Ekvatoriaal-Guinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Ekvatoriaal-Guinea

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Teadmata

Ekvatoriaal-Guinea

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Eritrea ametiasutused, sealhulgas:

 

 

Eritrea

ERITREAN AIRLINES

AOC nr 004

ERT

Eritrea

NASAIR ERITREA

AOC nr 005

NAS

Eritrea

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Kõrgõzstani ametiasutused, sealhulgas:

 

 

Kõrgõzstan

AERO NOMAD AIRLINES

57

ANK

Kõrgõzstan

AEROSTAN

08

BSC

Kõrgõzstan

AIR COMPANY AIR KG

50

KGC

Kõrgõzstan

AIRCOMPANY MOALEM AVIATION

56

AMA

Kõrgõzstan

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kõrgõzstan

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES

58

KAS

Kõrgõzstan

FLYSKY AIRLINES

53

FSQ

Kõrgõzstan

GLOBAL 8 AIRLINES

59

Teadmata

Kõrgõzstan

HELI SKY

47

HAC

Kõrgõzstan

KAP.KG AIRCOMPANY

52

KGS

Kõrgõzstan

MAC.KG AIRLINES

61

MSK

Kõrgõzstan

SAPSAN AIRLINE

54

KGB

Kõrgõzstan

SKY JET

60

SJL

Kõrgõzstan

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Kõrgõzstan

TRANS CARAVAN KG

55

TCK

Kõrgõzstan

TEZ JET

46

TEZ

Kõrgõzstan

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Libeeria ametiasutused

 

 

Libeeria

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Liibüa ametiasutused, sealhulgas:

 

 

Liibüa

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Liibüa

AIR LIBYA

004/01

TLR

Liibüa

AL MAHA AVIATION

030/18

Teadmata

Liibüa

BERNIQ AIRWAYS

032/21

BNL

Liibüa

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Liibüa

GLOBAL AIR TRANSPORT

008/05

GAK

Liibüa

HALA AIRLINES

033/21

HTP

Liibüa

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Liibüa

LIBYAN WINGS AIRLINES

029/15

LWA

Liibüa

PETRO AIR

025/08

PEO

Liibüa

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Nepali ametiasutused, sealhulgas:

 

 

Nepal

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

Teadmata

Nepal

ALTITUDE AIR

085/2016

Teadmata

Nepal

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Nepal

FISHTAIL AIR

017/2001

Teadmata

Nepal

SUMMIT AIR

064/2010

Teadmata

Nepal

HELI EVEREST

086/2016

Teadmata

Nepal

HIMALAYA AIRLINES

084/2015

HIM

Nepal

KAILASH HELICOPTER SERVICES

087/2018

Teadmata

Nepal

MAKALU AIR

057A/2009

Teadmata

Nepal

MANANG AIR PVT

082/2014

Teadmata

Nepal

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Teadmata

Nepal

PRABHU HELICOPTERS

081/2013

Teadmata

Nepal

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Nepal

SAURYA AIRLINES

083/2014

Teadmata

Nepal

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Nepal

SIMRIK AIR

034/2000

Teadmata

Nepal

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Nepal

SITA AIR

033/2000

Teadmata

Nepal

TARA AIR

053/2009

Teadmata

Nepal

YETI AIRLINES

037/2004

NYT

Nepal

Järgmised lennuettevõtjad, kelle on sertinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Venemaa ametiasutused:

 

 

Venemaa

AURORA AIRLINES

486

SHU

Venemaa

AVIACOMPANY „AVIASTAR-TU“ CO. LTD

458

TUP

Venemaa

IZHAVIA

479

IZA

Venemaa

JOINT STOCK COMPANY „AIR COMPANY YAKUTIA“

464

SYL

Venemaa

JOINT STOCK COMPANY „RUSJET“

498

RSJ

Venemaa

JOINT STOCK COMPANY „UVT AERO“

567

UVT

Venemaa

JOINT STOCK COMPANY SIBERIA AIRLINES

31

SBI

Venemaa

JOINT STOCK COMPANY SMARTAVIA AIRLINES

466

AUL

Venemaa

JOINT-STOCK COMPANY „IRAERO“ AIRLINES

480

IAE

Venemaa

JOINT-STOCK COMPANY „URAL AIRLINES“

18

SVR

Venemaa

JOINT–STOCK COMPANY ALROSA AIR COMPANY

230

DRU

Venemaa

JOINT-STOCK COMPANY NORDSTAR AIRLINES

452

TYA

Venemaa

JS AVIATION COMPANY „RUSLINE“

225

RLU

Venemaa

JSC YAMAL AIRLINES

142

LLM

Venemaa

LLC „NORD WIND“

516

NWS

Venemaa

LLC „AIRCOMPANY IKAR“

36

KAR

Venemaa

LTD. I FLY

533

RSY

Venemaa

POBEDA AIRLINES LIMITED LIABILITY COMPANY

562

PBD

Venemaa

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY „AEROFLOT - RUSSIAN AIRLINES“

1

AFL

Venemaa

ROSSIYA AIRLINES, JOINT STOCK COMPANY

2

SDM

Venemaa

SKOL AIRLINE LLC

228

CDV

Venemaa

UTAIR AVIATION, JOINT-STOCK COMPANY

6

UTA

Venemaa

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad São Tomé ja Príncipe ametiasutused, sealhulgas:

 

 

São Tomé ja Príncipe

AFRICA'S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

São Tomé ja Príncipe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

São Tomé ja Príncipe

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Sierra Leone ametiasutused

 

 

Sierra Leone

Kõik lennuettevõtjad, kelle on sertinud regulatiivse järelevalve eest vastutavad Sudaani ametiasutused, sealhulgas:

 

 

Sudaan

ALFA AIRLINES SD

54

AAJ

Sudaan

BADR AIRLINES

35

BDR

Sudaan

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Sudaan

ELDINDER AVIATION

8

DND

Sudaan

GREEN FLAG AVIATION

17

GNF

Sudaan

HELEJETIC AIR

57

HJT

Sudaan

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Sudaan

KUSH AVIATION CO.

60

KUH

Sudaan

NOVA AIRWAYS

46

NOV

Sudaan

SUDAN AIRWAYS CO.

1

SUD

Sudaan

SUN AIR

51

SNR

Sudaan

TARCO AIR

56

TRQ

Sudaan


(1)  A lisas loetletud lennuettevõtjatel võib lubada kasutada liiklusõigusi juhul, kui kasutatakse õhusõidukit, mis on renditud koos meeskonna, kindlustuse ja õhusõiduki kasutamiseks vajalike teenustega (wet-lease) lennuettevõtjalt, kelle suhtes ei kohaldata tegevuskeeldu, tingimusel et täidetakse asjakohaseid ohutusnõudeid.


II LISA

„B LISA

NIMEKIRI LENNUETTEVÕTJATEST, KELLE SUHTES KOHALDATAKSE LIIDU PIIRES TEGEVUSPIIRANGUID (1)

Lennuettevõtja juriidilise isiku nimi, mis on esitatud lennuettevõtja sertifikaadis (ja ärinimi, kui see on erinev)

Lennuettevõtja sertifikaadi (AOC) number

ICAO kolmetäheline kood

Lennuettevõtja päritoluriik

Õhusõiduki liik, mille suhtes kohaldatakse piirangut

Piiranguga õhusõiduki registritunnus(ed) ja, kui see/need on kättesaadav(ad), seerianumber/seerianumbrid

Õhusõiduki registreerinud riik

IRAN AIR

IR.AOC.100

IRA

Iraan

Kõik Fokker F100 ja Boeing B747 tüüpi õhusõidukid.

Fokker F100 tüüpi õhusõidukid, nagu on märgitud lennuettevõtja sertifikaadis; Boeing B747 tüüpi õhusõidukid, nagu on märgitud lennuettevõtja sertifikaadis.

Iraan

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Põhja-Korea

Kõik õhusõidukid, v.a kaks TU-204 tüüpi õhusõidukit.

Kõik õhusõidukid, v.a P-632, P-633.

Põhja-Korea


(1)  B lisas loetletud lennuettevõtjatel võib lubada kasutada liiklusõigusi juhul, kui kasutatakse õhusõidukit, mis on renditud koos meeskonna, kindlustuse ja õhusõiduki kasutamiseks vajalike teenustega (wet-lease) lennuettevõtjalt, kelle suhtes ei kohaldata tegevuskeeldu, tingimusel et täidetakse asjakohaseid ohutusnõudeid.


Top