EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1319

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2023/1319, 28. juuni 2023, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2020/2126, et vaadata läbi liikmesriikidele aastaks eraldatud heitkogused ajavahemikus 2023–2030 (EMPs kohaldatav tekst)

C/2023/4250

OJ L 163, 29.6.2023, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1319/oj

29.6.2023   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 163/9


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2023/1319,

28. juuni 2023,

millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2020/2126, et vaadata läbi liikmesriikidele aastaks eraldatud heitkogused ajavahemikus 2023–2030

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2018. aasta määrust (EL) 2018/842, milles käsitletakse liikmesriikide kohustust vähendada kasvuhoonegaaside heidet aastatel 2021–2030, millega panustatakse kliimameetmetesse, et täita Pariisi kokkuleppega võetud kohustused, ning millega muudetakse määrust (EL) nr 525/2013, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusotsuses (EL) 2020/2126 (2) on sätestatud liikmesriikidele aastaks eraldatud heitkogused ajavahemikul 2021–2030 vastavalt määruse (EL) 2018/842 artikli 4 lõigetele 1, 2 ja 3 ning kõnealuse määruse artiklis 10 sätestatud kohandused.

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2023/857 (3) muudeti muu hulgas määruse (EL) 2018/842 artikli 4 lõikeid 2 ja 3 ning määrati kindlaks kasvuhoonegaaside heite iga-aastaste piirmäärade arvutamise meetod, mida kõik liikmesriigid peavad järgima aastatel 2023–2030.

(3)

Seepärast on vaja rakendusotsusega (EL) 2020/2126 määratud aastaks eraldatud heitkogused läbi vaadata.

(4)

Aastaks eraldatud heitkoguste läbivaatamine peaks piirduma aastateks 2023–2030 eraldatud heitkogustega, kuna määrusega (EL) 2023/857 ei muudetud kasvuhoonegaaside heite piirmäärasid aastateks 2021 ja 2022. Selguse huvides tuleks rakendusotsuse (EL) 2020/2126 II lisa siiski täielikult asendada.

(5)

Igale liikmesriigile aastateks 2023, 2024 ja 2025 eraldatud heitkoguste kindlaksmääramisel võetakse aluseks lineaarne trajektoor, mille alguspunkt on asjaomasele liikmesriigile 2022. aastaks eraldatud heitkogus ja lõpp-punkt on määratletud 2030. aasta ja piirmääraga, mis on asjaomase liikmesriigi jaoks sätestatud määruse (EL) 2018/842 I lisa tabeli teises veerus.

(6)

Iga liikmesriigi aastaks eraldatud heitkogused aastateks 2026–2030 kehtestatakse lineaarse trajektoori alusel, mis algab asjaomase liikmesriigi 2021., 2022. ja 2023. aasta kasvuhoonegaaside heite keskmisest väärtusest. See keskmine määratakse kindlaks pärast liikmesriikide poolt 2021., 2022. ja 2023. aasta kohta esitatud inventuuriandmete põhjalikku ülevaatamist. Komisjon viib selle põhjaliku ülevaatamise läbi 2025. aastal Euroopa Keskkonnaameti abiga. Kuni see põhjalik ülevaatamine saab tehtud, jäävad aastateks 2026.–2030. eraldatud heitkogused kindlaks määramata.

(7)

Tulemuseks saadud 2023., 2024. ja 2025. aastaks eraldatud heitkoguste väärtusi tuleb kohandada vastavalt määruse (EL) 2018/842 artikli 10 lõike 1 punktile c. Kasvuhoonegaaside heide sellistest paiksetest käitistest, mis on Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ (4) artikli 27 kohaselt ELi heitkogustega kauplemise süsteemist välja arvatud ja millest liikmesriigid on kõnealuse artikli kohaselt komisjonile teatanud, kuulub määruse (EL) 2018/842 kohaldamisalasse sellises ulatuses, milles see on alates 2021. aastast kõnealuse direktiivi kohaselt liidu heitkoguste piirmäärast välja jäetud. Seetõttu liidetakse piirmäärast mahaarvatud kogused heitkogustele, mis on eraldatud asjaomastele liikmesriikidele 2023., 2024. ja 2025. aastaks.

(8)

Seepärast tuleks rakendusotsust (EL) 2020/2126 vastavalt muuta.

(9)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas kliimamuutuste komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Rakendusotsuse (EL) 2020/2126 II lisa asendatakse käesoleva otsuse lisaga.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel, 28. juuni 2023

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 156, 19.6.2018, lk 26.

(2)  Komisjoni 16. detsembri 2020. aasta rakendusotsus (EL) 2020/2126, milles määratakse kindlaks liikmesriikidele aastaks eraldatud heitkogused ajavahemikul 2021–2030 vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2018/842 (ELT L 426, 17.12.2020, lk 58).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. aprilli 2023. aasta määrus (EL) 2023/857, millega muudetakse määrust (EL) 2018/842, milles käsitletakse liikmesriikide kohustust vähendada kasvuhoonegaaside heidet aastatel 2021–2030, millega panustatakse kliimameetmetesse, et täita Pariisi kokkuleppega võetud kohustused, ning määrust (EL) 2018/1999 (ELT L 111, 26.4.2023, lk 1).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiiv 2003/87/EÜ, millega luuakse liidus kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ (ELT L 275, 25.10.2003, lk 32).


LISA

„„II LISA

Määruse (EL) 2018/842 artikli 4 lõike 3 kohaselt igale liikmesriigile ajavahemiku 2021–2030 igaks aastaks eraldatud heitkogused, mida on kohandatud vastavalt kõnealuse määruse artiklile 10

Liikmesriik

Aastaks eraldatud kohandatud heitkogus CO2-ekvivalenttonnidena

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Belgia

71 141 629

69 130 741

65 895 769

62 660 796

59 425 824

Bulgaaria

27 116 956

25 159 860

24 526 596

23 893 332

23 260 068

Tšehhi

65 984 531

60 913 974

59 309 017

57 704 060

56 099 103

Taani

32 127 535

31 293 868

29 905 140

28 516 412

27 127 684

Saksamaa

427 306 142

413 224 443

391 872 325

370 518 122

349 163 918

Eesti

6 223 937

6 001 620

5 840 050

5 678 481

5 516 911

Iirimaa

43 479 402

42 357 392

40 520 068

38 682 744

36 845 421

Kreeka

46 227 407

46 969 645

47 184 382

47 399 120

47 613 857

Hispaania

200 997 922

198 671 005

192 805 142

186 904 935

181 004 728

Prantsusmaa

335 726 735

326 506 522

312 021 691

297 535 364

283 049 038

Horvaatia

17 661 355

16 544 497

16 357 415

16 170 092

15 982 770

Itaalia

273 503 734

268 765 611

259 438 502

250 077 347

240 716 193

Küpros

4 072 960

3 980 718

3 845 808

3 710 898

3 575 989

Läti

10 649 507

8 854 834

8 640 002

8 425 170

8 210 339

Leedu

16 112 304

13 717 534

13 292 727

12 867 920

12 443 113

Luksemburg

8 406 740

8 147 070

7 760 948

7 374 826

6 988 704

Ungari

49 906 277

43 342 400

42 785 010

42 227 619

41 670 229

Malta

2 065 044

1 239 449

1 187 854

1 136 258

1 084 663

Madalmaad

98 513 233

96 677 516

92 920 117

89 162 718

85 405 318

Austria

48 768 448

47 402 495

45 181 662

42 960 829

40 739 996

Poola

215 005 372

204 376 828

198 630 308

192 883 787

187 137 267

Portugal

42 526 461

40 821 093

40 059 679

39 296 448

38 533 217

Rumeenia

87 878 093

76 914 871

75 837 989

74 761 106

73 684 224

Sloveenia

11 403 194

11 107 762

10 813 744

10 515 484

10 217 224

Slovakkia

23 410 477

21 151 422

20 743 118

20 334 813

19 926 509

Soome

28 840 335

27 970 110

26 626 337

25 282 565

23 938 792

Rootsi

31 331 358

30 731 996

29 592 278

28 452 560

27 312 842

““

Top