EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0895

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/895, 4. aprill 2023, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kohaldamiseks seoses menetluste, vormingute ja vormidega, mida kindlustus- ja edasikindlustusandjad kasutavad oma solventsuse ja finantsseisundi aruande avaldamiseks, ning millega tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2015/2452 (EMPs kohaldatav tekst)

C/2023/2228

OJ L 120, 5.5.2023, p. 1597–1805 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/895/oj

5.5.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 120/1597


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2023/895,

4. aprill 2023,

milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ kohaldamiseks seoses menetluste, vormingute ja vormidega, mida kindlustus- ja edasikindlustusandjad kasutavad oma solventsuse ja finantsseisundi aruande avaldamiseks, ning millega tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2015/2452

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II), (1) eriti selle artikli 56 neljandat lõiku ja artikli 256 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmääruses (EL) 2015/2452 (2) on sätestatud menetlused, vormingud ja vormid, mida kindlustus- ja edasikindlustusandjad kasutavad oma solventsuse ja finantsseisundi aruande avalikustamiseks, nagu on osutatud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 51.

(2)

Teabe avalikustamine on kindlustusvõtjate kaitse oluline eeltingimus. Aruandlus- ja avalikustamisnõuete ühtlustamine peaks edendama kindlustusvõtjate kaitset ja riskipõhist järelevalvet. Selleks tuleks piiriülese teabe muudatusi ja muid aruandlusnõuete ajakohastamisest tulenevaid muudatusi muudes valdkondades kajastada ka avalikustamisnõuetes.

(3)

Esitatud teabe kvaliteedi, võrreldavuse ja loetavuse parandamiseks tuleks ajakohastada rakendusmääruses (EL) 2015/2452 sätestatud solventsuskapitalinõuet käsitlevaid vorme. Kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul, kes kasutavad solventsuskapitalinõude arvutamiseks osalisi või täielikke sisemudeleid, peaksid need ajakohastatud vormid kajastama üksikasjalikumalt eri riskimoodulite vahelisest hajutamisest saadavat kasu.

(4)

Avalikustamisnõuded ei tohiks olla kindlustus- ja edasikindlustusandjatele ülemäära koormavad. Selleks on vaja täpsustada, kuidas rakendada avalikustamisnõudeid proportsionaalselt, ohustamata seejuures kindlustus- ja edasikindlustusandjate esitatavate andmete kvaliteeti.

(5)

Et avalikustamisnõuded püsiksid asjakohased ning et kindlustusvõtjatele ja muudele sidusrühmadele antaks kvaliteetset teavet, on vaja põhjalikult läbi vaadata rakendusmääruses (EL) 2015/2452 sätestatud avalikustamisvormid. Võttes arvesse muudatuste ulatust, on asjakohane tunnistada rakendusmäärus (EL) 2015/2452 kehtetuks.

(6)

Käesolev määrus põhineb Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) poolt komisjonile esitatud rakenduslike tehniliste standardite eelnõul.

(7)

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve on korraldanud käesoleva määruse aluseks olevate rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta avalikud konsultatsioonid, analüüsinud potentsiaalseid seonduvaid kulusid ja kasu ning küsinud arvamust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1094/2010 (3) artikli 37 kohaselt loodud kindlustuse ja edasikindlustuse sidusrühmade kogult.

(8)

Kindlustus- ja edasikindlustusandjatele tuleks anda piisavalt aega ajakohastatud avalikustamisnõuete rakendamiseks. Seepärast tuleks käesoleva määruse kohaldamise kuupäeva edasi lükata,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Avalikustamise vorming

Kindlustus- ja edasikindlustusandjad esitavad käesoleva määruse kohaselt teavet esitades kõik rahasummasid tähistavad arvnäitajad tuhandetes.

Artikkel 2

Aruandlusvaluuta

1.   Kui asjaomane järelevalveasutus ei ole nõudnud teisiti, tähendab käesolevas määruses „aruandlusvaluuta“ järgmist:

a)

üksiku kindlustus- või edasikindlustusandja kohta teabe esitamise korral valuuta, mida on kasutatud kindlustus- või edasikindlustusandja finantsaruannete koostamisel;

b)

kindlustusgrupi kohta teabe esitamise korral valuuta, mida on kasutatud konsolideeritud finantsaruannete koostamisel.

2.   Kindlustus- või edasikindlustusandjad esitavad rahasummasid tähistavad arvnäitajad aruandlusvaluutas. Nad konverteerivad kõik muud valuutad aruandlusvaluutasse.

3.   Kui kindlustus-või edasikindlustusandja esitab mis tahes vara või kohustise väärtuse, mis on nomineeritud muus valuutas kui aruandlusvaluuta, tuleb väärtus konverteerida aruandlusvaluutasse, nagu oleks konverteerimine toimunud sulgemiskursiga viimasel päeval, mille vahetuskurss on kättesaadav aruandlusperioodil, millega vara või kohustis on seotud.

4.   Kui kindlustus- või edasikindlustusandjad väljendavad mis tahes tulu või kulu väärtust muus valuutas kui aruandlusvaluuta, konverteerivad nad selle aruandlusvaluutasse, kasutades sama konverteerimisalust, mida kasutatakse raamatupidamises.

5.   Kindlustus- või edasikindlustusandjad konverteerivad summa aruandlusvaluutasse, kasutades vahetuskurssi, mis pärineb samast allikast, mida kasutati:

a)

kindlustus- või edasikindlustusandja finantsaruannete puhul üksiku kindlustusandja aruandluse korral;

b)

konsolideeritud finantsaruannete puhul kindlustusgrupi aruandluse korral, kui järelevalveasutus ei nõua teisiti.

Artikkel 3

Üksiku kindlustus- ja edasikindlustusandja solventsuse ja finantsseisundi aruande vormid ja nende täitmise juhised

Üksikud kindlustus- ja edasikindlustusandjad esitavad solventsuse ja finantsseisundi aruande avalikustamise raames vähemalt järgmise teabe, kasutades järgmisi vorme ja järgides järgmisi juhiseid:

a)

I lisa vorm S.02.01.02, milles esitatakse teave bilansi kohta, kasutades direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohast hindamist, järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.02.01 esitatud juhiseid;

b)

I lisa vorm S.04.05.21, milles esitatakse teave kindlustusmaksete, nõuete ja kulude kohta riikide kaupa, järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.04.05 esitatud juhiseid;

c)

I lisa vorm S.05.01.02, milles esitatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini puhul teave kindlustusmaksete, nõuete ja kulude kohta, kasutades kindlustus- või edasikindlustusandja finantsaruannetes kasutatud hindamis- ja kajastamispõhimõtteid, järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.05.01 esitatud juhiseid;

d)

I lisa vorm S.12.01.02, milles esitatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini puhul teave elukindlustuse ja SLT tervisekindlustuse tehniliste eraldiste kohta, järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.12.01 esitatud juhiseid;

e)

I lisa vorm S.17.01.02, milles esitatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini puhul teave kahjukindlustuse tehniliste eraldiste kohta, järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.17.01 esitatud juhiseid;

f)

I lisa vorm S.19.01.21, milles esitatakse kogu kahjukindlustustegevuse puhul teave kahjukindlustuse nõuete kohta nn arengukolmnurgana, järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.19.01 esitatud juhiseid;

g)

I lisa vorm S.22.01.21, milles esitatakse teave pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete mõju kohta, järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.22.01 esitatud juhiseid;

h)

I lisa vorm S.23.01.01, milles esitatakse teave omavahendite, sealhulgas põhiomavahendite ja lisaomavahendite kohta, järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.23.01 esitatud juhiseid;

i)

I lisa vorm S.25.01.21, milles esitatakse teave standardvalemi alusel arvutatud solventsuskapitalinõude kohta, järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.25.01 esitatud juhiseid;

j)

I lisa vorm S.25.05.21, milles esitatakse teave osalise või täieliku sisemudeli alusel arvutatud solventsuskapitalinõude kohta, järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.25.05 esitatud juhiseid;

k)

I lisa vorm S.28.01.01, milles esitatakse selliste kindlustus- ja edasikindlustusandjate miinimumkapitalinõue, kes tegelevad üksnes elu- või üksnes kahjukindlustuse või edasikindlustusega, järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.28.01 esitatud juhiseid;

l)

I lisa vorm S.28.02.01, milles esitatakse selliste kindlustusandjate miinimumkapitalinõue, kes tegelevad nii elu- kui ka kahjukindlustusega, järgides käesoleva määruse II lisa punktis S.28.02 esitatud juhiseid.

Artikkel 4

Kindlustusgruppide solventsuse ja finantsseisundi aruande vormid ja nende täitmise juhised

Osalust omavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad esitavad kindlustusgrupi solventsuse ja finantsseisundi aruande avalikustamise raames vähemalt järgmise teabe, kasutades järgmisi vorme ja järgides järgmisi juhiseid:

a)

kui kindlustusgrupi solventsuse arvutamiseks on kasutatud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 määratletud 1. meetodit kas ainukesena või koos sama direktiivi artiklis 233 määratletud 2. meetodiga, esitatakse käesoleva määruse I lisa vorm S.02.01.02, milles esitatakse teave bilansi kohta, kasutades direktiivi 2009/138/EÜ artikli 75 kohast hindamist, järgides käesoleva määruse III lisa punktis S.02.01 esitatud juhiseid;

b)

I lisa vorm S.05.01.02, milles esitatakse delegeeritud määruse (EL) 2015/35 I lisas määratletud iga äriliini puhul teave kindlustusmaksete, nõuete ja kulude kohta, kasutades konsolideeritud finantsaruannetes kasutatud hindamis- ja kajastamispõhimõtteid, järgides käesoleva määruse III lisa punktis S.05.01 esitatud juhiseid;

c)

I lisa vorm S.05.02.04, milles esitatakse teave kindlustusmaksete, nõuete ja kulude kohta riikide kaupa, kasutades konsolideeritud finantsaruannetes kasutatud hindamis- ja kajastamispõhimõtteid, järgides käesoleva määruse III lisa punktis S.05.02 esitatud juhiseid;

d)

I lisa vorm S.22.01.22, milles esitatakse teave pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete mõju kohta, järgides käesoleva määruse III lisa punktis S.22.01 esitatud juhiseid;

e)

I lisa vorm S.23.01.22, milles esitatakse teave omavahendite, sealhulgas põhiomavahendite ja lisaomavahendite kohta, järgides käesoleva määruse III lisa punktis S.23.01 esitatud juhiseid;

f)

kui kindlustusgrupi solventsuse arvutamiseks on kasutatud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 määratletud 1. meetodit kas ainukesena või koos kõnealuse direktiivi artiklis 233 määratletud 2. meetodiga, esitatakse käesoleva määruse I lisa vorm S.25.01.22, milles esitatakse teave standardvalemi alusel arvutatud solventsuskapitalinõude kohta, järgides käesoleva määruse III lisa punktis S.25.01 esitatud juhiseid;

g)

kui kindlustusgrupi solventsuse arvutamiseks on kasutatud direktiivi 2009/138/EÜ artiklis 230 määratletud 1. meetodit kas ainukesena või koos kõnealuse direktiivi artiklis 233 määratletud 2. meetodiga, esitatakse käesoleva määruse I lisa vorm S.25.05.22, milles esitatakse teave osalise või täieliku sisemudeli alusel arvutatud solventsuskapitalinõude kohta, järgides käesoleva määruse III lisa punktis S.25.05 esitatud juhiseid;

h)

I lisa vorm S.32.01.22, milles esitatakse teave kindlustusgruppi kuuluvate ettevõtjate kohta, järgides käesoleva määruse III lisa punktis S.32.01 esitatud juhiseid.

Artikkel 5

Solventsuse ja finantsseisundi aruandes esitatavad viited muudele dokumentidele

Kui kindlustus- ja edasikindlustusandjad, osalust omavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad viitavad solventsuse ja finantsseisundi aruandes muudele avalikult kättesaadavatele dokumentidele, tuleb need viited esitada nii, et viidataks otse asjaomasele teabele ja mitte üldisele dokumendile.

Artikkel 6

Teabe ühtsus

Kindlustus- ja edasikindlustusandjad, osalust omavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad vastutavad esitatud teabe kvaliteedi eest ja tagavad, et esitatud teave on täielikult kooskõlas järelevalveasutustele esitatud teabega.

Artikkel 7

Kindlustusgrupi ja ühtse solventsuse ja finantsseisundi aruande avalikustamise viisid

1.   Kindlustus- ja edasikindlustusandjad, osalust omavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad avalikustavad kindlustusgrupi ja ühtse solventsuse finantsseisundi aruande kindlustusgrupi veebisaidil.

2.   Kui kindlustusgrupp või kindlustus- ja edasikindlustusandjad, osalust omavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad ei oma ega halda veebisaiti, vaid on sellise kutseühingu liikmed, mis omab ja haldab veebisaiti, avalikustab kõnealune ühing kindlustusgrupi ning ühtse solventsuse ja finantsseisundi aruande, kui kõnealune kutseühing seda lubab.

3.   Kui kindlustus- ja edasikindlustusandjad, osalust omavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad avalikustavad kindlustusgrupi ja ühtse solventsuse ja finantsseisundi aruande veebisaidil vastavalt lõikele 1 või 2, peab see aruanne jääma sellel veebisaidil kättesaadavaks vähemalt viieks aastaks pärast vastavat avalikustamiskuupäeva.

4.   Kui kindlustus- ja edasikindlustusandjad, osalust omavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad ei avalikusta kindlustusgrupi ja ühtse solventsuse ja finantsseisundi aruannet veebisaidil vastavalt lõikele 1 või 2, saadavad nad aruande elektroonilise koopia igale isikule, kes viie aasta jooksul pärast vastavat avalikustamiskuupäeva aruannet taotleb. Kindlustus- ja edasikindlustusandjad, osalust omavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad saadavad aruande kümne tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest.

5.   Kindlustus- ja edasikindlustusandjad, osalust omavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad, olenemata sellest, kas kindlustusgrupi aruanne ja ühtne solventsuse ja finantsseisundi aruanne on avaldatud veebisaidil vastavalt lõikele 1 või 2, saadavad kahe aasta jooksul igale isikule, kes seda taotleb, 20 tööpäeva jooksul alates taotluse esitamisest aruande trükitud koopia.

6.   Kindlustus- ja edasikindlustusandjad, osalust omavad kindlustus- ja edasikindlustusandjad, kindlustusvaldusettevõtjad ja segafinantsvaldusettevõtjad tagavad kindlustusgrupi ja ühtse solventsuse finantsseisundi aruande ja selle ajakohastatud versioonide elektroonilise esitamise järelevalveasutustele.

Artikkel 8

Tütarettevõtjate seotus ühtse solventsuse ja finantsseisundi aruandega

1.   Kui osalust omav kindlustus- ja edasikindlustusandja, kindlustusvaldusettevõtja või segafinantsvaldusettevõtja taotleb kindlustusgrupi järelevalve tegijalt nõusolekut ühtse kindlustus- või edasikindlustusandja solventsuse ja finantsseisundi aruande esitamiseks vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artikli 256 lõikele 2, võtab kindlustusgrupi järelevalve tegija viivitamata ühendust kõigi asjaomaste järelevalveasutustega, et arutada eelkõige seda, millises keeles tuleks ühtne solventsuse ja finantsseisundi aruanne koostada.

2.   Osalust omav kindlustus- ja edasikindlustusandja, kindlustusvaldusettevõtja või segafinantsvaldusettevõtja esitab selgituse selle kohta, kuidas tütarettevõtjad on hõlmatud ja kuidas tütarettevõtjate haldus-, juhtimis- või järelevalveorgan on kaasatud protsessi ning ühtse solventsuse ja finantsseisundi aruande heakskiitmisesse.

Artikkel 9

Rakendusmääruse (EL) 2015/2452 kehtetuks tunnistamine

Rakendusmäärus (EL) 2015/2452 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 10

Jõustumine ja kohaldamise alguskuupäev

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 31. detsembrist 2023.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. aprill 2023

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 335, 17.12.2009, lk 1.

(2)  Komisjoni 2. detsembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/2452, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses solventsuse ja finantsseisundi aruande menetluste, vormingute ja vormidega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/138/EÜ (ELT L 347, 31.12.2015, lk 1285).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1094/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/79/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 48).


I LISA

S.02.01.02

Bilanss

 

 

Solventsus II kohane väärtus

Varad

 

C0010

Immateriaalne vara

R0030

 

Edasilükkunud tulumaksu varad

R0040

 

Pensionihüvitiste ülejääk

R0050

 

Materiaalne põhivara omakasutuseks

R0060

 

Investeeringud (v.a investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad)

R0070

 

Kinnisvara (v.a omakasutuseks)

R0080

 

Osalused seotud ettevõtjates, sealhulgas märkimisväärsed osalused

R0090

 

Aktsiad

R0100

 

Aktsiad – noteeritud

R0110

 

Aktsiad – noteerimata

R0120

 

Võlakirjad

R0130

 

Riigivõlakirjad

R0140

 

Äriühingu võlakirjad

R0150

 

Struktureeritud väärtpaberid

R0160

 

Kollateraliseeritud väärtpaberid

R0170

 

Investeerimisfondid

R0180

 

Tuletisinstrumendid

R0190

 

Muud hoiused kui raha ekvivalendid

R0200

 

Muud investeeringud

R0210

 

Investeerimisriskiga elukindlustuslepingute jaoks hoitavad varad

R0220

 

Laenud ja hüpoteeklaenud

R0230

 

Kindlustuslepingutega seotud laenud

R0240

 

Eraisikutele antud laenud ja hüpoteeklaenud

R0250

 

Muud laenud ja hüpoteeklaenud

R0260

 

Edasikindlustuslepingutest tulenevad sissenõutavad summad seoses järgmisega:

R0270

 

Kahjukindlustus ja NSLT tervisekindlustus

R0280

 

Kahjukindlustus, v.a tervisekindlustus

R0290

 

NSLT tervisekindlustus

R0300

 

Elukindlustus ja SLT tervisekindlustus, v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus

R0310

 

SLT tervisekindlustus

R0320

 

Elukindlustus, v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus

R0330

 

Investeerimisriskiga elukindlustus

R0340

 

Edasikindlustusvõtjatele tehtud sissemaksed

R0350

 

Kindlustusega seotud nõuded ja nõuded vahendajate vastu

R0360

 

Edasikindlustusega seotud nõuded

R0370

 

Nõuded (nõuded klientide vastu, mitte kindlustus)

R0380

 

Omaaktsiad (otse hoitavad)

R0390

 

Omavahendite kirjete või algkapitaliga seotud maksmisele kuuluvad summad, mis on sisse nõutud, kuid veel tasumata

R0400

 

Raha ja raha ekvivalendid

R0410

 

Muud, mujal kajastamata varad

R0420

 

Varad kokku

R0500

 

Kohustised

 

C0010

Tehnilised eraldised – kahjukindlustus

R0510

 

Tehnilised eraldised – kahjukindlustus (v.a tervisekindlustus)

R0520

 

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0530

 

Parim hinnang

R0540

 

Riskimarginaal

R0550

 

Tehnilised eraldised – NSLT tervisekindlustus

R0560

 

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0570

 

Parim hinnang

R0580

 

Riskimarginaal

R0590

 

Tehnilised eraldised – elukindlustus (v.a investeerimisriskiga elukindlustus)

R0600

 

Tehnilised eraldised – SLT tervisekindlustus

R0610

 

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0620

 

Parim hinnang

R0630

 

Riskimarginaal

R0640

 

Tehnilised eraldised – elukindlustus (v.a tervisekindlustus ja investeerimisriskiga elukindlustus)

R0650

 

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0660

 

Parim hinnang

R0670

 

Riskimarginaal

R0680

 

Tehnilised eraldised – investeerimisriskiga elukindlustus

R0690

 

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0700

 

Parim hinnang

R0710

 

Riskimarginaal

R0720

 

Tingimuslikud kohustised

R0740

 

Muud kui tehnilised eraldised

R0750

 

Pensionihüvitistega seotud kohustused

R0760

 

Edasikindlustajatelt saadud sissemaksed

R0770

 

Edasilükkunud tulumaksu kohustised

R0780

 

Tuletisinstrumendid

R0790

 

Krediidiasutustele võlgnetavad summad

R0800

 

Muud finantskohustised kui krediidiasutustele võlgnetavad summad

R0810

 

Kindlustuslepingutega seotud võlgnevused ja võlgnevused kindlustusvahendajatele

R0820

 

Edasikindlustuslepingutega seotud võlgnevused

R0830

 

Võlgnevused (klientidele, mitte kindlustus)

R0840

 

Allutatud kohustised

R0850

 

Põhiomavahenditesse mittekuuluvad allutatud kohustised

R0860

 

Põhiomavahenditesse kuuluvad allutatud kohustised

R0870

 

Muud, mujal kajastamata kohustised

R0880

 

Kohustised kokku

R0900

 

Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

R1000

 

S.04.05.21

Kindlustusmaksed, nõuded ja kulud riikide kaupa

Päritoluriik: kahjukindlustuslepingutest ja kahjukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused

Riik

R0010

 

 

 

 

 

Viis peamist riiki: kahjukindlustus

 

Päritoluriik

 

C0010

C0020

 

Kindlustusmaksed (bruto)

 

 

 

 

Brutokindlustusmaksed (otsekindlustustegevus)

R0020

 

 

Brutokindlustusmaksed (proportsionaalne edasikindlustus)

R0021

 

 

Brutokindlustusmaksed (mitteproportsionaalne edasikindlustus)

R0022

 

 

Teenitud kindlustusmaksed (bruto)

 

 

 

Teenitud brutokindlustusmaksed (otsekindlustustegevus)

R0030

 

 

Teenitud brutokindlustusmaksed (proportsionaalne edasikindlustus)

R0031

 

 

Teenitud brutokindlustusmaksed (mitteproportsionaalne edasikindlustus)

R0032

 

 

Tekkinud nõuded (bruto)

 

 

 

Tekkinud nõuded (otsekindlustustegevus)

R0040

 

 

Tekkinud nõuded (proportsionaalne edasikindlustus)

R0041

 

 

Tekkinud nõuded (mitteproportsionaalne edasikindlustus)

R0042

 

 

Tekkinud kulud (bruto)

 

 

 

Tekkinud kogukulud (otsekindlustustegevus)

R0050

 

 

Tekkinud kogukulud (proportsionaalne edasikindlustus)

R0051

 

 

Tekkinud kogukulud (mitteproportsionaalne edasikindlustus)

R0052

 

 


Päritoluriik: elukindlustuslepingutest ja elukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused

 

 

Riik

R1010

 

 

 

 

Viis peamist riiki: kahjukindlustus

 

 

 

Päritoluriik

 

 

 

C0030

C0040

 

Brutokindlustusmaksed

R1020

 

 

 

Teenitud brutokindlustusmaksed

R1030

 

 

Tekkinud nõuded

R1040

 

 

Tekkinud kogukulud

R1050

 

 

S.05.01.02

Kindlustusmaksed, nõuded ja kulud äriliinide kaupa

 

Äriliin: kahjukindlustuslepingutest ja kahjukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused (otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus)

Ravikulukindlustus

Sissetuleku kaotuse kindlustus

Tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus

Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus

Maismaasõidukite kindlustus

Merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus

Tule- ja muu varakahju kindlustus

Üldine vastutuskindlustus

Krediidi- ja garantiikindlustus

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

Kindlustusmaksed

 

 

Bruto – otsekindlustustegevus

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustajate osa

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teenitud kindlustusmaksed

 

 

Bruto – otsekindlustustegevus

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustajate osa

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekkinud nõuded

 

 

Bruto – otsekindlustustegevus

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustajate osa

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekkinud kulud

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilanss – muud tehnilised kulud/tulud

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulud kokku

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Äriliin: kahjukindlustuslepingutest ja kahjukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused (otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus)

Äriliin: aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

Kokku

Õigusabikulude kindlustus

Abistamisteenused

Muude finantskahjude kindlustus

Tervisekindlustus

Isikukahjude kindlustus

Merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus

Varakindlustus

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Kindlustusmaksed

 

 

Bruto – otsekindlustustegevus

R0110

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0120

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0130

 

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustajate osa

R0140

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

Teenitud kindlustusmaksed

 

 

Bruto – otsekindlustustegevus

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustajate osa

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekkinud nõuded

 

 

Bruto – otsekindlustustegevus

R0310

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0320

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustajate osa

R0340

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekkinud kulud

R0550

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilanss – muud tehnilised kulud/tulud

R1200

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulud kokku

R1300

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Äriliin: elukindlustuslepingutest tulenevad kohustused

Elukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevad kohustused

Kokku

Tervisekindlustus

Kasumiosalusega kindlustus

Investeerimisriskiga elukindlustus

Muu elukindlustus

Kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja tervisekindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud annuiteedid

Kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja muude kui tervisekindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud annuiteedid

Tervisekindlustuse edasikindlustus

Elukindlustuse edasikindlustus

 

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0300

Kindlustusmaksed

 

 

Bruto

R1410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustajate osa

R1420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teenitud kindlustusmaksed

 

 

Bruto

R1510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustajate osa

R1520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekkinud nõuded

 

 

Bruto

R1610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustajate osa

R1620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekkinud kulud

R1900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilanss – muud tehnilised kulud/tulud

R2500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulud kokku

R2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üles öeldud lepingute kogusumma

R2700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.05.02.04

Kindlustusmaksed, nõuded ja kulud riikide kaupa

 

Päritoluriik

Riik, mille puhul on brutokindlustusmaksete summa kõige suurem – kahjukindlustuslepingutest tulenevad kohustused

Viis riiki, mille puhul on brutokindlustusmaksete summa kõige suurem, ja päritoluriik kokku

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

 

R0010

 

 

 

 

 

 

 

 

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

Kindlustusmaksed

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – otsekindlustustegevus

R0110

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0120

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0130

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustajate osa

R0140

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0200

 

 

 

 

 

 

 

Teenitud kindlustusmaksed

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – otsekindlustustegevus

R0210

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0220

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0230

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustajate osa

R0240

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0300

 

 

 

 

 

 

 

Tekkinud nõuded

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – otsekindlustustegevus

R0310

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

R0320

 

 

 

 

 

 

 

Bruto – aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0330

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustajate osa

R0340

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R0400

 

 

 

 

 

 

 

Tekkinud kulud

R0550

 

 

 

 

 

 

 

Muud kulud

R1200

 

 

 

 

 

 

 

Kulud kokku

R1300

 

 

 

 

 

 

 


 

Päritoluriik

Riik, mille puhul on brutokindlustusmaksete summa kõige suurem – elukindlustuslepingutest tulenevad kohustused

Viis riiki, mille puhul on brutokindlustusmaksete summa kõige suurem, ja päritoluriik kokku

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

 

R1400

 

 

 

 

 

 

 

 

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

Kindlustusmaksed

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R1410

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustajate osa

R1420

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1500

 

 

 

 

 

 

 

Teenitud kindlustusmaksed

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R1510

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustajate osa

R1520

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1600

 

 

 

 

 

 

 

Tekkinud nõuded

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R1610

 

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustajate osa

R1620

 

 

 

 

 

 

 

Neto

R1700

 

 

 

 

 

 

 

Tekkinud kulud

R1900

 

 

 

 

 

 

 

Bilanss – muud tehnilised kulud/tulud

R2500

 

 

 

 

 

 

 

Kulud kokku

R2600

 

 

 

 

 

 

 

Üles öeldud lepingute kogusumma

R2700

 

 

 

 

 

 

 

S.12.01.02

Elukindlustuse ja SLT tervisekindlustuse tehnilised eraldised

 

Kasumiosalusega kindlustus

Investeerimisriskiga elukindlustus

 

Valikuõiguste ja finantstagatisteta lepingud

Valikuõiguste või finantstagatistega lepingud

C0020

C0030

C0040

C0050

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0010

 

 

 

 

Edasikindlustuslepingutest / eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust seoses tervikuna arvutatud tehniliste eraldistega

R0020

 

 

 

 

Parima hinnangu ja riskimarginaali summana arvutatud tehnilised eraldised

 

 

 

 

 

Parim hinnang

 

 

 

 

 

Parima hinnangu brutoväärtus

R0030

 

 

 

 

Edasikindlustuslepingutest / eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

R0080

 

 

 

 

Parim hinnang miinus edasikindlustuslepingutest / eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad

R0090

 

 

 

 

Riskimarginaal

R0100

 

 

 

 

Tehnilised eraldised – kokku

R0200

 

 

 

 

Tuleviku kindlustusmaksetes sisalduv oodatav kasum

R0370

 

 

 

 


 

Muu elukindlustus

Kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja muude kui tervisekindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud annuiteedid

Aktsepteeritud edasikindlustus

 

Valikuõiguste ja finantstagatisteta lepingud

Valikuõiguste või finantstagatistega lepingud

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0010

 

 

 

 

 

Edasikindlustuslepingutest / eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust seoses tervikuna arvutatud tehniliste eraldistega

R0020

 

 

 

 

 

Parima hinnangu ja riskimarginaali summana arvutatud tehnilised eraldised

 

 

 

 

 

 

Parim hinnang

 

 

 

 

 

 

Parima hinnangu brutoväärtus

R0030

 

 

 

 

 

Edasikindlustuslepingutest / eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

R0080

 

 

 

 

 

Parim hinnang miinus edasikindlustuslepingutest / eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad

R0090

 

 

 

 

 

Riskimarginaal

R0100

 

 

 

 

 

Tehnilised eraldised – kokku

R0200

 

 

 

 

 


 

Kokku (elukindlustus, v.a tervisekindlustus, sh investeerimisfondi tootlusega seotud investeerimisriskiga elukindlustus)

Tervisekindlustus (otsekindlustustegevus)

Kahjukindlustuslepingutest tulenevad ja tervisekindlustuslepingutest tulenevate kohustustega seotud annuiteedid

 

Valikuõiguste ja finantstagatisteta lepingud

Valikuõiguste või finantstagatistega lepingud

C0150

C0160

C0170

C0180

C0190

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0010

 

 

 

 

 

Edasikindlustuslepingutest / eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust seoses tervikuna arvutatud tehniliste eraldistega

R0020

 

 

 

 

 

Parima hinnangu ja riskimarginaali summana arvutatud tehnilised eraldised

 

 

 

 

 

 

Parim hinnang

 

 

 

 

 

 

Parima hinnangu brutoväärtus

R0030

 

 

 

 

 

Edasikindlustuslepingutest / eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

R0080

 

 

 

 

 

Parim hinnang miinus edasikindlustuslepingutest / eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad

R0090

 

 

 

 

 

Riskimarginaal

R0100

 

 

 

 

 

Tehnilised eraldised – kokku

R0200

 

 

 

 

 


 

Tervisekindlustuse edasikindlustus (aktsepteeritud edasikindlustus)

Kokku (SLT tervisekindlustus)

C0200

C0210

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0010

 

 

Edasikindlustuslepingutest / eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust seoses tervikuna arvutatud tehniliste eraldistega

R0020

 

 

Parima hinnangu ja riskimarginaali summana arvutatud tehnilised eraldised

 

 

 

Parim hinnang

 

 

 

Parima hinnangu brutoväärtus

R0030

 

 

Edasikindlustuslepingutest / eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

R0080

 

 

Parim hinnang miinus edasikindlustuslepingutest / eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad

R0090

 

 

Riskimarginaal

R0100

 

 

Tehnilised eraldised – kokku

R0200

 

 

S.17.01.02

Kahjukindlustuse tehnilised eraldised

 

Otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

Ravikulukindlustus

Sissetuleku kaotuse kindlustus

Tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus

Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus

Maismaasõidukite kindlustus

Merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0010

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustuslepingutest / eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust seoses tervikuna arvutatud tehniliste eraldistega

R0050

 

 

 

 

 

 

Parima hinnangu ja riskimarginaali summana arvutatud tehnilised eraldised

 

 

 

 

 

 

 

Parim hinnang

 

 

 

 

 

 

 

Kindlustusmaksete eraldised

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R0060

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustuslepingutest / eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

R0140

 

 

 

 

 

 

Kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu netoväärtus

R0150

 

 

 

 

 

 

Nõuete eraldised

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R0160

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustuslepingutest / eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

R0240

 

 

 

 

 

 

Nõuete eraldiste parima hinnangu netoväärtus

R0250

 

 

 

 

 

 

Parim hinnang kokku – bruto

R0260

 

 

 

 

 

 

Parim hinnang kokku – neto

R0270

 

 

 

 

 

 

Riskimarginaal

R0280

 

 

 

 

 

 

Tehnilised eraldised – kokku

 

 

 

 

 

 

 

Tehnilised eraldised – kokku

R0320

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustuslepingutest / eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust – kokku

R0330

 

 

 

 

 

 

Tehnilised eraldised miinus edasikindlustuslepingutest / eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad – kokku

R0340

 

 

 

 

 

 


 

Otsekindlustustegevus ja aktsepteeritud proportsionaalne edasikindlustus

Tule- ja muu varakahju kindlustus

Üldine vastutuskindlustus

Krediidi- ja garantiikindlustus

Õigusabikulude kindlustus

Abistamisteenused

Muude finantskahjude kindlustus

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0010

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustuslepingutest / eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust seoses tervikuna arvutatud tehniliste eraldistega

R0050

 

 

 

 

 

 

Parima hinnangu ja riskimarginaali summana arvutatud tehnilised eraldised

 

 

 

 

 

 

 

Parim hinnang

 

 

 

 

 

 

 

Kindlustusmaksete eraldised

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R0060

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustuslepingutest / eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

R0140

 

 

 

 

 

 

Kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu netoväärtus

R0150

 

 

 

 

 

 

Nõuete eraldised

 

 

 

 

 

 

 

Bruto

R0160

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustuslepingutest / eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

R0240

 

 

 

 

 

 

Nõuete eraldiste parima hinnangu netoväärtus

R0250

 

 

 

 

 

 

Parim hinnang kokku – bruto

R0260

 

 

 

 

 

 

Parim hinnang kokku – neto

R0270

 

 

 

 

 

 

Riskimarginaal

R0280

 

 

 

 

 

 

Tehnilised eraldised – kokku

 

 

 

 

 

 

 

Tehnilised eraldised – kokku

R0320

 

 

 

 

 

 

Edasikindlustuslepingutest / eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust – kokku

R0330

 

 

 

 

 

 

Tehnilised eraldised miinus edasikindlustuslepingutest / eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad – kokku

R0340

 

 

 

 

 

 


 

Aktsepteeritud mitteproportsionaalne edasikindlustus

Kahjukindlustuslepingutest tulenevad kohustused kokku

Tervisekindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus

Isikukahjude mitteproportsionaalne edasikindlustus

Merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus

Varakindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus

C0140

C0150

C0160

C0170

C0180

Tervikuna arvutatud tehnilised eraldised

R0010

 

 

 

 

 

Edasikindlustuslepingutest / eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust seoses tervikuna arvutatud tehniliste eraldistega

R0050

 

 

 

 

 

Parima hinnangu ja riskimarginaali summana arvutatud tehnilised eraldised

 

 

 

 

 

 

Parim hinnang

 

 

 

 

 

 

Kindlustusmaksete eraldised

 

 

 

 

 

 

Bruto

R0060

 

 

 

 

 

Edasikindlustuslepingutest / eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

R0140

 

 

 

 

 

Kindlustusmaksete eraldiste parima hinnangu netoväärtus

R0150

 

 

 

 

 

Nõuete eraldised

 

 

 

 

 

 

Bruto

R0160

 

 

 

 

 

Edasikindlustuslepingutest / eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad kokku pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust

R0240

 

 

 

 

 

Nõuete eraldiste parima hinnangu netoväärtus

R0250

 

 

 

 

 

Parim hinnang kokku – bruto

R0260

 

 

 

 

 

Parim hinnang kokku – neto

R0270

 

 

 

 

 

Riskimarginaal

R0280

 

 

 

 

 

Tehnilised eraldised – kokku

 

 

 

 

 

 

Tehnilised eraldised – kokku

R0320

 

 

 

 

 

Edasikindlustuslepingutest / eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad pärast vastaspoole makseviivitusest tingitud oodatavast kahjust tulenevat kohandust – kokku

R0330

 

 

 

 

 

Tehnilised eraldised miinus edasikindlustuslepingutest / eriotstarbelistest varakogumitest ja piiratud edasikindlustusest sissenõutavad summad – kokku

R0340

 

 

 

 

 

S.19.01.21

Kahjukindlustuse nõuded

Õnnetusjuhtumi/kindlustusaasta

Z0020


Tasutud nõuete brutosumma (mittekumulatiivne) – väljamakse kujunemise aasta (absoluutsumma) Kahjukindlustustegevus kokku

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 & +

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

Eelnenud

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–9

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–8

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–7

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–6

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–5

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–4

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–3

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–2

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–1

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tasutud nõuete brutosumma (mittekumulatiivne) – jooksval aastal, aastate summa (kumulatiivne) Kahjukindlustustegevus kokku

 

Jooksval aastal

Aastate summa (kumulatiivne)

C0170

C0180

Eelnenud

R0100

 

 

N–9

R0160

 

 

N–8

R0170

 

 

N–7

R0180

 

 

N–6

R0190

 

 

N–5

R0200

 

 

N–4

R0210

 

 

N–3

R0220

 

 

N–2

R0230

 

 

N–1

R0240

 

 

N

R0250

 

 

Kokku

R0260

 

 


 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 & +

C0200

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

C0290

C0300

Eelnenud

R0100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–9

R0160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–8

R0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–7

R0180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–6

R0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–5

R0200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–4

R0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–3

R0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–2

R0230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N–1

R0240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

R0250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nõuete eraldiste diskonteerimata parima hinnangu brutoväärtus – jooksval aastal, aastate summa (kumulatiivne) Kahjukindlustustegevus kokku

 

Aasta lõpp (diskonteeritud andmed)

C0360

Eelnenud

R0100

 

N–9

R0160

 

N–8

R0170

 

N–7

R0180

 

N–6

R0190

 

N–5

R0200

 

N–4

R0210

 

N–3

R0220

 

N–2

R0230

 

N–1

R0240

 

N

R0250

 

Kokku

R0260

 

S.22.01.21

Pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete mõju

 

Summa koos pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise mõju

Intressikõvera üleminekulise kohandamise mõju

Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null

Kattuvusega kohandamise mõju, kui kohandus on null

C0010

C0030

C0050

C0070

C0090

Tehnilised eraldised

R0010

 

 

 

 

 

Põhiomavahendid

R0020

 

 

 

 

 

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid

R0050

 

 

 

 

 

Solventsuskapitalinõue

R0090

 

 

 

 

 

Miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid

R0100

 

 

 

 

 

Miinimumkapitalinõue

R0110

 

 

 

 

 


S.22.01.22

Pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmete mõju

 

Summa koos pikaajaliste garantiimeetmete ja üleminekumeetmetega

Tehniliste eraldiste üleminekulise mahaarvamise mõju

Intressikõvera üleminekulise kohandamise mõju

Volatiilsusega kohandamise mõju, kui kohandus on null

Kattuvusega kohandamise mõju, kui kohandus on null

C0010

C0030

C0050

C0070

C0090

Tehnilised eraldised

R0010

 

 

 

 

 

Põhiomavahendid

R0020

 

 

 

 

 

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid

R0050

 

 

 

 

 

Solventsuskapitalinõue

R0090

 

 

 

 

 

S.23.01.01

Omavahendid

 

Kokku

Piiranguteta esimese taseme omavahendid

Piirangutega esimese taseme omavahendid

Teise taseme omavahendid

Kolmanda taseme omavahendid

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Põhiomavahendid enne muude finantssektorite üksustes olevate märkimisväärsete osaluste mahaarvamist vastavalt delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artiklile 68

 

 

 

 

 

 

Lihtaktsiakapital (sh omaaktsiad)

R0010

 

 

 

 

 

Lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss

R0030

 

 

 

 

 

Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje

R0040

 

 

 

 

 

Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid

R0050

 

 

 

 

 

Vahendite ülejääk

R0070

 

 

 

 

 

Eelisaktsiad

R0090

 

 

 

 

 

Eelisaktsiatega seotud ülekurss

R0110

 

 

 

 

 

Korrigeerimisreserv

R0130

 

 

 

 

 

Allutatud kohustised

R0140

 

 

 

 

 

Summa, mis võrdub edasilükkunud tulumaksu varade netosummaga

R0160

 

 

 

 

 

Muud eespool nimetamata omavahendite kirjed, mille järelevalveasutus on heaks kiitnud põhiomavahenditena

R0180

 

 

 

 

 

Finantsaruannetes kajastatud omavahendid, mida korrigeerimisreservis ei tuleks kajastada ja mis ei vasta Solventsus II kohasteks omavahenditeks liigitamise kriteeriumidele

 

 

 

 

 

 

Finantsaruannetes kajastatud omavahendid, mida korrigeerimisreservis ei tuleks kajastada ja mis ei vasta Solventsus II kohasteks omavahenditeks liigitamise kriteeriumidele

R0220

 

 

 

 

 

Mahaarvamised

 

 

 

 

 

 

Mahaarvamine seoses märkimisväärsete osalustega finantseerimis- ja krediidiasutustes

R0230

 

 

 

 

 

Põhiomavahendid kokku pärast mahaarvamisi

R0290

 

 

 

 

 

Lisaomavahendid

 

 

 

 

 

 

Sissemaksmata ja sissenõudmata lihtaktsiakapital, mis on sissenõutav

R0300

 

 

 

 

 

Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate sissemaksmata ja sissenõudmata algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje, mis on sissenõutav(ad)

R0310

 

 

 

 

 

Sissemaksmata ja sissenõudmata eelisaktsiad, mis on sissenõutavad

R0320

 

 

 

 

 

Õiguslikult siduv kohustus märkida allutatud kohustisi ja maksta nende eest nõudmise korral

R0330

 

 

 

 

 

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 2 kohased akreditiivid ja garantiid

R0340

 

 

 

 

 

Muud kui direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 2 kohased akreditiivid ja garantiid

R0350

 

 

 

 

 

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 3 esimese lõigu kohased liikmete täiendavad sissemaksed

R0360

 

 

 

 

 

Muud kui direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 3 esimese lõigu kohased liikmete täiendavad sissemaksed

R0370

 

 

 

 

 

Muud lisaomavahendid

R0390

 

 

 

 

 


 

Kokku

Piiranguteta esimese taseme omavahendid

Piirangutega esimese taseme omavahendid

Teise taseme omavahendid

Kolmanda taseme omavahendid

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Lisaomavahendid kokku

R0400

 

 

 

 

 

Kasutada olevad ja nõuetekohased omavahendid

 

 

 

 

 

 

Solventsuskapitalinõude täitmiseks kasutada olevad omavahendid kokku

R0500

 

 

 

 

 

Miinimumkapitalinõude täitmiseks kasutada olevad omavahendid kokku

R0510

 

 

 

 

 

Solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid kokku

R0540

 

 

 

 

 

Miinimumkapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid kokku

R0550

 

 

 

 

 

Solventsuskapitalinõue

R0580

 

 

 

 

 

Miinimumkapitalinõue

R0600

 

 

 

 

 

Nõuetekohaste omavahendite ja solventsuskapitalinõude suhe

R0620

 

 

 

 

 

Nõuetekohaste omavahendite ja miinimumkapitalinõude suhe

R0640

 

 

 

 

 


 

 

C0060

Korrigeerimisreserv

 

 

Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

R0700

 

Omaaktsiad (otseselt ja kaudselt hoitavad)

R0710

 

Prognoositavad dividendid, väljamaksed ja maksud

R0720

 

Muud põhiomavahendite kirjed

R0730

 

Piirangutega omavahendite kirjeid arvestav kohandamine seoses kattuvusega kohandamise portfellide ja eraldatud vahendite kogumitega

R0740

 

Korrigeerimisreserv

R0760

 

Oodatav kasum

 

 

Tuleviku kindlustusmaksetes sisalduv oodatav kasum – elukindlustustegevus

R0770

 

Tuleviku kindlustusmaksetes sisalduv oodatav kasum – kahjukindlustustegevus

R0780

 

Tuleviku kindlustusmaksetes sisalduv oodatav kasum kokku

R0790

 

S.23.01.22

Omavahendid

 

Kokku

Piiranguteta esimese taseme omavahendid

Piirangutega esimese taseme omavahendid

Teise taseme omavahendid

Kolmanda taseme omavahendid

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Põhiomavahendid enne mahaarvamist

 

 

 

 

 

 

Lihtaktsiakapital (sh omaaktsiad)

R0010

 

 

 

 

 

Kindlustusgrupi tasandil maha arvatav mitte kasutada olev sisse nõutud, kuid sisse maksmata lihtaktsiakapital

R0020

 

 

 

 

 

Lihtaktsiakapitaliga seotud ülekurss

R0030

 

 

 

 

 

Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje

R0040

 

 

 

 

 

Vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid

R0050

 

 

 

 

 

Kindlustusgrupi tasandil maha arvatavad mitte kasutada olevad vastastikuse kindlustusandja liikme allutatud instrumendid

R0060

 

 

 

 

 

Vahendite ülejääk

R0070

 

 

 

 

 

Kindlustusgrupi tasandil maha arvatav mitte kasutada olev vahendite ülejääk

R0080

 

 

 

 

 

Eelisaktsiad

R0090

 

 

 

 

 

Kindlustusgrupi tasandil maha arvatavad mitte kasutada olevad eelisaktsiad

R0100

 

 

 

 

 

Eelisaktsiatega seotud ülekurss

R0110

 

 

 

 

 

Mitte kasutada olev eelisaktsiatega seotud ülekurss kindlustusgrupi tasandil

R0120

 

 

 

 

 

Korrigeerimisreserv

R0130

 

 

 

 

 

Allutatud kohustised

R0140

 

 

 

 

 

Kindlustusgrupi tasandil maha arvatavad mitte kasutada olevad allutatud kohustised

R0150

 

 

 

 

 

Summa, mis võrdub edasilükkunud tulumaksu varade netosummaga

R0160

 

 

 

 

 

Kindlustusgrupi tasandil maha arvatav summa, mis võrdub mitte kasutada olevate edasilükkunud tulumaksu varade netosummaga

R0170

 

 

 

 

 

Muud eespool nimetamata kirjed, mille järelevalveasutus on heaks kiitnud põhiomavahenditena

R0180

 

 

 

 

 

Maha arvatavad mitte kasutada olevad omavahendid, mis on seotud muude järelevalveasutuse heaks kiidetud omavahendite kirjetega

R0190

 

 

 

 

 

Vähemusosalused

R0200

 

 

 

 

 

Kindlustusgrupi tasandil maha arvatavad mitte kasutada olevad vähemusosalused

R0210

 

 

 

 

 

Finantsaruannetes kajastatud omavahendid, mida korrigeerimisreservis ei tuleks kajastada ja mis ei vasta Solventsus II kohasteks omavahenditeks liigitamise kriteeriumidele

 

 

 

 

 

 

Finantsaruannetes kajastatud omavahendid, mida korrigeerimisreservis ei tuleks kajastada ja mis ei vasta Solventsus II kohasteks omavahenditeks liigitamise kriteeriumidele

R0220

 

 

 

 

 

Mahaarvamised

 

 

 

 

 

 

Muudes finantssektori ettevõtjates, sealhulgas finantstegevusega tegelevates reguleerimata ettevõtjates olevate märkimisväärsete osaluste mahaarvamine

R0230

 

 

 

 

 

Millest märkimisväärsed osalused, mis arvatakse maha vastavalt direktiivi 2009/138/EÜ artiklile 228

R0240

 

 

 

 

 

Märkimisväärsete osaluste mahaarvamine, kui teave puudub (artikkel 229)

R0250

 

 

 

 

 

Mahaarvamise ja agregeerimise meetodil kaasatud märkimisväärsete osaluste mahaarvamine, kui meetodeid kombineeritakse

R0260

 

 

 

 

 

Maha arvatavate mitte kasutada olevate omavahendite kirjete kogusumma

R0270

 

 

 

 

 

Mahaarvamised kokku

R0280

 

 

 

 

 


 

Kokku

Piiranguteta esimese taseme omavahendid

Piirangutega esimese taseme omavahendid

Teise taseme omavahendid

Kolmanda taseme omavahendid

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Põhiomavahendid kokku pärast mahaarvamisi

R0290

 

 

 

 

 

Lisaomavahendid

 

 

 

 

 

 

Sissemaksmata ja sissenõudmata lihtaktsiakapital, mis on sissenõutav

R0300

 

 

 

 

 

Vastastikuste ja vastastikust tüüpi kindlustusandjate sissemaksmata ja sissenõudmata algkapital, liikmete sissemaksed või samaväärne põhiomavahendite kirje, mis on sissenõutav(ad)

R0310

 

 

 

 

 

Sissemaksmata ja sissenõudmata eelisaktsiad, mis on sissenõutavad

R0320

 

 

 

 

 

Õiguslikult siduv kohustus märkida allutatud kohustisi ja maksta nende eest nõudmise korral

R0330

 

 

 

 

 

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 2 kohased akreditiivid ja garantiid

R0340

 

 

 

 

 

Muud kui direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 2 kohased akreditiivid ja garantiid

R0350

 

 

 

 

 

Direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 3 esimese lõigu kohased liikmete täiendavad sissemaksed

R0360

 

 

 

 

 

Muud kui direktiivi 2009/138/EÜ artikli 96 lõike 3 esimese lõigu kohased liikmete täiendavad sissemaksed

R0370

 

 

 

 

 

Kindlustusgrupi tasandil maha arvatavad mitte kasutada olevad lisaomavahendid

R0380

 

 

 

 

 

Muud lisaomavahendid

R0390

 

 

 

 

 

Lisaomavahendid kokku

R0400

 

 

 

 

 

Muude finantssektorite üksuste omavahendid

 

 

 

 

 

 

Krediidiasutused, investeerimisühingud, finantseerimisasutused, alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad, eurofondide valitsejad

R0410

 

 

 

 

 

Tööandja kogumispensioni asutused

R0420

 

 

 

 

 

Finantstegevusega tegelevad reguleerimata ettevõtjad

R0430

 

 

 

 

 

Muude finantssektorite üksuste omavahendid kokku

R0440

 

 

 

 

 

Omavahendid, kui kasutatakse mahaarvamise ja agregeerimise meetodit kas ainukesena või koos 1. meetodiga

 

 

 

 

 

 

Agregeeritud omavahendid, kui kasutatakse mahaarvamist ja agregeerimist ning meetodi kombineerimist

R0450

 

 

 

 

 

Agregeeritud omavahendid, kui kasutatakse mahaarvamist ja agregeerimist ning meetodi kombineerimist, ilma grupisiseste tehinguteta

R0460

 

 

 

 

 

Kindlustusgrupi konsolideeritud solventsuskapitalinõude täitmiseks kasutada olevad omavahendid kokku (v.a muude finantssektorite üksuste ning mahaarvamise ja agregeerimise meetodil kaasatud ettevõtjate omavahendid)

R0520

 

 

 

 

 

Kindlustusgrupi konsolideeritud minimaalse solventsuskapitalinõude täitmiseks kasutada olevad omavahendid kokku

R0530

 

 

 

 

 

Kindlustusgrupi konsolideeritud solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid kokku (v.a muude finantssektorite üksuste ning mahaarvamise ja agregeerimise meetodil kaasatud ettevõtjate omavahendid)

R0560

 

 

 

 

 

Kindlustusgrupi konsolideeritud minimaalse solventsuskapitalinõude täitmiseks nõuetekohased omavahendid kokku

R0570

 

 

 

 

 

Kindlustusgrupi konsolideeritud minimaalne solventsuskapitalinõue

R0610

 

 

 

 

 

Nõuetekohaste omavahendite ja kindlustusgrupi konsolideeritud minimaalse solventsuskapitalinõude suhe

R0650

 

 

 

 

 

Kindlustusgrupi solventsuskapitalinõude kogusumma katmiseks nõuetekohased omavahendid kokku (k.a muude finantssektorite üksuste ning mahaarvamise ja agregeerimise meetodil kaasatud ettevõtjate omavahendid)

R0660

 

 

 

 

 

Kindlustusgrupi solventsuskapitalinõude kogusumma

R0680

 

 

 

 

 

Nõuetekohaste omavahendite kogusumma ja kindlustusgrupi solventsuskapitalinõude kogusumma suhe – suhtarv, k.a muude finantssektorite üksused ning mahaarvamise ja agregeerimise meetodil kaasatud ettevõtjad

R0690

 

 

 

 

 


 

C0060

 

Korrigeerimisreserv

 

 

 

Summa, mille võrra varad ületavad kohustisi

R0700

 

 

Omaaktsiad (otseselt ja kaudselt hoitavad)

R0710

 

 

Prognoositavad dividendid, väljamaksed ja maksud

R0720

 

 

Muud põhiomavahendite kirjed

R0730

 

 

Piirangutega omavahendite kirjeid arvestav kohandamine seoses kattuvusega kohandamise portfellide ja eraldatud vahendite kogumitega

R0740

 

 

Muud mitte kasutada olevad omavahendid

R0750

 

 

Korrigeerimisreserv

R0760

 

 

Oodatav kasum

 

 

 

Tuleviku kindlustusmaksetes sisalduv oodatav kasum – elukindlustustegevus

R0770

 

 

Tuleviku kindlustusmaksetes sisalduv oodatav kasum – kahjukindlustustegevus

R0780

 

 

Tuleviku kindlustusmaksetes sisalduv oodatav kasum kokku

R0790

 

 

S.25.01.21

Solventsuskapitalinõue – standardvalemit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul

Põhisolventsuskapitalinõue

Solventsuskapitalinõude brutosumma

Lihtsustused

C0110

C0120

Tururisk

R0010

 

 

Vastaspoole makseviivituse risk

R0020

 

 

Elukindlustuse kindlustusrisk

R0030

 

 

Tervisekindlustuse kindlustusrisk

R0040

 

 

Kahjukindlustuse kindlustusrisk

R0050

 

 

Hajutamine

R0060

 

 

Immateriaalse vara risk

R0070

 

 

Põhisolventsuskapitalinõue

R0100

 

 


Põhisolventsuskapitalinõue (kindlustusgrupi parameeter)

 

Kindlustusgrupi parameeter

C0090

Elukindlustuse kindlustusrisk

R0030

 

Tervisekindlustuse kindlustusrisk

R0040

 

Kahjukindlustuse kindlustusrisk

R0050

 


Solventsuskapitalinõude arvutamine

 

Väärtus

C0100

Operatsioonirisk

R0130

 

Tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime

R0140

 

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime

R0150

 

Direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tegevuse kapitalinõue

R0160

 

Solventsuskapitalinõue, v.a lisakapitalinõuded

R0200

 

Juba kehtestatud lisakapitalinõue

R0210

 

millest juba kehtestatud lisakapitalinõuded – artikli 37 lõike 1 punkt a

R0211

 

millest juba kehtestatud lisakapitalinõuded – artikli 37 lõike 1 punkt b

R0212

 

millest juba kehtestatud lisakapitalinõuded – artikli 37 lõike 1 punkt c

R0213

 

millest juba kehtestatud lisakapitalinõuded – artikli 37 lõike 1 punkt d

R0214

 

Solventsuskapitalinõue

R0220

 

Muu teave solventsuskapitalinõude kohta

 

 

Kestusel põhineva aktsiariski alammooduli kapitalinõue

R0400

 

Ülejäänud osa tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

R0410

 

Eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

R0420

 

Kattuvusega kohandamise portfellide tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

R0430

 

Hajutamise mõju seoses eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete agregeerimisega vastavalt artiklile 304

R0440

 


Maksumäära käsitlev lähenemisviis

 

Jah/Ei

C0109

Keskmisel maksumääral põhinev lähenemisviis

R0590

 


Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime arvutamine

 

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime

C0130

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime

R0640

 

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime, mis tuleneb edasilükkunud tulumaksu kohustiste tühistamisest

R0650

 

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime, mis tuleneb viitest tõenäolisele tulevasele maksustatavale kasumile

R0660

 

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime, mis tuleneb tagasikandmisest, jooksev aasta

R0670

 

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime, mis tuleneb tagasikandmisest, tulevased aastad

R0680

 

Maksimaalne edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime

R0690

 

S.25.01.22

Solventsuskapitalinõue – standardvalemit kasutavate kindlustusgruppide puhul

Põhisolventsuskapitalinõue

 

Solventsuskapitalinõude brutosumma

Lihtsustused

C0110

C0120

Tururisk

R0010

 

 

Vastaspoole makseviivituse risk

R0020

 

 

Elukindlustuse kindlustusrisk

R0030

 

 

Tervisekindlustuse kindlustusrisk

R0040

 

 

Kahjukindlustuse kindlustusrisk

R0050

 

 

Hajutamine

R0060

 

 

Immateriaalse vara risk

R0070

 

 

Põhisolventsuskapitalinõue

R0100

 

 


Põhisolventsuskapitalinõue (kindlustusgrupi parameeter)

 

Kindlustusgrupi parameeter

C0090

Elukindlustuse kindlustusrisk

R0030

 

Tervisekindlustuse kindlustusrisk

R0040

 

Kahjukindlustuse kindlustusrisk

R0050

 


Solventsuskapitalinõude arvutamine

 

Väärtus

C0100

Operatsioonirisk

R0130

 

Tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime

R0140

 

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime

R0150

 

Direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tegevuse kapitalinõue

R0160

 

Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 336 punkti a alusel arvutatud solventsuskapitalinõue, v.a lisakapitalinõuded

R0200

 

Juba kehtestatud lisakapitalinõuded

R0210

 

millest juba kehtestatud lisakapitalinõuded – artikli 37 lõike 1 punkt a

R0211

 

millest juba kehtestatud lisakapitalinõuded – artikli 37 lõike 1 punkt b

R0212

 

millest juba kehtestatud lisakapitalinõuded – artikli 37 lõike 1 punkt c

R0213

 

millest juba kehtestatud lisakapitalinõuded – artikli 37 lõike 1 punkt d

R0214

 

Kindlustusgrupi konsolideeritud solventsuskapitalinõue

R0220

 

Muu teave solventsuskapitalinõude kohta

 

 

Kestusel põhineva aktsiariski alammooduli kapitalinõue

R0400

 

Ülejäänud osa tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

R0410

 

Eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

R0420

 

Kattuvusega kohandamise portfellide tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

R0430

 

Hajutamise mõju seoses eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete agregeerimisega vastavalt artiklile 304

R0440

 

Kindlustusgrupi konsolideeritud minimaalne solventsuskapitalinõue

R0470

 

Teave muude üksuste kohta

 

 

Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded)

R0500

 

Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded) – krediidiasutused, investeerimisühingud ja finantseerimisasutused, alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad, eurofondide valitsejad

R0510

 

Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded) – tööandja kogumispensioni asutused

R0520

 

Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded) – finantstegevusega tegelevate reguleerimata ettevõtjate kapitalinõue

R0530

 

Mittekontrolliva osaluse kapitalinõue

R0540

 

Ülejäänud seotud ettevõtjate kapitalinõue

R0550

 

Investeerimisfondide või fondide vormis investeeringute kapitalinõue

R0555

 

Üldine solventsuskapitalinõue

 

 

Mahaarvamise ja agregeerimise meetodil kaasatud ettevõtjate solventsuskapitalinõue

R0560

 

Kogu kindlustusgrupi solventsuskapitalinõue

R0570

 

S.25.05.21

Solventsuskapitalinõue – (täielikku või osalist) sisemudelit kasutavate kindlustus- ja edasikindlustusandjate puhul

Solventsuskapitalinõuet käsitlev teave

 

Solventsuskapitalinõue

Mudeli kohaselt arvutatud summa

Kindlustusgrupi parameeter

Lihtsustused

C0010

C0070

C0090

C0120

Riski liik

 

 

 

 

 

Hajutamine kokku

R0020

 

 

 

 

Hajutatud risk kokku enne maksude mahaarvamist

R0030

 

 

 

 

Hajutatud risk kokku pärast maksude mahaarvamist

R0040

 

 

 

 

Turu- ja krediidirisk kokku

R0070

 

 

 

 

Turu- ja krediidirisk – hajutatud

R0080

 

 

 

 

Turu- ja krediidiriski alla mittekuuluv krediidisündmuse risk

R0190

 

 

 

 

Turu- ja krediidiriski alla mittekuuluv krediidisündmuse risk – hajutatud

R0200

 

 

 

 

Äririsk kokku

R0270

 

 

 

 

Äririsk kokku – hajutatud

R0280

 

 

 

 

Kahjukindlustuse kindlustusrisk kokku (neto)

R0310

 

 

 

 

Kahjukindlustuse kindlustusrisk kokku (neto) – hajutatud

R0320

 

 

 

 

Elukindlustuse kindlustusrisk ja tervisekindlustuse kindlustusrisk kokku

R0400

 

 

 

 

Elukindlustuse kindlustusrisk ja tervisekindlustuse kindlustusrisk kokku – hajutatud

R0410

 

 

 

 

Operatsioonirisk kokku

R0510

 

 

 

 

Operatsioonirisk kokku – hajutatud

R0520

 

 

 

 

Muu risk

R0530

 

 

 

 


Solventsuskapitalinõude arvutamine

 

C0100

Hajutamata komponendid kokku

R0110

 

Hajutamine

R0060

 

Eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest tingitud kohandus

R0120

 

Direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tegevuse kapitalinõue

R0160

 

Solventsuskapitalinõue, v.a lisakapitalinõuded

R0200

 

Juba kehtestatud lisakapitalinõuded

R0210

 

Juba kehtestatud lisakapitalinõuded – artikli 37 lõike 1 punkt a

R0211

 

Juba kehtestatud lisakapitalinõuded – artikli 37 lõike 1 punkt b

R0212

 

Juba kehtestatud lisakapitalinõuded – artikli 37 lõike 1 punkt c

R0213

 

Juba kehtestatud lisakapitalinõuded – artikli 37 lõike 1 punkt a

R0214

 

Solventsuskapitalinõue

R0220

 

Muu teave solventsuskapitalinõude kohta

 

 

Üldise tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime summa/hinnang

R0300

 

Üldise edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang

R0310

 

Kestusel põhineva aktsiariski alammooduli kapitalinõue

R0400

 

Ülejäänud osa tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

R0410

 

Eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

R0420

 

Kattuvusega kohandamise portfellide tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

R0430

 

Hajutamise mõju seoses eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete agregeerimisega vastavalt artiklile 304

R0440

 

Eraldatud vahendite kogumi tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest tingitud kohanduse arvutamise meetod

R0450

 

Tuleviku määramata hüvitiste netosumma

R0460

 

S.25.02.21.04

Maksumäära käsitlev lähenemisviis

 

Jah/Ei

C0109

Keskmisel maksumääral põhinev lähenemisviis

R0590

 


S.25.02.21.05

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime arvutamine

 

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime

C0130

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang

R0640

 

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang, mis tuleneb edasilükkunud tulumaksu kohustiste tühistamisest

R0650

 

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang, mis tuleneb viitest tõenäolisele tulevasele maksustatavale kasumile

R0660

 

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang, mis tuleneb tagasikandmisest, jooksev aasta

R0670

 

Edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang, mis tuleneb tagasikandmisest, tulevased aastad

R0680

 

Maksimaalse edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang

R0690

 

S.25.05.22

Solventsuskapitalinõue – (täielikku või osalist) sisemudelit kasutavate kindlustusgruppide puhul

 

Solventsuskapitalinõue

Mudeli kohaselt arvutatud summa

Kindlustusgrupi parameeter

Lihtsustused

C0010

C0070

C0090

C0120

Riski liik

 

 

 

 

 

Hajutamine kokku

R0020

 

 

 

 

Hajutatud risk kokku enne maksude mahaarvamist

R0030

 

 

 

 

Hajutatud risk kokku pärast maksude mahaarvamist

R0040

 

 

 

 

Turu- ja krediidirisk kokku

R0070

 

 

 

 

Turu- ja krediidirisk – hajutatud

R0080

 

 

 

 

Turu- ja krediidiriski alla mittekuuluv krediidisündmuse risk

R0190

 

 

 

 

Turu- ja krediidiriski alla mittekuuluv krediidisündmuse risk – hajutatud

R0200

 

 

 

 

Äririsk kokku

R0270

 

 

 

 

Äririsk kokku – hajutatud

R0280

 

 

 

 

Kahjukindlustuse kindlustusrisk kokku (neto)

R0310

 

 

 

 

Kahjukindlustuse kindlustusrisk kokku (neto) – hajutatud

R0320

 

 

 

 

Elukindlustuse kindlustusrisk ja tervisekindlustuse kindlustusrisk kokku

R0400

 

 

 

 

Elukindlustuse kindlustusrisk ja tervisekindlustuse kindlustusrisk kokku – hajutatud

R0410

 

 

 

 

Operatsioonirisk kokku

R0510

 

 

 

 

Operatsioonirisk kokku – hajutatud

R0520

 

 

 

 

Muu risk

R0530

 

 

 

 


Solventsuskapitalinõude arvutamine

 

C0100

Hajutamata komponendid kokku

R0110

 

Hajutamine

R0060

 

Eraldatud vahendite kogumi / kattuvusega kohandamise portfelli tingliku solventsuskapitalinõude agregeerimisest tingitud kohandus

R0120

 

Direktiivi 2003/41/EÜ artikli 4 kohase tegevuse kapitalinõue

R0160

 

Delegeeritud määruse (EL) 2015/35 artikli 336 punkti a alusel arvutatud solventsuskapitalinõue, v.a lisakapitalinõuded

R0200

 

Juba kehtestatud lisakapitalinõuded

R0210

 

Juba kehtestatud lisakapitalinõuded – artikli 37 lõike 1 punkt a

R0211

 

Juba kehtestatud lisakapitalinõuded – artikli 37 lõike 1 punkt b

R0212

 

Juba kehtestatud lisakapitalinõuded – artikli 37 lõike 1 punkt c

R0213

 

Juba kehtestatud lisakapitalinõuded – artikli 37 lõike 1 punkt a

R0214

 

Kindlustusgrupi konsolideeritud solventsuskapitalinõue

R0220

 

Muu teave solventsuskapitalinõude kohta

 

 

Üldise tehniliste eraldiste kahjumi katmise võime summa/hinnang

R0300

 

Üldise edasilükkunud maksude kahjumi katmise võime summa/hinnang

R0310

 

Kestusel põhineva aktsiariski alammooduli kapitalinõue

R0400

 

Ülejäänud osa tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

R0410

 

Eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

R0420

 

Kattuvusega kohandamise portfellide tinglike solventsuskapitalinõuete kogusumma

R0430

 

Hajutamise mõju seoses eraldatud vahendite kogumite tinglike solventsuskapitalinõuete agregeerimisega vastavalt artiklile 304

R0440

 

Kindlustusgrupi konsolideeritud minimaalne solventsuskapitalinõue

R0470

 

Teave muude üksuste kohta

 

 

Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded)

R0500

 

Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded) – krediidiasutused, investeerimisühingud ja finantseerimisasutused, alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad, eurofondide valitsejad

R0510

 

Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded) – tööandja kogumispensioni asutused

R0520

 

Muude finantssektorite kapitalinõue (kindlustussektorivälised kapitalinõuded) – finantstegevusega tegelevate reguleerimata ettevõtjate kapitalinõue

R0530

 

Mittekontrolliva osaluse kapitalinõue

R0540

 

Ülejäänud seotud ettevõtjate kapitalinõue

R0550

 

Investeerimisfondide või fondide vormis investeeringute kapitalinõue

R0555

 

Üldine solventsuskapitalinõue

 

 

Mahaarvamise ja agregeerimise meetodil kaasatud ettevõtjate solventsuskapitalinõue

R0560

 

Kogu kindlustusgrupi solventsuskapitalinõue

R0570

 

S.28.01.01

Miinimumkapitalinõue – üksnes elu- või üksnes kahjukindlustustegevus või edasikindlustustegevus

Lineaarse valemi osa kahjukindlustuslepingutest ja kahjukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste korral

 

Miinimumkapitalinõude komponendid

C0010

MCR(NL) tulemus

R0010

 


 

Taustateave

Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste ja parima hinnangu netosumma (ilma edasikindlustuseta / eriotstarbeliste varakogumiteta)

Netokindlustusmaksed (ilma edasikindlustuseta) viimase 12 kuu jooksul

C0020

C0030

Ravikulukindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

R0020

 

 

Sissetuleku kaotuse kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

R0030

 

 

Tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustus ning proportsionaalne edasikindlustus

R0040

 

 

Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

R0050

 

 

Maismaasõidukite kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

R0060

 

 

Merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustus ning proportsionaalne edasikindlustus

R0070

 

 

Tule- ja muu varakahju kindlustus ning proportsionaalne edasikindlustus

R0080

 

 

Üldine vastutuskindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

R0090

 

 

Krediidi- ja garantiikindlustus ning proportsionaalne edasikindlustus

R0100

 

 

Õigusabikulude kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

R0110

 

 

Abistamisteenuste kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

R0120

 

 

Muude finantskahjude kindlustus ja proportsionaalne edasikindlustus

R0130

 

 

Tervisekindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0140

 

 

Isikukahjude mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0150

 

 

Merenduse, lennunduse ja transpordi kindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0160

 

 

Varakindlustuse mitteproportsionaalne edasikindlustus

R0170

 

 


Lineaarse valemi osa elukindlustuslepingutest ja elukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste korral

 

C0040

MCR(L) tulemus

R0200

 


Kõigist elukindlustuslepingutest ning nendega seotud edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste riskikapital kokku

 

Tervikuna arvutatud tehniliste eraldiste ja parima hinnangu netosumma (ilma edasikindlustuseta / eriotstarbeliste varakogumiteta)

Riskikapitali (ilma edasikindlustuseta / eriotstarbeliste varakogumiteta) netosumma kokku

C0050

C0060

Kasumiosalusega elukindlustuslepingutest tulenevad kohustused – tagatud hüvitised

R0210

 

 

Kasumiosalusega elukindlustuslepingutest tulenevad kohustused – tuleviku määramata hüvitised

R0220

 

 

Investeerimisriskiga elukindlustuslepingutest tulenevad kohustused

R0230

 

 

Elukindlustuslepingutest ja tervisekindlustuslepingutest ning nendega seotud edasikindlustuslepingutest tulenevad muud kohustused

R0240

 

 

Kõigist elukindlustuslepingutest ning nendega seotud edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste riskikapital kokku

R0250

 

 


Miinimumkapitalinõude üldine arvutamine

 

C0070

Lineaarne miinimumkapitalinõue

R0300

 

Solventsuskapitalinõue

R0310

 

Miinimumkapitalinõude ülemmäär

R0320

 

Miinimumkapitalinõude alammäär

R0330

 

Kombineeritud miinimumkapitalinõue

R0340

 

Miinimumkapitalinõude absoluutne alammäär

R0350

 

Miinimumkapitalinõue

R0400

 

S.28.02.01

Miinimumkapitalinõue – nii elu- kui ka kahjukindlustustegevus

 

Miinimumkapitalinõude komponendid

Kahjukindlustustegevus

Elukindlustustegevus

MCR(NL, NL) tulemus

MCR(NL, L) tulemus

C0010

C0020

Lineaarse valemi osa kahjukindlustuslepingutest ja kahjukindlustuse edasikindlustuslepingutest tulenevate kohustuste korral

R0010

 

 


 

Taustateave

Kahjukindlustustegevus