EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1069

Komisjoni määrus (EL) 2023/1069, 1. juuni 2023, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate biksafeeni, tsüprodiniili, fenheksamiidi, fenpikoksamiidi, fenpüroksimaadi, flutianiili, isoksaflutooli, mandipropamiidi, metoksüfenosiidi ja spinetoraami jääkide piirnormidega (EMPs kohaldatav tekst)

C/2023/3453

ELT L 143, 2.6.2023, p. 40–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1069/oj

2.6.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 143/40


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2023/1069,

1. juuni 2023,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate biksafeeni, tsüprodiniili, fenheksamiidi, fenpikoksamiidi, fenpüroksimaadi, flutianiili, isoksaflutooli, mandipropamiidi, metoksüfenosiidi ja spinetoraami jääkide piirnormidega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. veebruari 2005. aasta määrust (EÜ) nr 396/2005 taimses ja loomses toidus ja söödas või nende pinnal esinevate pestitsiidide jääkide piirnormide ja nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ muutmise kohta, (1) eriti selle artikli 14 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Codex alimentarius’e komisjon võttis 13. detsembril 2022 vastu atseetamipriidi, biksafeeni, klorotaloniili, klofentesiini, klotianidiini, tsüprodiniili, difenokonasooli, etiprooli, fenheksamiidi, fenpikoksamiidi, fenpüroksimaadi, fluensulfooni, fluopüraami, flutianiili, imasaliili, isoprotiolaani, isoksaflutooli, mandipropamiidi, metkonasooli, metopreeni, metoksüfenosiidi, protiokonasooli, püdiflumetofeeni, pürasulfotooli, pürasiflumiidi, kinoksüfeeni, spinetoraami, spiropidooni, tebukonasooli, tiametoksaami, trifloksüstrobiini ja trineksapak-etüüli uued codex’i jääkide piirnormid (2).

(2)

Nende ainete jääkide piirnormid on sätestatud määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisas, välja arvatud etiprooli, fluensulfooni ja püdiflumetofeeni puhul, mille jääkide konkreetseid piirnorme ei ole eraldi sätestatud ja mida ei ole kantud määruse (EÜ) nr 396/2005 IV lisasse, mistõttu kehtib artikli 18 lõike 1 punktis b sätestatud vaikeväärtus 0,01 mg/kg.

(3)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 (3) artikli 5 lõike 3 kohaselt arvestatakse toidualaste õigusnormide väljatöötamisel või kohandamisel olemasolevaid või peatselt valmivaid rahvusvahelisi standardeid, välja arvatud juhul, kui need standardid või nende asjaomased osad oleksid ebatõhusad või sobimatud vahendid toidualaste õigusnormide õiguspäraste eesmärkide täitmiseks või kui arvestamata jätmine on teaduslikult põhjendatud või kui nende kasutamise tulemusena tekiks liidus sobivaks määratud tasemest erinev kaitsetase. Sama määruse artikli 13 punkti e kohaselt peab liit edendama rahvusvaheliste tehniliste standardite ja toidualaste õigusnormide kooskõla, tagades samas, et liidus ettenähtud kõrge kaitsetase ei langeks.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) hindas riske tarbijatele ja esitas teadusliku aruande (4). Juhtudel, kui toiduohutusamet on tuvastanud võimaliku ohu tarbijate tervisele, esitas liit codex’i pestitsiidijääkide komiteele reservatsioonid (5) (6) kavandatud CXLide suhtes. See hõlmas järgmisi pestitsiidi ja toote kombinatsioone: atseetamipriid (kõik tooted), klorotaloniil (kõik tooted), klofentesiin (kõik tooted), klotianidiin (kõik tooted), difenokonasool (kõik tooted), etiprool (kõik tooted), fenpüroksimaat (sidrunid ja laimid, pomelid ja greibid), fluensulfoon (kõik tooted), imasaliil (kõik tooted), isoprotiolaan (kõik tooted), metkonasool (kõik tooted), metopreen (kõik tooted), protiokonasool (kõik tooted), püdiflumetofeen (kõik tooted), pürasulfotool (kõik tooted), pürasiflumiid (kõik tooted), kinoksüfeen (kõik tooted), spinetoraam (roheline ja must tee), spiropidoon (kõik tooted), tebukonasool (kõik tooted), tiametoksaam (kõik tooted), trifloksüstrobiin (kõik tooted) ja trineksapak-etüül (kõik tooted).

(5)

Neid CXL-e, mille kohta liit ei esitanud codex’i pestitsiidijääkide komiteele reservatsiooni, kuna amet ei tuvastanud riske liidu tarbijatele, võib seega pidada ohutuks. See kehtib teatavate CXLide kohta biksafeeni, tsüprodiniili, fenheksamiidi, fenpikoksaamiidi, fenpüroksimaadi, flutianiili, isoksaflutooli, mandipropamiidi, metoksüfenosiidi ja spinetoraami puhul. Seepärast tuleks kõnealused CXLid lisada määrusesse (EÜ) nr 396/2005, välja arvatud juhul, kui need on seotud toodetega, mis ei ole kantud kõnealuse määruse I lisasse, või juhul, kui need piirnormid on kehtivatest jääkide piirnormidest madalamad. Seega ei tohiks fluopüraami jääkide piirnorme muuta.

(6)

Tuginedes toiduohutusameti teaduslikule aruandele ning võttes arvesse määruse (EÜ) nr 396/2005 artikli 14 lõikes 2 loetletud asjakohaseid tegureid, on jääkide piirnormide kavandatud muudatused kooskõlas nimetatud artikli nõuetega.

(7)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 396/2005 vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 1. juuni 2023

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 70, 16.3.2005, lk 1.

(2)  https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-701-45%252FFinal%252520Report%252520CAC45%252FCompiled%2BREP22_CAC.pdf

ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni ja Maailma Terviseorganisatsiooni ühine toidustandardite programm, codex alimentarius’e komisjon. III liide. 45. istung. Virtuaalne, 21.–25. november, 12–13. ja 19. detsember 2022 ning 6. veebruar 2023.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1).

(4)  „Scientific support for preparing an EU position for the 53rd Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR)“ („Teadusalane abi ELi seisukoha ettevalmistamiseks codex’i pestitsiidijääkide komitee 53. istungi jaoks“). EFSA Journal 2022; 20(9): 7521.

(5)  Euroopa Liidu märkused Codex CX/PR 22/53/5 kohta: https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-53%252FCRDs%252Fpr53_crd13revx.pdf.

(6)  Codex’i pestitsiidijääkide komitee 53. istungjärgu aruanne REP22/PR53: https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-53%252FREPORT%252FFINAL%2BREPORT%252FREP22_PR53e.pdf.


LISA

Määruse (EÜ) nr 396/2005 II lisas asendatakse biksafeeni, tsüprodiniili, fenheksamiidi, fenpikoksaamiidi, fenpüroksimaati, flutianiili, isoksaflutooli, mandipropamiidi, metoksüfenosiidi ja spinetoraami käsitlevad veerud järgmisega:

„Pestitsiidide jäägid ja jääkide piirnormid (mg/kg)

Kood-number

Rühmad ja näited üksiktoodete kohta, mille suhtes kohaldatakse jääkide piirnorme  (1)

Biksafeen (R) (F)

Tsüprodiniil (R) (F)

Fenheksamiid (F)

Fenpikoksamiid (R) (F)

Fenpüroksimaat (R) (F)

Flutianiil

Isoksaflutool (isoksaflutooli ja selle diketonitriil-metaboliidi summa, väljendatud isoksaflutoolina)

Mandipropamiid (kõik koostises esinevad isomeerid mis tahes vahekorras)

Metoksüfenosiid (F)

Spinetoraam (spinetoraam J ja spinetoraam L summa) (F) (A)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

0100000

VÄRSKE VÕI KÜLMUTATUD PUUVILI; PÄHKLID

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

 

 

0110000

Tsitrusviljad

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,5 (+)

0,01  ((*))

 

 

2

 

0110010

Greibid

 

 

 

 

(+)

 

 

0,2

 

0,02  ((*))

0110020

Apelsinid

 

 

 

 

(+)

 

 

0,4

 

0,07

0110030

Sidrunid

 

 

 

 

(+)

 

 

0,5

 

0,02  ((*))

0110040

Laimid

 

 

 

 

(+)

 

 

0,5

 

0,02  ((*))

0110050

Mandariinid

 

 

 

 

(+)

 

 

0,5

 

0,15

0110990

Muud (2)

 

 

 

 

(+)

 

 

0,5

 

0,02  ((*))

0120000

Pähklid

 

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,05

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,1

0,02  ((*))

0120010

Mandlid

 

0,02  ((*))(+)

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0120020

Brasiilia pähklid

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0120030

Kašupähklid

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0120040

Kastanid

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0120050

Kookospähklid

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0120060

Sarapuupähklid

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0120070

Makadaamiapähklid

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0120080

Pekanipähklid

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0120090

Piiniapähklid

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0120100

Pistaatsiapähklid

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0120110

Kreeka pähklid

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

(+)

0120990

Muud (2)

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

 

0130000

Õunviljad

 

2

 

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,15

0130010

Õunad

 

 

0,01  ((*))

 

0,3 (+)

0,15

 

 

0,01  ((*))

(+)

0130020

Pirnid

 

 

6

 

0,3 (+)

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

(+)

0130030

Küdooniad

 

 

0,01  ((*))

 

0,2 (+)

0,01  ((*))

 

 

2

(+)

0130040

Astelpihlaka viljad

 

 

0,01  ((*))

 

0,2 (+)

0,01  ((*))

 

 

2

(+)

0130050

Nisperod / jaapani villpöörise viljad

 

 

0,01  ((*))

 

0,2 (+)

0,01  ((*))

 

 

2

(+)

0130990

Muud (2)

 

 

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

 

0140000

Luuviljad

 

2

 

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

 

0140010

Aprikoosid

 

 

10

 

0,3 (+)

0,01  ((*))

 

 

2

0,2 (+)

0140020

Maguskirsid

 

 

7

 

2 (+)

0,4

 

 

2

2

0140030

Virsikud

 

 

10

 

0,3 (+)

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

0,3

0140040

Ploomid

 

 

2

 

0,1 (+)

0,01  ((*))

 

 

2

0,02  ((*))

0140990

Muud (2)

 

 

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0150000

Marjad ja väikesed puuviljad

 

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

 

0151000

a)

Viinamarjad

 

3

15

 

0,3

0,7

 

2

1

0,4

0151010

Lauaviinamarjad

 

 

 

 

(+)

 

 

 

 

(+)

0151020

Veiniviinamarjad

 

 

 

 

(+)

 

 

 

 

(+)

0152000

b)

Maasikad

 

5

10

 

0,3

0,3

 

0,01  ((*))

2

0,2

0153000

c)

Koguviljad

 

 

15

 

 

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

1

0153010

Pamplid

 

3

 

 

0,7 (+)

 

 

 

 

(+)

0153020

Põldmurakad

 

0,02  ((*))

 

 

0,5 (+)

 

 

 

 

(+)

0153030

Vaarikad (punased ja kollased)

 

3

 

 

1,5 (+)

 

 

 

 

 

0153990

Muud (2)

 

0,02  ((*))

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

0154000

d)

Muud väikesed puuviljad ja marjad

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

0154010

Mustikad

 

8

20

 

0,4 (+)

 

 

 

4

0,4

0154020

Jõhvikad

 

8

20

 

0,5 (+)

 

 

 

0,7

0,4 (+)

0154030

Sõstrad (mustad, punased ja valged)

 

8

20

 

0,4 (+)

 

 

 

0,01  ((*))

0,5

0154040

Karusmarjad (rohelised, punased ja kollased)

 

8

20

 

0,4 (+)

 

 

 

0,01  ((*))

0,4 (+)

0154050

Kibuvitsamarjad

 

3

5

 

0,4 (+)

 

 

 

0,01  ((*))

0,4 (+)

0154060

Mooruspuu marjad (mustad ja valged)

 

3

5

 

0,4 (+)

 

 

 

0,01  ((*))

0,4 (+)

0154070

Õun-viirpuu marjad

 

3

15

 

0,4 (+)

 

 

 

0,01  ((*))

0,4 (+)

0154080

Musta leedri marjad

 

3

5

 

0,4 (+)

 

 

 

0,01  ((*))

0,4 (+)

0154990

Muud (2)

 

3

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

0,4

0160000

Mitmesugused puuviljad

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

0161000

a)

Söödava koorega

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

0161010

Datlid

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0161020

Viigimarjad

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0161030

Lauaoliivid

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,07 (+)

0161040

Kinkanid

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,5

 

0,02  ((*))

0161050

Tähtviljad

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0161060

Hurmaad

 

2

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0161070

Jambolanid

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0161990

Muud (2)

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0162000

b)

Mittesöödava koorega, väikesed

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0162010

Kiivid (rohelised, punased, kollased)

 

 

15

 

 

 

 

 

 

0,02  ((*))

0162020

Litšid

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

 

0,015

0162030

Granadillid/marakujad

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

 

0,4

0162040

Kaktusviljad

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

 

0,5

0162050

Hariliku kuldlehiku viljad

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

 

0,02  ((*))

0162060

Virgiinia persimonid

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

 

0,02  ((*))

0162990

Muud (2)

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

 

0,02  ((*))

0163000

c)

Mittesöödava koorega, suured

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0163010

Avokaadod

 

1

 

0,01  ((*))

0,2

 

 

 

0,7

 

0163020

Banaanid

 

0,02  ((*))

 

0,15

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

0163030

Mangod

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

0163040

Papaiad

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

1

 

0163050

Granaatõunad

 

5

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

0,6

 

0163060

Suhkurannoonad

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

0163070

Guajaavid

 

1,5

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

0163080

Ananassid

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

0163090

Hõlmise leivapuu viljad

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

0163100

Durianid

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

0163110

Oga-annoonad

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

0163990

Muud (2)

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

0,01  ((*))

 

0200000

VÄRSKE VÕI KÜLMUTATUD KÖÖGIVILI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210000

Juur- ja mugulköögivili

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

0,02  ((*))

0211000

a)

Kartulid

0,06

0,02  ((*))

 

 

0,05

 

 

0,1

0,01  ((*))

 

0212000

b)

Troopiline juur- ja mugulköögivili

0,06

0,02  ((*))

 

 

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

 

 

0212010

Kassaava/jahumanioki juured

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0212020

Bataat

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02

 

0212030

Jamss

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0212040

Roogmaranta

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0212990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0213000

c)

Muu juur- ja mugulköögivili, v.a suhkrupeet

0,09

 

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

0213010

Söögipeet

(+)

1,5

 

 

 

 

 

0,1

0,01  ((*))

 

0213020

Porgand

(+)

1,5

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,5

 

0213030

Juurseller

(+)

0,3

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0213040

Mädarõigas

(+)

1,5

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0213050

Maapirn

(+)

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0213060

Pastinaak

(+)

1,5

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0213070

Juurpetersell

(+)

1,5

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0213080

Redis

(+)

0,3

 

 

 

 

 

0,3

0,4

 

0213090

Aed-piimjuur

(+)

1,5

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0213100

Kaalikas

(+)

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0213110

Naeris

(+)

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0213990

Muud (2)

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0220000

Sibulköögivili

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0220010

Küüslauk

 

0,07

3

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0220020

Sibul

 

0,3

3

 

 

 

 

0,1 (+)

 

0,02  ((*))

0220030

Pesasibul

 

0,07

3

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0220040

Roheline sibul ja talisibul

 

0,8

0,01  ((*))

 

 

 

 

7 (+)

 

0,8

0220990

Muud (2)

 

0,02  ((*))

3

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0230000

Viliköögivili

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

 

 

0,02  ((*))

 

 

 

0231000

a)

Maavitsalised

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

0231010

Tomat

 

1,5

2

 

0,3

 

 

3 (+)

0,6

0,06

0231020

Harilik paprika

 

1,5

3

 

0,3 (+)

 

 

1

2

0,4

0231030

Baklažaan

 

1,5

2

 

0,3

 

 

3

0,6 (+)

0,05

0231040

Söödav muskushibisk

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0231990

Muud (2)

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0232000

b)

Kõrvitsalised – söödava koorega

 

0,5

1

 

0,08

 

 

 

0,3

0,06

0232010

Kurk

 

 

 

 

(+)

0,03

 

0,2

 

 

0232020

Kornišon

 

 

 

 

(+)

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

0232030

Kabatšokk

 

 

 

 

(+)

0,03

 

0,2 (+)

 

 

0232990

Muud (2)

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

0233000

c)

Kõrvitsalised – mittesöödava koorega

 

0,6

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

0,03

0233010

Melon

 

 

 

 

 

 

 

0,5

0,3

 

0233020

Suureviljaline kõrvits

 

 

 

 

 

 

 

0,3

0,3

 

0233030

Arbuus

 

 

 

 

 

 

 

0,3

0,01  ((*))

 

0233990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

0,3

0,01  ((*))

 

0234000

d)

Suhkrumais

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,02  ((*))

0239000

e)

Muu viliköögivili

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0240000

Kapsasköögivili (v.a juured ja noorlehtedega põllukultuurid)

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0241000

a)

Õisikkapsad

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0241010

Spargelkapsas

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

0241020

Lillkapsas

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

0241990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

 

0242000

b)

Peakapsad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Rooskapsas

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,2

 

 

0242020

Peakapsas

 

0,7

 

 

 

 

 

3

 

 

0242990

Muud (2)

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

 

0243000

c)

Lehtkapsad

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

25

 

 

0243010

Pekingi lehtnaeris / petsai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Kähar lehtkapsas ja söödakapsas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0244000

d)

Nuikapsad

 

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,1

 

 

0250000

Lehtköögivili, maitsetaimed ja söödavad õied

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251000

a)

Aedsalat ja muud salatitaimed

0,01  ((*))

15

50

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

25

 

 

0251010

Põldkännak

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

0251020

Aedsalat

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1,5

0251030

Sile endiiviasigur / eskariool

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0251040

Salatkress ning muud idandid ja võrsed

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

0251050

Ameerika kollakas

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

0251060

Põld-võõrkapsas/rukola

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

0251070

Kapsas-lehtsinep

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

0251080

Noorlehtedega põllukultuurid (sh Brassica liigid)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

0251990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0252000

b)

Spinat ja muu samalaadne (lehed)

0,01  ((*))

15

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

25

4

 

0252010

Spinat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,9

0252020

Harilik portulak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

0252030

Lehtpeet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

0252990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02  ((*))

0253000

c)

Hariliku viinapuu ja sarnaste liikide lehed

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

25

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0254000

d)

Ürt-allikkerss

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

25

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0255000

e)

Salatsigur

0,01  ((*))

0,06

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,15

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0256000

f)

Maitsetaimed ja söödavad õied

0,02  ((*))

40

50

0,02  ((*))

0,02  ((*))

0,02  ((*))

0,05  ((*))

30

 

4

0256010

Aed-harakputk

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

0256020

Murulauk

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

0256030

Lehtseller

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

0256040

Petersell

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

0256050

Aedsalvei

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

0256060

Rosmariin

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

0256070

Aed-liivatee

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

0256080

Vürtsbasiilik ja söödavad õied

 

 

 

 

 

 

 

 

80

 

0256090

Loorberilehed

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

0256100

Estragon

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

0256990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

0260000

Kaunköögivili

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

0260010

Oad (kaunadega)

 

2

15

 

0,7 (+)

 

 

1

2

0,05

0260020

Oad (kaunadeta)

 

0,08

0,01  ((*))

 

0,05

 

 

0,01  ((*))

0,3

0,02  ((*))

0260030

Herned (kaunadega)

 

2

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

2

0,02  ((*))

0260040

Herned (kaunadeta)

 

0,08

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

0,3

0,3

0,02  ((*))

0260050

Läätsed

 

2

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0260990

Muud (2)

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0270000

Varsköögivili

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0270010

Spargel

 

0,02  ((*))

0,02

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0270020

Kardi

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0270030

Varsseller

 

30

0,01  ((*))

 

 

 

 

20

 

0,02  ((*))

0270040

Salat-apteegitill

 

4

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0270050

Harilik artišokk

 

4

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,3

 

0,02  ((*))

0270060

Porrulauk

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,05

0270070

Rabarber

 

2

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0270080

Bambusevõrsed

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0270090

Palmipungad

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0270990

Muud (2)

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0280000

Seened, samblad ja samblikud

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0280010

Kultuurseened

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Metsaseened

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Samblad ja samblikud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0290000

Vetikad ja prokarüoodid

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0300000

KAUNVILI

0,04

0,2

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0300010

Oad

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

0300020

Läätsed

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0300030

Herned

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

0300040

Lupiinid/lupiinioad

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0300990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0400000

ÕLISEEMNED JA ÕLIVILI

 

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

0401000

Õliseemned

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02  ((*))

0401010

Linaseemned

0,05

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401020

Maapähklid

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,03

 

0401030

Unimagunaseemned

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401040

Seesamiseemned

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401050

Päevalilleseemned

3

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401060

Rapsiseemned

0,08

0,02

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401070

Sojaoad

0,08

0,3

 

 

 

 

0,04

 

0,01  ((*))

(+)

0401080

Sinepiseemned

0,05

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401090

Puuvillaseemned

0,3

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

7

(+)

0401100

Kõrvitsaseemned

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401110

Värvisafloori seemned

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401120

Hariliku kurgirohu seemned

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401130

Põldtudra seemned

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401140

Kanepiseemned

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401150

Riitsinuseseemned

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0401990

Muud (2)

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0402000

Õlivili

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

0402010

Oliivid õli tootmiseks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,06 (+)

0402020

Õlipalmi tuumad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02  ((*))

0402030

Õlipalmi viljad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02  ((*))

0402040

Hariliku kapokipuu viljad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02  ((*))

0402990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,02  ((*))

0500000

TERAVILI

 

 

0,01  ((*))

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0500010

Oder

1,5

4

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0500020

Tatar ja muu ebateravili

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0500030

Mais

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,02  ((*))

(+)

0500040

Harilik hirss

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0500050

Kaer

0,4

4

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0500060

Riis

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

(+)

0500070

Rukis

0,05

0,5

 

0,6

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0500080

Harilik sorgo

2

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0500090

Nisu

0,3

0,5

 

0,6

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0500990

Muud (2)

0,01  ((*))

0,02  ((*))

 

0,01  ((*))

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0600000

TEED, KOHV, TAIMETEED, KAKAO JA JAANIKAUNAD

 

 

0,05  ((*))

0,05  ((*))

 

0,05  ((*))

0,1  ((*))

 

 

0,1  ((*))

0610000

Teed

0,05  ((*))

0,1  ((*))

 

 

8

 

 

0,05  ((*))

80

 

0620000

Kohvioad

0,05  ((*))

0,1  ((*))

 

 

0,05  ((*))

 

 

0,05  ((*))

0,15

 

0630000

Taimeteed

 

 

 

 

0,05  ((*))

 

 

0,05  ((*))

0,05  ((*))

 

0631000

a)

Õitest

0,05  ((*))

0,1  ((*))

 

 

 

 

 

 

 

 

0631010

Kummel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631020

Hapu hibisk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631030

Roos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631040

Jasmiin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631050

Pärn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632000

b)

Lehtedest ja ürtidest

0,05  ((*))

0,1  ((*))

 

 

 

 

 

 

 

 

0632010

Maasikas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632020

Tee-punapõõsas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632030

Matepuu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633000

c)

Juurtest

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633010

Palderjan

(+)

1,5 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

0633020

Ženženn

(+)

3 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

0633990

Muud (2)

 

1,5 (+)

 

 

 

 

 

 

 

 

0639000

d)

Muudest taimeosadest

0,05  ((*))

0,1  ((*))

 

 

 

 

 

 

 

 

0640000

Kakaooad

0,05  ((*))

0,1  ((*))

 

 

0,05  ((*))

 

 

0,06

0,05  ((*))

 

0650000

Jaanikaunad/jaanileivad

0,05  ((*))

0,1  ((*))

 

 

0,05  ((*))

 

 

0,05  ((*))

0,05  ((*))

 

0700000

HUMAL

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

15 (+)

0,05  ((*))

0,1  ((*))

90

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0800000

MAITSEAINED

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810000

Seemned

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0810010

Aniis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810020

Pärsia köömen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810030

Seller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810040

Koriander

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810050

Harilik vürtsköömen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810060

Aedtill

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810070

Harilik apteegitill

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810080

Põld-lambalääts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810090

Muskaatpähkel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820000

Viljad

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0820010

Piment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820020

Jaapani pipar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820030

Köömen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820040

Kardemon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820050

Kadakamarjad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820060

Pipar (must, roheline ja valge)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820070

Vanill

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820080

Tamarind

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830000

Puukoor

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0830010

Kaneel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840000

Juured ja risoomid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840010

Lagritsa-magusjuur

0,05  ((*))

1,5 (+)

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0840020

Harilik ingver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840030

Harilik kollajuur / kurkum

0,05  ((*))

1,5 (+)

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0840040

Mädarõigas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840990

Muud (2)

0,05  ((*))

1,5 (+)

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0850000

Pungad

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0850010

Nelk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850020

Kappar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0860000

Õie emakasuue

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0860010

Safran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0860990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0870000

Seemnerüü

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0,05  ((*))

0,05  ((*))

0,1  ((*))

0870010

Muskaatõis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0870990

Muud (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0900000

SUHKRUTAIMED

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0900010

Suhkrupeedi juured

0,09 (+)

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

0900020

Harilik suhkruroog

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

 

 

0,015

 

0900030

Juursigur

0,09 (+)

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

0900990

Muud (2)

0,01  ((*))

 

 

 

 

 

 

 

0,01  ((*))

 

1000000

LOOMSED TOOTED – MAISMAALOOMAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1010000

Koed

 

(+)

0,05  ((*))

 

 

0,01  ((*))

 

 

 

0,02  ((*))

1011000

a)

Sead

 

0,02  ((*))(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1011010

Lihaskude

0,8

(+)

 

0,015

0,02

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))(+)

 

1011020

Rasvkude

2

(+)

 

0,015

0,2

 

0,02  ((*))

0,02

0,3 (+)

 

1011030

Maks

4

(+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

 

1011040

Neerud

4

(+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

 

1011050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

4

(+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

 

1011990

Muud (2)

0,02  ((*))

(+)

 

0,02

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))(+)

 

1012000

b)

Veised

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1012010

Lihaskude

0,8

0,02  ((*))(+)

 

0,015

0,02

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))(+)

 

1012020

Rasvkude

2

0,02  ((*))(+)

 

0,015

0,2

 

0,02  ((*))

0,02

0,3 (+)

(+)

1012030

Maks

4

0,05 (+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

(+)

1012040

Neerud

4

0,05 (+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

(+)

1012050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

4

0,02  ((*))(+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

 

1012990

Muud (2)

0,02  ((*))

0,02  ((*))(+)

 

0,02

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))(+)

 

1013000

c)

Lambad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013010

Lihaskude

0,8

0,02  ((*))(+)

 

0,015

0,02

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))(+)

 

1013020

Rasvkude

2

0,02  ((*))(+)

 

0,015

0,2

 

0,02  ((*))

0,02

0,3 (+)

 

1013030

Maks

4

0,05 (+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

 

1013040

Neerud

4

0,05 (+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

 

1013050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

4

0,02  ((*))(+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

 

1013990

Muud (2)

0,02  ((*))

0,02  ((*))(+)

 

0,02

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))(+)

 

1014000

d)

Kitsed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014010

Lihaskude

0,8

0,02  ((*))(+)

 

0,015

0,02

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))(+)

 

1014020

Rasvkude

2

0,02  ((*))(+)

 

0,015

0,2

 

0,02  ((*))

0,02

0,3 (+)

 

1014030

Maks

4

0,05 (+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

 

1014040

Neerud

4

0,05 (+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

 

1014050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

4

0,02  ((*))(+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2 (+)

 

1014990

Muud (2)

0,02  ((*))

0,02  ((*))(+)

 

0,02

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))(+)

 

1015000

e)

Hobuslased

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1015010

Lihaskude

0,8

0,02  ((*))(+)

 

0,015

0,02

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

1015020

Rasvkude

2

0,02  ((*))(+)

 

0,015

0,2

 

0,02  ((*))

0,02

0,3

(+)

1015030

Maks

4

0,05 (+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2

(+)

1015040

Neerud

4

0,05 (+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2

(+)

1015050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

4

0,02  ((*))(+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2

 

1015990

Muud (2)

0,02  ((*))

0,02  ((*))(+)

 

0,02

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

1016000

f)

Kodulinnud

 

0,02  ((*))(+)

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

 

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

1016010

Lihaskude

0,02  ((*))

(+)

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

(+)

 

1016020

Rasvkude

0,05

(+)

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

(+)

(+)

1016030

Maks

0,05

(+)

 

 

 

 

0,2

 

(+)

(+)

1016040

Neerud

0,02  ((*))

 

 

 

 

 

0,2

 

 

 

1016050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

0,05

(+)

 

 

 

 

0,2

 

 

 

1016990

Muud (2)

0,02  ((*))

(+)

 

 

 

 

0,02  ((*))

 

 

 

1017000

g)

Muud põllumajanduslikud maismaaloomad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017010

Lihaskude

0,8

0,02  ((*))(+)

 

0,015

0,02

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

1017020

Rasvkude

2

0,02  ((*))(+)

 

0,015

0,2

 

0,02  ((*))

0,02

0,3

 

1017030

Maks

4

0,05 (+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2

 

1017040

Neerud

4

0,05 (+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2

 

1017050

Söödav rups (v.a maks ja neerud)

4

0,02  ((*))(+)

 

0,02

0,8

 

0,1

0,01  ((*))

0,2

 

1017990

Muud (2)

0,02  ((*))

0,02  ((*))(+)

 

0,02

0,01  ((*))

 

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,01  ((*))

 

1020000

Piim

0,2

0,02  ((*))(+)

0,01  ((*))

0,015

0,01  ((*))

0,01  ((*))

0,02  ((*))

0,01  ((*))

0,05 (+)

0,02  ((*))

1020010

Veised

 

(+)