EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D2723

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2023/2723, 6. detsember 2023, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/35/EL toetuseks koostatud elektriseadmeid käsitlevate harmoneeritud standardite kohta

C/2023/8263

ELT L, 2023/2723, 13.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2723/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2723/oj

European flag

Teataja
Euroopa Liidu

ET

Seeria L


2023/2723

13.12.2023

KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2023/2723,

6. detsember 2023,

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/35/EL toetuseks koostatud elektriseadmeid käsitlevate harmoneeritud standardite kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL) nr 1025/2012, mis käsitleb Euroopa standardimist ning millega muudetakse nõukogu direktiive 89/686/EMÜ ja 93/15/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 94/9/EÜ, 94/25/EÜ, 95/16/EÜ, 97/23/EÜ, 98/34/EÜ, 2004/22/EÜ, 2007/23/EÜ, 2009/23/EÜ ja 2009/105/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 87/95/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1673/2006/EÜ, (1) eriti selle artikli 10 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/35/EL artiklile 12 (2) eeldatakse, et elektriseadmed, mis vastavad harmoneeritud standarditele või nende osadele, mille viited on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, on vastavuses kõnealuse direktiivi artiklis 3 ja selle I lisas sätestatud ohutuseesmärkidega, mida käsitlevad nimetatud harmoneeritud standardid või nende osad.

(2)

Komisjon esitas 8. novembri 2012. aasta kirjas M/511 Euroopa Standardikomiteele (CEN), Euroopa Elektrotehnika Standardikomiteele (Cenelec) ja Euroopa Telekommunikatsioonistandardite Instituudile (ETSI) taotluse harmoneeritud standardite pealkirjade esimese täieliku loetelu koostamiseks ning teatavates pingevahemikes kasutatavaid elektriseadmeid käsitlevate harmoneeritud standardite väljatöötamiseks, läbivaatamiseks ja täiendamiseks, et toetada direktiivi 2014/35/EL (edaspidi „taotlus“). Direktiivi 2014/35/EL artiklis 3 osutatud ja kõnealuse direktiivi I lisas sätestatud ohutuseesmärgid ei ole pärast CENile, CENELECile ja ETSI-le taotluse esitamist muutunud.

(3)

Taotluse alusel vaatasid CEN ja Cenelec läbi jahutus-külmutusseadmete harmoneeritud standardi EN 60335-2-24:2010, mida on muudetud standarditega EN 60335-2-24:2010/A1:2019, EN 60335-2-24:2010/A2:2019 ja EN 60335-2-24:2010/A11:2020, mille viited on avaldatud Euroopa Liidu Teataja L-seerias komisjoni rakendusotsusega (EL) 2019/1956 (3). Selle tulemusena võeti vastu harmoneeritud standard EN IEC 60335-2-24:2022 ja selle muudatus EN IEC 60335-2-24:2022/A11:2022.

(4)

Komisjon hindas koos CENi ja CENELECiga, kas CENi ja CENELECi koostatud standardid ja nende muudatused vastavad taotlusele.

(5)

Järgmine harmoneeritud standard ja selle muudatus vastavad direktiivis 2014/35/EL sätestatud ohutuseesmärkidele, mida nad peavad käsitlema: EN IEC 60335-2-24:2022, mida on muudetud standardiga EN IEC 60335-2-24:2022/A11:2022. Seepärast on asjakohane avaldada viide kõnealusele standardile ja selle muudatusele Euroopa Liidu Teatajas.

(6)

Seepärast on vaja Euroopa Liidu Teataja L-seeriast kustutada viide harmoneeritud standardile EN 60335-2-24:2010 koos viidetega selle muutmisstandarditele, mis on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, sest see standard on läbi vaadatud. Selleks et anda tootjatele piisavalt aega harmoneeritud standardiga EN 60335-2-24:2010 hõlmatud toodete kohandamiseks, tuleks rakendusotsuse (EL) 2019/1956 kohaldamist jätkata kuni kuupäevani, mil kustutatakse viide kõnealusele harmoneeritud standardile koos kõnealuste muutmisstandardite viidetega.

(7)

Järgmisi komisjoni teatises 2018/C 326/02 (4) avaldatud harmoneeritud standardeid peetakse aegunuks, sest need ei ole tootestandardid, mis vastavad direktiivi 2014/35/EL ohutuseesmärkidele: HD 361 S3:1999, mida on muudetud ja parandatud dokumentidega HD 361 S3:1999/A1:2006 ja HD 361 S3:1999/AC:1999, ning HD 605 S2:2008, mida on parandatud dokumendiga HD 605 S2:2008/AC:2010; EN 50363-0:2011, EN 50363-1:2005, EN 50363-2-1:2005, mida on muudetud standardiga EN 50363-2-1:2005/A1:2011, EN 50363-2-2:2005, EN 50363-3:2005, mida on muudetud standardiga EN 50363-3:2005/A1:2011, EN 50363-4-1:2005, EN 50363-4-2:2005, EN 50363-5:2005, mida on muudetud standardiga EN 50363-5:2005/A1:2011, EN 50363-6:2005, mida on muudetud standardiga EN 50363-6:2005/A1:2011, EN 50363-7:2005, EN 50363-8:2005, mida on muudetud standardiga EN 50363-8:2005/A1:2011, EN 50363-9-1:2005, EN 50363-10-1:2005, EN 50363-10-2:2005, EN 50395:2005, mida on muudetud standardiga EN 50395:2005/A1:2011, EN 50396:2005, mida on muudetud standardiga EN 50396:2005/A1:2011, EN 50497:2007, EN 50565-1:2014, EN 50565-2:2014, EN 60228:2005, mida on muudetud standardiga EN 60228:2005/AC:2005, EN 60332-1-1:2004, mida on muudetud standardiga EN 60332-1-1:2004/A1:2015, EN 60332-1-2:2004, mida on muudetud standardiga EN 60332-1-2:2004/A1:2015, EN 60332-1-3:2004, mida on muudetud standardiga EN 60332-1-3:2004/A1:2015, EN 60332-2-1:2004, EN 60332-2-2:2004, EN 60332-3-10:2009, EN 60332-3-21:2009, EN 60332-3-22:2009, EN 60332-3-23:2009, EN 60332-3-24:2009, EN 60332-3-25:2009, EN 60754-1:2014, EN 60754-2:2014, EN 60811-100:2012, EN 60811-201:2012, EN 60811-202:2012, EN 60811-203:2012, EN 60811-301:2012, EN 60811-302:2012, EN 60811-401:2012, EN 60811-402:2012, EN 60811-403:2012, EN 60811-404:2012, EN 60811-405:2012, EN 60811-406:2012, EN 60811-407:2012, EN 60811-408:2012, EN 60811-409:2012, EN 60811-410:2012, EN 60811-411:2012, EN 60811-412:2012, EN 60811-501:2012, EN 60811-502:2012, EN 60811-503:2012, EN 60811-504:2012, EN 60811-505:2012, EN 60811-506:2012, EN 60811-507:2012, EN 60811-508:2012, EN 60811-509:2012, EN 60811-510:2012, EN 60811-511:2012, EN 60811-512:2012, EN 60811-513:2012, EN 60811-601:2012, EN 60811-602:2012, EN 60811-603:2012, EN 60811-604:2012, EN 60811-605:2012, EN 60811-606:2012, EN 60811-607:2012, EN 61034-1:2005, mida on muudetud standardiga EN 61034-1:2005/A1:2014, EN 61034-2:2005, mida on muudetud standardiga EN 61034-2:2005/A1:2013. Katsemeetodeid, informatiivseid juhenddokumente ja ülddokumente hõlmavate standardite korral ei saa eeldada vastavuse jätkumist. Seepärast on asjakohane kustutada viited kõnealustele standarditele ja nende muudatustele Euroopa Liidu Teatajast.

(8)

Selleks et anda tootjatele piisavalt aega nimetatud harmoneeritud standardite ja nende muudatustega hõlmatud elektriseadmete kohandamiseks, on vaja nende harmoneeritud standardite viidete kustutamine edasi lükata.

(9)

Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks avaldada direktiivi 2014/35/EL toetuseks koostatud ja asjaomastele nõuetele vastavate harmoneeritud standardite viidete täielik loetelu ühes õigusaktis. Direktiivi 2014/35/EL toetuseks koostatud harmoneeritud standardite viited on praegu avaldatud rakendusotsuses (EL) 2019/1956 ja teatises 2018/C 326/02.

(10)

Rakendusotsust (EL) 2019/1956 on mitu korda oluliselt muudetud. Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks kõnealune rakendusotsus kehtetuks tunnistada ja asendada.

(11)

Paljud teatises 2018/C 326/2 avaldatud viited harmoneeritud standarditele on kustutatud. Rakendusotsusega (EL) 2019/1956 on ette nähtud, et kustutatakse ka muud kõnealuses teatises avaldatud viited harmoneeritud standarditele. Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks teatis 2018/C 326/02 kehtetuks tunnistada. Selleks et anda tootjatele piisavalt aega asjaomaste standardite versioonidega hõlmatud toodete kohandamiseks, tuleks jätkata teatise 2018/C 326/02 kohaldamist kuni kuupäevadeni, mil kustutatakse selles teatises avaldatud viited harmoneeritud standarditele.

(12)

Harmoneeritud standardi järgimine lubab alates sellise standardi viite Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäevast eeldada vastavust asjakohastele olulistele nõuetele, sealhulgas ohutuseesmärkidele, mis on sätestatud liidu ühtlustamisõigusaktides. Seepärast peaks käesolev otsus jõustuma selle avaldamise päeval,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 2014/35/EL toetuseks koostatud teatavates pingevahemikes kasutatavaid elektriseadmeid käsitlevate harmoneeritud standardite viited, mis on esitatud käesoleva otsuse I lisas, avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 2

Rakendusotsus (EL) 2019/1956 tunnistatakse kehtetuks.

Seda kohaldatakse siiski jätkuvalt käesoleva otsuse II lisas loetletud harmoneeritud standardite viidete suhtes kuni nende viidete kustutamise kuupäevadeni, mis on kindlaks määratud samas lisas.

Artikkel 3

Teatis 2018/C 326/02 tunnistatakse kehtetuks.

Seda kohaldatakse siiski jätkuvalt käesoleva otsuse III lisas loetletud harmoneeritud standardite viidete suhtes kuni nende viidete kustutamise kuupäevadeni, mis on kindlaks määratud samas lisas.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 6. detsember 2023

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)   ELT L 316, 14.11.2012, lk 12.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/35/EL teatavates pingevahemikes kasutatavate elektriseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (ELT L 96, 29.3.2014, lk 357).

(3)  Komisjoni 26. novembri 2019. aasta rakendusotsus (EL) 2019/1956 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/35/EL toetuseks koostatud teatavates pingevahemikes kasutatavaid elektriseadmeid käsitlevate harmoneeritud standardite kohta (ELT L 306, 27.11.2019, lk 26).

(4)  Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/35/EL (teatavates pingevahemikes kasutatavate elektriseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) rakendamisega (ELT C 326, 14.9.2018, lk 4).


I LISA

Nr

Standardi tähis

1.

HD 308 S2:2001

Kaablite ja paindkaablite soonte identifitseerimine

2.

HD 368 S1:1978

Otsetoimega elektrilised meerikmõõteriistad ja nende lisaseadmed

3.

HD 549 S1:1989

Konverentsisüsteemid. Elektrilised ja audionõuded

4.

HD 597 S1:1992

Sidestuskondensaatorid ja kondensaator-pingejagurid

HD 597 S1:1992/AC:1992

5.

HD 603 S1:1994

Jaotuskaablid nimipingega 0,6/1 kV

HD 603 S1:1994/A3:2007

HD 603 S1:1994/A1:1997

HD 603 S1:1994/A2:2003

6.

HD 604 S1:1994

Erilise tulejõudlusega 0,6/1 kV ja 1,9/3,3 kV jõukaablid kasutamiseks jõujaamades

HD 604 S1:1994/A3:2005

HD 604 S1:1994/A1:1997

HD 604 S1:1994/A2:2002

7.

HD 626 S1:1996

Õhuliini jaotuskaablid nimipingega Uo/U(Um): 0,6/1 (1,2) kV

HD 626 S1:1996/A1:1997

HD 626 S1:1996/A2:2002

8.

HD 627 S1:1996

Mitmesoonelised ja mitmepaarilised kaablid paigaldamiseks maa kohale ja maa alla

HD 627 S1:1996/A1:2000

HD 627 S1:1996/A2:2005

9.

HD 639 S1:2002

Elektrilised abiseadmed. Kaasaskantavad jääkvooluseadmed ilma integreeritud ülevoolu kaitseta majapidamis- ja muuks taoliseks kasutuseks (PRCD-d)

HD 639 S1:2002/A1:2003

HD 639 S1:2002/A2:2010

HD 639 S1:2002/AC:2003

10.

EN ISO 11252:2013

Laserid ja laseriga seonduv seadmestik. Laserseadmed. Dokumentatsiooni miinimumnõuded (ISO 11252:2013)

11.

EN 13637:2015

Akna- ja uksetarvikud. Elektriliselt juhitavad evakuatsiooniväljapääsud. Nõuded ja katsemeetodid

12.

EN 50065-4-2:2001

Madalpinge elektripaigaldistel olev signalisatsioon sagedusalal 3 kHz kuni 148,5 kHz ja 1,6 MHz kuni 30 MHz. Osa 4-2: Madalpinge lahtisidestusfiltrid. Ohutusnõuded

EN 50065-4-2:2001/A1:2003

EN 50065-4-2:2001/A2:2005

13.

EN 50065-4-7:2005

Madalpinge elektripaigaldistel olev signalisatsioon sagedusalal 3 kHz kuni 148,5 kHz ja 1,6 MHz kuni 30 MHz. Osa 4-7: Kantavad madalpingelised eraldusfiltrid. Ohutusnõuded

EN 50065-4-7:2005/AC:2006

14.

EN 50085-1:2005

Elektripaigaldiste kaablirenni- ja kaablitorusüsteemid. Osa 1: Üldnõuded

EN 50085-1:2005/A1:2013

15.

EN 50085-2-1:2006

Elektripaigaldiste kaablirenni- ja kaablitorusüsteemid. Osa 2-1: Seinale ja lakke paigaldatavad kaablirenni- ja kaablitorusüsteemid

EN 50085-2-1:2006/A1:2011

16.

EN 50085-2-2:2008

Elektripaigaldiste suletud ja avatavate kaablikarbikute süsteemid. Osa 2-2: Erinõuded põrandaalustele, põrandasse süvistatud ja põrandapealsetele suletud ja avatavate kaablikarbikute süsteemidele

17.

EN 50085-2-3:2010

Elektripaigaldiste kaablirennid ja kaablitorud. Osa 2-3: Erinõuded soontega kaablitorudele, mis on mõeldud paigaldamiseks korpusesse

18.

EN 50085-2-4:2009

Elektripaigaldiste kaablikanali- ja kaablitorustikusüsteemid. Osa 2-4: Erinõuded kaablikaevudele ja muudele hoolduspunktidele

19.

EN 50106:2008

Elektriliste majapidamismasinate ja muude taoliste elektriseadmete ohutus. EN 60335-1 käsitlusalasse kuuluvate seadmete kontrollkatsetuste erireeglid

20.

EN 50117-1:2002

Koaksiaalkaablid. Osa 1: Üldliigitus

EN 50117-1:2002/A1:2006

EN 50117-1:2002/A2:2013

21.

EN 50117-2-1:2005

Koaksiaalkaablid. Osa 2-1: Kaabeljaotusvõrkudes kasutatavate kaablite liigitus. Siseruumide rippkaablid sagedusel 5 MHz kuni 1 000 MHz talitlevatele süsteemidele

EN 50117-2-1:2005/A1:2008

EN 50117-2-1:2005/A2:2013

22.

EN 50117-2-2:2004

Koaksiaalkaablid. Osa 2-2: Kaabeljaotusvõrkudes kasutatavate kaablite liigitus. Välispaigaldiste rippkaablid sagedusel 5 MHz kuni 1 000 MHz talitlevatele süsteemidele

EN 50117-2-2:2004/A1:2008

EN 50117-2-2:2004/A2:2013

23.

EN 50117-2-3:2004

Koaksiaalkaablid. Osa 2-3: Kaabeljaotusvõrkudes kasutatavate kaablite liigitus. Jaotus- ja liinikaablid sagedusel 5 MHz kuni 1 000 MHz talitlevatele süsteemidele

EN 50117-2-3:2004/A1:2008

EN 50117-2-3:2004/A2:2013

24.

EN 50117-2-4:2004

Koaksiaalkaablid. Osa 2-4: Kaabeljaotusvõrkudes kasutatavate kaablite liigitus. Siseruumide rippkaablid sagedusel 5 MHz kuni 3 000 MHz talitlevatele süsteemidele

EN 50117-2-4:2004/A1:2008

EN 50117-2-4:2004/A2:2013

25.

EN 50117-2-5:2004

Koaksiaalkaablid. Osa 2-5: Kaabeljaotusvõrkudes kasutatavate kaablite liigitus. Välispaigaldiste rippkaablid sagedusel 5 MHz kuni 3 000 MHz talitlevatele süsteemidele

EN 50117-2-5:2004/AC:2012

EN 50117-2-5:2004/A1:2008

EN 50117-2-5:2004/A2:2013

26.

EN 50117-3-1:2002

Koaksiaalkaablid. Osa 3-1: Telekommunikatsioonis kasutatavate kaablite liigitus. Digitaalkommunikatsioonisüsteemides kasutatavad peenkaablid

27.

EN 50117-4-1:2008

Koaksiaalkaablid. Osa 4-1: BCT-kaabelduses kasutatavate kaablite liigitus vastavalt standardile EN 50173. Siseruumide rippkaablid sagedusel 5 MHz kuni 3 000 MHz talitlevatele süsteemidele

EN 50117-4-1:2008/A1:2013

28.

EN 50117-4-2:2015

Koaksiaalkaablid. Osa 4-2: Kaabeljaotusvõrkudes kasutatavate kaabeltelevisioonikaablite liigitus sagedusalas kuni 6 GHz

29.

EN 50156-1:2015

Elektriseadmed sulatusahjudele ja lisaseadmetele. Osa 1: Rakendusnõuded projekteerimisele ja paigaldamisele

30.

EN 50156-2:2015

Elektriseadmed sulatusahjudele ja lisaseadmetele. Osa 2: Turvaseadiste ja allsüsteemide projekteerimis-, arendus- ja tüübiheakskiidunõuded

31.

EN 50214:2006

Lamedad polüvinüülkloriidmantliga paindkaablid

EN 50214:2006/AC:2007

32.

EN 50250:2002

Tööstuses kasutatavad muundamisadapterid

EN 50250:2002/A1:2015

EN 50250:2002/AC:2007

33.

EN 50274:2002

Madalpingelised aparaadikoosted. Kaitse elektrilöögi eest. Kaitse ohtlike pingestatud osade tahtmatu otsepuute eest

EN 50274:2002/AC:2009

34.

EN 50288-1:2013

Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 1: Üldliigitus

35.

EN 50288-2-1:2013

Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 2-1: Varjestatud, sagedusega kuni 100 MHz iseloomustatavate kaablite liigitus. Horisontaalsed ja ehitiste magistraalkaablid

36.

EN 50288-2-2:2013

Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 2-2: Varjestatud, sagedusega kuni 100 MHz iseloomustatavate kaablite liigitus. Tööpiirkonna ja lühi-nöörkaablid

37.

EN 50288-3-1:2013

Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 3-1: Varjestamata, sagedusega kuni 100 MHz iseloomustatavate kaablite liigitus. Horisontaalsed ja ehitiste magistraalkaablid

38.

EN 50288-3-2:2013

Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 3-2: Varjestamata, sagedusega kuni 100 MHz iseloomustatavate kaablite liigitus. Tööpiirkonna ja lühi-nöörkaablid

39.

EN 50288-4-1:2013

Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 4-1: Varjestatud, sagedusega kuni 600 MHz iseloomustatavate kaablite liigitus. Horisontaalsed ja ehitiste magistraalkaablid

40.

EN 50288-4-2:2013

Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 4-2: Varjestatud, sagedusega kuni 600 MHz iseloomustatavate kaablite liigitus. Tööpiirkonna ja lühi-nöörkaablid

41.

EN 50288-5-1:2013

Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 5-1: Varjestatud, sagedusega kuni 250 MHz iseloomustatavate kaablite liigitus. Horisontaalsed ja ehitiste magistraalkaablid

42.

EN 50288-5-2:2013

Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 5-2: Varjestatud, sagedusega kuni 250 MHz iseloomustatavate kaablite liigitus. Tööpiirkonna ja lühi-nöörkaablid

43.

EN 50288-6-1:2013

Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 6-1: Varjestamata, sagedusega kuni 250 MHz iseloomustatavate kaablite liigitus. Horisontaalsed ja ehitiste magistraalkaablid

44.

EN 50288-6-2:2013

Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 6-2: Varjestamata, sagedusega kuni 250 MHz iseloomustatavate kaablite liigitus. Tööpiirkonna ja lühi-nöörkaablid

45.

EN 50288-7:2005

Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 7: Seadistus- ja juhtimiskaablite liigitus

46.

EN 50288-8:2012

Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 8: Tüüpi 1 kuuluvate, sagedusega kuni 2 MHz iseloomustatavate kaablite spetsifikatsioon

47.

EN 50288-9-1:2012

Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 9-1: Varjestatud, sagedusega kuni 1 000 MHz iseloomustatavate kaablite liigitus. Horisontaalsed ja ehitiste magistraalkaablid

48.

EN 50288-9-2:2015

Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 9-2: Varjestatud, sagedusega 1 MHz kuni 1 000 MHz iseloomustatavate kaablite kohalik spetsifikatsioon tööpiirkonna, ühendus-paindkaablite ja andmekeskuse rakendustele

49.

EN 50288-10-1:2012

Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 10-1: Varjestatud, sagedusega kuni 500 MHz iseloomustatavate kaablite liigitus. Horisontaalsed põrandakaablid ja ehitiste magistraalkaablid

50.

EN 50288-10-2:2015

Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 10-2: Varjestatud, sagedusega 1 MHz kuni 500 MHz iseloomustatavate kaablite kohalik spetsifikatsioon tööpiirkonna, ühendus-paindkaablite ja andmekeskuse rakendustele

51.

EN 50288-11-1:2012

Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 11-1: Varjestamata, sagedusega kuni 500 MHz iseloomustatavate kaablite liigitus. Horisontaalsed ja ehitiste magistraalkaablid

52.

EN 50288-11-2:2015

Analoog- ja digitaalkommunikatsioonis ja -juhtimises kasutatavad mitmeelemendilised metallkaablid. Osa 11-2: Varjestamata, sagedusega 1 MHz kuni 500 MHz iseloomustatavate kaablite kohalik spetsifikatsioon tööpiirkonna, ühendus-paindkaablite ja andmekeskuse rakendustele

53.

EN 50289-1-3:2001

Kommunikatsioonikaablid. Katsemeetodite spetsifikatsioonid. Osa 1-3: Elektrilised katsetusmeetodid. Dielektriline tugevus

54.

EN 50289-1-4:2001

Kommunikatsioonikaablid. Katsetusmeetodid. Osa 1-4: Elektrilised katsetusmeetodid. Isolatsioonitakistus

55.

EN 50290-2-1:2005

Kommunikatsioonikaablid. Osa 2-1: Projekteerimise üldjuhised ja konstruktsioon

56.

EN 50290-2-20:2001

Kommunikatsioonikaablid. Osa 2-20: Projekteerimise üldjuhised ja konstruktsioon. Üldnõuded

57.

EN 50290-2-21:2001

Kommunikatsioonikaablid. Osa 2-21: Projekteerimise üldjuhised ja konstruktsioon. Polüvinüülkloriid-isoleermaterjalid

EN 50290-2-21:2001/A1:2007/AC:2016

EN 50290-2-21:2001/A1:2007

EN 50290-2-21:2001/AC:2003

58.

EN 50290-2-22:2001

Kommunikatsioonikaablid. Osa 2-22: Projekteerimise üldjuhised ja konstruktsioon. Polüvinüülkloriid-mantlimaterjalid

EN 50290-2-22:2001/A1:2007

59.

EN 50290-2-23:2013

Kommunikatsioonikaablid. Osa 2-23: Projekteerimise üldjuhised ja konstruktsioon. Telekommunikatsioonivõrkudega ühendatavate mitmepaariliste kaablite polüeteenisolatsioon: vabaõhukaablid

60.

EN 50290-2-24:2002

Kommunikatsioonikaablid. Osa 2-24: Projekteerimise üldjuhised ja konstruktsioon. Polüeteenmantel

EN 50290-2-24:2002/A1:2008

61.

EN 50290-2-25:2013

Kommunikatsioonikaablid. Osa 2-25: Projekteerimise üldjuhised ja konstruktsioon. Polüpropeen-isoleermaterjalid

62.

EN 50290-2-26:2002

Kommunikatsioonikaablid. Osa 2-26: Projekteerimise üldjuhised ja konstruktsioon. Halogeenivabad rasksüttivad isoleermaterjalid

EN 50290-2-26:2002/A1:2007

63.

EN 50290-2-27:2002

Kommunikatsioonikaablid. Osa 2-27: Projekteerimise üldjuhised ja konstruktsioon. Halogeenivabad rasksüttivad termoplastilised mantlimaterjalid

EN 50290-2-27:2002/A1:2007

EN 50290-2-27:2002/A1:2007/AC:2010

64.

EN 50290-2-28:2002

Kommunikatsioonikaablid. Osa 2-28: Projekteerimise üldjuhised ja konstruktsioon. Täidetud kaablite täitematerjalid

65.

EN 50290-2-29:2002

Kommunikatsioonikaablid. Osa 2-29: Projekteerimise üldjuhised ja konstruktsioon. Põiksidestuspolüeteen-isoleermaterjalid

66.

EN 50290-2-30:2002

Kommunikatsioonikaablid. Osa 2-30: Projekteerimise üldjuhised ja konstruktsioon. Polütetrafluoreteen-polüheksafluorpropeenisolatsioon ja -mantel

67.

EN 50290-4-1:2014

Kommunikatsioonikaablid. Osa 4-1: Kaablite kasutamise üldkaalutlused. Keskkonnaolud ja ohutusaspektid

68.

EN 50290-4-2:2014

Kommunikatsioonikaablid. Osa 4-2: Kaablite kasutamise üldkaalutlused. Kasutusjuhis

69.

EN 50364:2010

Elektroonilistes jälgimissüsteemides, raadiosageduslikes tuvastussüsteemides ja muudes taolistes rakendustes kasutatavatest, sagedusvahemikus 0 Hz kuni 300 GHz talitlevatest seadmetest tingitud elektromagnetväljade inimesele mõjuva toime piiramine

70.

EN 50369:2005

Kaablite vedelikutihedad mantlisüsteemid

71.

EN 50406-1:2004

Suure bitikiirusega telekommunikatsioonivõrkudes kasutatavad mitmepaarilised lõppkasutajakaablid. Osa 1: Õhukaablid

72.

EN 50406-2:2004

Suure bitikiirusega telekommunikatsioonivõrkudes kasutatavad mitmepaarilised lõppkasutajakaablid. Osa 2: Toru- ja maakaablid

73.

EN 50407-1:2004

Suure bitikiirusega digitaal-telekommunikatsioonivõrkudes kasutatavad mitmepaarilised kaablid. Osa 1: Välispaigaldiste kaablid

74.

EN 50407-3:2014

Suure bitikiirusega digitaal-telekommunikatsioonivõrkudes kasutatavad mitmepaarilised kaablid. Osa 3: Siseoludes kasutatavad mitmepaarilised või mitmenelikulised kaablid sagedusega kuni 100 MHz ja ühenduspikkusega enimalt 100 m üldtalitluseks, xDSL-talitluseks ja rakendusteks kiirusega kuni 100 Mbit/s üle IP

75.

EN 50428:2005

Lülitid majapidamis- ja muudele taolistele kohtkindlatele elektripaigaldistele. Kokkuvõtlik standard. Elamute ja muude ehitiste elektroonikasüsteemide lülitid ja nende juurde kuuluvad tarvikud

EN 50428:2005/A1:2007

EN 50428:2005/A2:2009

76.

EN 50441-1:2012

Elamute telekommunikatsioonipaigaldiste kaablid. Osa 1: Varjestamata kaablid. Aste 1

77.

EN 50441-2:2012

Elamute telekommunikatsioonipaigaldiste kaablid. Osa 2: Varjestatud kaablid. Aste 1

78.

EN 50441-3:2006

Elamute telekommunikatsioonipaigaldiste kaablid. Osa 3: Varjestatud kaablid. Aste 3

79.

EN 50441-4:2012

Elamute sise-telekommunikatsioonipaigaldiste kaablid. Osa 4: Kaablid sagedusele kuni 1 200 MHz. Aste 3

80.

EN 50445:2008

Takistus- ja kaarkeevitusseadmete ja nendega seotud protsesside seost inimesele toimivate elektromagnetväljade (0 Hz kuni 300 GHz) põhipiirangutega näitav tooteperekonnastandard

81.

EN 50491-4-1:2012

Üldnõuded kodu- ja hooneelektroonikasüsteemidele ja hoonete automaatika- ja juhtimissüsteemidele. Osa 4-1: Funktsionaalse ohutuse üldnõuded toodetele, mis on ette nähtud sisseehitamiseks hoonete elektroonikasüsteemidesse ja hoonete automaatika- ja juhtimissüsteemidesse

82.

EN 50491-6-1:2014

Kodu- ja hooneelektroonikasüsteemid ning hoone automaatika- ja juhtimissüsteemid. Osa 6-1: Kodu- ja hooneelektroonikasüsteemid. Paigaldamine ja plaanimine

83.

EN 50520:2020

Maasse paigaldatud kaablite ja maasse paigaldatud torude kaitse- ja hoiatusotstarbelised katteplaadid ja -lindid

EN 50520:2020/A1:2021

84.

EN 50525-1:2011

Kaablid ja juhtmed. Madalpingelised tugevvoolujuhtmed nimipingega kuni 450/750 V (U0/U). Osa 1: Üldnõuded

85.

EN 50525-2-11:2011

Kaablid ja juhtmed. Madalpingelised tugevvoolujuhtmed nimipingega kuni 450/750 V (U0/U). Osa 2-11: Üldtarbejuhtmed. Termoplastilise polüvinüülkloriidisolatsiooniga paindjuhtmed

86.

EN 50525-2-12:2011

Kaablid ja juhtmed. Madalpingelised tugevvoolujuhtmed nimipingega kuni 450/750 V (U0/U). Osa 2-12: Üldtarbejuhtmed. Termoplastilise polüvinüülkloriidisolatsiooniga keermikjuhtmed

87.

EN 50525-2-21:2011

Kaablid ja juhtmed. Madalpingelised tugevvoolujuhtmed nimipingega kuni 450/750 V (U0/U). Osa 2-21: Üldtarbejuhtmed. Võrkelastomeerisolatsiooniga paindjuhtmed

EN 50525-2-21:2011/AC:2013

88.

EN 50525-2-22:2011

Kaablid ja juhtmed. Madalpingelised tugevvoolujuhtmed nimipingega kuni 450/750 V (U0/U). Osa 2-22: Üldtarbejuhtmed. Võrkelastomeerisolatsiooniga punutiskattega kõrgpaindlikud juhtmed

89.

EN 50525-2-31:2011

Kaablid ja juhtmed. Madalpingelised tugevvoolujuhtmed nimipingega kuni 450/750 V (U0/U). Osa 2-31: Üldtarbejuhtmed. Ühesoonelised kaitsekestata termoplastilise polüvinüülkloriidisolatsiooniga juhtmed

90.

EN 50525-2-41:2011

Kaablid ja juhtmed. Madalpingelised tugevvoolujuhtmed nimipingega kuni 450/750 V (U0/U). Osa 2-41: Üldtarbejuhtmed. Ühesoonelised võrksilikoonkummiisolatsiooniga juhtmed

91.

EN 50525-2-42:2011

Kaablid ja juhtmed. Madalpingelised tugevvoolujuhtmed nimipingega kuni 450/750 V (U0/U). Osa 2-42: Üldtarbejuhtmed. Ühesoonelised kaitsekestata võrk-eteenvinüülatsetaatisolatsiooniga juhtmed

92.

EN 50525-2-51:2011

Kaablid ja juhtmed. Madalpingelised tugevvoolujuhtmed nimipingega kuni 450/750 V (U0/U). Osa 2-51: Üldtarbejuhtmed. Õlikindlad termoplastilise polüvinüülkloriidisolatsiooniga juhtimisahelajuhtmed

93.

EN 50525-2-71:2011

Kaablid ja juhtmed. Madalpingelised tugevvoolujuhtmed nimipingega kuni 450/750 V (U0/U). Osa 2-71: Üldtarbejuhtmed. Termoplastilise polüvinüülkloriidisolatsiooniga nöör-lamejuhtmed

94.

EN 50525-2-72:2011

Kaablid ja juhtmed. Madalpingelised tugevvoolujuhtmed nimipingega kuni 450/750 V (U0/U). Osa 2-72: Üldtarbejuhtmed. Termoplastilise polüvinüülkloriidisolatsiooniga lahtilõigatavad nöör-lamejuhtmed

95.

EN 50525-2-81:2011

Kaablid ja juhtmed. Madalpingelised tugevvoolujuhtmed nimipingega kuni 450/750 V (U0/U). Osa 2-81: Üldtarbejuhtmed. Võrkelastomeerkattega kaarkeevitusjuhtmed

96.

EN 50525-2-82:2011

Kaablid ja juhtmed. Madalpingelised tugevvoolujuhtmed nimipingega kuni 450/750 V (U0/U). Osa 2-82: Üldtarbejuhtmed. Võrkelastomeerisolatsiooniga valgusketijuhtmed

97.

EN 50525-2-83:2011

Kaablid ja juhtmed. Madalpingelised tugevvoolujuhtmed nimipingega kuni 450/750 V (U0/U). Osa 2-83: Üldtarbejuhtmed. Mitmesoonelised võrksilikoonkummiisolatsiooniga juhtmed

98.

EN 50525-3-11:2011

Kaablid ja juhtmed. Madalpingelised tugevvoolujuhtmed nimipingega kuni 450/750 V (U0/U). Osa 3-11: Tulekahju puhul paremini toimivad juhtmed. Halogeenivaba termoplastilise isolatsiooniga ja vähese suitsueraldusega juhtmed

99.

EN 50525-3-21:2011

Kaablid ja juhtmed. Madalpingelised tugevvoolujuhtmed nimipingega kuni 450/750 V (U0/U). Osa 3-21: Tulekahju puhul paremini toimivad juhtmed. Halogeenivaba võrkstruktuurse isolatsiooniga ja vähese suitsueraldusega juhtmed

EN 50525-3-21:2011/AC:2013

100.

EN 50525-3-31:2011

Kaablid ja juhtmed. Madalpingelised tugevvoolujuhtmed nimipingega kuni 450/750 V (U0/U). Osa 3-31: Tulekahju puhul paremini toimivad juhtmed. Ühesoonelised kaitsekestata halogeenivaba termoplastilise isolatsiooniga ja vähese suitsueraldusega juhtmed

101.

EN 50525-3-41:2011

Kaablid ja juhtmed. Madalpingelised tugevvoolujuhtmed nimipingega kuni 450/750 V (U0/U). Osa 3-41: Tulekahju puhul paremini toimivad juhtmed. Ühesoonelised kaitsekestata halogeenivaba võrkstruktuurse isolatsiooniga ja vähese suitsueraldusega juhtmed

102.

EN 50539-11:2013

Madalpingelised liigpingekaitsevahendid. Erirakendustel, sealhulgas alalisvoolul kasutatavad liigpingekaitsevahendid. Osa 11: Nõuded fotoelektriliste rakenduste liigpingekaitsevahenditele ja nende katsetamine

EN 50539-11:2013/A1:2014

103.

EN 50550:2011

Kaitseseade tööstussageduslike liigpingete eest majapidamis- ja muudele taolistele paigaldistele

EN 50550:2011/AC:2012

EN 50550:2011/A1:2014

104.

EN 50556:2011

Teeliikluse reguleerimise ja jälgimise süsteemid

105.

EN 50615:2015

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Erinõuded elektriliste pliidiplaatide tulevältimis- ja tulekustutusseadistele

106.

EN 50618:2014

Kaablid fotoelektrilistele süsteemidele

107.

EN 50620:2017

Elektrikaablid. Elektrisõidukite laadimiskaablid

EN 50620:2017/A1:2019

108.

EN 50689:2021

Lasertoodete ohutus. Erinõuded tarbijatele mõeldud lasertoodetele

109.

EN 60034-1:2010

Pöörlevad elektrimasinad. Osa 1: Tunnussuurused ja talitlusviisid

EN 60034-1:2010/AC:2010

110.

EN 60034-5:2001

Pöörlevad elektrimasinad. Osa 5: Pöörlevate mehhanismide kaitsekestadega tagatud kaitseastmete klassifikatsioon

EN 60034-5:2001/A1:2007

111.

EN 60034-6:1993

Pöörlevad elektrimasinad. Osa 6: Jahutusmeetodid (IC-kood)#IEC 60034-6:1991

112.

EN 60034-7:1993

Pöörlevad elektrimasinad. Osa 7: Valmistamise ja paigaldamise liikide klassifikatsioon (IM kood)

EN 60034-7:1993/A1:2001

113.

EN 60034-8:2007

Pöörlevad elektrimasinad. Osa 8: Klemmide märgistus ja pöörlemissuund

EN 60034-8:2007/A1:2014

114.

EN 60034-9:2005

Pöörlevad elektrimasinad. Osa 9: Müra piirväärtused

EN 60034-9:2005/A1:2007

115.

EN 60034-11:2004

Pöörlevad elektrimasinad. Osa 11: Termiline kaitse

116.

EN 60034-12:2002

Pöörlevad elektrimasinad. Osa 12: Ühekiiruseliste kolmefaasiliste oravikmähisega induktsioonimootorite käivitusjõudlus pingele, mis ei ületa 660 V, 50 Hz

EN 60034-12:2002/A1:2007

117.

EN 60034-14:2004

Pöörlevad elektrimasinad. Osa 14: Teatavate 56 mm ja kõrgema võllikõrgusega masinate mehaaniline vibratsioon. Vibratsiooni mõõtmine, hindamine ja piirid

EN 60034-14:2004/A1:2007

118.

EN 60051-1:1998

Otsetoime elektrilised analoog-näitmõõteriistad ja nende lisaseadmed. Osa 1: Ühtsed määratlused ja üldnõuded kõigile osadele

119.

EN 60051-2:1989

Otsetoime elektrilised analoog-näitmõõteriistad ja nende lisaseadmed. Osa 2: Erinõuded ampermeetritele ja voltmeetritele

120.

EN 60051-3:1989

Otsetoime elektrilised analoog-näitmõõteriistad ja nende lisaseadmed. Osa 3: Erinõuded vattmeetritele ja varrmeetritele

EN 60051-3:1989/A1:1995

121.

EN 60051-4:1989

Otsetoime elektrilised analoog-näitmõõteriistad ja nende lisaseadmed. Osa 4: Erinõuded sagedusmõõturitele

122.

EN 60051-5:1989

Otsetoime elektrilised analoog-näitmõõteriistad ja nende lisaseadmed. Osa 5: Erinõuded fasomeetritele, võimsusteguri mõõturitele ja sünkronoskoopidele

123.

EN 60051-6:1989

Otsetoime elektrilised analoog-näitmõõteriistad ja nende lisaseadmed. Osa 6: Erinõuded oommeetritele (impedantsmeetritele) ja juhtivuse mõõturitele

124.

EN 60051-7:1989

Otsetoime elektrilised analoog-näitmõõteriistad ja nende lisaseadmed. Osa 7: Erinõuded multifunktsionaalsetele instrumentidele

125.

EN 60051-8:1989

Otsetoime elektrilised analoog-näitmõõteriistad ja nende lisaseadmed. Osa 8: Erinõuded lisaseadmetele

126.

EN 60051-9:1989

Otsetoime elektrilised analoog-näitmõõteriistad ja nende lisaseadmed. Osa 9: Soovitatud katsemeetodid

EN 60051-9:1989/A1:1995

EN 60051-9:1989/A2:1995

127.

EN 60110-1:1998

Jõukondensaatorid induktsioonkütte paigaldistele. Osa 1: Üldine

128.

EN 60127-1:2006

Väikesulavkaitsmed. Osa 1: Väikesulavkaitsmete määratlused ja üldnõuded väikesulavpanustele

EN 60127-1:2006/A1:2011

EN 60127-1:2006/A2:2015

129.

EN 60127-2:2014

Väikesulavkaitsmed. Osa 2: Padrunsulavpanused

130.

EN 60127-3:1996

Väikesulavkaitsmed. Osa 3: Miniatuursed sulavpanused

EN 60127-3:1996/A2:2003

EN 60127-3:1996/AC:1996

131.

EN 60127-4:2005

Väikesulavkaitsmed. Osa 4: Universaalsed moodulsulavpanused (UMF). Läbiava ja pinnale paigutatavad seadmetüübid

EN 60127-4:2005/A1:2009

EN 60127-4:2005/A2:2013

132.

EN 60127-6:2014

Väikesulavkaitsmed. Osa 6: Kaitsmepesad väikestele padrunsulavpanustele

133.

EN 60127-7:2016

Väikesulavkaitsmed. Osa 7: Eriotstarbelised väikesulavpanused

134.

EN 60143-2:2013

Jadakondensaatorid energiasüsteemidele. Osa 2: Kaitseseadmed jadakondensaatorite rühmadele

135.

EN 60155:1995

Luminofoorlampide starterid

EN 60155:1995/A1:1995

EN 60155:1995/A2:2007

136.

EN 60204-1:2018

Masinate ohutus. Masinate elektriseadmed. Osa 1: Üldnõuded

137.

EN 60204-32:2008

Masinate ohutus. Masinate elektriseadmed. Osa 32: Nõuded tõstemasinatele

138.

EN 60215:1989

Raadiosaateseadmete ohutusnõuded

EN 60215:1989/A1:1992

EN 60215:1989/A2:1994

139.

EN IEC 60238:2018

Edisonkeermega lambipesad

140.

EN 60252-1:2011

Vahelduvvoolumootorite kondensaatorid. Osa 1: Üldnõuded. Talitlus, katsetamine ja nimisuurused. Ohutusnõuded. Paigaldamis- ja talitlusjuhised

EN 60252-1:2011/A1:2013

141.

EN 60252-2:2011

Vahelduvvoolumootorite kondensaatorid. Osa 2: Käivituskondensaatorid

EN 60252-2:2011/A1:2013

142.

EN 60255-27:2014

Mõõtereleed ja kaitseseadised. Osa 27: Toote ohutusnõuded

143.

EN 60269-1:2007

Madalpingelised sulavkaitsmed. Osa 1: Üldnõuded

EN 60269-1:2007/A1:2009

EN 60269-1:2007/A2:2014

144.

HD 60269-2:2013

Madalpingelised sulavkaitsmed. Osa 2: Lisanõuded volitatud isikute poolt (peamiselt tööstusrakendustes) kasutatavatele sulavkaitsmetele. Kaitsmete standardsüsteemide A kuni K näited

145.

HD 60269-3:2010

Madalpingelised sulavkaitsmed. Osa 3: Lisanõuded tavaisikute poolt (peamiselt majapidamises ja muudel taolistel rakendustel) kasutamiseks ettenähtud kaitsmetele. Kaitsmete standardsüsteemide A kuni F näited

HD 60269-3:2010/A1:2013

146.

EN 60269-4:2009

Madalpingelised sulavkaitsmed. Osa 4: Lisanõuded sulavpanustele pooljuhtseadmete kaitseks

EN 60269-4:2009/A1:2012

147.

EN 60269-6:2011

Madalpingelised sulavkaitsmed. Osa 6: Lisanõuded solaar-fotoelektriliste energiapaigaldiste sulavkaitsmetele

148.

EN 60309-1:1999

Pistikud, pistikupesad ja ühendusmuhvid tööstuslikuks kasutuseks. Osa 1: Üldnõuded

EN 60309-1:1999/A1:2007

EN 60309-1:1999/A2:2012

EN 60309-1:1999/A1:2007/AC:2014

149.

EN 60309-2:1999

Pistikud, pistikupesad ja pistikühendused tööstuslikuks kasutuseks. Osa 2: Mõõtelise vahetatavuse nõuded sõrm-huulik-ühendustele

EN 60309-2:1999/A1:2007

EN 60309-2:1999/A2:2012

150.

EN 60309-4:2007

Tööstustarbelised pistikud, pistikupesad ja pistikühendused. Osa 4: Lülitiga pistikupesad ja pistikühendused riivistusega ja ilma

EN 60309-4:2007/A1:2012

151.

EN IEC 60320-1:2021

Seadme-pistikühendused majapidamis- ja muuks taoliseks üldkasutuseks. Osa 1: Üldnõuded

152.

EN 60320-2-1:2000

Seadiste ühendusmuhvid majapidamises ja selle sarnaseks üldkasutuseks. Osa 2-1: Õmblusmasinate ühendusmuhvid

153.

EN 60320-2-2:1998

Seadiste ühendusmuhvid majapidamises ja selle sarnaseks üldkasutuseks. Osa 2-2: Toitepunktidevahelised ühendusmuhvid majapidamis- ja selle sarnastele seadistele

154.

EN IEC 60320-2-4:2021

Seadme-pistikühendused majapidamis- ja muuks taoliseks üldkasutuseks. Osa 2-4: Seadme kaalust sõltuvad hambumis-pistikühendused

155.

EN 60335-1:2012

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 1: Üldnõuded

EN 60335-1:2012/AC:2014

EN 60335-1:2012/A11:2014

EN 60335-1:2012/A13:2017

EN 60335-1:2012/A1:2019

EN 60335-1:2012/A14:2019

EN 60335-1:2012/A2:2019

EN 60335-1:2012/A15:2021

156.

EN 60335-2-2:2010

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-2: Erinõuded tolmuimejatele ja veeimemis-puhastusseadmetele

EN 60335-2-2:2010/A11:2012

EN 60335-2-2:2010/A1:2013

157.

EN 60335-2-3:2016

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-3: Erinõuded elektritriikraudadele

EN 60335-2-3:2016/A1:2020

158.

EN 60335-2-4:2010

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-4: Erinõuded tsentrifuugidele

EN 60335-2-4:2010/A1:2015

EN 60335-2-4:2010/A11:2018

EN 60335-2-4:2010/A2:2019

159.

EN 60335-2-5:2015

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-5: Erinõuded nõudepesumasinatele

EN 60335-2-5:2015/A11:2019

EN 60335-2-5:2015/A1:2020

160.

EN 60335-2-6:2015

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-6: Erinõuded kohtkindlatele pliitidele, pliidiplaatidele, ahjudele ja muudele taolistele seadmetele

EN 60335-2-6:2015/A11:2020

161.

EN 60335-2-7:2010

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-7: Erinõuded pesumasinatele

EN 60335-2-7:2010/A11:2013

EN 60335-2-7:2010/A1:2013

EN 60335-2-7:2010/A2:2019

162.

EN 60335-2-8:2015

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-8: Erinõuded pardlitele, juukselõikusmasinatele ja muudele taolistele seadmetele

EN 60335-2-8:2015/A1:2016

163.

EN 60335-2-9:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-9: Erinõuded rösteritele, grillidele ja muudele taolistele seadmetele

EN 60335-2-9:2003/A1:2004

EN 60335-2-9:2003/A12:2007

EN 60335-2-9:2003/A13:2010

EN 60335-2-9:2003/A2:2006

EN 60335-2-9:2003/A13:2010/AC:2011

EN 60335-2-9:2003/A13:2010/AC:2012

Piirang: Standardi EN 60335-2-9:2003 (viimati muudetud standardiga A13:2010) järgmiste osade kohaldamine ei anna vastavuseeldust direktiivi 2014/35/EL I lisa punkti 1 alapunktis c (koostoimes punkti 2 alapunktiga b) sätestatud ohutuseesmärkidele: — punkti 11 tabeli Z101 joonealune märkus b, — punkti 7.1 osad, milles osutatakse tabeli Z101 joonealusele märkusele b, — punkti 11.Z10x osad, milles osutatakse ventilatsiooniavadele.

164.

EN 60335-2-10:2003

Majapidamis- ja muude taoliste elektriseadmete ohutus. Osa 2-10: Erinõuded põrandahooldusmasinatele ja märgpuhastusmasinatele

EN 60335-2-10:2003/A1:2008

165.

EN IEC 60335-2-11:2022

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-11: Erinõuded trummelkuivatitele

EN IEC 60335-2-11:2022/A11:2022

166.

EN 60335-2-12:2003

Majapidamis- ja muude taoliste elektriseadmete ohutus. Osa 2-12: Erinõuded soojendusplaatidele ja muudele taolistele seadmetele

EN 60335-2-12:2003/A1:2008

EN 60335-2-12:2003/A11:2019

EN 60335-2-12:2003/A2:2019

167.

EN 60335-2-13:2010

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-13: Erinõuded fritüüridele, praepannidele ja muudele taolistele seadmetele

EN 60335-2-13:2010/A11:2012

EN 60335-2-13:2010/A1:2019

168.

EN 60335-2-15:2016

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-15: Erinõuded vedelike kuumutamise seadmetele

EN 60335-2-15:2016/A11:2018

EN 60335-2-15:2016/A1:2021

EN 60335-2-15:2016/A12:2021

EN 60335-2-15:2016/A2:2021

169.

EN 60335-2-16:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-16: Erinõuded toidujäätmete konteineritele

EN 60335-2-16:2003/A1:2008

EN 60335-2-16:2003/A2:2012

EN 60335-2-16:2003/A11:2018

170.

EN 60335-2-17:2013

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-17: Erinõuded tekkidele, patjadele, riietusesemetele ja muudele taolistele paindpehmetele soojendusseadmetele

EN 60335-2-17:2013/A11:2019

EN 60335-2-17:2013/A1:2020

EN 60335-2-17:2013/A2:2021

171.

EN 60335-2-21:2021

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-21: Erinõuded salvestus-veesoojenditele

EN 60335-2-21:2021/A1:2021

172.

EN 60335-2-23:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-23: Erinõuded naha- ja juuksehooldusseadmetele

EN 60335-2-23:2003/A11:2010/AC:2012

EN 60335-2-23:2003/A11:2010

EN 60335-2-23:2003/A1:2008

EN 60335-2-23:2003/A2:2015

173.

EN IEC 60335-2-24:2022

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-24: Erinõuded külmutusseadmetele, jäätise- ja jäävalmistitele

EN IEC 60335-2-24:2022/A11:2022

174.

EN IEC 60335-2-25:2021

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-25: Erinõuded mikrolaineahjudele, sealhulgas kombinatsioon-mikrolaineahjudele

EN IEC 60335-2-25:2021/A11:2021

175.

EN 60335-2-26:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-26: Erinõuded kelladele

EN 60335-2-26:2003/A1:2008

176.

EN 60335-2-27:2013

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-27: Erinõuded naha ultraviolett- ja infrapunakiiritusseadmetele

EN 60335-2-27:2013/A1:2020

EN 60335-2-27:2013/A2:2020

EN 60335-2-27:2013/AC:2021-11

177.

EN 60335-2-28:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-28: Erinõuded õmblusmasinatele

EN 60335-2-28:2003/A1:2008

EN 60335-2-28:2003/A11:2018

178.

EN 60335-2-29:2021

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-29: Erinõuded akulaaduritele

EN 60335-2-29:2021/A1:2021

179.

EN 60335-2-30:2009

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-30: Erinõuded ruumikütteseadmetele

EN 60335-2-30:2009/A11:2012

EN 60335-2-30:2009/AC:2010

EN 60335-2-30:2009/AC:2014

EN 60335-2-30:2009/A1:2020

EN 60335-2-30:2009/A12:2020

EN 60335-2-30:2009/A13:2022

EN 60335-2-30:2009/A2:2022

180.

EN 60335-2-31:2014

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-31: Erinõuded õhupuhastusseadmetele ja muudele toiduvalmistusaurude äratõmbevahenditele

181.

EN 60335-2-32:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-32: Erinõuded massaažiseadmetele

EN 60335-2-32:2003/A1:2008

EN 60335-2-32:2003/A2:2015

182.

EN 60335-2-34:2013

Majapidamis- ja muude taoliste elektriseadmete ohutus. Osa 2-34: Erinõuded mootorkompressoritele

183.

EN 60335-2-35:2016

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-35: Erinõuded vee kiirkeetjatele

EN 60335-2-35:2016/A1:2019

EN 60335-2-35:2016/A2:2021

184.

EN 60335-2-36:2002

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-36: Erinõuded kaubanduslikele elektripliitidele, -ahjudele, -pliidiplaatidele ja pliidiplaatide elementidele

EN 60335-2-36:2002/A1:2004

EN 60335-2-36:2002/A11:2012

EN 60335-2-36:2002/A2:2008

EN 60335-2-36:2002/AC:2007

185.

EN 60335-2-37:2002

Majapidamismasinate ja nende sarnaste elektriseadmete ohutus. Osa 2-37: Erinõuded kaubanduslikele elektrifritüüridele

EN 60335-2-37:2002/A1:2008

EN 60335-2-37:2002/A11:2012

EN 60335-2-37:2002/AC:2007

186.

EN 60335-2-38:2003

Majapidamis- ja muude taoliste elektriseadmete ohutus. Osa 2-38: Erinõuded kaubanduslikele elektrilistele küpsetusalustele ja küpsetusalus-grillidele

EN 60335-2-38:2003/A1:2008

EN 60335-2-38:2003/AC:2007

187.

EN 60335-2-39:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-39: Erinõuded kaubanduslikele mitmeotstarbelistele elektrikeedupottidele

EN 60335-2-39:2003/A1:2004

EN 60335-2-39:2003/A2:2008

EN 60335-2-39:2003/AC:2007

188.

EN 60335-2-40:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-40: Erinõuded elektrilistele soojuspumpadele, kliimaseadmetele ja õhukuivatitele

EN 60335-2-40:2003/A11:2004

EN 60335-2-40:2003/A12:2005

EN 60335-2-40:2003/A1:2006

EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013

EN 60335-2-40:2003/A13:2012

EN 60335-2-40:2003/A2:2009

EN 60335-2-40:2003/AC:2006

EN 60335-2-40:2003/AC:2010

189.

EN IEC 60335-2-41:2021

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-41: Erinõuded pumpadele

EN IEC 60335-2-41:2021/A11:2021

190.

EN 60335-2-42:2003

Majapidamis- ja muude taoliste elektriseadmete ohutus. Osa 2-42: Erinõuded kaubanduslikele elektrilistele sundkonvektsiooniga ahjudele, aurukeetjatele ja aurukonvektsiooniga ahjudele

EN 60335-2-42:2003/A1:2008

EN 60335-2-42:2003/A11:2012

EN 60335-2-42:2003/AC:2007

191.

EN IEC 60335-2-43:2020

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-43: Erinõuded riidekuivatitele ja käteräti-siugtorudele

EN IEC 60335-2-43:2020/A11:2020

192.

EN 60335-2-44:2002

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-44: Erinõuded triikimisseadmetele

EN 60335-2-44:2002/A1:2008

EN 60335-2-44:2002/A2:2012

193.

EN 60335-2-45:2002

Majapidamis- ja muude taoliste elektriseadmete ohutus. Osa 2-45: Erinõuded kaasaskantavatele ja muudele taolistele kuumutamisseadmetele

EN 60335-2-45:2002/A1:2008

EN 60335-2-45:2002/A2:2012

194.

EN 60335-2-47:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-47: Erinõuded kaubanduslikele elektrikeedupottidele

EN 60335-2-47:2003/A1:2008

EN 60335-2-47:2003/A11:2012

EN 60335-2-47:2003/AC:2007

EN 60335-2-47:2003/A2:2019

195.

EN 60335-2-48:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-48: Erinõuded kaubanduslikele grillidele ja rösteritele

EN 60335-2-48:2003/A1:2008

EN 60335-2-48:2003/A11:2012

EN 60335-2-48:2003/AC:2007

EN 60335-2-48:2003/A2:2019

196.

EN 60335-2-49:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-49: Erinõuded kaubanduslikele elektrilistele toidu ja nõude soojalthoidmisseadmetele

EN 60335-2-49:2003/A1:2008

EN 60335-2-49:2003/A11:2012

EN 60335-2-49:2003/AC:2007

EN 60335-2-49:2003/A2:2019

197.

EN 60335-2-50:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-50: Erinõuded kaubanduslikele elektrilistele hautamiskastrulitele

EN 60335-2-50:2003/A1:2008

EN 60335-2-50:2003/AC:2007

198.

EN 60335-2-51:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-51: Erinõuded kütte- ja tarbeveepaigaldiste statsionaarsetele ringluspumpadele

EN 60335-2-51:2003/A1:2008

EN 60335-2-51:2003/A2:2012

199.

EN 60335-2-52:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-52: Erinõuded suuhügieeniseadmetele

EN 60335-2-52:2003/A11:2010/AC:2012

EN 60335-2-52:2003/A11:2010

EN 60335-2-52:2003/A1:2008

EN 60335-2-52:2003/A12:2019

200.

EN 60335-2-53:2011

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-53: Erinõuded elektrilistele saunakütteseadmetele ja infrapunakabiinidele

201.

EN 60335-2-54:2008

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-54: Erinõuded pinnapuhastusseadmetele, mis kasutavad vedelikke või auru

EN 60335-2-54:2008/A11:2012/AC:2015

EN 60335-2-54:2008/A11:2012

EN 60335-2-54:2008/A1:2015

EN 60335-2-54:2008/A12:2021

EN 60335-2-54:2008/A2:2021

202.

EN 60335-2-55:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-55: Erinõuded akvaariumides ja aiatiikides kasutatavatele elektriseadmetele

EN 60335-2-55:2003/A1:2008

EN 60335-2-55:2003/A11:2018

203.

EN 60335-2-56:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-56: Erinõuded projektoritele ja muudele taolistele seadmetele

EN 60335-2-56:2003/A1:2008

EN 60335-2-56:2003/A2:2014

204.

EN 60335-2-58:2005

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-58: Erinõuded kaubanduslikele elektrilistele nõudepesumasinatele

205.

EN 60335-2-59:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-59: Erinõuded putukasurmajatele

EN 60335-2-59:2003/A1:2006

EN 60335-2-59:2003/A2:2009

EN 60335-2-59:2003/A11:2018

206.

EN 60335-2-60:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-60: Erinõuded mullivannidele ja mullibasseinidele

EN 60335-2-60:2003/A1:2005

EN 60335-2-60:2003/A12:2010

EN 60335-2-60:2003/A11:2010

EN 60335-2-60:2003/A2:2008

207.

EN 60335-2-61:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-61: Erinõuded termiliste laoruumide küttekehadele

EN 60335-2-61:2003/A1:2005

EN 60335-2-61:2003/A2:2008

EN 60335-2-61:2003/A11:2019

EN 60335-2-61:2003/A12:2021

208.

EN 60335-2-62:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-62: Erinõuded kaubanduslikele elektrilistele köögivalamutele

EN 60335-2-62:2003/A1:2008

EN 60335-2-62:2003/AC:2007

209.

EN 60335-2-65:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-65: Erinõuded õhupuhastusseadmetele

EN 60335-2-65:2003/A1:2008

EN 60335-2-65:2003/A11:2012

210.

EN 60335-2-66:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-66: Erinõuded vesivoodite soojenditele

EN 60335-2-66:2003/A1:2008

EN 60335-2-66:2003/A2:2012

EN 60335-2-66:2003/A11:2019

211.

EN 60335-2-70:2002

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-70: Erinõuded lüpsimasinatele

212.

EN 60335-2-71:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-71: Erinõuded kütteseadmetele, mis on mõeldud loomade tõuaretamiseks ja kasvatamiseks

EN 60335-2-71:2003/A1:2007

213.

EN 60335-2-73:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-73: Erinõuded kohtkindlatele sukelduskuumutitele

EN 60335-2-73:2003/A1:2006

EN 60335-2-73:2003/A2:2009

EN 60335-2-73:2003/A11:2021

214.

EN 60335-2-74:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-74: Erinõuded kaasaskantavatele sukelduskuumutitele

EN 60335-2-74:2003/A1:2006

EN 60335-2-74:2003/A2:2009

EN 60335-2-74:2003/A11:2018

215.

EN 60335-2-75:2004

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-75: Erinõuded kaubanduslikele jaotusseadmetele ja müügiautomaatidele

EN 60335-2-75:2004/A11:2006

EN 60335-2-75:2004/A1:2005

EN 60335-2-75:2004/A12:2010

EN 60335-2-75:2004/A2:2008

216.

EN 60335-2-78:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-78: Erinõuded aiagrillidele

EN 60335-2-78:2003/A1:2008

EN 60335-2-78:2003/A11:2020

217.

EN 60335-2-80:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-80: Erinõuded ventilaatoritele

EN 60335-2-80:2003/A1:2004

EN 60335-2-80:2003/A2:2009

218.

EN 60335-2-81:2003

Majapidamis- ja muude taoliste elektriseadmete ohutus. Osa 2-81: Erinõuded jalasoojenditele ja soojendusvaipadele

EN 60335-2-81:2003/A1:2007

EN 60335-2-81:2003/A2:2012

219.

EN 60335-2-82:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-82: Erinõuded teenindusmasinatele ja lõbustusmasinatele

EN 60335-2-82:2003/A1:2008

EN 60335-2-82:2003/A2:2020

220.

EN 60335-2-83:2002

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-83: Erinõuded katuse soojendatud veeneeludele

EN 60335-2-83:2002/A1:2008

221.

EN IEC 60335-2-84:2021

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-84: Erinõuded tualetiseadmetele

EN IEC 60335-2-84:2021/A11:2021

222.

EN 60335-2-85:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-85: Erinõuded riideaurutitele

EN 60335-2-85:2003/A1:2008

EN 60335-2-85:2003/A11:2018

EN 60335-2-85:2003/A2:2020

223.

EN 60335-2-86:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-86: Erinõuded elektriliste kalapüügimasinatele

EN 60335-2-86:2003/A1:2005

EN 60335-2-86:2003/A11:2016

EN 60335-2-86:2003/A2:2016

224.

EN 60335-2-87:2002

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-87: Erinõuded elektrilistele loomauimastamisseadmetele

EN 60335-2-87:2002/A1:2007

EN 60335-2-87:2002/A2:2019

225.

EN 60335-2-88:2002

Majapidamis- ja muude taoliste elektriseadmete ohutus. Osa 2-88: Erinõuded kütte-, ventilatsiooni- või kliimaseadmetes kasutatavatele niisutitele

226.

EN 60335-2-90:2006

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-90: Erinõuded kaubanduslikele mikrolaineahjudele

EN 60335-2-90:2006/A1:2010

227.

EN IEC 60335-2-96:2021

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-96: Erinõuded ruumide kütmiseks kasutatavatele painduvatele õhukestele kütteelementidele

EN IEC 60335-2-96:2021/A11:2021

228.

EN 60335-2-97:2006

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-97: Erinõuded ruloouste, markiiside, ruloode ja muude taoliste seadmete ajamitele

EN 60335-2-97:2006/A11:2008

EN 60335-2-97:2006/A12:2015

EN 60335-2-97:2006/A2:2010

229.

EN 60335-2-98:2003

Majapidamis- ja muude taoliste elektriseadmete ohutus. Osa 2-98: Erinõuded niisutitele

EN 60335-2-98:2003/A1:2005

EN 60335-2-98:2003/A2:2008

EN 60335-2-98:2003/A11:2019

230.

EN 60335-2-99:2003

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-99: Erinõuded tööstuslikele elektrilistele tõmbekappidele

231.

EN 60335-2-101:2002

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-101: Erinõuded aurutitele

EN 60335-2-101:2002/A1:2008

EN 60335-2-101:2002/A2:2014

232.

EN 60335-2-102:2016

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-102: Erinõuded elektrilisi ühendusi omavatele gaasi, õli ja tahkkütuse põletamise seadmetele

233.

EN IEC 60335-2-105:2021

Majapidamismasinad ja nende sarnased elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-105: Erinõuded multifunktsionaalsetele dušikabiinidele

EN IEC 60335-2-105:2021/A11:2021

234.

EN 60335-2-106:2007

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-106: Erinõuded küttevaipadele ja eemaldatava põrandakatte alla paigaldatud kütteseadistele

235.

EN 60335-2-108:2008

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-108: Erinõuded elektrolüüseritele

236.

EN 60335-2-109:2010

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-109: Erinõuded ultraviolettkiiritus-veekäsitlusseadmetele

EN 60335-2-109:2010/A1:2018

EN 60335-2-109:2010/A2:2018

237.

EN 60358-1:2012

Sidestuskondensaatorid ja kondensaator-pingejagurid. Osa 1: Üldreeglid

EN 60358-1:2012/AC:2013

238.

EN 60360:1998

Standardmeetod lambi sokli temperatuuri tõusu mõõtmiseks

239.

EN 60399:2004

Hoiderõngaga lambivarju väliskeermestus

EN 60399:2004/A1:2008

240.

EN 60400:2017

Lambipesad torukujulistele luminofoorlampidele ja süüturipesad

EN 60400:2017/A1:2021

241.

EN 60423:2007

Elektrijuhistike torusüsteemid. Elektripaigaldustorude välisläbimõõdud ja torude ning garnituuri keermed

242.

EN 60432-1:2000

Hõõglambid. Ohutusnõuded. Osa 1: Volframniitlambid kasutamiseks majapidamises ja muul taolisel üldisel valgustusotstarbel

EN 60432-1:2000/A1:2005

EN 60432-1:2000/A2:2012

243.

EN 60432-2:2000

Hõõglambid. Ohutusnõuded. Osa 2: Halogeenhõõglambid kasutamiseks majapidamises ja muul taolisel üldisel valgustusotstarbel

EN 60432-2:2000/A1:2005

EN 60432-2:2000/A2:2012

244.

EN 60432-3:2013

Hõõglambid. Ohutusnõuded. Osa 3: Halogeenhõõglambid (mitte sõidukilambid)

245.

EN 60477:1997

Labori alalisvoolu takistid

EN 60477:1997/A1:1997

246.

EN 60477-2:1997

Laboritakistid. Osa 2: Labori vahelduvvoolu takistid

EN 60477-2:1997/A1:1997

247.

EN 60519-1:2015

Ohutus elekterkuumutuspaigaldistes ja elektromagnetiline töötlus. Osa 1: Üldnõuded

248.

EN 60519-2:2006

Ohutus elekterkuumutuspaigaldistes. Osa 2: Erinõuded takistuskuumutusseadmetele

249.

EN 60519-3:2005

Ohutus elekterkuumutuspaigaldistes. Osa 3: Erinõuded induktsioon- ja konduktsioonkuumutus- ning induksioonsulatuspaigaldistele

250.

EN 60519-4:2013

Ohutus elekterkuumutuspaigaldistes. Osa 4: Erinõuded kaarahjupaigaldistele

251.

EN 60519-6:2011

Ohutus elekterkuumutuspaigaldistes. Osa 6: Ohutusnõuded tööstuslikes mikrolainekuumutuspaigaldistes

252.

EN 60519-7:2008

Elekterkuumutuspaigaldiste ohutus. Osa 7: Erinõuded elektronkahureid sisaldavatele paigaldistele

253.

EN 60519-8:2005

Ohutus elekterkuumutuspaigaldistes. Osa 8: Erinõuded elektrošlaki ümbersulatusahjudele

254.

EN 60519-9:2005

Ohutus elekterkuumutuspaigaldistes. Osa 9: Erinõuded kõrgsageduslikele dielektrilistele kuumutuspaigaldistele

255.

EN 60519-10:2013

Ohutus elekterkuumutuspaigaldistes. Osa 10: Erinõuded takistuslikele trassikuumutussüsteemidele tööstuslikes ja kommertsrakendustes

256.

EN 60519-12:2013

Ohutus elekterkuumutuspaigaldistes. Osa 12: Erinõuded infrapuna-elekterkuumutuspaigaldisele

257.

EN 60519-21:2009

Ohutus elekterkuumutuspaigaldistes. Osa 21: Erinõuded takistuskuumutusseadmetele. Kuumutamise ja sulatamise klaasseadmed#IEC 60519-21:2008

258.

EN 60523:1993

Alalisvoolu potentsiomeetrid

EN 60523:1993/A2:1997

259.

EN 60524:1993

Alalisvoolu resistiivsed pingejagurid

EN 60524:1993/A2:1997

260.

EN 60529:1991

Ümbristega tagatavad kaitseastmed (IP-kood)#IEC 60529:1989

EN 60529:1991/A1:2000

EN 60529:1991/A2:2013

EN 60529:1991/AC:1993

EN 60529:1991/AC:2016-12

EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019-02

261.

EN 60564:1993

Alalisvoolusillad takistuse mõõtmiseks

EN 60564:1993/A2:1997

262.

EN 60570:2003

Valgustiridade elektritoitesüsteemid

EN 60570:2003/A1:2018

EN 60570:2003/A2:2020

263.

EN IEC 60598-1:2021

Valgustid. Osa 1: Üldnõuded ja katsetused

EN IEC 60598-1:2021/A11:2022

264.

EN 60598-2-1:1989

Valgustid. Osa 2: Erinõuded. Jagu 1: Fikseeritud üldotstarbelised valgustid

265.

EN 60598-2-2:2012

Valgustid. Osa 2-2: Erinõuded. Süvikvalgustid

266.

EN 60598-2-3:2003

Valgustid. Osa 2-3: Erinõuded. Valgustid teede ja tänavate valgustamiseks

EN 60598-2-3:2003/A1:2011

EN 60598-2-3:2003/AC:2005

267.

EN 60598-2-4:2018

Valgustid. Osa 2: Erinõuded. Jagu 4: Kaasaskantavad üldotstarbelised valgustid

268.

EN 60598-2-5:2015

Valgustid. Osa 2-5: Erinõuded. Prožektorid

269.

EN 60598-2-8:2013

Valgustid. Osa 2-8: Erinõuded. Käsivalgustid

270.

EN 60598-2-9:1989

Valgustid. Osa 2: Erinõuded. Jagu 9: Foto- ja filmivalgustid (mitteprofessionaalsed)

EN 60598-2-9:1989/A1:1994

271.

EN 60598-2-10:2003

Valgustid. Osa 2-10: Erinõuded. Kaasaskantavad valgustid lastele

EN 60598-2-10:2003/AC:2005

272.

EN 60598-2-11:2013

Valgustid. Osa 2-11: Erinõuded. Akvaariumivalgustid

EN 60598-2-11:2013/A1:2022

273.

EN 60598-2-12:2013

Valgustid. Osa 2-12: Erinõuded. Juhistiku pistikupesadesse ühendatavad öövalgustid

274.

EN 60598-2-13:2006

Valgustid. Osa 2-13: Erinõuded. Pinnasesse süvistatavad valgustid

EN 60598-2-13:2006/A1:2012

EN 60598-2-13:2006/AC:2006

EN 60598-2-13:2006/A11:2021

275.

EN 60598-2-14:2009

Valgustid. Osa 2-14: Erinõuded. Külmkatood torulahenduslampide (neoonlampide) ja sarnaste seadmete valgustid

276.

EN IEC 60598-2-17:2018

Valgustid. Osa 2-17: Erinõuded. Valgustid lavavalgustuseks, televisiooni- ja filmistuudiotele (väljas ja siseruumides)

277.

EN 60598-2-19:1989

Valgustid. Osa 2: Erinõuded. Jagu 19: Õhukäitlusega valgustid (ohutusnõuded)

EN 60598-2-19:1989/A2:1998

EN 60598-2-19:1989/AC:2005

278.

EN 60598-2-20:2015

Valgustid. Osa 2-20: Erinõuded. Valgusketid

EN 60598-2-20:2015/AC:2017-01

279.

EN 60598-2-21:2015

Valgustid. Osa 2-21: Erinõuded. Valgusnöörid

EN 60598-2-21:2015/AC:2017-01

280.

EN IEC 60598-2-22:2022

Valgustid. Osa 2-22: Erinõuded. Valgustid hädavalgustuseks

281.

EN IEC 60598-2-23:2021

Valgustid. Osa 2-23: Erinõuded. Väikepingelised valgustussüsteemid väikepinge-valgusallikatele

282.

EN 60598-2-24:2013

Valgustid. Osa 2-24: Erinõuded. Piiratud pinnatemperatuuriga valgustid

283.

EN 60598-2-25:1994

Valgustid. Osa 2-25: Erinõuded. Lambid kasutamiseks haiglate ja tervishoiuehitiste kliinilistes tsoonides

EN 60598-2-25:1994/A1:2004

284.

EN 60618:1997

Induktiivpingejagurid

EN 60618:1997/A2:1997

285.

EN 60645-1:2015

Elektroakustika. Audiomeetrid. Osa 1: Puhta siinustooni audiomeetrid

286.

EN 60645-3:2007

Elektroakustika. Audiomeetriaseadmed. Osa 3: Lühikese kestusega katsesignaalid

287.

EN 60645-6:2010

Elektroakustika. Audiomeetriaseadmed. Osa 6: Otoakustilise emissiooni mõõteriistad

288.

EN 60645-7:2010

Elektroakustika. Audiomeetriaseadmed. Osa 7: Heli ajutüvekaja mõõteriistad

289.

EN 60664-1:2007

Madalpingepaigaldistes kasutatavate seadmete isolatsiooni koordinatsioon. Osa 1: Põhimõtted, nõuded ja katsetused

290.

EN 60664-3:2003

Madalpingepaigaldistes kasutatavate seadmete isolatsiooni koordinatsioon. Osa 3: Ühe- ja kahepoolsete pinnakatete ning kompaundivormide kasutamine saastekaitseks

EN 60664-3:2003/A1:2010

291.

EN 60664-4:2006

Madalpingepaigaldistes kasutatavate seadmete isolatsiooni koordinatsioon. Osa 4: Kõrgsagedusliku pinge toime arvestamine

EN 60664-4:2006/AC:2006

292.

EN 60669-1:2018

Kohtkindlate majapidamis- ja muude taoliste elektripaigaldiste lülitid. Osa 1: Üldnõuded

EN 60669-1:2018/AC:2018-11

EN 60669-1:2018/AC:2020-02

293.

EN 60669-2-1:2004

Kohtkindlate majapidamis- ja muude taoliste elektripaigaldiste lülitid. Osa 2-1: Erinõuded. Elektronlülitid

EN 60669-2-1:2004/A1:2009

EN 60669-2-1:2004/A12:2010

EN 60669-2-1:2004/AC:2007

294.

EN 60669-2-2:2006

Kohtkindlate majapidamis- ja muude taoliste elektripaigaldiste lülitid. Osa 2-2: Erinõuded. Elektromagnetilised kaugjuhitavad lülitid

295.

EN 60669-2-3:2006

Kohtkindlate majapidamis- ja muude taoliste elektripaigaldiste lülitid. Osa 2-3: Erinõuded. Viivituslülitid

296.

EN 60669-2-4:2005

Kohtkindlate majapidamis- ja muude taoliste elektripaigaldiste lülitid. Osa 2-4: Erinõuded. Isoleerlülitid

297.

EN 60669-2-6:2012

Kohtkindlate majapidamis- ja muude taoliste elektripaigaldiste lülitid. Osa 2-6: Erinõuded. Välis- ja sise-valgusmärkide ja -valgustite tuletõrjelülitid

298.

EN IEC 60670-1:2021

Elektrilisatarvikute karbid ja ümbrised majapidamis- ja muudes taolistes kohtkindlates elektripaigaldistes. Osa 1: Üldnõuded

EN IEC 60670-1:2021/A11:2021

299.

EN 60670-21:2007

Majapidamis- ja muude taoliste kohtkindlate elektripaigaldiste elektriseadmekastid ja -ümbrised. Osa 21: Erinõuded riputusseadistega varustatud kastidele ja ümbristele

300.

EN 60670-22:2006

Majapidamis- ja muude taoliste kohtkindlate elektripaigaldiste elektriseadmekastid ja -ümbrised. Osa 22: Erinõuded ühenduskastidele ja -ümbristele

301.

EN 60670-23:2008

Majapidamis- ja muude taoliste kohtkindlate elektripaigaldiste elektriseadmekastid ja -ümbrised. Osa 23: Erinõuded põrandal paiknevatele kastidele ja ümbristele

302.

EN 60670-24:2013

Elektriseadmete karbid ja ümbrised majapidamis- ja muudes taolistes kohtkindlates elektripaigaldistes. Osa 24: Erinõuded kaitseseadiste ja muude energiat hajutavate elektriseadmete paigutusümbristele

303.

EN 60688:2013

Elektrilised mõõtemuundurid vahelduv- ja alalisvoolusuuruste muundamiseks analoog- või digitaalsignaalideks

304.

EN 60691:2016

Soojuslingid. Nõuded ja rakendusjuhis

EN 60691:2016/A1:2019

305.

EN 60695-2-10:2013

Tuleohukatsetused. Osa 2-10: Hõõg- või kuumtraadil põhinevad katsetusmeetodid. Hõõgtraatseade ja tavakatseprotseduur

306.

EN 60695-2-11:2014

Tuleohukatsetused. Osa 2-11: Hõõg- või kuumtraadil põhinevad katsetusmeetodid. Valmistoodete hõõgtraadikatsetus süttivusele (IEC 60695-2-11:2014)

307.

EN 60695-10-2:2014

Tuleohukatsetused. Osa 10-2: Anomaalne kuumus. Kuulsurvekatsemeetod

308.

EN 60695-10-3:2002

Tuleohukatsetused. Osa 10-3: Anomaalne kuumus. Moonutuskatse vormlõõmutusel

309.

EN 60695-11-2:2014

Tuleohukatsetused. Osa 11-2: Katseleegid. Eelsegatud kütteseguga leek nimivõimsusega 1 kW. Seadmed, kontrollkatsetuse läbiviimine ja juhis

310.

EN 60695-11-3:2012

Tuleohukatsetused. Osa 11-3: Katseleegid. 500 W leegid. Aparatuur ja kontrollkatsemeetodid

311.

EN 60695-11-4:2011

Tuleohukatsetused. Osa 11-4: Katseleegid. 50 W leegid. Aparatuur ja kontrollkatsemeetodid

312.

EN 60695-11-5:2005

Tuleohukatsetused. Osa 11-5: Katseleegid. Nõelleegi katsemeetod. Seadmed, kontrollkatsetuse läbiviimine ja juhis

313.

EN 60695-11-10:2013

Tuleohukatsetused. Osa 11-10: Katseleegid. 50 W horisontaal- ja vertikaalleegiga katsetamise meetodid

EN 60695-11-10:2013/AC:2014

314.

EN 60695-11-20:2015

Tuleohukatsetused. Osa 11-20: Katseleegid. Katsetusmeetodid leegi võimsusel 500 W

EN 60695-11-20:2015/AC:2016

315.

EN 60702-1:2002

Mineraalisolatsiooniga kaablid ja nende klemmliidesed nimipingega mitte üle 750 V. Osa 1: Kaablid

EN 60702-1:2002/A1:2015

316.

EN 60702-2:2002

Mineraalisolatsiooniga kaablid ja nende klemmliidesed nimipingega mitte üle 750 V. Osa 2: Klemmliidesed

EN 60702-2:2002/A1:2015

317.

EN 60715:2017

Madalpingeliste lülitus- ja juhtimisaparaatide mõõtmed. Lülitus- ja juhtimisaparaatide ja nende lisaseadiste standardne paigaldamine kandeliistudele

318.

EN 60719:1993

Ümarvaskjuhtide kaablite, mille nimipinge ei ületa 450/750 V, keskmiste välismõõtude alumiste ja ülemiste piiride arvutamine

319.

EN 60728-11:2017

Televisiooni-, heli- ja multimeediasignaalide kaabelvõrgud. Osa 11: Ohutus

EN 60728-11:2017/A11:2018

320.

EN 60730-1:2011

Elektrilised automaatjuhtimisseadmed majapidamis- ja muuks taoliseks kasutuseks. Osa 1: Üldnõuded

321.

EN 60730-2-2:2002

Elektrilised automaatjuhtimisseadmed majapidamis- ja muuks taoliseks kasutuseks. Osa 2-2: Erinõuded mootorite termokaitseseadistele

EN 60730-2-2:2002/A11:2005

322.

EN 60730-2-3:2007

Elektrilised automaatjuhtimisseadmed majapidamis- ja muuks taoliseks kasutuseks. Osa 2-3: Erinõuded torukujuliste luminofoorlampide liiteseadiste termokaitsele

323.

EN 60730-2-4:2007

Elektrilised automaatjuhtimisseadmed majapidamis- ja muuks taoliseks kasutuseks. Osa 2-4: Erinõuded hermeetilist ja poolhermeetilist tüüpi mootorkompressorite mootorite termokaitseseadistele

324.

EN 60730-2-5:2015

Elektrilised automaatjuhtimisseadmed. Osa 2-5: Erinõuded automaatsetele elektrilistele põletijuhtimissüsteemidele

325.

EN 60730-2-6:2016

Elektrilised automaatjuhtimisseadmed. Osa 2-6: Erinõuded, sealhulgas mehaanilised nõuded, automaatsetele elektrilistele rõhuandur-juhtimisseadistele

326.

EN 60730-2-7:2010

Elektrilised automaatjuhtimisseadmed majapidamis- ja muuks taoliseks kasutuseks. Osa 2-7: Erinõuded taimeritele ja lülituskelladele

EN 60730-2-7:2010/AC:2011

327.

EN 60730-2-8:2002

Elektrilised automaatjuhtimisseadmed majapidamis- ja muuks taoliseks kasutuseks. Osa 2-8: Erinõuded, sealhulgas mehaanilised nõuded, elektriliselt käitavatele veeventiilidele

EN 60730-2-8:2002/A1:2003

328.

EN 60730-2-9:2010

Elektrilised automaatjuhtimisseadmed majapidamis- ja muuks taoliseks kasutuseks. Osa 2-9: Erinõuded temperatuuriandur-juhtimisseadistele

329.

EN 60730-2-10:2007

Elektrilised automaatjuhtimisseadmed majapidamis- ja muuks taoliseks kasutuseks. Osa 2-10: Erinõuded elektriliselt käitatavatele mootorikäivitusreleedele

330.

EN 60730-2-11:2008

Elektrilised automaatjuhtimisseadmed majapidamis- ja muuks taoliseks kasutuseks. Osa 2-11: Erinõuded energiaregulaatoritele

331.

EN 60730-2-12:2006

Elektrilised automaatjuhtimisseadmed majapidamis- ja muuks taoliseks kasutuseks. Osa 2-12: Erinõuded elektriga käitatavatele ukselukkudele

EN 60730-2-12:2006/A11:2008

332.

EN 60730-2-13:2008

Elektrilised automaatjuhtimisseadmed majapidamis- ja muuks taoliseks kasutuseks. Osa 2-13: Erinõuded niiskusanduritega juhtimisseadmetele

333.

EN 60730-2-14:1997

Elektrilised automaatjuhtimisseadmed majapidamis- ja muuks taoliseks kasutuseks. Osa 2-14: Erinõuded elektrilistele aktivaatoritele

EN 60730-2-14:1997/A11:2005

EN 60730-2-14:1997/A1:2001

EN 60730-2-14:1997/A2:2008

334.

EN 60730-2-15:2010

Elektrilised automaatjuhtimisseadmed majapidamis- ja muuks taoliseks kasutuseks. Osa 2-15: Erinõuded automaatsetele elektrilistele õhuvoolu, veevoolu ja veetaseme andurjuhtimisseadistele

335.

EN 60730-2-19:2002

Elektrilised automaatjuhtimisseadmed majapidamis- ja muuks taoliseks kasutuseks. Osa 2-19: Erinõuded, sealhulgas mehaanilised nõuded, elektriliselt käitatavatele õliventiilidele

EN 60730-2-19:2002/A11:2005

EN 60730-2-19:2002/A2:2008

336.

EN 60799:1998

Elektritarvikud. Juhtmekimbud ja vaheühendus-juhtmekimbud

337.

EN 60825-1:2014

Lasertoodete ohutus. Osa 1: Seadmete klassifikatsioon ja nõuded

EN 60825-1:2014/A11:2021

338.

EN 60825-2:2004

Lasertoodete ohutus. Osa 2: Kiudoptiliste sidesüsteemide ohutus

EN 60825-2:2004/A1:2007

EN 60825-2:2004/A2:2010

339.

EN 60825-4:2006

Lasertoodete ohutus. Osa 4: Kaitsed laserite eest

EN 60825-4:2006/A1:2008

EN 60825-4:2006/A2:2011

340.

EN 60825-12:2004

Lasertoodete ohutus. Osa 12: Vaba asetusega informatsiooni ülekandeks mõeldud optiliste kommunikatsioonisüsteemide ohutus

341.

EN 60831-1:2014

Iseparanevat tüüpi paralleel-jõukondensaatorid vahelduvvoolusüsteemidele nimipingega kuni 1 kV. Osa 1: Üldnõuded. Talitlus, katsetamine ja tunnussuurused. Ohutusnõuded. Paigaldamise ja käidu juhis

EN 60831-1:2014/AC:2014

342.

EN 60831-2:2014

Iseparanevat tüüpi paralleel-jõukondensaatorid vahelduvvoolusüsteemidele nimipingega kuni 1 kV. Osa 2: Vanandamiskatse, iseparanemiskatse ja purustuskatse

343.

EN 60838-1:2017

Mitmesugused lambipesad. Osa 1: Üldnõuded ja katsetused

EN 60838-1:2017/A1:2017

EN 60838-1:2017/A11:2021

EN 60838-1:2017/A2:2021

344.

EN 60838-2-1:1996

Mitmesugused lambipesad. Osa 2: Erinõuded. Jagu 1: Lambipesad S14

EN 60838-2-1:1996/A1:1998

EN 60838-2-1:1996/A2:2004

345.

EN 60838-2-2:2006

Mitmesugused lambipesad. Osa 2-2: Erinõuded. Valgusdioodmoodulite ühenduslülid

EN 60838-2-2:2006/A1:2012

346.

EN 60898-1:2019

Elektritarvikud. Liigvoolukaitselülitid majapidamis- ja muudele taolistele paigaldistele. Osa 1: Vahelduvvoolu-kaitselülitid

347.

EN 60898-2:2021

Elektriseadmed. Liigvoolukaitselülitid majapidamis- ja muudele taolistele paigaldistele. Osa 2: Vahelduv- ja alalisvoolul kasutatavad kaitselülitid

348.

EN 60931-1:1996

Mitte-iseparanevat tüüpi paralleel-jõukondensaatorid vahelduvvooolusüsteemidele nimipingega kuni 1 kV. Osa 1: Üldnõuded. Talitlus, katsetamine ja nimisuurused. Ohutusnõuded. Paigaldamise ja käidu juhis

EN 60931-1:1996/A1:2003

349.

EN 60931-2:1996

Mitte-iseparanevat tüüpi paralleel-jõukondensaatorid vahelduvvooolusüsteemidele nimipingega kuni 1 kV. Osa 2: Vanandamis- ja purustamiskatse

350.

EN 60931-3:1996

Mitte-iseparanevat tüüpi paralleel-jõukondensaatorid vahelduvvooolusüsteemidele nimipingega kuni 1 kV. Osa 3: Sisemised sulavkaitsed

351.

EN IEC 60934:2019

Seadmete kaitselülitid

352.

EN 60947-1:2007

Madalpingelised lülitusaparaadid. Osa 1: Üldreeglid

EN 60947-1:2007/A1:2011

EN 60947-1:2007/A2:2014

353.

EN 60947-2:2017

Madalapingelised lülitusaparaadid. Osa 2: Kaitselülitid

EN 60947-2:2017/A1:2020

354.

EN IEC 60947-3:2021

Madalpingelised lülitusaparaadid. Osa 3: Koormuslülitid, lahklülitid, koormus-lahklülitid, sulavkaitsmekombinatsioonid

355.

EN IEC 60947-4-1:2019

Madalpingelised lülitusaparaadid. Osa 4-1: Kontaktorid ja mootorikäivitid. Elektromehaanilised kontaktorid ja mootorikäivitid

EN IEC 60947-4-1:2019/AC:2020-05

356.

EN 60947-4-2:2012

Madalpingelised lülitus- ja juhtimisaparaadid. Osa 4-2: Kontaktorid ja mootorikäivitid. Vahelduvvoolu pooljuht-mootorikontrollerid ja -käivitid

357.

EN 60947-4-3:2014

Madalpingelised lülitus- ja juhtimisaparaadid. Osa 4-3: Vahelduvvoolu pooljuhtkontrollerid ja -käivitid mitte-mootorkoormustele

358.

EN 60947-5-1:2017

Madalpingelised lülitus- ja juhtimisaparaadid. Osa 5-1: Juhtimisahela seadmed ja lülituselemendid. Elektromehaanilised juhtimisahelaseadmed

EN 60947-5-1:2017/AC:2020-05

359.

EN IEC 60947-5-2:2020

Madalpingelised lülitusaparaadid. Osa 5-2: Juhtimisahelaaparaadid ja lülituselemendid. Läheduslülitid

360.

EN 60947-5-3:1999

Madalpingelised lülitus- ja juhtimisaparaadid. Osa 5-3: Juhtimisahela seadmed ja lülituselemendid. Nõuded rikkeoludes määratletud käitumisega lähedusseadmetele

EN 60947-5-3:1999/A1:2005

361.

EN 60947-5-4:2003

Madalpingelised lülitus- ja juhtimisaparaadid. Osa 5-4: Juhtimisahelaseadmed ja lülituselemendid. Väikevõimsuskontaktide talitluse hindamise meetodid. Erikatsetused

EN 60947-5-4:2003/A1:2019

362.

EN 60947-5-5:1997

Madalpingelised lülitus- ja juhtimisaparaadid. Osa 5-5: Juhtimisahelaseadmed ja lülituselemendid. Mehaanilise lukustusega elektriline hädaseiskamisseade

EN 60947-5-5:1997/A1:2005

EN 60947-5-5:1997/A11:2013

EN 60947-5-5:1997/A2:2017

363.

EN 60947-5-7:2003

Madalpingelised lülitus- ja juhtimisaparaadid. Osa 5-7: Juhtimisahelaseadmed ja lülituselemendid. Nõuded analoogväljundiga lähedusseadmetele

364.

EN IEC 60947-5-8:2021

Madalpingelised lülitusaparaadid. Osa 5-8: Juhtimisahelate aparaadid ja lülituselemendid. Kolmepositsioonilised lülitid

365.

EN 60947-5-9:2007

Madalpingelised lülitus- ja juhtimisaparaadid. Osa 5-9: Juhtimisahelaseadmed ja lülituselemendid. Vooluhulgalülitid

366.

EN 60947-6-1:2005

Madalpingelised lülitus- ja juhtimisaparaadid. Osa 6-1: Multifunktsionaalsed seadmed. Automaatsed ülekandelülitusseadmed

EN 60947-6-1:2005/A1:2014

367.

EN 60947-6-2:2003

Madalpingelised lülitusaparaadid. Osa 6-2: Mitmetoimelised aparaadid. Juhtimis- ja kaitselülitid

EN 60947-6-2:2003/A1:2007

368.

EN 60947-7-1:2009

Madalpingelised lülitusaparaadid. Osa 7-1: Abiseadised. Vaskjuhtide riviklemmid

369.

EN 60947-7-2:2009

Madalpingelised lülitusaparaadid. Osa 7-2: Abiseadised. Vask-kaitsejuhtide riviklemmid

370.

EN 60947-7-3:2009

Madalpingelised lülitus- ja juhtimisaparaadid. Osa 7-3: Tugiseadmed. Ohutusnõuded kaitsmete klemmiplokkidele

371.

EN 60947-8:2003

Madalpingelised lülitus- ja juhtimisaparaadid. Osa 8: Pöörlevate elektrimasinate sisseehitatud termokaitse juhtimisseadmed

EN 60947-8:2003/A1:2006

EN 60947-8:2003/A2:2012

372.

EN IEC 60947-9-1:2019

Madalpingelised lülitusaparaadid. Osa 9-1: Aktiivsed kaarlahendusrikete piiramise süsteemid. Kaarlahenduse kustutamisseadmed

373.

EN 60950-21:2003 Infotehnikaseadmed. Ohutus. Osa 21: Kaugtoide

374.

EN 60950-22:2006

Infotehnikaseadmed. Ohutus. Osa 22: Välispaigaldusseadmed

EN 60950-22:2006/AC:2008

375.

EN 60950-23:2006

Infotehnikaseadmed. Ohutus. Osa 23: Suured andmesalvestusseadmed

EN 60950-23:2006/AC:2008

376.

EN 60968:2015

Sisseehitatud liiteseadisega üldtarbe-luminofoorlambid. Ohutusnõuded

377.

EN IEC 60974-1:2018

Kaarkeevitusseadmed. Osa 1: Keevitamise energiaallikad

EN IEC 60974-1:2018/A1:2019

378.

EN IEC 60974-2:2019

Kaarkeevitusseadmed. Osa 2: Vedelikjahutussüsteemid

379.

EN IEC 60974-3:2019

Kaarkeevitusseadmed. Osa 3: Kaare süütamis- ja stabiliseerimisseadmed

380.

EN IEC 60974-5:2019

Kaarkeevitusseadmed. Osa 5: Traadi etteandemehhanismid

381.

EN 60974-6:2016

Kaarkeevitusseadmed. Osa 6: Piiratud koormatavusega seadmed

382.

EN IEC 60974-7:2019

Kaarkeevitusseadmed. Osa 7: Põletid

383.

EN IEC 60974-8:2021

Kaarkeevitusseadmed. Osa 8: Keevitus- ja plasmalõikesüsteemide gaasivoolu juhtseadmed

384.

EN IEC 60974-11:2021

Kaarkeevitusseadmed. Osa 11: Elektroodihoidikud

385.

EN 60974-12:2011

Kaarkeevitusseadmed. Osa 12: Keevituskaablite ühendusseadmed

386.

EN IEC 60974-13:2021

Kaarkeevitusseadmed. Osa 13: Keevitusvoolu maandusklamber

387.

EN 60998-1:2004

Madalpingeahelate liiteseadised majapidamis- ja muuks taoliseks kasutuseks. Osa 1: Üldnõuded

388.

EN 60998-2-1:2004

Madalpingeahelate liiteseadised majapidamis- ja muuks taoliseks kasutuseks. Osa 2-1: Erinõuded kruviklemmidega eraldi liiteseadistele

389.

EN 60998-2-2:2004

Madalpingeahelate liiteseadised majapidamis- ja muuks taoliseks kasutuseks. Osa 2-2: Erinõuded mittekruviliste klemmidega eraldi liiteseadistele

390.

EN 60998-2-3:2004

Madalpingeahelate liiteseadised majapidamis- ja muuks taoliseks kasutuseks. Osa 2-3: Erinõuded isolatsiooni läbistavate klemmidega eraldi liiteseadistele

391.

EN 60998-2-4:2005

Madalpingeahelate liiteseadised majapidamis- ja muuks taoliseks kasutuseks. Osa 2-4: Erinõuded keeratavate klemmidega liiteseadistele

392.

EN 60999-1:2000

Liiteseadised. Vask-elektrijuhid. Ohutusnõuded kruvilistele ja mittekruvilistele klemmseadistele. Osa 1: Üldnõuded ja erinõuded klemmseadistele juhtide ristlõikega 0,2 mm2 kuni 35 mm2

393.

EN 60999-2:2003

Liiteseadised. Vask-elektrijuhid. Ohutusnõuded kruvilistele ja mittekruvilistele klemmseadistele. Osa 2: Erinõuded klemmseadistele juhtide ristlõikega 35 mm2 kuni 300 mm2

394.

EN 61008-1:2012

Rikkevoolukaitselülitid ilma sisseehitatud liigvoolukaitseta, kasutamiseks majapidamises ja muudel taolistel juhtudel. Osa 1: Üldreeglid

EN 61008-1:2012/A1:2014

EN 61008-1:2012/A11:2015

EN 61008-1:2012/A2:2014

EN 61008-1:2012/A1:2014/AC:2016-06

EN 61008-1:2012/A12:2017

395.

EN 61008-2-1:1994

Rikkevoolukaitselülitid ilma sisseehitatud liigvoolukaitseta, kasutamiseks majapidamises ja muudel taolistel juhtudel. Osa 2-1: Üldreeglite rakendatavus liinipingest funktsionaalselt sõltumatutele rikkevoolukaitselülititele

EN 61008-2-1:1994/A11:1998

EN 61008-2-1:1994/A11:1998/AC:1999

396.

EN 61009-1:2012

Rikkevoolukaitselülitid sisseehitatud liigvoolukaitsega, kasutamiseks majapidamises ja muudel taolistel juhtudel. Osa 1: Üldreeglid

EN 61009-1:2012/A1:2014

EN 61009-1:2012/A11:2015

EN 61009-1:2012/A2:2014

EN 61009-1:2012/A13:2021

397.

EN 61009-2-1:1994

Rikkevoolukaitselülitid sisseehitatud liigvoolukaitsega, kasutamiseks majapidamises ja muudel taolistel juhtudel. Osa 2-1: Üldreeglite rakendatavus liinipingest funktsionaalselt sõltumatutele rikkevoolukaitselülititele

EN 61009-2-1:1994/A11:1998

EN 61009-2-1:1994/A11:1998/AC:1999

398.

EN 61010-1:2010

Ohutusnõuded elektrilistele mõõtmis-, juhtimis- ja laboratooriumiseadmetele. Osa 1: Üldnõuded

EN 61010-1:2010/A1:2019/AC:2019-04

EN 61010-1:2010/A1:2019

399.

EN IEC 61010-2-010:2020

Ohutusnõuded elektrilistele mõõtmis-, juhtimis- ja laboratooriumiseadmetele. Osa 2-010: Erinõuded laboratoorsetele materjalide kuumutamise seadmetele

400.

EN IEC 61010-2-011:2021

Ohutusnõuded elektrilistele mõõtmis-, juhtimis- ja laboratooriumiseadmetele. Osa 2-011: Erinõuded külmutusseadmetele

EN IEC 61010-2-011:2021/A11:2021

401.

EN IEC 61010-2-012:2022

Ohutusnõuded elektrilistele mõõtmis-, juhtimis- ja laboratooriumiseadmetele. Osa 2-012: Erinõuded kliima- ja keskkonnaalastele katsetusseadmetele ja muudele temperatuuri konditsioneerimise seadmetele

EN IEC 61010-2-012:2022/A11:2022

402.

EN 61010-2-020:2006

Ohutusnõuded elektrilistele mõõte-, juhtimis- ja laboratooriumiseadmetele. Osa 2-020: Erinõuded laboratoorsetele tsentrifuugidele

403.

EN IEC 61010-2-030:2021

Ohutusnõuded elektrilistele mõõtmis-, juhtimis- ja laboratooriumiseadmetele. Osa 2-030: Erinõuded seadmetele, millel on katsetus- ja mõõte-vooluahelaid

EN IEC 61010-2-030:2021/A11:2021

404.

EN IEC 61010-2-032:2021

Ohutusnõuded elektrilistele mõõtmis-, juhtimis- ja laboratooriumiseadmetele. Osa 2-032: Erinõuded käeshoitavatele ja käsitsi manipuleeritavatele elektrilisteks katsetusteks ja mõõtmisteks kasutatavatele vooluanduritele

EN IEC 61010-2-032:2021/A11:2021

405.

EN IEC 61010-2-033:2021

Ohutusnõuded elektrilistele mõõtmis-, juhtimis- ja laboratooriumiseadmetele. Osa 2-033: Erinõuded kodu- ja professionaalkasutuseks sobivatele käeshoitavatele mitmepiirkonnalistele mõõteriistadele ja muudele mõõteriistadele, mis võimaldavad mõõta võrgupinget

EN IEC 61010-2-033:2021/A11:2021

406.

EN IEC 61010-2-034:2021

Ohutusnõuded elektrilistele mõõtmis-, juhtimis- ja laboratooriumiseadmetele. Osa 2-034: Erinõuded isolatsioonitakistuse mõõteseadmetele ja elektritugevuse katsetusseadmetele

EN IEC 61010-2-034:2021/A11:2021

407.

EN IEC 61010-2-040:2021

Ohutusnõuded elektrilistele mõõtmis-, juhtimis- ja laboratooriumiseadmetele. Osa 2-040: Erinõuded meditsiinimaterjalide töötlemiseks kasutavatele sterilisaatoritele ja desinfitseerimis-pesuseadmetele

408.

EN IEC 61010-2-051:2021

Ohutusnõuded elektrilistele mõõtmis-, juhtimis- ja laboratooriumiseadmetele. Osa 2-051. Erinõuded laboratoorsetele segamisseadmetele

EN IEC 61010-2-051:2021/A11:2021

409.

EN IEC 61010-2-061:2021

Ohutusnõuded elektrilistele mõõtmis-, juhtimis- ja laboratooriumiseadmetele. Osa 2-061. Erinõuded laboratoorsetele termilisel atomiseerimisel ja ioniseerimisel põhinevatele aatomspektromeetritele

EN IEC 61010-2-061:2021/A11:2021

410.

EN IEC 61010-2-081:2020

Ohutusnõuded elektrilistele mõõtmis-, juhtimis- ja laboratooriumiseadmetele. Osa 2-081. Erinõuded automaatsetele ja poolautomaatsetele analüüsi- ja muuotstarbelistele laboratooriumiseadmetele

411.

EN IEC 61010-2-091:2021

Ohutusnõuded elektrilistele mõõtmis-, juhtimis- ja laboratooriumiseadmetele. Osa 2-091. Erinõuded kapptüüpi röntgenseadmetele

EN IEC 61010-2-091:2021/A11:2021

412.

EN IEC 61010-2-130:2021

Ohutusnõuded elektrilistele mõõtmis-, juhtimis- ja laboratooriumiseadmetele. Osa 2-130: Erinõuded seadmetele, mis on mõeldud haridusasutustes lastele kasutamiseks

413.

EN IEC 61010-2-201:2018

Ohutusnõuded elektrilistele mõõtmis-, juhtimis- ja laboratooriumiseadmetele. Osa 2-201: Erinõuded juhtimisseadmetele

414.

EN IEC 61010-2-202:2021

Ohutusnõuded elektrilistele mõõtmis-, juhtimis- ja laboratooriumiseadmetele. Osa 2-202. Erinõuded elektriliselt käitatavatele ventiiliaktivaatoritele

415.

EN 61010-031:2015

Ohutusnõuded elektrilistele mõõtmis-, juhtimis- ja laboratooriumiseadmetele. Osa 031: Ohutusnõuded käeshoitavatele elektrimõõtmis- ja katsetusseadmetele

416.

EN 61028:1993

Elektrilised mõõteseadmed. X-Y-meerikud

EN 61028:1993/A2:1997

417.

EN 61048:2006

Lampide abiseadised. Kondensaatorid torukujuliste luminofoorlampide ja muude lahenduslampide ahelatele. Üld- ja ohutusnõuded

EN 61048:2006/A1:2016

418.

EN 61050:1992

Torulahenduslampide trafod, mille koormuseta väljundpinge ületab 1 000  V (üldiselt nimetatakse neoontrafodeks). Üld- ja ohutusnõuded

EN 61050:1992/A1:1995

419.

EN IEC 61058-1:2018

Seadmelülitid. Osa 1: Üldnõuded

420.

EN 61058-2-1:2011

Seadmelülitid. Osa 2-1: Erinõuded nöörlülititele

421.

EN 61058-2-4:2005

Seadmelülitid. Osa 2-4: Erinõuded sõltumatult paigaldatud lülititele

422.

EN 61058-2-5:2011

Seadmelülitid. Osa 2-5: Erinõuded ümberlülititele

423.

EN 61071:2007

Jõuelektroonikakondensaatorid

424.

EN 61095:2009

Elektromehaanilised kontaktorid majapidamis- ja muuks taoliseks kasutuseks

425.

EN 61131-2:2007

Programmeeritavad kontrollerid. Osa 2: Nõuded seadmetele ja katsetused

426.

EN 61138:2007

Kantavate maandamis- ja lühistamisgarnituuride juhtmed

427.

EN 61140:2002

Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele

EN 61140:2002/A1:2006

428.

EN 61143-1:1994

Elektrilised mõõteseadmed. X-t-meerikud. Osa 1: Määratlused ja nõuded

EN 61143-1:1994/A1:1997

429.

EN 61143-2:1994

Elektrilised mõõteseadmed. X-t-meerikud. Osa 2: Soovitatavad lisakatsetusmeetodid

430.

EN 61184:2017

Bajonett-lambipesad

431.

EN 61187:1994

Elektrilised ja elektroonsed mõõteseadmed. Dokumentatsioon

EN 61187:1994/AC:1995

432.

EN 61195:1999

Kahepoolse sokeldusega luminofoorlambid. Ohutusnõuded

EN 61195:1999/A1:2013

EN 61195:1999/A2:2015

433.

EN 61199:2011

Ühepoolse sokeldusega luminofoorlambid. Ohutusnõuded

EN 61199:2011/A1:2013

EN 61199:2011/A2:2015

434.

EN 61204:1995

Madalpinge alalisvooluväljundiga elektrivarustusseadmed. Talitlusomadused ja ohutusnõuded

435.

EN IEC 61204-7:2018

Madalpingelised lülititoimelised toiteallikad. Osa 7: Ohutusnõuded

436.

EN 61210:2010

Liiteseadised. Lamedad kiirliitmikud vaskjuhtidele. Ohutusnõuded

437.

EN 61230:2008

Pingealune töö. Kantavad maandamis- või maandamis- ning lühistamisgarnituurid

438.

EN 61242:1997

Elektrilised lisaseadmed. Kaablirullid majapidamis- ja muuks taoliseks kasutuseks

EN 61242:1997/A1:2008

EN 61242:1997/A2:2016

EN 61242:1997/A1:2008/AC:2010

439.

EN 61243-3:2014

Pingealune töö. Pingeindikaatorid. Osa 3: Kahepooluselised madalpingeindikaatorid

EN 61243-3:2014/AC:2015

EN 61243-3:2014/AC:2015

440.

EN 61270-1:1996

Mikrolaineahjude kondensaatorid. Osa 1: Üldsätted

441.

EN IEC 61293:2020

Elektriseadmete märgistamine elektrivarustusega seotud tunnusandmetega. Ohutusnõuded

442.

EN 61310-1:2008

Masinate ohutus. Tuvastus, märgistus ja aktiveerimine. Osa 1: Nõuded visuaal-, audio- ja puutesignaalidele

443.

EN 61310-2:2008

Masinate ohutus. Tuvastus, märgistus ja aktiveerimine. Osa 2: Nõuded märgistusele

444.

EN 61310-3:2008

Masinate ohutus. Tuvastus, märgistus ja aktiveerimine. Osa 3: Nõuded aktivaatorite asukohale ja talitlusele

445.

EN 61316:1999

Tööstuslikud kaablirullid

446.

EN 61347-1:2015

Lampide juhtimisseadised. Osa 1: Üld- ja ohutusnõuded

447.

EN 61347-2-2:2012

Lampide juhtimisseadised. Osa 2-2: Erinõuded hõõglampide alalis- või vahelduvvoolutoitega elektroonilistele pinget vähendavatele muunduritele

448.

EN 61347-2-3:2011

Lampide juhtimisseadised. Osa 2-3: Erinõuded luminofoorlampide vahelduvvoolu- ja/või alalisvoolutoitega elektron-juhtimisseadistele

EN 61347-2-3:2011/AC:2011

449.

EN 61347-2-7:2012

Lampide juhtimisseadised. Osa 2-7: Erinõuded alalisvoolutoitega elektron-liiteseadistele hädavalgustuseks

EN 61347-2-7:2012/A1:2019

EN 61347-2-7:2012/A2:2022

450.

EN 61347-2-8:2001

Lampide juhtimisseadised. Osa 2-8: Erinõuded luminofoorlampide liiteseadistele

EN 61347-2-8:2001/A1:2006

EN 61347-2-8:2001/AC:2003

EN 61347-2-8:2001/AC:2010

451.

EN 61347-2-9:2013

Lampide juhtimisseadised. Osa 2-9: Erinõuded lahenduslampide (väljaarvatud luminofoorlampide) elektromagnetilistele liiteseadistele

452.

EN 61347-2-10:2001

Lampide juhtimisseadised. Osa 2-10: Erinõuded elektronvahelditele ja -muunduritele torukujuliste külmsüüte-lahenduslampide (neoonlampide) kõrgsagedustalitluseks

EN 61347-2-10:2001/A1:2009

EN 61347-2-10:2001/AC:2010

453.

EN 61347-2-11:2001

Lampide juhtimisseadised. Osa 2-11: Erinõuded mitmesugustele valgustitega kasutatavatele elektronahelatele

EN 61347-2-11:2001/AC:2002

EN 61347-2-11:2001/AC:2010

EN 61347-2-11:2001/A1:2019

454.

EN 61347-2-12:2005

Lampide juhtimisseadised. Osa 2-12: Lahenduslampide (väljaarvatult luminofoorlampide) alalis- või vahelduvvoolutoitega elektron-liiteseadised

EN 61347-2-12:2005/A1:2010

EN 61347-2-12:2005/AC:2010

455.

EN 61347-2-13:2014

Lampide juhtimisseadised. Osa 2-13: Erinõuded valgusdioodmoodulite alalis- või vahelduvvoolutoitelistele juhtimisseadistele

456.

EN IEC 61347-2-14:2018

Lampide juhtimisseadised. Osa 2-14: Erinõuded luminofoor-induktsioonlampide alalis- ja/või vahelduvvoolutoitelistele juhtimisseadistele

EN IEC 61347-2-14:2018/A11:2021

457.

EN 61386-1:2008

Elektrijuhistike torusüsteemid. Osa 1: Üldnõuded

EN 61386-1:2008/A1:2019

458.

EN 61386-21:2004

Elektrijuhistike torusüsteemid. Osa 21: Erinõuded. Jäigad torusüsteemid

EN 61386-21:2004/A11:2010

EN 61386-21:2004/AC:2004

459.

EN 61386-22:2004

Elektrijuhistike torusüsteemid. Osa 22: Erinõuded. Poolpaindlikud torusüsteemid

EN 61386-22:2004/A11:2010

EN 61386-22:2004/AC:2004

460.

EN 61386-23:2004

Elektrijuhistike torusüsteemid. Osa 23: Erinõuded. Paindlikud torusüsteemid

EN 61386-23:2004/A11:2010

EN 61386-23:2004/AC:2004

461.

EN 61386-24:2010

Elektrijuhistike torusüsteemid. Osa 24: Erinõuded. Maa-alused torusüsteemid

462.

EN 61386-25:2011

Elektrijuhistike torusüsteemid. Osa 25: Erinõuded. Torukinnitid

463.

EN 61439-1:2011

Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 1: Üldreeglid

464.

EN 61439-2:2011

Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 2: Jõuaparaadikoosted

465.

EN 61439-3:2012

Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 3: Jaotuskilbid, mida tohivad käsitada tavaisikud

EN 61439-3:2012/AC:2019-04

466.

EN 61439-4:2013

Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 4: Erinõuded ehituspaikade koostetele

467.

EN 61439-5:2015

Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 5: Avalike elektrivõrkude elektrijaotuskoosted

EN 61439-5:2015/AC:2015

468.

EN 61439-6:2012

Madalpingelised aparaadikoosted. Osa 6: Lattliinid

469.

EN 61534-1:2011

Lattmagistraalsüsteemid. Osa 1: Üldnõuded

EN 61534-1:2011/A1:2014

EN 61534-1:2011/A11:2021

EN 61534-1:2011/A2:2021

470.

EN 61534-21:2014

Elektrilised jõuliinisüsteemid. Osa 21: Erinõuded seinale või lakke kinnitatavatele jõuliinisüsteemidele

EN 61534-21:2014/A11:2021

471.

EN 61534-22:2014

Elektrilised jõuliinisüsteemid. Osa 22: Erinõuded põrandale või põranda alla paigaldatavatele jõuliinisüsteemidele

EN 61534-22:2014/A11:2021

472.

EN IEC 61535:2019

Paigaldus-pistikühendused püsivaks ühendamiseks kohtkindlates paigaldistes

473.

EN 61537:2007

Renn- ja redelsüsteemid kaablite paigaldamiseks

474.

EN 61549:2003

Mitmesugused lambid

EN 61549:2003/A3:2012

EN 61549:2003/A1:2005

EN 61549:2003/A2:2010

475.

EN 61557-1:2007

Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1 000  V ja alalispingega kuni 1 500  V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 1: Üldnõuded

476.

EN 61557-2:2007

Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1 000  V ja alalispingega kuni 1 500  V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 2: Isolatsioonitakistus

477.

EN 61557-3:2007

Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1 000  V ja alalispingega kuni 1 500  V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 3: Rikkesilmuse näivtakistus

478.

EN 61557-4:2007

Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1 000  V ja alalispingega kuni 1 500  V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 4: Maandusjuhtide ja potentsiaaliühtlustusjuhtide takistus

479.

EN 61557-5:2007

Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1 000  V ja alalispingega kuni 1 500  V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 5: Maandustakistus

480.

EN 61557-6:2007

Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1 000  V ja alalispingega kuni 1 500  V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 6: Rikkevoolukaitseaparaatide tõhusus TT-, TN- ja IT-süsteemides

481.

EN 61557-7:2007

Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1 000  V ja alalispingega kuni 1 500  V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 7: Faasijärjestus

482.

EN 61557-8:2015

Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1 000  V ja alalispingega kuni 1 500  V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 8: IT-süsteemide isolatsiooniseireseadmed

483.

EN 61557-9:2015

Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1 000  V ja alalispingega kuni 1 500  V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 9: Isolatsioonirikkelokatsiooniseadmed IT-süsteemides

EN 61557-9:2015/AC:2017-02

484.

EN 61557-10:2013

Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1 000  V ja alalispingega kuni 1 500  V. Kaitsesüsteemide katsetamis-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 10: Kombineeritud mõõteseadmed kaitseviiside katsetamiseks, mõõtmiseks ja seireks

485.

EN 61557-11:2009

Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1 000  V ja alalispingega kuni 1 500  V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 11: A- ja B-tüüpi rikkevooluseireseadmete tõhusus TT-, TN- ja IT-süsteemides

486.

EN IEC 61557-12:2022

Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1 000  V ja alalispingega kuni 1 500  V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 12: Talitluse mõõte- ja seireseadmed

487.

EN 61557-13:2011

Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1 000  V ja alalispingega kuni 1 500  V. Kaitsesüsteemide katsetamis-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 13: Käeshoitavad ja käsitsi kasutatavad voolutangid lekkevoolude mõõtmiseks elektrijaotussüsteemides

488.

EN 61557-14:2013

Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1 000  V ja alalispingega kuni 1 500  V. Kaitsesüsteemide katsetamis-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 14: Masinsüsteemide elektriseadmete ohutuse katsetamise seadmed

489.

EN 61557-15:2014

Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1 000  V ja alalispingega kuni 1 500  V. Kaitsesüsteemide katsetamis-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 15: IT-süsteemide isolatsiooniseireseadmete ja IT-süsteemide isolatsioonirikke tuvastamise seadmete funktsionaalse ohutuse nõuded

490.

EN 61557-16:2015

Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1 000  V ja alalispingega kuni 1 500  V. Kaitsesüsteemide katsetamis-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 16: Elektriseadmete ja/või meditsiiniliste elektriseadmete kaitseviiside tõhususe katsetamise seadmed

491.

EN IEC 61558-1:2019

Trafode, reaktorite, elektritoiteplokkide ja nende kombinatsioonide ohutus. Osa 1: Üldnõuded ja katsetused

492.

EN 61558-2-1:2007

Jõutrafode, elektrivarustusseadmete ja muude taoliste seadmete ohutus. Osa 2-1: Erinõuded ja katsetused üldkasutatavatele eraldustrafodele ja neid sisaldatavatele elektrivarustusseadmetele

493.

EN 61558-2-2:2007

Jõutrafode, elektrivarustusseadmete ja muude taoliste seadmete ohutus. Osa 2-2: Erinõuded juhtimistrafodele

494.

EN 61558-2-3:2010

Trafode, reaktorite, elektritoiteplokkide ja nende kombinatsioonide ohutus. Osa 2-3: Erinõuded gaasi- ja õlipõletite süütetrafodele ning nende katsetamine

495.

EN 61558-2-4:2009

Jõutrafode, elektrivarustusseadmete ja muude taoliste seadmete ohutus tööpingetel kuni 1 100  V. Osa 2-4: Erinõuded ja katsetused üldkasutatavatele eraldustrafodele ja elektrivarustusseadmetele, mis sisaldavad eraldustrafosid

496.

EN 61558-2-5:2010

Trafode, reaktorite, elektritoiteplokkide ja nende kombinatsioonide ohutus. Osa 2-5: Erinõuded pardlitrafodele ja pardlitoiteplokkidele ning nende katsetamine

497.

EN 61558-2-6:2009

Jõutrafode, elektrivarustusseadmete ja muude taoliste seadmete ohutus. Osa 2-6: Erinõuded üldkasutatavatele kaitseeraldustrafodele

498.

EN 61558-2-7:2007

Jõutrafode, elektrivarustusseadmete ja muude taoliste seadmete ohutus. Osa 2-7: Erinõuded ja katsetused mänguasjade trafodele ja toiteseadmetele

499.

EN 61558-2-8:2010

Trafode, reaktorite, elektritoiteplokkide ja nende kombinatsioonide ohutus. Osa 2-8: Erinõuded kõlistitrafodele ja kõlistitoiteplokkidele ning nende katsetamine

500.

EN 61558-2-9:2011

Trafode, reaktorite, elektritoiteplokkide ja nende kombinatsioonide ohutus. Osa 2-9: Erinõuded ja katsetamisviisid III klassi volframhõõglamp-käsivalgustite trafodele ja elektritoiteplokkidele

501.

EN 61558-2-12:2011

Trafode, reaktorite, elektritoiteplokkide ja nende kombinatsioonide ohutus. Osa 2-12: Erinõuded ja katsetamisviisid konstantpingetrafodele ja konstantpinge-toiteplokkidele

502.

EN 61558-2-13:2009

Jõutrafode, elektrivarustusseadmete ja muude taoliste seadmete ohutus tööpingetel kuni 1 100  V. Osa 2-13: Erinõuded ja katsetused üldkasutatavatele autotrafodele ja elektrivarustusseadmetele, mis sisaldavad autotrafosid

503.

EN 61558-2-14:2013

Trafode, reaktorite, elektritoiteplokkide ja nende kombinatsioonide ohutus. Osa 2-14: Erinõuded ja katsetamisviisid reguleeritavatele trafodele ja reguleeritavaid trafosid sisaldavatele elektritoiteplokkidele

504.

EN 61558-2-15:2012

Trafode, reaktorite, elektritoiteplokkide ja nende kombinatsioonide ohutus. Osa 2-15: Erinõuded meditsiinipaikade kaitseeraldustrafodele ja nende katsetamine

505.

EN 61558-2-16:2009

Pingele kuni 1 100  V ettenähtud transformaatorite, reaktorite, energiavarustusüksuste ja muude taoliste seadmete ohutus. Osa 2-16: Erinõuded ja katsetusviisid lülitatavatele energiavarustusüksustele ja nende jaoks ettenähtud trafodele

EN 61558-2-16:2009/A1:2013

506.

EN 61558-2-20:2011

Trafode, reaktorite, elektritoiteplokkide ja nende kombinatsioonide ohutus. Osa 2-20: Erinõuded väikereaktoritele ning nende katsetamine

507.

EN 61558-2-23:2010

Trafode, reaktorite, elektritoiteplokkide ja nende kombinatsioonide ohutus. Osa 2-23: Erinõuded ehituspaikade trafodele ja elektritoiteplokkidele ning nende katsetamine

508.

EN 61558-2-26:2013

Trafode, reaktorite, elektritoiteplokkide ja nende kombinatsioonide ohutus. Osa 2-26: Erinõuded ja katsetused energiasalvestus- ja muuotstarbeliste seadmete trafodele ja elektritoiteplokkidele

509.

EN 61643-11:2012

Madalpingelised liigpingekaitseseadmed. Osa 11: Madalpingeliste jõuvõrkudega ühendatud liigpingekaitseseadmed, Nõuded ja katsetusmeetodid

EN 61643-11:2012/A11:2018

510.

EN 61643-21:2001

Madalpingelised liigpinge kaitseseadmed. Osa 21: Liigpinge kaitseseadmed, mis on ühendatud madalpingeliste elektrisüsteemidega. Nõuded ja katsed

EN 61643-21:2001/A1:2009

EN 61643-21:2001/A2:2013

511.

EN 61643-31:2019

Madalpingelised liigpingekaitsevahendid. Osa 31: Nõuded ja katsetusmeetodid fotoelektriliste paigaldiste liigpingekaitsevahenditele

512.

EN IEC 61730-1:2018

Fotoelektriliste moodulite ohutusnõuded. Osa 1: Konstruktsiooninõuded

EN IEC 61730-1:2018/AC:2018-06

513.

EN IEC 61730-2:2018

Fotoelektriliste moodulite ohutusnõuded. Osa 2: Katsetusnõuded

EN IEC 61730-2:2018/AC:2018-06

514.

EN 61770:2009

Veevõrguga ühendatud elektriseadmed. Tagasivoolu ja voolikute tõrke vältimine

EN 61770:2009/AC:2011

515.

EN 61800-5-1:2007

Reguleeritava kiirusega elektriajamisüsteemid. Osa 5-1: Ohutusnõuded. Elektrilised, soojuslikud ja energeetilised nõuded

EN 61800-5-1:2007/A1:2017

EN 61800-5-1:2007/A11:2021

516.

EN 61812-1:2011

Ajareleed tööstuslikuks kasutuseks. Osa 1: Nõuded ja katsetused

517.

EN IEC 61851-1:2019

Elektrisõidukite juhtivuslik laadimissüsteem. Osa 1: Üldnõuded

518.

EN 61851-21:2002

Elektrisõidukite juhtivuslik laadimissüsteem. Osa 21: Elektrisõidukite nõuded juhtivuslikule ühendusele vahelduv- või alalisvoolutoitega

519.

EN 61851-23:2014

Elektrisõidukite juhtivuslik laadimissüsteem. Osa 23: Alalisvoolu-elektrisõidukite laadimisjaamad

EN 61851-23:2014/AC:2016-06

520.

EN 61851-24:2014

Elektrisõidukite juhtivuslik laadimissüsteem. Osa 24: Alalisvoolulaadimise kontrolli digitaalkommunikatsioon elektrisõiduki alalisvoolu-laadimisjaama ja elektrisõiduki vahel

EN 61851-24:2014/AC:2015

521.

EN 61869-1:2009

Mõõtetrafod. Osa 1: Üldnõuded

522.

EN 61869-2:2012

Mõõtetrafod. Osa 2: Lisanõuded voolutrafodele

523.

EN 61869-3:2011

Mõõtetrafod. Osa 3: Lisanõuded induktiivpingetrafodele

524.

EN 61869-4:2014

Mõõtetrafod. Osa 4: Lisanõuded ühitatud trafodele

EN 61869-4:2014/AC:2014

525.

EN 61869-5:2011

Mõõtetrafod. Osa 5: Lisanõuded mahtuvuslikele pingetrafodele

EN 61869-5:2011/AC:2015

526.

EN IEC 61914:2021

Elektripaigaldiste kaabliklambrid

527.

EN 61921:2003

Jõukondensaatorid. Madalpingelised võimsusteguri parandamise kondensaatorpatareid

528.

EN 61995-1:2008

Majapidamis- ja muude taoliste valgustite ühendusseadised. Osa 1: Üldnõuded

EN 61995-1:2008/A1:2017

EN 61995-1:2008/A11:2021

529.

EN 61995-2:2009

Majapidamis- ja muude taoliste valgustite ühendusseadised. Osa 2: Valgustite ühendusseadiste standardilehed

530.

EN 62020:1998

Elektrilised abiseadmed. Rikkevoolunäiturid kodumajapidamis- ja muuks taoliseks kasutamiseks

EN 62020:1998/A1:2005

531.

EN 62026-1:2007

Madalpingelised lülitusaparaadid. Kontrolleri ja aparaadi vahelised liidesed. Osa 1: Üldreeglid

532.

EN 62026-2:2013

Madalpingelised lülitus- ja juhtimisaparaadid. Kontrolleri ja seadme vahelised liidesed. Osa 2: Aktivaator-andur-liides

533.

EN 62026-3:2015

Madalpingelised lülitusaparaadid. Kontrolleri ja aparaadi vahelised liidesed. Osa 3: Seadmevõrk

EN 62026-3:2015/AC:2019-12

534.

EN 62026-7:2013

Madalpingelised lülitus- ja juhtimisaparaadid. Kontrolleri ja seadme vahelised liidesed. Osa 7: Kommunikatsioonisüsteem CompoNet

535.

EN IEC 62031:2020

Üldtarbevalgustuse leedmoodulid. Ohutusnõuded

EN IEC 62031:2020/A11:2021

536.

EN 62035:2014

Lahenduslambid (väljaarvatult luminofoorlambid). Ohutusnõuded

EN 62035:2014/A1:2019

537.

EN IEC 62040-1:2019

Katkematu toite süsteemid. Osa 1: Ohutusnõuded

EN IEC 62040-1:2019/A11:2021

538.

EN 62080:2009

Majapidamises ja muudel taolistel eesmärkidel kasutatavad helisignaaliseadmed

539.

EN 62094-1:2003

Signaallambiplokid kohtkindlatele majapidamis- ja muudele taolistele elektripaigaldistele. Osa 1: Üldnõuded

EN 62094-1:2003/A11:2003

540.

EN 62109-1:2010

Fotoelektrilistes elektrivarustussüsteemides kasutatavate energiamuundurite ohutus. Osa 1: Üldnõuded

541.

EN 62109-2:2011

Fotoelektrilistes elektrivarustussüsteemides kasutatavate energiamuundurite ohutus. Osa 2: Erinõuded vahelditele

542.

EN 62135-1:2015

Takistuskeevitusseadmed. Osa 1: Projekteerimise, valmistamise ja paigaldamise ohutusnõuded

EN 62135-1:2015/AC:2016-02

543.

EN 62196-1:2014

Pistikud, pistikupesad, sõiduki-pistikühendused ja sõidukisisendid. Elektrisõidukite juhtivuslik laadimine. Osa 1: Üldnõuded

544.

EN 62196-2:2012

Pistikud, pistikupesad, sõiduki-pistikühendused ja sõidukisisendid. Elektrisõidukite juhtivuslik laadimine. Osa 2: Kontaktsõrmedel ja -pesadel põhinevate vahelduvvooluseadiste mõõtmelise ühilduvuse ja vahetatavuse nõuded

EN 62196-2:2012/A12:2014/AC:2014

EN 62196-2:2012/A12:2014

EN 62196-2:2012/A11:2013

545.

EN 62196-3:2014

Pistikud, pistikupesad, sõiduki-pistikühendused ja sõidukisisendid. Elektrisõidukite juhtivuslik laadimine. Osa 3: Kontaktsõrmedel ja -pesadel põhinevate alalisvoolu- ja vahelduvvoolu/alalisvoolu-sõiduki-pistikühenduste mõõtmelise ühilduvuse ja vahetatavuse nõuded

546.

EN 62208:2011

Madalpingeliste aparaadikoostete tühjad ümbrised. Üldnõuded

547.

EN 62233:2008

Inimesele toimivate majapidamis- ja muude taoliste seadmete elektromagnetväljade mõõtmismeetodid

EN 62233:2008/AC:2008

548.

EN 62253:2011

Fotoelektrilised pumbasüsteemid. Projekteerimisnõuded ja toimivusmõõtmised

549.

EN IEC 62275:2019

Juhistike ehitus. Elektripaigaldiste juhtmeköidised

550.

EN 62282-3-100:2012

Kütuseelementide kasutamistehnika. Osa 3-100: Kohtkindlad kütuseelement-energiaallikad. Ohutus

551.

EN 62282-3-300:2012

Kütuseelementide kasutamistehnika. Osa 3-300: Kohtkindlad kütuseelement-energiaallikad. Paigaldamine

552.

EN 62282-5-1:2012

Kütuseelementide kasutamistehnika. Osa 5-1: Kantavad kütuseelement-energiaallikad. Ohutus

553.

EN 62310-1:2005

Staatilised ülekandesüsteemid. Osa 1: Üld- ja ohutusnõuded

554.

EN 62311:2008

Elektroonika- ja elektriseadmete iseloomustus inimesele toimivate elektromagnetväljade (0 Hz kuni 300 GHz) piiramise järgi

555.

EN 62368-1:2014

Audio-, video-, informatsiooni- ja sidetehnoloogia seadmed. Osa 1: Ohutusnõuded (IEC 62368-1:2014, muudetud)

EN 62368-1:2014/AC:2015

556.

EN 62395-1:2013

Elektrilised trass-takistuskuumutussüsteemid tööstuslikeks ja kaubanduslikeks rakendusteks. Osa 1: Üld- ja katsenõuded

557.

EN 62423:2012

Majapidamises ja muuks taoliseks kasutamiseks ette nähtud, tüüpidesse F ja B kuuluvad rikkevoolukaitselülitid sisseehitatud liigvoolukaitsega või ilma selleta

EN 62423:2012/A11:2021

EN 62423:2012/A12:2022

558.

EN 62444:2013

Elektripaigaldiste läbiviiktihendid

559.

EN 62471:2008

Lampide ja lampseadmete fotobioloogiline ohutus

560.

EN 62477-1:2012

Jõupooljuht-muundussüsteemide ja -muundusseadmete ohutusnõuded. Osa 1: Üldnõuded

EN 62477-1:2012/A11:2014

EN 62477-1:2012/A1:2017

EN 62477-1:2012/A12:2021

561.

EN 62479:2010

Väikesevõimsuseliste elektroonika- ja elektriseadmete hindamine nende vastavuse järgi inimesele toimivate elektromagnetväljade (10 MHz kuni 300 GHz) lubatavatele piirväärtustele

562.

EN 62493:2010

Valgustusseadmete hindamine inimesele toimivate elektromagnetväljade järgi

563.

EN 62532:2011

Luminofoor-induktsioonlambid. Ohutusjuhised

564.

EN 62549:2011

Kaablite kohtkindla ja paindliku lahtise asetuse süsteemid

565.

EN 62560:2012

Ballastseadist sisaldavad üldtarbevalgustuse valgusdioodlambid pingega üle 50 V. Ohutusnõuded

EN 62560:2012/A1:2015

EN 62560:2012/A1:2015/AC:2015

EN 62560:2012/AC:2015

EN 62560:2012/A11:2019

566.

EN 62606:2013

Põhinõuded elektrikaare avastamise seadistele

EN 62606:2013/A1:2017

567.

EN 62626-1:2014

Kapseldatud madalpingelised lülitusaparaadid. Osa 1: Väljapoole IEC 60947-3 käsitlusala jäävad kapseldatud lahutuslülitid kaitselahutuse tagamiseks remondi- ja hooldustöödel

568.

HD 62640:2015

Rikkevoolukaitseseadised liigvoolukaitsega või ilma selleta majapidamises ja muul taolisel viisil kasutatavatele pistikupesadele

569.

EN 62776:2015

Kahesoklilised leedlambid sirgete luminofoorlampide asendamiseks. Ohutusnõuded

570.

EN 62868:2015

Orgaanilised üldvalgustus-valgusdioodpaneelid. Ohutusnõuded

571.

EN 62949:2017

Erinõuded info- ja kommunikatsioonivõrku ühendatavate seadmete ohutusele

572.

EN 63024:2018

Nõuded majapidamis- ja muudes taolistes paigaldistes kasutatavate kaitselülitite ning liigvooluvabastiga ja liigvooluvabastita rikkevoolukaitselülitite automaatsetele taaslülitusseadistele

573.

EN IEC 63044-3:2018

Kodu- ja hooneelektroonikasüsteemid ning hoone automaatika- ja juhtimissüsteemid. Osa 3: Elektriohutusnõuded


II LISA

 

Standardi tähis

Kustutamise kuupäev

1.

EN 60335-2-24:2010

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-24: Erinõuded külmutusseadmetele, jäätise- ja jäävalmistitele

EN 60335-2-24:2010/A1:2019

EN 60335-2-24:2010/A11:2020

EN 60335-2-24:2010/A2:2019

Piirang: Direktiivi 2014/35/EL artiklis 3 osutatud ja kõnealuse direktiivi I lisas sätestatud vastavatele ohutuseesmärkidele vastavuse eelduse kohaldamisel:

a)

punkti 30.2 tekst „an area exceeding 75 cm2“ asendatakse tekstiga „a total area exceeding 75 cm2 (75 cm2 shall be considered the sum of all holes in back part of an appliance)“;

b)

punkti 30.2.101 tekst „an area not exceeding 75 cm2“ asendatakse tekstiga „a total area not exceeding 75 cm2 (75 cm2 shall be considered the sum of all holes in back part of an appliance).“

13.6.2025

2.

EN 60335-2-30:2009

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-30: Erinõuded ruumikütteseadmetele

EN 60335-2-30:2009/A11:2012

EN 60335-2-30:2009/AC:2010

EN 60335-2-30:2009/AC:2014

EN 60335-2-30:2009/A1:2020

EN 60335-2-30:2009/A12:2020

17.9.2024

3.

EN 60598-2-22:2014

Valgustid. Osa 2-22: Erinõuded. Valgustid hädavalgustuseks

EN 60598-2-22:2014/AC:2015

EN 60598-2-22:2014/AC:2016-05

EN 60598-2-22:2014/AC:2016-09

EN 60598-2-22:2014/A1:2020

11.7.2024

11.

EN 61347-2-7:2012

Lampide juhtimisseadised. Osa 2-7: Erinõuded alalisvoolutoitega elektron-liiteseadistele hädavalgustuseks

EN 61347-2-7:2012/A1:2019

11.7.2024

12.

EN 62423:2012

Majapidamises ja muuks taoliseks kasutamiseks ette nähtud, tüüpidesse F ja B kuuluvad rikkevoolukaitselülitid sisseehitatud liigvoolukaitsega või ilma selleta

EN 62423:2012/A11:2021

17.9.2024


III LISA

Nr

Standardi tähis

Kustutamise kuupäev

1.

HD 361 S3:1999

Kaablite tähistussüsteem

HD 361 S3:1999/A1:2006,

HD 361 S3:1999/AC:1999

13.6.2025

2.

HD 605 S2:2008

Elektrikaablid. Lisakatsetusmeetodid

HD 605 S2:2008/AC:2010

13.6.2025

3.

EN 50363-0:2011

Madalpingeliste jõukaablite isoleer-, mantli- ja kattematerjalid. Osa 0: Üldsissejuhatus

13.6.2025

4.

EN 50363-1:2005

Madalpingeliste jõukaablite isoleer-, mantli- ja kattematerjalid. Osa 1: Võrkstruktuuriga elastomeer-isoleerkompaundid

13.6.2025

5.

EN 50363-2-1:2005

Madalpingeliste jõukaablite isoleer-, mantli- ja kattematerjalid. Osa 2-1: Võrkstruktuuriga elastomeer-mantlikompaundid

EN 50363-2-1:2005/A1:2011

13.6.2025

6.

EN 50363-2-2:2005

Madalpingeliste jõukaablite isoleer-, mantli- ja kattematerjalid. Osa 2-2: Võrkstruktuuriga elastomeer-kattekompaundid

13.6.2025

7.

EN 50363-3:2005

Madalpingeliste jõukaablite isoleer-, mantli- ja kattematerjalid. Osa 3: Polüvinüülkloriid-isoleerkompaundid

EN 50363-3:2005/A1:2011

13.6.2025

8.

EN 50363-4-1:2005

Madalpingeliste jõukaablite isoleer-, mantli- ja kattematerjalid. Osa 4-1: Polüvinüülkloriid-mantlikompaundid

13.6.2025

9.

EN 50363-4-2:2005

Madalpingeliste jõukaablite isoleer-, mantli- ja kattematerjalid. Osa 4-2: Polüvinüülkloriid-kattekompaundid

13.6.2025

10.

EN 50363-5:2005

Madalpingeliste jõukaablite isoleer-, mantli- ja kattematerjalid. Osa 5: Halogeenivabad võrkstruktuuriga isoleerkompaundid

EN 50363-5:2005/A1:2011

13.6.2025

11.

EN 50363-6:2005

Madalpingeliste jõukaablite isoleer-, mantli- ja kattematerjalid. Osa 6: Halogeenivabad võrkstruktuuriga mantlikompaundid

EN 50363-6:2005/A1:2011

13.6.2025

12.

EN 50363-7:2005

Madalpingeliste jõukaablite isoleer-, mantli- ja kattematerjalid. Osa 7: Halogeenivabad termoplastilised isoleerkompaundid

13.6.2025

13.

EN 50363-8:2005

Madalpingeliste jõukaablite isoleer-, mantli- ja kattematerjalid. Osa 8: Halogeenivabad termoplastilised mantlikompaundid

EN 50363-8:2005/A1:2011

13.6.2025

14.

EN 50363-9-1:2005

Madalpingeliste jõukaablite isoleer-, mantli- ja kattematerjalid. Osa 9-1: Mitmesugused isoleerkompaundid. Võrkstruktuuriga polüvinüülkloriid

13.6.2025

15.

EN 50363-10-1:2005

Madalpingeliste jõukaablite isoleer-, mantli- ja kattematerjalid. Osa 10-1: Mitmesugused mantlikompaundid. Võrkstruktuuriga polüvinüülkloriid

13.6.2025

16.

EN 50363-10-2:2005

Madalpingeliste jõukaablite isoleer-, mantli- ja kattematerjalid. Osa 10-2: Mitmesugused mantlikompaundid. Termoplastiline polüuretaan

13.6.2025

17.

EN 50395:2005

Madalpingeliste jõukaablite elektrilised katsetusmeetodid

EN 50395:2005/A1:2011

13.6.2025

18.

EN 50396:2005

Madalpingeliste jõukaablite mitteelektrilised katsetusmeetodid

EN 50396:2005/A1:2011

13.6.2025

19.

EN 50497:2007

Soovitatavad katsetusmeetodid polüvinüülkloriidisolatsiooniga ja -mantliga kaablite plastifikaatori eraldumise riski hindamiseks

13.6.2025

20.

EN 50565-1:2014

Juhtmed ja kaablid. Juhis tugevvoolujuhtmete ja -kaablite kasutamiseks nimipingel kuni 450/750 V (U0/U). Osa 1: Üldjuhis

13.6.2025

21.

EN 50565-2:2014

Juhtmed ja kaablid. Juhis tugevvoolujuhtmete ja -kaablite kasutamiseks nimipingel kuni 450/750 V (U0/U). Osa 2: Erijuhis standardis EN 50525 käsitletud juhtme- ja kaabliliikidele

13.6.2025

22.

EN 60228:2005

Kaablite sooned

EN 60228:2005/AC:2005

13.6.2025

23.

EN 60332-1-1:2004

Elektriliste ja optiliste kiudkaablite katsetamine tulekahju tingimustes. Osa 1-1: Katse tule vertikaalse leviku määramiseks üksiku isoleeritud juhtme või kaabli ulatuses. Aparatuur

EN 60332-1-1:2004/A1:2015

13.6.2025

24.

EN 60332-1-2:2004

Elektriliste ja optiliste kiudkaablite katsetamine tulekahju tingimustes. Osa 1-2: Katse tule vertikaalse leviku määramiseks üksiku isoleeritud juhtme või kaabli ulatuses. 1 kW eelsegunenud leegi puhul kohaldatav protseduur

EN 60332-1-2:2004/A1:2015

13.6.2025

25.

EN 60332-1-3:2004

Elektriliste ja optiliste kiudkaablite katsetamine tulekahju tingimustes. Osa 1-3: Katse tule vertikaalse leviku määramiseks üksiku isoleeritud juhtme või kaabli ulatuses. Põlevate tilkade/osakeste määramise protseduur

EN 60332-1-3:2004/A1:2015

13.6.2025

26.

EN 60332-2-1:2004

Elektriliste ja optiliste kiudkaablite katsetamine tulekahju tingimustes. Osa 2-1: Katse tule vertikaalse leviku määramiseks üksiku isoleeritud väikejuhtme või kaabli ulatuses. Aparatuur

13.6.2025

27.

EN 60332-2-2:2004

Elektriliste ja optiliste kiudkaablite katsetamine tulekahju tingimustes. Osa 2-2: Katse tule vertikaalse leviku määramiseks üksiku isoleeritud väikejuhtme või kaabli ulatuses. Hajutatud leegi puhul kohaldatav protseduur

13.6.2025

28.

EN 60332-3-10:2009

Elektriliste ja kiudoptiliste kaablite katsetamine tuleoludes. Osa 3-10: Püstselt kimpudena paigaldatud juhtmete või kaablite katsetamine püstleegi levikule. Aparatuur

13.6.2025

29.

EN 60332-3-21:2009

Elektriliste ja kiudoptiliste kaablite ja isoleerjuhtmete katsetamine tuleoludes. Osa 3-21: Püstselt kimpudena paigaldatud isoleerjuhtmete ja kaablite katsetamine püstleegi levikule. Katsetusviis A F/R

13.6.2025

30.

EN 60332-3-22:2009

Elektriliste ja kiudoptiliste kaablite katsetamine tuleoludes. Osa 3-22: Püstselt kimpudena paigaldatud juhtmete või kaablite katsetamine püstleegi levikule. Kategooria A

13.6.2025

31.

EN 60332-3-23:2009

Elektriliste ja kiudoptiliste kaablite katsetamine tuleoludes. Osa 3-23: Püstselt kimpudena paigaldatud juhtmete või kaablite katsetamine püstleegi levikule. Kategooria B

13.6.2025

32.

EN 60332-3-24:2009

Elektriliste ja kiudoptiliste kaablite katsetamine tuleoludes. Osa 3-24: Püstselt kimpudena paigaldatud juhtmete või kaablite katsetamine püstleegi levikule. Kategooria C

13.6.2025

33.

EN 60332-3-25:2009

Elektriliste ja kiudoptiliste kaablite katsetamine tuleoludes. Osa 3-25: Püstselt kimpudena paigaldatud juhtmete või kaablite katsetamine püstleegi levikule. Kategooria D

13.6.2025

34.

EN 60335-2-11:2010

Majapidamis- ja muud taolised elektriseadmed. Ohutus. Osa 2-11: Erinõuded trummelkuivatitele

EN 60335-2-11:2010/A11:2012

EN 60335-2-11:2010/A1:2015

17.9.2024

35.

EN 60598-1:2015

Valgustid. Osa 1: Üldnõuded ja katsetused

EN 60598-1:2015/AC:2015

EN 60598-1:2015/AC:2016

EN 60598-1:2015/AC:2017-05

EN 60598-1:2015/A1:2018

11.7.2024

36.

EN 60598-2-11:2013

Valgustid. Osa 2-11: Erinõuded. Akvaariumivalgustid

17.9.2024

37.

EN 60754-1:2014

Katsetused materjalide põlemisel kaablitest ja isoleerjuhtmetest eralduvatele gaasidele. Osa 1: Halogeenhappegaasi koguse kindlaksmääramine

13.6.2025

38.

EN 60754-2:2014

Katsetused materjalide põlemisel kaablitest ja isoleerjuhtmetest eralduvatele gaasidele. Osa 2: Gaaside happesusastme (pH väärtuse mõõtmise teel) ja juhtivuse kindlaksmääramine

13.6.2025

39.

EN 60811-100:2012

Elektrilised kaablid ja optilised kiudkaablid. Mittemetallmaterjalide katsetusviisid. Osa 100: Üldnõuded

13.6.2025

40.

EN 60811-201:2012

Elektrilised kaablid ja optilised kiudkaablid. Mittemetallmaterjalide katsetusviisid. Osa 201: Üldkatsetused. Isolatsiooni paksuse mõõtmine

13.6.2025

41.

EN 60811-202:2012

Elektrilised kaablid ja optilised kiudkaablid. Mittemetallmaterjalide katsetusviisid. Osa 202: Üldkatsetused. Mittemetallmantli paksuse mõõtmine

13.6.2025

42.

EN 60811-203:2012

Elektrilised kaablid ja optilised kiudkaablid. Mittemetallmaterjalide katsetusviisid. Osa 203: Üldkatsetused. Üldmõõtmete mõõtmine

13.6.2025

43.

EN 60811-301:2012

Elektrilised kaablid ja optilised kiudkaablid. Mittemetallmaterjalide katsetusviisid. Osa 301: Elektrilised katsetused. Täitekompaundide elektrilise läbitavuse mõõtmine temperatuuril 23 °C

13.6.2025

44.

EN 60811-302:2012

Elektrilised kaablid ja optilised kiudkaablid. Mittemetallmaterjalide katsetusviisid. Osa 302: Elektrilised katsetused. Täitekompaundide alalisvoolu-eritakistuse mõõtmine temperatuuril 23 °C ja 100 °C

13.6.2025

45.

EN 60811-401:2012

Elektrilised kaablid ja optilised kiudkaablid. Mittemetallmaterjalide katsetusviisid. Osa 401: Mitmesugused katsetused. Soojusliku vanandamise viisid. Vanandamine õhkahjus

13.6.2025

46.

EN 60811-402:2012

Elektrilised kaablid ja optilised kiudkaablid. Mittemetallmaterjalide katsetusviisid. Osa 402: Mitmesugused katsetused. Veeimavuskatsetused

13.6.2025

47.

EN 60811-403:2012

Elektrilised kaablid ja optilised kiudkaablid. Mittemetallmaterjalide katsetusviisid. Osa 403: Mitmesugused katsetused. Võrkstruktuuriga kompaundide osoonikindluskatsetus

13.6.2025

48.

EN 60811-404:2012

Elektrilised kaablid ja optilised kiudkaablid. Mittemetallmaterjalide katsetusviisid. Osa 404: Mitmesugused katsetused. Mantlite katsetamine õlisse sukeldamise teel

13.6.2025

49.

EN 60811-405:2012

Elektrilised kaablid ja optilised kiudkaablid. Mittemetallmaterjalide katsetusviisid. Osa 405: Mitmesugused katsetused. Polüvinüülkloriidisolatsiooni ja polüvinüülkloriidmantlite soojusliku stabiilsuse katsetamine

13.6.2025

50.

EN 60811-406:2012

Elektrilised kaablid ja optilised kiudkaablid. Mittemetallmaterjalide katsetusviisid. Osa 406: Mitmesugused katsetused. Polüeteen- ja polüpropeenkompaundide vastupidavus löökpragunemisele

13.6.2025

51.

EN 60811-407:2012

Elektrilised kaablid ja optilised kiudkaablid. Mittemetallmaterjalide katsetusviisid. Osa 407: Mitmesugused katsetused. Polüeteen- ja polüpropeenkompaundide massi suurenemise mõõtmine

13.6.2025

52.

EN 60811-408:2012

Elektrilised kaablid ja optilised kiudkaablid. Mittemetallmaterjalide katsetusviisid. Osa 408: Mitmesugused katsetused. Polüeteen- ja polüpropeenkompaundide pikaajalise stabiilsuse katsetamine

13.6.2025

53.

EN 60811-409:2012

Elektrilised kaablid ja optilised kiudkaablid. Mittemetallmaterjalide katsetusviisid. Osa 409: Mitmesugused katsetused. Termoplastilise isolatsiooni ja mantlite massikao katsetamine

13.6.2025

54.

EN 60811-410:2012

Elektrilised kaablid ja optilised kiudkaablid. Mittemetallmaterjalide katsetusviisid. Osa 410: Mitmesugused katsetused. Polüolefiinisolatsiooniga soonte vaskkatalüütilise oksüdatsioondegradeerumise katsetamisviis

13.6.2025

55.

EN 60811-411:2012

Elektrilised kaablid ja optilised kiudkaablid. Mittemetallmaterjalide katsetusviisid. Osa 411: Mitmesugused katsetused. Täitekompaundide madalatemperatuuriline rabestumine

13.6.2025

56.

EN 60811-412:2012

Elektrilised kaablid ja optilised kiudkaablid. Mittemetallmaterjalide katsetusviisid. Osa 412: Mitmesugused katsetused. Soojusliku vanandamise viisid. Vanandamine kinnises õhkanumas

13.6.2025

57.

EN 60811-501:2012

Elektrilised kaablid ja optilised kiudkaablid. Mittemetallmaterjalide katsetusviisid. Osa 501: Mehaanilised katsetused. Isoleer- ja mantlikompaundide katsetamine mehaaniliste tunnussuuruste kindlakstegemiseks

13.6.2025

58.

EN 60811-502:2012

Elektrilised kaablid ja optilised kiudkaablid. Mittemetallmaterjalide katsetusviisid. Osa 502: Mehaanilised katsetused. Isolatsiooni kokkutõmbuvuse katsetamine

13.6.2025

59.

EN 60811-503:2012

Elektrilised kaablid ja optilised kiudkaablid. Mittemetallmaterjalide katsetusviisid. Osa 503: Mehaanilised katsetused. Mantlite kokkutõmbuvuse katsetamine

13.6.2025

60.

EN 60811-504:2012

Elektrilised kaablid ja optilised kiudkaablid. Mittemetallmaterjalide katsetusviisid. Osa 504: Mehaanilised katsetused. Isolatsiooni ja mantlite katsetamine paindele madalal temperatuuril

13.6.2025

61.

EN 60811-505:2012

Elektrilised kaablid ja optilised kiudkaablid. Mittemetallmaterjalide katsetusviisid. Osa 505: Mehaanilised katsetused. Isolatsiooni ja mantlite deformeerimine madalal temperatuuril

13.6.2025

62.

EN 60811-506:2012

Elektrilised kaablid ja optilised kiudkaablid. Mittemetallmaterjalide katsetusviisid. Osa 506: Mehaanilised katsetused. Isolatsiooni ja mantlite löökkatsetamine madalal temperatuuril

13.6.2025

63.

EN 60811-507:2012

Elektrilised kaablid ja optilised kiudkaablid. Mittemetallmaterjalide katsetusviisid. Osa 507: Mehaanilised katsetused. Võrkstruktuuriga materjalide kuumdeformatsiooni katsetamine

13.6.2025

64.

EN 60811-508:2012

Elektrilised kaablid ja optilised kiudkaablid. Mittemetallmaterjalide katsetusviisid. Osa 508: Mehaanilised katsetused. Isolatsiooni ja mantlite survekatsetamine kõrgel temperatuuril

13.6.2025

65.

EN 60811-509:2012

Elektrilised kaablid ja optilised kiudkaablid. Mittemetallmaterjalide katsetusviisid. Osa 509: Mehaanilised katsetused. Isolatsiooni ja mantlite vastupidavuse katsetamine pragunemisele kõrgel temperatuuril (katsetamine temperatuurilöögile)

13.6.2025

66.

EN 60811-510:2012

Elektrilised kaablid ja optilised kiudkaablid. Mittemetallmaterjalide katsetusviisid. Osa 510: Mehaanilised katsetused. Polüeteen- ja polüpropeenkompaundide erikatsetused. Mähkimiskatsetus pärast soojuslikku vanandamist õhus

13.6.2025

67.

EN 60811-511:2012

Elektrilised kaablid ja optilised kiudkaablid. Mittemetallmaterjalide katsetusviisid. Osa 511: Mehaanilised katsetused. Polüeteenkompaundide sulavoolamisindeksi mõõtmine

13.6.2025

68.

EN 60811-512:2012

Elektrilised kaablid ja optilised kiudkaablid. Mittemetallmaterjalide katsetusviisid. Osa 512: Mehaanilised katsetused. Polüeteen- ja polüpropeenkompaundide erikatsetused. Tõmbetugevus ja katkemisdeformatsioon pärast eelkäitlust kõrgemal temperatuuril

13.6.2025

69.

EN 60811-513:2012

Elektrilised kaablid ja optilised kiudkaablid. Mittemetallmaterjalide katsetusviisid. Osa 513: Mehaanilised katsetused. Polüeteen- ja polüpropeenkompaundide erikatsetused. Mähkimiskatsetus pärast eelkäitlust

13.6.2025

70.

EN 60811-601:2012

Elektrilised kaablid ja optilised kiudkaablid. Mittemetallmaterjalide katsetusviisid. Osa 601: Füüsikalised katsetused. Täitekompaundide tilktäpi mõõtmine

13.6.2025

71.

EN 60811-602:2012

Elektrilised kaablid ja optilised kiudkaablid. Mittemetallmaterjalide katsetusviisid. Osa 602: Füüsikalised katsetused. Õli eraldamine täitekompaundidest

13.6.2025

72.

EN 60811-603:2012

Elektrilised kaablid ja optilised kiudkaablid. Mittemetallmaterjalide katsetusviisid. Osa 603: Füüsikalised katsetused. Täitekompaundide happearvu mõõtmine

13.6.2025

73.

EN 60811-604:2012

Elektrilised kaablid ja optilised kiudkaablid. Mittemetallmaterjalide katsetusviisid. Osa 604: Füüsikalised katsetused. Korrodeerivate komponentide puudumise mõõtmine täitekompaundides

13.6.2025

74.

EN 60811-605:2012

Elektrilised kaablid ja optilised kiudkaablid. Mittemetallmaterjalide katsetusviisid. Osa 605: Füüsikalised katsetused. Mustsüsi- ja/või mineraaltäiteaine mõõtmine polüeteenkompaundides

13.6.2025

75.

EN 60811-606:2012

Elektrilised kaablid ja optilised kiudkaablid. Mittemetallmaterjalide katsetusviisid. Osa 606: Füüsikalised katsetused. Tiheduse mõõteviisid#IEC 60811-606:2012

13.6.2025

76.

EN 60811-607:2012

Elektrilised kaablid ja optilised kiudkaablid. Mittemetallmaterjalide katsetusviisid. Osa 607: Füüsikalised katsetused. Mustsüsisisalduse hindamine polüeteen- ja polüpropeenkompaundides

13.6.2025

77.

EN 61034-1:2005

Suitsu tiheduse mõõtmine kaablite põletamisel määratletud oludes. Osa 1: Katseaparatuur

EN 61034-1:2005/A1:2014

13.6.2025

78.

EN 61034-2:2005

Suitsu tiheduse mõõtmine kaablite põlemisel määratletud oludes. Osa 2: Katsetusprotseduur ja -nõuded

EN 61034-2:2005/A1:2013

13.6.2025

79.

EN 61557-12:2008

Elektriohutus madalpingevõrkudes vahelduvpingega kuni 1 000  V ja alalispingega kuni 1 500  V. Kaitsesüsteemide katsetus-, mõõte- ja seireseadmed. Osa 12: Talitluse mõõte- ja seireseadmed

11.7.2024


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2723/oj

ISSN 1977-0650 (electronic edition)


Top