EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0250

Nõukogu määrus (EL) 2023/250, 4. veebruar 2023, millega muudetakse nõukogu määrust (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas

ST/5271/2023/INIT

OJ L 32I , 4.2.2023, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/250/oj

4.2.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

LI 32/1


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2023/250,

4. veebruar 2023,

millega muudetakse nõukogu määrust (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 215,

võttes arvesse nõukogu 4. veebruari 2023. aasta otsust (ÜVJP) 2023/252, millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (1),

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja Euroopa Komisjoni ühist ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

31. juulil 2014 võttis nõukogu vastu määruse (EL) nr 833/2014 (2).

(2)

Nõukogu määrusega (EL) nr 833/2014 on jõustatud teatavad nõukogu otsuses 2014/512/ÜVJP (3) sätestatud meetmed.

(3)

Nõukogu võttis 6. oktoobril 2022. vastu otsuse (ÜVJP) 2022/1909, (4) millega kehtestati erand meretransporditeenuste osutamise keelust ja keelust osutada tehnilist abi või vahendusteenuseid või rahastada või anda rahalist abi Venemaalt pärit või sealt eksporditud toornafta või naftasaaduste mereveoks kolmandatesse riikidesse, kui see toornafta või need naftasaadused on ostetud hinnaga, mis vastab hinnalae koalitsioonis eelnevalt kokku lepitud hinnalaele või on sellest madalam. See erand peaks leevendama kolmandate riikide energiavarustusele avalduvaid negatiivseid tagajärgi ja vähendama erakorralistest turutingimustest tingitud hinnatõuse, piirates samal ajal Venemaa naftatulusid.

(4)

Nõukogu võttis 3. detsembril 2022 vastu otsuse (ÜVJP) 2022/2369, (5) millega kehtestati toornaftale hinnalagi ehk barreli hind, millele vastava või millest madalama hinnaga Venemaalt tarnitud toornafta puhul tehakse erand meretransporditeenuste osutamise keelust sellise toornafta vedamisel kolmandatesse riikidesse ja keelust osutada tehnilist abi või vahendusteenuseid või rahastada või anda rahalist abi sellise toornafta mereveoks kolmandatesse riikidesse.

(5)

4. veebruaril 2023 võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2023/252. Selle otsusega kehtestatakse kaks naftasaaduseid puudutavat täiendavat hinnalage ehk barreli hind, millele vastava või millest madalama hinnaga Venemaalt tarnitud naftasaaduste puhul tehakse erand meretransporditeenuste osutamise keelust selliste naftasaaduste vedamisel kolmandatesse riikidesse ja keelust osutada tehnilist abi või vahendusteenuseid või rahastada või anda rahalist abi selliste naftasaaduste mereveoks kolmandatesse riikidesse: millest üks on kehtestatud naftasaadustele, millega kaubeldakse toornaftaga võrreldes allahindlusega („toornaftaga võrreldes allahindlusega“), ja teine naftasaadustele, millega kaubeldakse toornaftaga võrreldes juurdehindlusega („toornaftaga võrreldes juurdehindlusega“).

(6)

Otsusega (ÜVJP) 2023/252 kehtestatakse 55 päeva pikkune üleminekuperiood alustele, millega veetakse Venemaalt pärit naftasaadusi, mis on ostetud ja laaditud alusele enne 5. veebruari 2023 ning laaditud maha enne 1. aprilli 2023.

(7)

Otsusega (ÜVJP) 2022/2369 kehtestati hinnalae mehhanismi korrapärane läbivaatamine. Alates 2023. aasta märtsi keskpaigast peaks see läbivaatamine põhinema objektiivsetel andmetel, mida komisjon esitab nõukogule iga kahe kuu tagant. Andmed peaksid sisaldama teavet toornafta ja rafineeritud naftasaaduste hinnataseme kohta, hindade kõikumise kohta läbivaadataval perioodil ning järgmise perioodi hindade mõistlike prognooside kohta. Komisjon võtab samuti arvesse asjakohaseid andmeid eeldatava mõju kohta Venemaa eelarvele, energiasektorile ja liikmesriikidele.

(8)

Kõnealused meetmed kuuluvad aluslepingu kohaldamisalasse ja seepärast on nende rakendamiseks vaja liidu tasandi õigusakti, eelkõige tagamaks, et kõik liikmesriigid kohaldaksid nimetatud meetmeid ühetaoliselt.

(9)

Seetõttu tuleks määrust (EL) nr 833/2014 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 833/2014 artiklit 3n muudetakse järgmiselt:

1)

lõikele 6 lisatakse järgmine punkt:

„e)

CN-koodi 2710 alla kuuluvate naftasaaduste suhtes alates 5. veebruarist 2023, kui need on Venemaalt pärit või Venemaalt eksporditud ja nende ostuhind on kõrgem kui vastav XXVIII lisas sätestatud hind ning need laaditakse lastimissadamas alusele enne 5. veebruari 2023 ja laaditakse lõppsihtsadamas maha enne 1. aprilli 2023.“;

2)

lõige 11 asendatakse järgmisega:

„11.   Hinnalae mehhanismi toimimine, sealhulgas XXVIII lisa, ning käesoleva artikli lõigetes 1 ja 4 sätestatud keelud vaadatakse läbi 2023. aasta märtsi keskpaigaks ja pärast seda iga kahe kuu järel.

Läbivaatamisel võetakse arvesse meetme tõhusust selle oodatavate tulemuste, rakendamise, hinnalae mehhanismiga rahvusvahelise liitumise ja selle mitteametliku järgmise seisukohast ning selle võimalikku mõju liidule ja selle liikmesriikidele. Reageeritakse turusuundumustele, sealhulgas võimalikule ebastabiilsusele.

Selleks et saavutada hinnalae eesmärgid, sealhulgas võime vähendada Venemaa naftatulusid, peab hinnalagi olema vähemalt 5 % madalam Venemaa nafta ja naftatoodete keskmisest turuhinnast, mis on arvutatud Rahvusvahelise Energiaagentuuri esitatud andmete põhjal.“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. veebruar 2023

Nõukogu nimel

eesistuja

J. ROSWALL


(1)  ELT L 32 I, 4.2.2023.

(2)  Nõukogu 31. juuli 2014. aasta määrus (EL) nr 833/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (ELT L 229, 31.7.2014, lk 1).

(3)  Nõukogu 31. juuli 2014. aasta otsus 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (ELT L 229, 31.7.2014, lk 13).

(4)  Nõukogu 6. oktoobri 2022. aasta otsus (ÜVJP) 2022/1909, millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (ELT L 259I , 6.10.2022, lk 122).

(5)  Nõukogu 3. detsembri 2022. aasta otsus (ÜVJP) 2022/2369, millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas (ELT L 311I, 3.12.2022, lk 8).


Top